Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy i Powiatowa Rada Narodowa w Białogardzie

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowa Rada Narodowa w Białogardzie ukonstytuowała się w 1946 r. Pierwsze jej posiedzenie odbyło się 7 sierpnia 1946 r. Wydział Powiatowy został wyłoniony na drugim posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej 12 września 1946 r. Organem wykonawczym PRN był Wydział Powiatowy. Zakres działania samorządu terytorialnego obejmował sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym z wyłączeniem dziedzin, należących do kompetencji władz państwowych, takich, jak np. sprawy zagraniczne, wojskowe, wymiaru sprawiedliwości, górnictwa itp. PRN skaładała się w latach 1946-1950 skadała się z 38 do 63 członków. Formą działalności PRN były zwyczajne i nadzwyczajne posiedzenia plearne oraz posiedzenia jej Prezydium. Przedmiotem obrad PRN były wnioski Prezydium, Wydziału Powiatowego oraz poszczególnych członków Rady, wnioski i informacje komisji stałych oraz interpelacje. W 1946 r. działały takie Komisje, jak: 1. Komisja Organizacyjno-Prawna, 2. Komisja Kontroli Społecznej, 3. Komisja Osiedleńcza, 4. Komisja Opieki Społecznej, 5. Komisja Budżetowa, 6. Komisja Oświatowa, 7. Komisja Osadnictwa Rolnego, 8. Komitet Daniny Narodowej. Wydział Powiatowy składał się z sześciu osób, wybieranych przez Powiatową Radę spośród członków Rady. Kierował on poszczególnymi działami powiatowej gospodarki samorządowej takimi, jak: zarząd ogólny, oświata, kultura, opieka społeczna i zdrowie, rolnictwo, przemysł, budwnictwo, drogi samorządowe i pożarnictwo. Zmiany struktury wewnętrznej Wydziału ulegały częstym zmianom. W lipcu 1948 r. statut organizacyjny Biura Wydziału Powiatowego wprowadził następujące komórki organizacyjne: 1. Dział Ogólny, 2. Dział Finansowy, 3. Dział Społeczny, 4. Dział Samorządu Gminnego, 5. Dział Drogowy, 6. Dział Budowlnany, 7. Dział Zdrowia Publicznego, 8. Dział Weterynaryjny, 9. Dział Opieki Społecznej, 10. Dział Rolny. Taka struktura i zakres działania PRN i Wydziału Powiatowego przetrwała do 1950 r. Wprowadzenie w życiu ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zmieniło całkowicie kompetencje rad narodowych. Wydział Powiatowy został zlikwidowany. Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Białogardzie odbyło się 5 czerwca 1950 r. Na zespół archiwalny o nazwie Wydział Powiatowy i Powiatowa Rada Narodowa w Białogardzie składają się akta następujących komórek organizacyjnych:
I. Wydział Powiatowy
1. Dział Ogólny - sygn. 1-2, 31-34; 6 j.a. z lat [1945] 1946-1950 - protokóły z posiedzeń Wydziału Powiatowego, zarządzenia wewnętrzne, sprawy zagospodarowania powiatu, działalność bibliotek, szpitali, ośrodków zdrowia, szkół oraz zakładów i przedsiębiorstw. Znajdują się tu preliminarze budżetowe, plany finansowo-gospodarcze, podatki i opłaty, ulgi podatkowe, umorzenia, zapomogi, regulaminy wewnętrzne, kontrole, organizacja wewnętrzna Wydziału Powiatowego,
2. Dział Finansowy - sygn. 3-15; 13 j.a. z lat 1946-1950 - roczne budżety administracyjne, budżety szpitali, ośrodków zdrowia i bibliotek, sprawozdawczość finansowa, wykazy pracowników, tabele etatów, statuty i sprawozdania statystyczne, plany finansowo-gospodarcze przedsiębiorstw komunalnych, jak i zakładów nieruchomości miejskich, zakładów oczyszczania miasta, wodociągów, kanalizacji, gazowni, rzeźni, lasów miejskich,
II. Powiatowa Rada Narodowa - sygn. 16-30, 35-36; 17 j.a. z lat 1946-1950 - protokolarze posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej i jej Prezydium, struktura wewnętrzna Wydziału Powiatowego, komisje stałe, skład osobowy, sprawozdawczość, uchwały, odgruzowywanie powiatu, remonty i budownictwo, oświetlenie ulic, budowa i utrzymanie ciągów komunikacyjnych, w tym chodników, budżety, pożyczki, plany finansowo-gospodarcze, Powiatowa Komisja Kontroli Społecznej, sprawozdania z działalności bibliotek.
Całkowicie zmikrofilmowane; mikr. H-760 - H-795.

Amount of archival material

36

36

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.