Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Archiwum Państwowe w Koszalinie
Previous archive Next archive
2755.81 2755.81
747.0 18
7550 3200

Oddział I - nadzoru archiwalnego i gromadzenia zasobu
Oddział II - opracowywanie zasobu
- sekcja opracowywania materiałów archiwalnych powstałych do zakończenia działań wojennych w 1945 r.
- sekcja opracowywania materiałów archiwalnych powstałych po zakończeniu działań wojennych w 1945 r.
Oddział III - ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych:
- czytelnia akt
- biblioteka
- stanowisko d/s kwerend
Oddział IV - digitalizacji i zabezpieczenia zasobu
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dział Finansowo-Księgowy
Stanowisko d/s komputeryzacji
Sekretariat

Potrzeba zorganizowania państwowej sieci archiwalnej w środkowej części Pomorza pojawiła się po utworzeniu w 1950 r. województwa koszalińskiego. By1a to praca "od podstaw", poprzednio bowiem, wliczając w to także okres przedwojenny, nie istniało na tym terenie żadne archiwum państwowe. Do roku 1945 obszar środkowego Pomorza obejmowało swoim zasięgiem niemieckie Archiwum Państwowe w Szczecinie (Staatsarchiv Stettin).
W pierwszych latach powojennych opieką archiwalną na tym obszarze, wchodzącym
w skład województwa szczecińskiego, sprawowało Wojewódzkie Archiwum Państwowe
w Szczecinie. W latach 1950-1954 nadzór archiwalny nad nowym województwem przejęło przejściowo Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Gdańsku. W tym okresie utworzono tu pierwsze powiatowe archiwa państwowe w Słupsku i Szczecinku (w 1952 r.).
W miejsce archiwum szczebla wojewódzkiego utworzono w 1955 r. jego namiastkę, Powiatowe Archiwum Państwowe w Białogardzie. Rzeczywistą działalność Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Koszalinie rozpoczęło z dniem 1 II 1961 r., z zasobem archiwalnym przejętym po zlikwidowanym PAP w Bia1ogardzie. Archiwum objęło swoim zasięgiem działania teren ówczesnego województwa koszalińskiego. W jego skład wesz1y dwa istniejące już archiwa szczebla powiatowego w Słupsku, działające we wschodniej części województwa koszalińskiego i w Szczecinku, obejmujące swoim działaniem południe województwa.
Reforma administracyjna z roku 1975 spowodowa1a zmniejszenie zasięgu terytorialnego działania WAP. Nadal podlega1y mu placówki terenowe w Szczecinku i Słupsku, ponieważ WAP zasięgiem działania objęło także nowo utworzone województwo słupskie. Zmniejszeniu uległ jednak teren działania PAP w Szczecinku, m.in. w związku z w1ączeniem południowych obszarów dawnego województwa koszalińskiego do nowego województwa pilskiego. Z dniem 1 I 1980 r. Oddzia1 słupski uzyskał samodzielność i rozpoczął działalność jako Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Słupsku. W konsekwencji zasięg działania WAP w Koszalinie został ograniczony do terytorium województwa koszalińskiego.
W 1983 r., wskutek wejścia w życie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, WAP w Koszalinie otrzymało nazwę Archiwum Państwowe w Koszalinie. W 1995 r. Archiwum Państwowe w Słupsku ponownie zostało podporządkowane koszalińskiemu AP jako jego Oddział, dzięki czemu AP w Koszalinie ponownie objęło zasięgiem działania województwo słupskie. Ostatnia reforma administracyjna z 1999 r. nie zmieniła statusu ani zasięgu terytorialnego działania archiwum koszalińskiego. Teren działania AP obejmuje obecnie wschodnią część województwa zachodniopomorskiego i zachodnią część województwa pomorskiego, tj. obszar dawnych województw koszalińskiego i słupskiego.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
26/149/0 vacat - Akta podworskie - zbiór szczątków zespołów - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Szczecinie 0
26/60/17 vacat - Spółdzielnia Pracy Konserwacyjno-Remontowa "Pokój" w Kołobrzegu - przekazany do Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu 0
26/42/0 vacat - Inspektorat Szkolny w Debrznie - włączony do zespołu nr 40 - Inspektoraty Szkolne - zbiór szczątków zespołów 0
26/43/0 vacat - Inspektorat Szkolny w Przechlewie - włączony do zespołu nr 40 - Inspektoraty Szkolne - zbiór szczątków zespołów 0
26/53/0 vacat - Akta podworskie rodziny von Knobelsdorff - Brenckendorff, Randen - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Szczecinie 0
26/60/3 vacat - Spółdzielnia Pracy Pralniczo-Farbiarska im. J. Marchlewskiego w Białogardzie - przekazany do Urzędu Miejskiego w Białogardzie 0
26/60/16 vacat - Pierwsza Zachodnio-Pomorska Spółdzielnia Pracy Mechaników Samochodowych w Koszalinie - wybrakowano akta kategorii "B" 0
26/247/0 vacat - "Energia", Metalowa, Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy w Połczynie Zdroju - wybrakowany w 1998 r 0
26/41/0 vacat - Inspektorat Szkolny w Złotowie - włączony do zespołu nr 40 - Inspektoraty Szkolne - zbiór szczątków zespołów 0
26/72/0 vacat - Sąd Patrymonialny w Motarzewie - włączony do zespołu nr 75 - Sąd Obwodowy w Wałczu 0
26/40/0 vacat - Inspektoraty Szkolne, zbiór szczątków zespołów - ze zbioru utworzono nowe zespoły nr 818-822 0
26/116/0 vacat - Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Wojewódzki w Koszalinie - zespół przeniesiony pod nr 217 0
26/60/1 vacat - Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemieślniczych w Białogardzie - przekazany do Urzędu Miejskiego w Białogardzie 0
26/60/5 vacat - Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemieślniczych w Kołobrzegu - przekazany do Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu 0
26/74/0 vacat - Sąd Obwodowy w Złotowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile 0
1 2 3 4 ... 78 79
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.