Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Trzciana

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W roku 1784 cesarz austriacki Józef II wydał ustawę odnoszącą się do ustroju administracyjnego, a mianowicie ogłosił szczegółowe przepisy o organizacji gminy wiejskiej w Galicji. Na podstawie niniejszych przepisów władze gminne składać się miały z przysiężników w liczbie 2-12 osób, w zależności od zaludnienia danej gminy. Przysiężnicy byli wybierani na okres trzech lat, na ich czele stał sędzia-wójt zatwierdzony przez gminę. Zupełne usamodzielnienie gmin wiejskich nastąpiło na mocy ustawy krajowej o urządzaniu gmin z 12 sierpnia 1866 r. Ustawa ta dokładnie określała charakter gminny a następnie omawiała m.in. władze gminne i zakres ich działania. Władze gminne dzieliły się na: radę gminną i zwierzchność gminną. Kadencja władz gminnych początkowo trwała 3 lata, a następnie przedłużono ją na lat 6. W 1933 roku nastąpiła częściowa zmiana samorządu terytorialnego. Zlikwidowano małe pod względem terytorialnym gminy jednostkowe, a na ich miejsce wprowadzono zbiorową gminę wiejską. Władze gminy stanowiły: rada gminy jako organ stanowiący i kontrolujący, oraz zarząd gminy jako organ zarządzający i wykonawczy. Zarząd gminy składał się z wójta, podwójczego i 2-3 ławników. Co do obszaru gminy - to mogła ją stanowić jedna miejscowość względnie kilka zwanych wówczas gromadami. Na czele gromady stał sołtys podległy wójtowi. Taki ustrój samorządu wiejskiego utrzymał się w zasadzie do 1954 r. z tym, że ustawa z dnia 11 września 1944 r. powołała do życia terenową radę narodową, która wybierała ze swego grona prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy oraz 3 członków. Dla poszczególnych dziedzin swej działalności gminna rada narodowa powoływała stałe komisje. W każdej gminie wiejskiej ustawowo występowały komisje: gospodarki drogowej, finansowo-budżetowa, oświaty i kultury, urządzenia osiedli, zdrowia, pracy i pomocy społecznej, rolna. Gminna rada narodowa była organem uchwalającym, natomiast organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium działające kolegialnie. Dział ogólno-administracyjny 1945-1954 (sygn. Gm. Trz. - 1-9, 28, 30-40 )
Referat finansowo-budżetowy 1945-1954 (sygn. Gm. Trz. -10-27, 41-50)
Dział społeczny 1945-1950 (sygn. Gm. Trz. -29)
Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1951-1953 (sygn. Gm. Trz. -51-54)
Referat rolny 1950-1954 (sygn. Gm. Trz. -55-56)
Akta obce 1945-1954 (sygn. Gm. Trz. -57-60)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/20/0/1/1 Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1945-1950 0
30/20/0/1/2 Protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1946-1950 0
30/20/0/1/3 Protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1945-1950 0
30/20/0/1/4 Protokoły z zebrań sołtysów 1947-1950 0
30/20/0/1/5 1. Przepisy i zarządzenia ogólne, okólniki, 1945-1950 2. Sprawy organizacyjne; 1945-1950 3. Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminy 1945-1950 0
30/20/0/1/6 1. Sprawy ogólne dotyczące zebrań i urzędowania ciał samorządowych; 1950 2. Kontrola zewnętrzna i nadzór; 1946-1950 1946-1950 0
30/20/0/1/7 Akta Gminnej Rady Narodowej 1949-1949 0
30/20/0/1/8 Majatek gminy i gromad 1946-1950 0
30/20/0/1/9 1. Różne sprawy z Działu Ogólno-Administracyjnego 2. Statystyka ogólna 1947-1949 0
30/20/0/1/30 1. Przepisy i zarządzenia ogólne 2. Sprawy organizacyjne 1951-1954 0
30/20/0/1/31 Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1951-1954 0
30/20/0/1/32 Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej 1950-1953 0
30/20/0/1/33 Protokoły z posiedzen Prezydium Gminnej Rady 1951-1954 0
30/20/0/1/34 Protokoły z narad odbytych w Prezydium gminnej Rady Narodowej w Trzcianie 1951-1954 0
30/20/0/1/35 Gminne komisje: a) Drogowa; 1950-1951 b) Finansowo-budżetowa; 1950-1954 c) Oświatowo-kulturalna; 1948-1954 d) Urządzenia osiedli; 1950-1953 e) Zaopatrzenia; 1954 f) Sprawy ogólne; 1951-1954 1948-1954 0
1 2 3 4

Amount of archival material

60

60

0

1.70

1.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.