Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Bogucice

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1935 - 1954
- brak danych - 1935 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W roku 1784 cesarz austriacki Józef II wydał ustawę odnoszącą się do ustroju administracyjnego, a mianowicie ogłosił szczegółowe przepisy o organizacji gminy wiejskiej w Galicji. Na podstawie niniejszych przepisów władze gminne składać się miały z przysiężników w liczbie 2-12 osób, w zależności od zaludnienia danej gminy. Przysiężnicy byli wybierani na okres trzech lat, na ich czele stał sędzia-wójt zatwierdzony przez gminę. Zupełne usamodzielnienie gmin wiejskich nastąpiło na mocy ustawy krajowej o urządzaniu gmin z 12 sierpnia 1866 r. Ustawa ta dokładnie określała charakter gminny a następnie omawiała m.in. władze gminne i zakres ich działania. Władze gminne dzieliły się na: radę gminną i zwierzchność gminną. Kadencja władz gminnych początkowo trwała 3 lata, a następnie przedłużono ją na lat 6. W 1933 roku nastąpiła częściowa zmiana samorządu terytorialnego. Zlikwidowano małe pod względem terytorialnym gminy jednostkowe, a na ich miejsce wprowadzono zbiorową gminę wiejską. Władze gminy stanowiły: rada gminy jako organ stanowiący i kontrolujący, oraz zarząd gminy jako organ zarządzający i wykonawczy. Zarząd gminy składał się z wójta, podwójczego i 2-3 ławników. Co do obszaru gminy - to mogła ją stanowić jedna miejscowość względnie kilka zwanych wówczas gromadami. Na czele gromady stał sołtys podległy wójtowi. Taki ustrój samorządu wiejskiego utrzymał się w zasadzie do 1954 r. z tym, że ustawa z dnia 11 września 1944 r. powołała do życia terenową radę narodową, która wybierała ze swego grona prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy oraz 3 członków. Dla poszczególnych dziedzin swej działalności gminna rada narodowa powoływała stałe komisje. W każdej gminie wiejskiej ustawowo występowały komisje: gospodarki drogowej, finansowo-budżetowa, oświaty i kultury, urządzenia osiedli, zdrowia, pracy i pomocy społecznej, rolna. Gminna rada narodowa była organem uchwalającym, natomiast organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium działające kolegialnie. Dział finansowo-budżetowy 1938-1950 (sygn. Gm.B-1-2, 14-18)
Dział ogólno-administracyjny 1935-1954 (sygn. Gm.B-3-13, 21-31)
Dział społeczny 1948-1950 (sygn. Gm.B-19-20)
Referat finansowy 1951-1952 (sygn. Gm.B-32)
Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1952-1954 (sygn. Gm.B-33-36)
Referat rolny 1948-1954 (sygn. Gm.B-37-38).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/12/0/-/8 Księga uchwał zarządu gminnego w Bogucicach 1935-1948 0
30/12/0/-/7 Księga uchwał rady gminnej w Bogucicach 1935-1949 0
30/12/0/-/11 Księga zebrań sołtysów gminy Bogucice z lat 1935-1950 1935-1950 0
30/12/0/-/1 Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 1938/39 i stanu majątkowego gromady Dąbrówka i Mikluszowice na dzień 31 marca 1939 r. 1938-1939 0
30/12/0/-/2 Budżet ogólny gromady Okulice i Ostrów Szlachecki na rok 1939/40; Budżet dodatkowy za rok 1938/39; Roczne sprawozdania rachunkowe gminy Bogucice za rok 1939/40 - 1943/44 1938-1944 0
30/12/0/-/14 Budżet gminy na rok 1945/46 - 1950 1945-1950 0
30/12/0/-/15 Roczne sprawozdania rachunkowe za rok 1946 - 1949; zestawienia wydatków i dochodów z lat 1948-1949 1946-1949 0
30/12/0/-/12 Akta dotyczące kontroli wewnętrznej i nadzoru - protokoły kontroli 1946-1954 0
30/12/0/-/18 Akta dot. daniny narodowej (spisy podatników, dowody wpłat, spisy gromad) 1947-1947 0
30/12/0/-/17 Teczka akt gminnej komisji polowej w Bogucicach z lat 1947-1950 1947-1950 0
30/12/0/-/5 Sprawy organizacyjne Urzędu 1947-1951 0
30/12/0/-/3 Przepisy i zarządzenia ogólne z lat 1947-1948; pisma okólne z lat 1952-1954 1947-1954 0
30/12/0/-/20 Sprawy budowlane i odbudowy m.in.. wydawanie pozwoleń na budowę z lat 1948-1950 1948-1950 0
30/12/0/-/38 Akta gminnego komitetu elektryfikacyjnego 1948-1950 0
30/12/0/-/13 Pisma ws. istniejących na terenie gminy przedsiębiorstw samorządowych; pisma ws. świadczeń rzeczowych, informacji nt. grobów i cmentarzy wojennych itp. z roku 1948; sprawozdania o stanie zatrudnienia z roku 1950 1948-1950 0
1 2 3

Amount of archival material

38

38

0

0.75

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.