Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Koszalinie

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - 1950-1957
- brak danych - 1950 - 1957
- brak danych - tak
związki zawodowe - - polski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W czerwcu 1950 roku powołano z siedzibą w Koszalinie Okręgową Radę Związków Zawodowych, którą przemianowano w 1954 roku [brak szczegółowych danych o powstaniu] na Wojewódzką Radę Związków Zawodowych w Koszalinie. Główne jej zadanie polegało na koordynowaniu działalności terenowych ogniw związkowych. Uzgadniała zasady współpracy ze związkami zawodowymi w terenie w zakresie współzawodnictwa pracy, spraw kulturalno-oświatowych, akcji socjalno-bytowych. Okręgowej, a później Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych podlegały Powiatowe Rady Związków Zawodowych. Głównymi organami Rady były: plenum, prezydium i komisja rewizyjna. Plenum Rady wybierano na konferencjach sprawozdawczo-wyborczych. Nowowybrane plenum wyłaniało ze swojego grona prezydium. Na konferencjach sprawozdawczo-wyborczych wybierano także komisję rewizyjną. Całokształt działalności Wojewódzkiej Rady Narodowej skupiał się w poszczególnych komórkach organizacyjnych, zwanych wydziałami i referatami. Struktura organizacyja ulegała częstym zmianom. Od początku działalności i w latach następnych istniały: 1. Wydział Organizacyjny, 2. Wydział Finansowy, 3. Wydział Kadr, 4. Wydział Produkcyjny, 5. Wydział Kulturalno-Oświatowy, 6. Wydział Socjalno-Bytowy, 7. Wydział Szkoleniowy, 8. Wydział Administracyjno-Gospodarczy, 9. Referat Statystyki i Informacji, 10. Referat Sportu i Turystyki.
Przy Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych działały społeczne komisje, jak: 1. Komisja Współzawodnictwa, 2. Komisja Racjonalizacji, 3. Komisja Oszczędności Materiałowej, 4. Komisja Kulturalno-Oświatowa, 5. Komisja Socjalno-Bytowa, 6. Komisja do Spraw Pracowniczych Ogródków Działkowych.
W grudniu 1956 roku IX Plenum Centralnej Rady Związków Zawodowych podjęło uchwałę o likwidacji Wojewódzkich Rad Związków Zawodowych. Na podstawie tej uchwały prezydium Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Koszalinie powołało Komisję Likwidacyjną. Ostateczne zakończenie prac likwidacyjnych nastąpiło w lutym 1957 roku.
Całość dokumentacji aktowej została ułożona według następujących grup:
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze - sygn. 1-3; 3 j.a.; z lat 1950-1956 - protokóły z posiedzeń, sprawozdania, wykazy delegatów, struktura organizacyjna i jej zmiany,
2. Plenum - sygn. 4, 1 j.a.; z lat 1953-1956 - protokoły z posiedzeń plenum, teksty przemówień, referaty, sprawozdania, uchwały,
3.Prezydium - sygn. 5-14; 10 j.a.; protokoły; z lat 1951-1956 - protokoły posiedzeń Prezydium, załączniki do protokołów w formie uchwał, sprawozdań, informacji, ocen, analiz, plany, plebiscyt pokoju.
Dokumentacja poszczególnych komórek organizacyjnych:
4. Wydział Organizacyjny - sygn. 15-18; 4 j.a.; z lat 1951-1957 - sprawozdania, protokoły, informacje, analizy, zestawienia,
5. Referat Statystyki i Informacji - sygn. 19-25; 7 j.a.; z lat 1951-1956 - zestawienia i sprawozdania statystyczne dot. liczby członków, stanu zatrudnienia, pracy świetlic, klubów i bibliotek, rozwoju współzawodnictwa i racjonalizacji, liczby zorganizowanych kursów, odczytów, narad,
6. Wydział Produkcyjny - sygn. 26; 1 j.a.; z lat 1950-1956 - współzawodnictwo, wynalazczość, zobowiązania produkcyjne, szkolenia zawodowe,
7. Wydział Kulturalno-Oświatowy - sygn. 27-28; 2 j.a.; z lat 1950-1956 - sprawozdania, informacje o pracy amatorskich zespołów artystycznych, biblioteki, czytelnictwo, kultura, szkolnictwo,
8. Wydział Socjalno-Bytowy - sygn. 29; 1 j.a.; z lat 1953-1956 - sprawozdania dotyczące wczasów, kolonii, hoteli robotniczych, zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy,
9. Wydział Szkoleniowy - sygn. 30; 1 j.a.; z 1953 r. - sprawozdania ze szkolenia aktywu związkowego,
10. Wydział Kadr - sygn. 31-33; 3 j.a.; z lat 1950-1957 - ewidencja pracowników, obsada personalna wszystkich instancji związkowych,
11. Wydział Finansowy - sygn. 34-46; 13 j.a.; z lat 1951-1957 - preliminarze budżetowe, budżety, sprawozdania opisowe z wykonania budżetów, bilanse, kosztorysy.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
26/23/0/1/1 Dokumenty I Konferencji Wyborczej [Protokół z posiedzenia plenarnego, protokoły komisji: mandatowej, matki i skrutacyjnej. Konspekt wygłoszonego referatu] 1950 0
26/23/0/1/2 Dokumenty II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej [Protokół z Konferencji, referat sprawozdawczy, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Protokoły Komisji: mandatowej, matki i skrutacyjnej. Wykaz delegacji składu Plenum] 1953 0
26/23/0/1/3 Dokumenty III Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej [Protokół Konferencji, sprawozdania, uchwały. Protokoły Komisji: mandatowej, matki i skrutacyjnej. Wykazy delegatów, charakterystyki kandydatów do Plenum, wykazy składu osobowego Plenum i Komisji Rewizyjnej. Protokoły i oświadczenia dot. sfałszowania wyborów] 1955-1956 0
26/23/0/2/4 Protokoły plenarnych posiedzeń WRZZ [z załącznikami w postaci uchwał, sprawozdań, tekstów referatów, informacji i wniosków będących przedmiotem obrad] 1953-1956 0
26/23/0/3/5 Plany pracy Prezydium 1952-1956 0
26/23/0/3/6 Protokół z posiedzenia Prezydium 1951-1951 0
26/23/0/3/7 Protokół z posiedzenia Prezydium [z załącznikami w postaci sprawozdań będących przedmiotem obrad] 1952-1952 0
26/23/0/3/8 Protokoły z posiedzeń Prezydium [z załącznikami w postaci sprawozdań, informacji i wniosków będących przedmiotem obrad] 1953-1953 0
26/23/0/3/9 Protokoły z posiedzeń Prezydium [z załącznikami w postaci sprawozdań, informacji, uchwał, analiz i planów będących przedmiotem obrad] 1953-1953 0
26/23/0/3/10 Protokoły z posiedzeń Prezydium [z załącznikami w postaci sprawozdań, informacji, uchwał i planów będących przedmiotem obrad] 1954-1954 0
26/23/0/3/11 Protokoły z posiedzeń Prezydium [z załącznikami w postaci sprawozdań, informacji, uchwał, analiz i wniosków będących przedmiotem obrad] 1955-1955 0
26/23/0/3/12 Protokoły z posiedzeń Prezydium [z załącznikami w postaci sprawozdań, informacji, uchwał i wniosków będących przedmiotem obrad] 1956-1956 0
26/23/0/3/13 [Sprawozdania Prezydium dot. działalności Związków Zawodowych] 1951-1955 0
26/23/0/3/14 [Dokumentacja techniczna budynku biurowego Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych] 1956-1956 0
26/23/0/4/15 [Sprawozdania, protokoły i informacje dot. przygotowań i przebiegu różnych uroczystości i rocznic] 1951-1954 0
1 2 3 4

Amount of archival material

46

46

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.