Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Bogucice

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1935 - 1954
- brak danych - 1935 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W roku 1784 cesarz austriacki Józef II wydał ustawę odnoszącą się do ustroju administracyjnego, a mianowicie ogłosił szczegółowe przepisy o organizacji gminy wiejskiej w Galicji. Na podstawie niniejszych przepisów władze gminne składać się miały z przysiężników w liczbie 2-12 osób, w zależności od zaludnienia danej gminy. Przysiężnicy byli wybierani na okres trzech lat, na ich czele stał sędzia-wójt zatwierdzony przez gminę. Zupełne usamodzielnienie gmin wiejskich nastąpiło na mocy ustawy krajowej o urządzaniu gmin z 12 sierpnia 1866 r. Ustawa ta dokładnie określała charakter gminny a następnie omawiała m.in. władze gminne i zakres ich działania. Władze gminne dzieliły się na: radę gminną i zwierzchność gminną. Kadencja władz gminnych początkowo trwała 3 lata, a następnie przedłużono ją na lat 6. W 1933 roku nastąpiła częściowa zmiana samorządu terytorialnego. Zlikwidowano małe pod względem terytorialnym gminy jednostkowe, a na ich miejsce wprowadzono zbiorową gminę wiejską. Władze gminy stanowiły: rada gminy jako organ stanowiący i kontrolujący, oraz zarząd gminy jako organ zarządzający i wykonawczy. Zarząd gminy składał się z wójta, podwójczego i 2-3 ławników. Co do obszaru gminy - to mogła ją stanowić jedna miejscowość względnie kilka zwanych wówczas gromadami. Na czele gromady stał sołtys podległy wójtowi. Taki ustrój samorządu wiejskiego utrzymał się w zasadzie do 1954 r. z tym, że ustawa z dnia 11 września 1944 r. powołała do życia terenową radę narodową, która wybierała ze swego grona prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy oraz 3 członków. Dla poszczególnych dziedzin swej działalności gminna rada narodowa powoływała stałe komisje. W każdej gminie wiejskiej ustawowo występowały komisje: gospodarki drogowej, finansowo-budżetowa, oświaty i kultury, urządzenia osiedli, zdrowia, pracy i pomocy społecznej, rolna. Gminna rada narodowa była organem uchwalającym, natomiast organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium działające kolegialnie. Dział finansowo-budżetowy 1938-1950 (sygn. Gm.B-1-2, 14-18)
Dział ogólno-administracyjny 1935-1954 (sygn. Gm.B-3-13, 21-31)
Dział społeczny 1948-1950 (sygn. Gm.B-19-20)
Referat finansowy 1951-1952 (sygn. Gm.B-32)
Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1952-1954 (sygn. Gm.B-33-36)
Referat rolny 1948-1954 (sygn. Gm.B-37-38).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/12/0/-/16 Statut na pobór jednorazowej zryczałtowanej dopłaty do podatku gruntowego z roku 1949; pisma ws. majątku gminnego z lat 1948-1950 1948-1950 0
30/12/0/-/17 Teczka akt gminnej komisji polowej w Bogucicach z lat 1947-1950 1947-1950 0
30/12/0/-/18 Akta dot. daniny narodowej (spisy podatników, dowody wpłat, spisy gromad) 1947-1947 0
30/12/0/-/19 Pisma ws. założenia przedszkola w Gawłowie, rozbudowy szkoły w Okulicach 1949-1950 0
30/12/0/-/20 Sprawy budowlane i odbudowy m.in.. wydawanie pozwoleń na budowę z lat 1948-1950 1948-1950 0
30/12/0/-/21 Sprawozdania z sytuacji politycznej, gospodarczej w gminie z roku 1950; pisma ws. działalności Biura ewidencji, kontroli i ruchu ludności z roku 1949 1949-1950 0
30/12/0/-/22 Protokoły sesji gminnej rady narodowej w Bogucicach z lat 1952-1954; wyakzy członków gminnej rady narodowej w Bogucicach 1952-1954 0
30/12/0/-/23 Księga protokołów gminnej rady narodowej w Bogucicach z lat 1950-1951 1950-1951 0
30/12/0/-/24 Protokoły z posiedzeń Prezydium gminnej rady narodowej z roku 1952-1954 1952-1954 0
30/12/0/-/25 Protokoły z sesji sołtysów z lat 1952-1954 1952-1954 0
30/12/0/-/26 Protokoły posiedzeń komisji gminnych z lat 1951-1954 1951-1954 0
30/12/0/-/27 Akta wyborów do rad narodowych (spisy wyborców, protokoły zebrań gromadzkich 1954-1954 0
30/12/0/-/28 Akta spraw tajnych i poufnych ( wzmocnienie wart gromadzkich, meldowanie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, wykaz członków gminnej rady narodowej) 1950-1951 0
30/12/0/-/29 Akta dotyczące skarg i zażaleń (rejestr skarg i zażaleń z 1952 r.) 1952-1954 0
30/12/0/-/30 Akta spraw dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego 1950-1951 0
1 2 3

Amount of archival material

38

38

0

0.75

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.