Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Nowy Wiśnicz

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1903 - 1954
- brak danych - 1903 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
W roku 1784 cesarz austriacki Józef II wydał ustawę odnoszącą się do ustroju administracyjnego, a mianowicie ogłosił szczegółowe przepisy o organizacji gminy wiejskiej w Galicji. Na podstawie niniejszych przepisów władze gminne składać się miały z przysiężników w liczbie 2-12 osób, w zależności od zaludnienia danej gminy. Przysiężnicy byli wybierani na okres trzech lat, na ich czele stał sędzia-wójt zatwierdzony przez gminę. Zupełne usamodzielnienie gmin wiejskich nastąpiło na mocy ustawy krajowej o urządzaniu gmin z 12 sierpnia 1866 r. Ustawa ta dokładnie określała charakter gminny a następnie omawiała m.in. władze gminne i zakres ich działania. Władze gminne dzieliły się na: radę gminną i zwierzchność gminną. Kadencja władz gminnych początkowo trwała 3 lata, a następnie przedłużono ją na lat 6. W 1933 roku nastąpiła częściowa zmiana samorządu terytorialnego. Zlikwidowano małe pod względem terytorialnym gminy jednostkowe, a na ich miejsce wprowadzono zbiorową gminę wiejską. Władze gminy stanowiły: rada gminy jako organ stanowiący i kontrolujący, oraz zarząd gminy jako organ zarządzający i wykonawczy. Zarząd gminy składał się z wójta, podwójczego i 2-3 ławników. Co do obszaru gminy - to mogła ją stanowić jedna miejscowość względnie kilka zwanych wówczas gromadami. Na czele gromady stał sołtys podległy wójtowi. Taki ustrój samorządu wiejskiego utrzymał się w zasadzie do 1954 r. z tym, że ustawa z dnia 11 września 1944 r. powołała do życia terenową radę narodową, która wybierała ze swego grona prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy oraz 3 członków. Dla poszczególnych dziedzin swej działalności gminna rada narodowa powoływała stałe komisje. W każdej gminie wiejskiej ustawowo występowały komisje: gospodarki drogowej, finansowo-budżetowa, oświaty i kultury, urządzenia osiedli, zdrowia, pracy i pomocy społecznej, rolna. Gminna rada narodowa była organem uchwalającym, natomiast organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium działające kolegialnie. Akta gmin jednostkowych 1903-1938 (sygn. 30/22/1-9)
Wybory do rad gromadzkich 1934-1939 (sygn. 30/22/10-11)
Dział ogólno-organizacyjny 1936-1954 (sygn. 30/22/12, 20-25, 31-32, 64, 146)
Dział finansowo-budżetowy 1935-1954 (sygn. 30/22/13-18, 33-55, 65-69)
Wykaz stanu zatrudnienia Żydów 1942 (sygn. 30/22/19)
Aprowizacja i kontyngenty 1936-1944 (sygn. 30/22/26-27)
Protokoły posiedzeń gminnej rady narodowej, prezydium i zarządu gminy 1935-1954 (sygn. 30/22/28-30, 60, 61, 141-142)
Dział gospodarki gminnej 1949-1950 (sygn. 30/22/56-57, 71-72)
Oświata, kultura 1945-1954 (sygn. 30/22/58, 70)
Dział administracyjny 1945-1950 (sygn. 30/22/59)
Akta komisji gminnych 1937-1954 (sygn. 30/22/62, 143-144)
Rejestry i wykazy mieszkańców 1918-1945, 1953 (sygn. 30/22/63, 113-137)
Akta stowarzyszeń 1900-1941 (sygn. 30/22/73-74)
Kennkarty 1941-1943 (sygn. 30/22/ 75-80, 138)
Księgi biercze podatku 1925-1944 (sygn. 30/22/81-112, 145, 147)
Sprawy personalne 1945-1952 (sygn. 30/22/139-140)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/22/0/-/1 Księga inwentarzowa 1928-1934 0
30/22/0/-/2 Protokoły z posiedzeń rady gminnej 1903-1913 0
30/22/0/-/3 Księga wymiaru hektarów i podatku gruntowego 1918-1920 0
30/22/0/-/4 Księga kasowa 1908-1926 0
30/22/0/-/5 Protokół czynności zwierzchności gminnej 1926-1934 0
30/22/0/-/6 Sprawy zebrań organów gminnych, nowego podziału administracyjnego na gminy zbiorowe, bezpieczeństwa i porządku publicznego, wojskowe, majątku gminnego, finansowe, dróg, rolne, wyznaniowe itp.. 1919-1934 0
30/22/0/-/7 Sprawy sądowe - zawiadomienia o karach aresztu mieszkańców gminy przesłane z sądu grodzkiego w Wiśniczu 1933-1934 0
30/22/0/-/8 Książka kasowa 1912-1928 0
30/22/0/-/9 Akta gromady Wiśnicz Nowy - sprawy urzędowania organów gromadzkich, majątek gromady, opieka społeczna, sprawy wyznaniowe, finansowe, rolnictwo 1935-1938 0
30/22/0/-/10 Wybory do rad gromadzkich - gromady Królówka, Kobyle, Kopaliny, Leksandrowa, Łomna, Nieprześnia, Nieszkowice Wielkie, Olchawa, Połom Duży, Wiśnicz Mały, Wola Nieszkowska, Zawada 1934-1939 0
30/22/0/-/11 Księga protokołów komisji rewizyjnej t. II - protokoły z inspekcji 1937-1939 0
30/22/0/-/12 Przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe pracowników gminy, zebrania ciał samorządowych, kontrole wewnętrzne i nadzór, majątek gromad, przedsiebiorstwa gminne, sprawy majątkowe mieszkańców 1936-1944 0
30/22/0/-/13 Budżet gminy 1936-1945 0
30/22/0/-/14 Budżety i bilanse roczne gromad, dokumentacja budżetowa 1935-1942 0
30/22/0/-/15 Dziennik główna 1938-1938 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

147

121

0

5.02

5.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.