Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - 1945-1950 [1951-1955]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1955
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Białogardzie powstało w pierwszej połowie 1945 roku [do lipca 1946 roku zadania te spełniał urząd pełnomocnika obwodowego, który pełnił kompetencje organu administracji terytorialnej, czyli starosty]. Starosta był przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej. Urząd Starostwa był organem starosty, przy pomocy którego wykonywał zadania jako przedstawiciel rządu w terenie. Wykonywał również zadania jako szef administracji ogólnej. Posiadał on uprawnienia nie tylko do administracji zespolonej, ale również uprawnienia kontrolno-koordynacyjne w odniesieniu do organów administracji niezespolonej. Struktura organizacyjna urzędu często ulegała zmianom. W lutym 1946 roku w jego skład wchodziły następujące komórki wewnętrzne: 1. Referat Ogólno-Organizacyjny, 2. Referat Budżetowo-Gospodarczy, 3. Referat Administracyjno-Prawny, 4. Referat Karno-Administracyjny, 5. Referat Ochrony przed Pożarami i innymi Klęskami, 6. Referat Społeczno-Polityczny, 7. Referat Wojskowy, 8. Referat Osiedleńczy, 9. Referat Aprowizacji, 10. Referat Opieki Społecznej, 11. Referat Przemysłu i Handlu, 12. Referat Odbudowy, 13. Referat Pomiarów, 14. Referat Zdrowia, 15. Referat Kultury i Sztuki, 16. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 17. Referat Weterynarii, 18. Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego.
Staroście podlegały władze i urzędy z terenu powiatu tj. zarządy miejskie i gminne, będące organami wykonawczymi samorządu miejskiego i gminnego. Starosta był także z urzędu przewodniczącym Wydziału Powiatowego, będącego organem wykonawczym Powiatowej Rady Narodowej.
Starostwo Powiatowe w Białogardzie zakończyło działalność w pierwszej połowie 1950 roku [szczegółowa data nie jest znana], po wprowadzeniu w życie ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Ustawa ta zlikwidowała dwutorowość w strukturze aparatu administracyjnego wprowadzając w miejsce dotychczasowego współistnienia rad narodowych i systemu ogólnej administracji - rady narodowe jako organa jednolitej władzy państwowej.
Na zespół archiwalny o nazwie Starostwo Powiatowe w Bialogardzie składają się akta następujących komórek organizacyjnych:
1. Referat Ogólno-Administracyjny - sygn. 1-9; 9 j.a.; z lat 1945-1949 - oganizacja wewnętrzna urzędu, narady, odprawy, rolnictwo, osadnictwo, świadczenia rzeczowe, aprowizacja, walka ze spekulacją, szkolnictwo, raporty z rozmów polskiej administracji z komendantem wojennym Armii Radzieckiej,
2. Referat Administracyno-Prawny - sygn. 10-11; 2 j.a.; z lat 1946-1948 [1951] - nadania i poświadczenia obywatelstwa polskiego, poszukiwania osób i mienia przez Polski Czerwony Krzyż i przedstawicielstwa dyplomatyczne,
3. Referat Społeczno-Polityczny - sygn. 12-15; 4 j.a.; z lat 1946-1950 - referenda, wybory, współdziałanie z instytucjami, osadnictwo, repatriacja Niemców, obsada personalna administracji państwowej - burmistrzowie, wójtowie, sołtysi, grobownictwo wojenne, wykazy grobów, obchody Święta Zmarłych,
4. Referat Osiedleńczy - sygn. 16-47; 32 j.a.; z lat 1945-1950 [1955] - osadnictwo rolne, akcja uwłaszczeniowa, nadawanie gospodarstw, rejestry osadników osiedlonych w gospodarstwach rolnych, rejestry aktów nadania gospodarstw, zasiedlenie i zagospodarowanie powiatu, rejestry nieruchomości przekazywanych na podstawie dekretu z 6 grudnia 1946 r.,
5. Referat Aprowizacji i Handlu - sygn. 48-55; 8 j.a.; z lat 1945-1950 - sprawozdania opisowe i statystyczne, apowizacja, handel, rolnictwo, zezwolenia na prowadzenie handlu, rzemiosła i innych placówek, cech młynarzy,
6. Referat Przemysłowy - sygn. 56-62; 7 j.a.; z lat 1945-1949 - akta zdawczo-odbiorcze zakładów przejmowanych od Armii Radzieckiej, wykazy zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych według branż i miejscowości,
7. Referat Opieki Społecznej - sygn. 63-64; 2 j.a.; z 1949 roku - informacje o liczbie placówek opieki społecznej w powiecie, liczba osób korzystających z opieki społecznej, sprawy organizacyjne,
8. Referat Odbudowy - sygn. 65-66; 2 j.a.; z 1946 i 1948 roku - informacje dotyczące zniszczeń wojennych w powiecie oraz odbudowy kościoła Najświętszej Marii Panny w Świdwinie,
9. Referat Kultury i Sztuki - sygn. 67; 1 j.a.; z 1947 roku - protokół inspekcji Muzeum Powiatowego w Białogardzie dotyczący spraw organizacyjno-technicznych oraz zabezpieczenia zabytków,
10. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - sygn. 68-85; 18 j.a.; z lat 1945-1950 [1951] - sprawozdania dotyczące stanu rolnictwa, przekazywanie majątków rolnych przez Armię Radziecką w latach 1945-1948 i ich objęcie w użytkowanie (trwałe i czasowe) przez podmioty fizyczne i prawne, majątki rolne kompanii 6. Pułku Rolno-Gospodarczego, osadnictwo spółdzielczo-parcelacyjne, protokoły przekazania majątków rolnych przez Państwowe Nieruchomości Ziemskie, akta założycielskie niektórych spółdzielni parcelacyjno-osadniczych, osadnictwo indywidualne i grupowe w małych majątkach, dzierżawa majątków rolnych związkom zawodowym, zakładowi opieki społecznej, szkole rolniczej, samorządom miejskim, milicji obywatelskiej i urzędowi bezpieczeństwa publicznego.
Zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1, 42-54, 57-62 (mikr. H-133 - H-152).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
26/24/0/1/1 [Organizacja wewnętrzna Starostwa Powiatowego w Białogardzie][Rzeczowe wykazy akt] 1945-1949 0
26/24/0/1/2 [Protokoły narad kierowników referató Starostwa Powiatowego] 1947-1947 0
26/24/0/1/3 [Protokoły odpraw wójtów, burmistrzów, sekretarzy i referentów zarządów miejskich i gminnych oraz sołtysów w Starostwie Powiatowym] 1945-1947 0
26/24/0/1/4 [Protokoły narad Starosty Powiatowego z kierownikami urzędów niezespolonych] 1946-1947 0
26/24/0/1/5 [Protokoły "roków urzędowych" Starosty Powiatowego w zarządach gminnych] 1947-1947 0
26/24/0/1/6 [Sprawozdania sytuacyjne na dzień 1.10.1946 i 1.11.1948] 1946-1948 0
26/24/0/1/7 [Współdziałąnie z Komendantem Wojennym Armii Radzieckiej w Białogardzie] 1945-1946 0
26/24/0/1/8 [Kontrola Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego w referatach Starostwa Powiatowego] 1946-1949 0
26/24/0/1/9 [Wykazy nazw miejscowości powiatu białogardzkiego w jęz. polskim i niemieckim] 1946-1946 0
26/24/0/2/10 Sprawy obywatelstwa - nadanie i poświadczenie [dla Polaków, Niemców i osób innej narodowości] 1946-1948 0
26/24/0/2/11 Sprawy prawno-administracyjne [poszukiwanie osób i mienia przez PCK i przedstawicielstwa dyplomatyczne; bezpieczeństwo na wodach publicznych; tworzenie spółek i obwodów łowieckich; radiosondy] 1947-1948 0
26/24/0/3/12 [Sprawy społeczno-polityczne; współdziałanie z KPMO i PUBP; referendum 1946 r. i wybory 1947r.; zabójstwa; weryfikacja ludności; wykazy burmistrzów, wójtów i sołtysów i in.] 1946-1947 0
26/24/0/3/13 [Sprawy społeczno-polityczne: weryfikacja ludności; ufundowanie sztandaru dla KWMO; zabójstwo milicjanta; repatriacja Niemców i dzieci niemieckich; osadnictwo; straż pożarna; Świadkowie Jehowy i in.] 1947-1948 0
26/24/0/3/14 [Sprawy społeczno-polityczne: repatriacja Niemców i weryfikacja dzieci; obsada personalna zakładó i przdsiębiorstw w powiecie i gminach; liczba ludności rodzimej, akcja repolonizacyjna i in.] 1949-1950 0
26/24/0/3/15 [Powiatowy Komitet Opieki nad Grobami Bojowników o Wolność] 1945-1948 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

85

85

0

1.20

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.