Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Rzezawa

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1861 - 1954
- brak danych - 1861 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W roku 1784 cesarz austriacki Józef II wydał ustawę odnoszącą się do ustroju administracyjnego, a mianowicie ogłosił szczegółowe przepisy o organizacji gminy wiejskiej w Galicji. Na podstawie niniejszych przepisów władze gminne składać się miały z przysiężników w liczbie 2-12 osób, w zależności od zaludnienia danej gminy. Przysiężnicy byli wybierani na okres trzech lat, na ich czele stał sędzia-wójt zatwierdzony przez gminę. Zupełne usamodzielnienie gmin wiejskich nastąpiło na mocy ustawy krajowej o urządzaniu gmin z 12 sierpnia 1866 r. Ustawa ta dokładnie określała charakter gminny a następnie omawiała m.in. władze gminne i zakres ich działania. Władze gminne dzieliły się na: radę gminną i zwierzchność gminną. Kadencja władz gminnych początkowo trwała 3 lata, a następnie przedłużono ją na lat 6. W 1933 roku nastąpiła częściowa zmiana samorządu terytorialnego. Zlikwidowano małe pod względem terytorialnym gminy jednostkowe, a na ich miejsce wprowadzono zbiorową gminę wiejską. Władze gminy stanowiły: rada gminy jako organ stanowiący i kontrolujący, oraz zarząd gminy jako organ zarządzający i wykonawczy. Zarząd gminy składał się z wójta, podwójczego i 2-3 ławników. Co do obszaru gminy - to mogła ją stanowić jedna miejscowość względnie kilka zwanych wówczas gromadami. Na czele gromady stał sołtys podległy wójtowi. Taki ustrój samorządu wiejskiego utrzymał się w zasadzie do 1954 r. z tym, że ustawa z dnia 11 września 1944 r. powołała do życia terenową radę narodową, która wybierała ze swego grona prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy oraz 3 członków. Dla poszczególnych dziedzin swej działalności gminna rada narodowa powoływała stałe komisje. W każdej gminie wiejskiej ustawowo występowały komisje: gospodarki drogowej, finansowo-budżetowa, oświaty i kultury, urządzenia osiedli, zdrowia, pracy i pomocy społecznej, rolna. Gminna rada narodowa była organem uchwalającym, natomiast organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium działające kolegialnie. Akta gmin jednostkowych 1861-1933 (sygn. Gm. Rz.-1-7)
Dział finansowo-budżetowy 1942-1944 (sygn. Gm. Rz.-8-9)
Dział ogólno-administracyjny 1928-1953 (sygn. Gm. Rz.-10-29)
Dział finansowy 1950-1953 (sygn. Gm. Rz.-30-33)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/18/0/-/1 Księgi płatnicze podatku gruntowego i domowego (1904 - 1926); Akta dotyczące poboru drewna opałowego i budowlanego, przysługującego Jodłówce, Rzezawie i Krzeczowowi, z tytułu wykupu parcel leśnych z dóbr Krzeczowskich (1861 - 1928); Dekret przyznania spadku po śp. Katarzynie 1 voto Jonakowej 2 voto Żurkowej (1906 r.) 1861-1928 0
30/18/0/-/2 Protokoły z posiedzeń Rady Gminnej w Rzezawie 1893 - 1910 0
30/18/0/-/3 Protokoły z posiedzeń Rady Gminnej w Rzezawie (4 I 1911 - 18 III 1924) 1911 - 1924 0
30/18/0/-/4 Protokoły z posiedzeń Rady Gminnej w Rzezawie (4 IV 1924 - 17 XII 1927) 1924 - 1927 0
30/18/0/-/5 Protokół czynności (dzienik podawczy) Zwierzchności Gminnej w Rzezawie (19 XII 1925 - 26 XI 1929) 1925 - 1929 0
30/18/0/-/6 Protokół czynności (dzienik podawczy) Zwierzchności Gminnej w Rzezawie (30 XI 1929 - 31 XII 1933) 1929 - 1933 0
30/18/0/-/7 Księga opłat z pastwiska gminnego 1918 - 1929 0
30/18/0/-/8 Księga wydatków budżetowych 1942 - 1943 0
30/18/0/-/9 Księga wydatków budżetowych 1943 - 1944 0
30/18/0/-/10 Rejestr mieszkańców Gminy Rzezawa 1928 - 1942 0
30/18/0/-/11 Rejestr mieszkańców Krzeczowa (tom II) 1935 - 1941 0
30/18/0/-/12 Księga cmentarna Gminy Rzezawa 1935 - 1944 0
30/18/0/-/13 Rejestr kart rozpoznawczych 1942 - 1944 0
30/18/0/-/14 Protokoły z posiedzeń Prezydium GR /odpisy/, wykaz radnych, sprawozdanie roczne, protokół z posiedzenia Komisji Kontroli Społecznej 1949 - 1950 0
30/18/0/-/15 Majątek Gminy i Gromad, sprawa sprzedaży częsci gruntów na cele elektryfikacji, wynajmu izb na cele szkolne 1950 0
1 2 3

Amount of archival material

33

33

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.