Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Czchów

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W dniu 1 stycznia 1935 r. w powiecie brzeskim rozpoczęło działalność 11 wiejskich gmin zbiorowych, powstałych w oparciu o ustawę z dn. 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Ustawa ta ujednolicała ustrój gmin wiejskich w całej Polsce. W byłej Galicji wiejskie gminy jednostkowe z reguły połączone zostały w duże, silniejsze finansowo gminy zbiorowe. Pojedyncze wsie, wchodzące w skład gminy zbiorowej, stanowiły gromady. Organem uchwałodawczym gromady było zebranie gromadzkie lub rada gromadzka. Kadencja rady gromadzkiej trwała 5 lat, a sołtysa i podsołtysa 3 lata. Władze gminne załatawiały sprawy z zakresu własnego i poruczonego. W okresie okupacji gminy wiejskie powiatu brzeskiego weszły w skład powiatu tarnowskiego (Kreis Tarnow-Land). Działalność reprezentacji gminnych jak w całej Generalnej Guberni, uległa zawieszeniu. Wójt stał się komisarycznym urzędnikiem administracji ogólnej, podległym hitlerowskiemu staroście powiatowemu. Z chwilą powołania na wyzwolonych w 1945 r. terenach rad narodowych zmianom uległa struktura administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Podstawą prawną działalności organów gminnych do 20 marca 1950 r. były następujące akty prawne: Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, Dekret PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. zmieniająca ustawę z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej rady narodowe przejęły pełnię władzy w terenie. Samorząd terytorialny uległ likwidacji. W dniu 25 września 1954 r. Sejm wydał ustawę o reformie podziału administracyjnego i powołaniu gromadzkich rad narodowych. W tym samym dniu uchwalona została poprawka do Konstytucji. W miejsce gmin zbiorowych powołano gromady jednostkowe lub zbiorowe, znacznie mniejsze od gmin. Dział ogólno-administracyjny 1945-1954 (sygn. Gm. Cz. - 1, 6-7)
Dział finansowo-budżetowy 1945-1954 (sygn. Gm. Cz. - 2-3, 8-9)
Dział gospodarki gminnej 1945-1950 (sygn. Gm. Cz. - 4)
Dział administracji społecznej 1945-1950 (sygn. Gm. Cz. - 5)
Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1951-1954 (sygn. Gm. Cz. - 10)
Referat rolny 1951-1954 (sygn. Gm. Cz. - 11)
- brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
30/25/0/-/1 Przepisy i zarządzenia ogolne; 1945, 1950 Sprawy organizacyjne; 1945, 1948, 1950 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminych; 1945, 1947- 1950 Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej; 1946- 1950 Protokoly z posiedzeń Zarządu Gminnego; 1946- 1950 Akta Gminnej Komisji Kontroli Społecznej; 1946- 1950 Akta Gminne Komisji Oświatowej; 1948- 1950 Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych; (akta ogólne) Majątek gminy i gromad; 1945, 1949- 1950 Przedsiębiorstwa gminne;1949- 1950 1945-1950 0
30/25/0/-/2 Budżety gminy i bilans roczny za 1947 rok; 1959- 1950 Budżety gromad Czchów, Jurków 1945- 1946 1945-1950 0
30/25/0/-/3 Księga dochodów budżetowych 1950-1950 0
30/25/0/-/4 Drogi i place publiczne; 1945, 1949- 1950 Rolnictwo; 1945, 1947- 1950 Weterynaria i hodowla; 1945, 1950 Przemysł i handel; 1945 1945-1950 0
30/25/0/-/5 Oświata, kultura i sztuka; 1945, 1948- 1950 Zdrowie i akcja sanitarno- porządkowa; 1945, 1950 Opieka społeczna; 1945, 1949- 1950 Gospodarka lokalno- mieszkaniowa; 1949- 1950 0
30/25/0/-/6 Umowy, testamenty; 1947- 1950 Akta stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe; 1945 Ewidencja i kontrola ruchu ludności; 1945, 1948- 1950 Bezpieczeństwo i porządek publiczny; 1945- 1950 Sprawy wojskowe; 1945 Zwierzęta pociągowe i środki przewozowe; 1945 Sprawy budowlane i odbudowy (ogólne); 1945, 1949-1950 Rejestr zezwoleń budowlanych; 1949 Zezewolenia budowlane; 1949 Aprowizacja oraz walka z drożyzną; 1945 Sprawy karno- administaracyjne; 1945 Sprawy sądowe; 1945 Sprawy różne- stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej, wykaz majątków poniemieckich i pożydowskich; 1945 1945-1950 0
30/25/0/-/7 Sprawy organizacyjne; 1951- 1952 Sprawy osobowe pracowników Prezydium Gminnej Rady Narodowej; 1951- 1953 Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej; 1951- 1954 Protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej; 1951- 1954 Protokoły z posiedzeń aktywu gminnego; 1951- 1954 Protokoły z sesji sołtysów; 1953 Protokoły z zebrań gromadzkich; 1951- 1953 1951-1954 0
30/25/0/-/8 Akta Gminnej Komisji Finansowo- Budżetoowej i Obywatelskiej Komisji Podatkowej; 1950- 1953 Akta Gminnej Komisji Gospodarki Drogowej; 1950- 1953 Akta Gminnej Komisji Oświaty,, Kultury i Sztuki; 1951- 1954 Akta Gminnej Komisji Rolnej; 1951- 1954 Akta Gminnej Komisji Urządzenia Osiedli; 1951- 1953 Akta Gminnej Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej; 1952- 1953 Rejestr skarg i zażaleń; 1952- 1953 Sprawy obsługi rad narodowych i ich organów (ogólne); 1951- 1953 Kontrola wewnętrzna; 1952- 1953 Bezpieczeństwo i porządek publiczny (sprawy ogólne); 1951- 1952 Sprawy Gminnej Komisji Przeciwpożarowej; 1951 Aprowizacja oraz walka z drożyzną; 1951 0
30/25/0/-/9 Budżety gminy (wraz z dokumentacją) i bilans roczny za 1951 rok 1951-1952 0
30/25/0/-/10 Sprawy ogólno- gospodarcze; 1951, 1953 Umowy, testamenty; 1951- 1953 Drogi i place publiczne; 1951 Sprawy budowlane; 1952- 1954 1951-1954 0
30/25/0/-/11 Sprawy statystyki gminnej; 1951- 1953 Sprawy organizacji wsi; 1952- 1954 Sprawy produkcji roślinnej; 1953- 1954 Plany pracy i sprawozdania; 1953- 1954 1951-1954 0

Amount of archival material

11

11

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.