Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina wiejska Czaplinek

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W powiecie szczecineckim na poczatku roku 1946 r. rozpoczęła się organizacja aparatu administracyjnego w poszczególnych gminach. Władze gmin wiejskich stanowiły zarządy gminne, w skład których wchodził wójt, zastępca wójta oraz sekretarz, mianowani przez obwodowego pełnomocnika rządu. Zarządy gminne powoływały rady narodowe, z początku nazywane ,,tymczasowymi" lub ,,doradczymi", które wyłaniały ze swego grona prezydium. Do kompetencji rad należało uchwalanie budżetów gminnych, kontrola działalności organów wykonawczych, zmiany w majątku samorządowym. Pracami rady kierowały prezydia, które rozpatrywały i opracowywały wszystkie sprawy leżące w kompetencjach rady. Gminne rady mogły również powoływać komisje, w zależności od decyzji poszczególnych rad. Taka organizacja przetrwała do połowy roku 1950 , gdy to ustawa z dnia 20 marca 1950 r o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, zlikwidowała zarządy gminne, a powołała prezydia gminnych rad narodowych. Prezydium rady stało się organem wykonawczym i zarządzającym gminnej rady narodowej, a do jego zadań należało wykonywanie uchwał rady oraz organizowanie jej pracy.W roku 1954 nastąpiła reforma podziału administracyjnego wsi. W miejsce dotychczasowych gmin utworzono mniejsze jednostki administracyjne zwane gromadami. Jednocześnie też powołano gromadzkie rady narodowe. Syg. 1-32 z lat 1945-1954
Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Czaplinku lat 1945-1950;
Dział Ogólno-Orgnizacyjny - zawiera protokoły zebrań sołtysów, protokoły posiedzeń PGRN, protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu Gminnego, sprawozdania z działalności rady, protokoły i sprawozdania Komisji Kontroli Społecznej.
Dział Finansowo-Budżetowy - zawiera budżety na lata 1949-1950.
Dział Gospodarki Gminnej - znajdują się tu wykazy maszyn rolnicznych, kwestionariusze statystyczne, sprawy osadnictwa i chłonności gospodarstw.
Dział Administracji Społecznej - znajdują się tu sprawozdania z działalnosci Komisji Opieki Społecznej.
Dział Administracyjny - zawiera wykazy ruchu i stanu ludności.

Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czaplinku z lat 1950-1954;
Referat Ogólno-Administracyjny - zawiera protokoły sesji GRN oraz Prezydium GRN, ponadto protokoły z narad gospodarczych, protokoły i zarządzenia Komisji Podziału Administracyjnego, statystyki rolne.
- brak danych -

Amount of archival material

32

32

0

0.16

0.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.