Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Karlinie

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - 1950-1973
- brak danych - 1950 - 1973
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Rady narodowe i ich organy zostały powołane na podstawie ustawy z 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Prezydium MRN w Karlinie rozpoczęło działalność w czerwcu 1950 r. Pierwsze inauguracyjne posiedzenie sesji odbyło się 23.06.1950 r. Powołano prezydium jako jej organ wykonawczo-zarządzający oraz rozbudowano komisje stałe rady. W 1958 r. wydano nową ustawę o radach narodowych i przekazano niektóre kompetencje ze szczebla powiatowego na szczebel miejski. Pierwszą organizację wewnętrzną określała uchwała Rady Ministrów 17.04.1950 r. instrukcja Nr 3, która przewidywała utworzenie następujących referatów: ogólno-administracyjnego, finansowego, spraw socjalnych i kulturalnych, wojskowego oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Kolejne zmiany w organizacji wewnętrznej Prezydium zachodziły w roku 1951,1955,1958 i w następnych. W latach 1950-1973 Prezydium MRN w Karlinie podlegało Prezydium PRN w Białogardzie. Prezydium zakończyło działalność 9.12.1973 r. Wiązało się to z przeprowadzeniem reformy terenowych organów władzy i administracji państwowej na szczeblu województw, powiatów i miast. Zreformowane rady narodowe stały się organami władzy państwowej i podstawowymi organami samorządu społecznego. Jednocześnie ustanowione zostały jednoosobowe organy administracji państwowej. Od 9.12.1973 r. organem administracji państwowej był naczelnik miasta, spełniający funkcje wykonawcze i zarządzające, który swoje zadania wykonywał przy pomocy podległego mu urzędu miejskiego. Akta o sygnaturach nr 1-61 zawierają materiały archiwalne rady i jej organów. Są to protokóły sesji MRN z lat 1950-1973, akta komisji stałych z lat 1950-1969, protokóły posiedzeń Prezydium z lat 1950-1973. Protokoły organów kolegialnych posiadają załączniki w postaci uchwał, planów pracy, regulaminów, programów, sprawozdań opisowych i statystycznych, informacji i analiz problemowych, referatów i koreferatów. Przedmiotem obrad sesji, komisji stałych i prezydium były między innymi budżety, plany finansowe i gospodarcze miasta i ich realizacja, także wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego jak: przemysł i rzemiosło, handel i zaopatrzenie, gospodarka komunalna i warunki życia mieszkańców, zatrudnienie, rolnictwo, oświata i kultura, zdrowie i opieka społeczna, sport i turystyka, bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Oprócz wyżej omówionych akt występują ponadto materiały dotyczące:
- zebrań gromadzkich i posiedzeń Zespołu Kierowniczego ds. Gospodarczych z lat 1950-1960, 1963 /sygn. 62/,
- współpracy z Komitetem Frontu Narodowego w Karlinie z lat 1953-1956,1960-1962, /sygn. 63, 64/,
- kontroli zewnętrznej z lat 1954-1960, 1965-1973 /sygn. 65/.
Teczki o sygnaturze nr 66 i 67 zawierają plan gospodarczy miasta na 1963 rok oraz plan rozwoju produkcji rolnej na 1960 i 1961 rok, a w poszycie o sygnaturze nr 68 zgromadzono materiał archiwalny dotyczący spraozdawczości i zestawień z obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków, mleka oraz zwierząt za lata 1956-1964.
Akta o sygnaturach nr 69-102 obejmują budżety miasta Karlina na lata 1950-1973, sprawozdania z ich wykonania oraz bilanse.
W 2007 r. powiększono liczbę j.a. o 6 j.a. powstałych na skutek podziału większych jednostek na mniejsze (notatka służbowa Oddz. II z dn. 26.02.2007 r.). Inwentarz sporządzono w bazie danych IZA /wersja 6.01/ w aplikacji ACCESS

Amount of archival material

102

102

0

1.32

1.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.