Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina wiejska Krosino

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W powiecie szczecineckim na poczatku roku 1946 r. rozpoczęła się organizacja aparatu administracyjnego w poszczególnych gminach. Władze gmin wiejskich stanowiły zarządy gminne, w skład których wchodził wójt, zastępca wójta oraz sekretarz, mianowani przez obwodowego pełnomocnika rządu. Zarządy gminne powoływały rady narodowe, z początku nazywane ,,tymczasowymi" lub ,,doradczymi", które wyłaniały ze swego grona prezydium. Do kompetencji rad należało uchwalanie budżetów gminnych, kontrola działalności organów wykonawczych, zmiany w majątku samorządowym. Pracami rady kierowały prezydia, które rozpatrywały i opracowywały wszystkie sprawy leżące w kompetencjach rady. Gminne rady mogły również powoływać komisje, w zależności od decyzji poszczególnych rad. Taka organizacja przetrwała do połowy roku 1950 , gdy to ustawa z dnia 20 marca 1950 r o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, zlikwidowała zarządy gminne, a powołała prezydia gminnych rad narodowych. Prezydium rady stało się organem wykonawczym i zarządzającym gminnej rady narodowej, a do jego zadań należało wykonywanie uchwał rady oraz organizowanie jej pracy.W roku 1954 nastąpiła reforma podziału administracyjnego wsi. W miejsce dotychczasowych gmin utworzono mniejsze jednostki administracyjne zwane gromadami. Jednocześnie też powołano gromadzkie rady narodowe. Syg. 1-46 z lat 1945-1954
Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Krosinie z lat 1945-1950;
Dział Ogólno-Organizacyjny - zawiera statut organizacyjny zarządu, protokoły z odpraw sołtysów, księgę postanowień wójta gminy, protokoły plenarnych posiedzeń GRNoraz Prezydium GRN.
Dział Finansowo-Budżetowy - znajdują się tu budżety oraz roczne sprawozdania rachunkowe.
Dział Gospodarki Gminnej - zawiera wykazy osadników i gospodarstw rolnych oraz akta dotyczące spraw rolnych i osadniczych.

Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Krosinie z lat 1950-1954;
Referat Ogólno-Administracyjny - znajdują się tu protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły i zarządzenia Komisji Podziału Administracyjnego.
Referat Budżetowo- Finansowy - zawiera preliminarze budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu.
Referat Rolny - znajdują się tu protokoły z zebrań gromadzkich oraz akta dotyczące spraw rolnych.
- brak danych -

Amount of archival material

46

46

0

0.27

0.27

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.