Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - [1945,1948] 1950-1973 [1974]
- brak danych - 1945 - 1945
1948 - 1948
1950 - 1973
1974 - 1974
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Rady narodowe i ich organy zostały powołane na podstawie ustawy z 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Prezydium MRN w Kołobrzegu rozpoczęło działalność w czerwcu 1950 r. Pierwsze inauguracyjne posiedzenie sesji odbyło się 28.06.1950 r. Powołano prezydium jako jej organ wykonawczo-zarządzający oraz rozbudowano komisje stałe rady. W 1958 r. wydano nową ustawę o radach narodowych i przekazano niektóre kompetencje ze szczebla powiatowego na szczebel miejski. Pierwszą organizację wewnętrzną określała uchwała Rady Ministrów 17.04.1950 r. instrukcja Nr 3, która przewidywała utworzenie następujących referatów: ogólno-administracyjnego, finansowego, spraw socjalnych i kulturalnych, wojskowego oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Kolejne zmiany w organizacji wewnętrznej Prezydium zachodziły w roku 1951,1952,1956 i w następnych. W latach 1950-1973 Prezydium MRN w Kołobrzegu podlegało ustawowo i organizacyjnie Prezydium PRN w Kołobrzegu. Prezydium zakończyło działalność 9.12.1973 r. Wiązało się to z przeprowadzeniem reformy terenowych organów władzy i administracji państwowej na szczeblu województw, powiatów i miast. Zreformowane rady narodowe stały się organami władzy państwowej i podstawowymi organami samorządu społecznego. Jednocześnie ustanowione zostały jednoosobowe organy administracji państwowej. Od 9.12.1973 r. organem administracji państwowej był naczelnik miasta, spełniający funkcje wykonawcze i zarządzające, który swoje zadania wykonywał przy pomocy podległego mu urzędu miejskiego. Akta o sygnaturach 1-27 zawierają protokóły sesji MRN w Kołobrzegu z lat 1950-1973. Do protokółów sesji MRN dołączone są załączniki w postaci: uchwał, sprawozdań, regulaminów i planów pracy, koreferatów, referatów problemowych oraz list obecności. MRN w Kołobrzegu na swoich posiedzeniach rozpatrywała m.in: plany gospodarcze i budżety miasta oraz sprawozdania z ich wykonania; roczne sprawozdania z działalności MRN i jej organów; regulaminy i plany pracy; zmiany w składzie osobowym MRN, Prezydium MRN i komisji stałych; problemy społeczno-gospodarcze miasta i jego mieszkańców, np. sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej; zmiany granic miasta; ochrony, porządku i bezpieczeństwa publicznego (zabezpieczenie przeciwpożarowe Kołobrzegu, działalność komisariatu MO, Straży Pożarnej); zagadnienia kultury, oświaty, sportu i turystyki (działalność szkół, przeszkoli i żłobków, informacje z przebiegu sezonu wczasowo-turystycznego); sprawy zaopatrzenia ludności (działalność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, handlu, gastronomii, usług i rzemiosła); problemy rolnictwa (melioracji, przygotowania do kampani siewnej i żniw), problemy zdrowia (działalność lecznictwa otwartego i zamkniętego), pomocy społecznej i zatrudnienia, sprawy morskie (działalność portu kołobrzeskiego i przedsiębiorstw rybackich).
Akta o sygnaturach 28-50 zawierają sprawozdania z działalności MRN i Prezydium MRN oraz materiały z posiedzeń komisji stałych MRN z lat 1950-1973. W zespole zachowały się akta Komisji: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Budżetu i Planu Gospodarczego, Gospodarki Drogowej, Kultury i Oświaty, Mandatowej, Morskiej, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnej, Urządzania Osiedli, Uzdrowiskowo-Wczasowej, Zaopatrzenia Ludności, Zdrowia Zatrudnienia i Opieki Społecznej. W aktach tych komisji znajdują się: protokoły z ich posiedzeń; plany i regulaminy pracy komisji; protokóły z kontroli przeprowadzonych przez komisje w zakładach i instytucjach podległych Radzie; koreferaty, wnioski i sprawozdania komisji na sesje MRN; sprawozdania i informacje składane komisjom przez jednostki podległe MRN w Kołobrzegu, listy obecności. Przedmiot obrad komisji stałych oraz rodzaj wytworzonych przez nie materiałów archiwalnych wynikał z nazw poszczególnych komisji i ich zakresu działania. Tematyka posiedzeń komisji obejmowała wszystkie dziedziny życia społeczno - gospodarczego miasta i jego mieszkańców oraz sprawy wewnętrzne MRN.
Teczki o sygnaturach 51-52 zawierają protokoły z posiedzeń Konwentu Seniorów oraz Klubu Radnych PZPR i SD z lat 1961-1973.
Akta o sygnaturach 53-97 zawierają protokóły posiedzeń Prezydium MRN z lat 1950-1973. Do protokółów dołączone są załączniki w postaci: uchwał, sprawozdań, wniosków, informacji problemowych oraz planów i regulaminów pracy. Akta wytworzone przez Prezydium MRN obrazują pełnione przez to gremium funkcje organu wykonawczego w stosunku do uchwał rad narodowych, ustaw i zarządzeń władz zwierzchnich oraz organu zarządzającego wszystkimi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego miasta. Przedmiotem obrad Prezydium MRN były głównie sprawy finansowo-budżetowe Kołobrzegu, tj.: budżety i plany gospodarcze miasta, ulgi i umorzenia podatkowe, stan realizacji wpływów podatkowych i dostaw obowiązkowych. Bardzo wiele miejsca Prezydium poświęcało problemom gospodarki komunalnej i mieszkaniowej miasta, w tym przede wszystkim: remontom bieżącym i kapitalnym budynków komunalnych, należnościom czynszowym oraz zasadom przydziału mieszkań. Prezydium MRN zajmowało się również wszystkimi pozostałymi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego miasta, tj.: problemami ochrony porządku i bezpieczeństwa, rolnictwa, zaopatrzenia ludności, kultury i oświaty, zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej, funkcjonowania uzdrowiska i portu, skarg i wniosków, czynami społecznymi, przebiegiem sezonów letnich oraz sprawami organizacyjnymi i personalnymi Prezydium Miejskiej Rady Miejskiej.
Akta o sygnaturach 98-99 zawierają plany pracy i sprawozdania z działalności Prezydium MRN z lat 1950-1960, a teczka o sygnaturze 100 – zarządzenia i decyzje przewodniczacego Prezydium MRN z lat 1970-1973. W teczkach o sygnaturach 101-102 znajdują się protokoły zebrań komitetów obwodowych, osiedlowych i blokowych z lat 1957-1973, a w teczce o sygnaturze 103 – protokoły z odpraw i narad w Prezydium MRN z lat 1951-1952. Teczki o sygnaturach 104-116 zawierają statuty, regulaminy organizacyjne, budżety i plany finansowo-ekonomiczne jednostek organizacyjnych podległych Prezydium MRN z lat 1954-1973. W teczce o sygnaturze 117 znajduje się protokół zdawczo-odbiorczy akt Referatu Ewidencji Ludności przekazanych do MO w 1951 r. Akta o sygnaturze 118-119 zawieraja protokoły kontroli, m.in. NIK z lat 1960-1963. Akta o sygnaturach 120 - 139 zawierają budżety i sprawozdania z wykonania budżetów Kołobrzegu oraz na lata 1951-1973 [1974]. Teczki o sygnaturze 140-149 zawierają dokumentację projektową urządzeń komunalnych i ich ewidencję z lat 1951-1971, teczki o sygnaturze 150-151 – sprawy związane z odbudową Kołobrzegu, teczki o sygnaturze 152-160 – zagadnienia dotyczące cmentarnictwa komunalnego i wojskowego, a ostatnia teczka o sygnaturze 161 – akta dotyczące Polskiego Związku Głuchoniemych i Ich Przyjaciół z roku 1953.
Inwentarz książkowy został sporządzony w bazie danych IZA 6.01 w aplikacji ACCESS.

Amount of archival material

161

161

0

2.98

2.98

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.