Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Dębno

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - [1931] 1938 - 1954
- brak danych - 1931 - 1931
1938 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
W dniu 1 stycznia 1935 r. w powiecie brzeskim rozpoczęło działalność 11 wiejskich gmin zbiorowych, powstałych w oparciu o ustawę z dn. 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Ustawa ta ujednolicała ustrój gmin wiejskich w całej Polsce. W byłej Galicji wiejskie gminy jednostkowe z reguły połączone zostały w duże, silniejsze finansowo gminy zbiorowe. Pojedyncze wsie, wchodzące w skład gminy zbiorowej, stanowiły gromady. Organem uchwałodawczym gromady było zebranie gromadzkie lub rada gromadzka. Kadencja rady gromadzkiej trwała 5 lat, a sołtysa i podsołtysa 3 lata. Władze gminne załatawiały sprawy z zakresu własnego i poruczonego. W okresie okupacji gminy wiejskie powiatu brzeskiego weszły w skład powiatu tarnowskiego (Kreis Tarnow-Land). Działalność reprezentacji gminnych jak w całej Generalnej Guberni, uległa zawieszeniu. Wójt stał się komisarycznym urzędnikiem administracji ogólnej, podległym hitlerowskiemu staroście powiatowemu. Z chwilą powołania na wyzwolonych w 1945 r. terenach rad narodowych zmianom uległa struktura administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Podstawą prawną działalności organów gminnych do 20 marca 1950 r. były następujące akty prawne: Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, Dekret PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. zmieniająca ustawę z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej rady narodowe przejęły pełnię władzy w terenie. Samorząd terytorialny uległ likwidacji. W dniu 25 września 1954 r. Sejm wydał ustawę o reformie podziału administracyjnego i powołaniu gromadzkich rad narodowych. W tym samym dniu uchwalona została poprawka do Konstytucji. W miejsce gmin zbiorowych powołano gromady jednostkowe lub zbiorowe, znacznie mniejsze od gmin. Dział ogólno-organizacyjny 1938-1950 (sygn. Gm. D. -1-5)
Dział finansowo-budżetowy 1947-1950 (sygn. Gm. D. - 6)
Dział gospodarki gminnej 1945-1950 (sygn. Gm. D. - 7)
Dział administracyjno-społeczny 1947, 1949 (sygn. Gm. D. - 8)
Dział administracyjny 1945-1954 (sygn. Gm. D. - 9-14)
Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1951-1954 (sygn. Gm. D. - 15)
Referat rolny 1951-1954 (sygn. Gm. D. - 16)
Akta nieopracowane 1931 (syg.Gm.D.- 17-19)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/26/0/-/1 Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Gminnego 1938-1939 0
30/26/0/-/2 Przepisy i zarządzenia ogólne; 1949 Sprawy organizacyjne; 1949 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych; 1946- 1950 1946-1950 0
30/26/0/-/3 Księga protokołów z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Prezydium Gminnej Rady Narodowej, komisji Gminnej Rady Narodowej, Zarządu Gminnego, gminnych organizacji społecznych 0
30/26/0/-/4 Księga protokołów z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Prezydium Gminnej Rady Narodowej, Zarządu Gminnego 1949-1950 0
30/26/0/-/5 Sprawy ogólne dotyczące komisji gminnych; 1946 Akta Gminnej Komisji Drogowej; 1950 Akta Gminnej Komisji Oświatowej; 1947- 1950 Akta Gminnej Komisji Rolnej; 1950 Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej; 1949- 1950 Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (akta ogólne); 1946- 1947, 1949- 1950 Kontrola wewnętrzna i nadzór; 1949 Majątek gminy i gromad; 1948- 1949 Przedsiębiorstwa gminne; 1949 1946-1950 0
30/26/0/-/6 Sprawy budżetowe; 1949 Dochody gminy i dochody obce; 1947, 1949- 1950 Kredyt komunalny, zapomogi; 1947, 1949- 1950 Różne; 1949- 1950 (m.in.. opłaty elektryfikacyjne, likwidacja zadłużenia wsi itp..) 1947-1950 0
30/26/0/-/7 Rolnictwo; 1945, 1947- 1950 Przemysł i handel; 1949- 1950 1945-1950 0
30/26/0/-/8 Oświata, kultura i sztuka; 1949 Opieka społeczna; 1947 1947-1949 0
30/26/0/-/9 Statystyka gminy; 1946- 1949 Sprawy repatriantów; 1945 Bezpieczeństwo i porządek publiczny; 1949- 1950 Sprawy budowlane i odbudowy; 1949- 1950 1945-1950 0
30/26/0/-/10 Przepisy i zarządzenia ogólne Sprawy organizacyjne Sprawy osobowe pracowników Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951-1954 0
30/26/0/-/11 Księga uchwał Gminnej Rady Narodowej 1951-1952 0
30/26/0/-/12 Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej; 1951- 1954 Protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej; 1951- 1954 1951-1954 0
30/26/0/-/13 Plany pracy i sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej; 1951- 1954 Akta ogólne dotyczące komisji Gminnej Rady Narodowej; 1951- 1954 Akta Gminnej Komisji Drogowej; 1951- 1954 Akta Gminnej Komisji Finansowo- Budżetowej; 1950- 1954 Akta Gminnej Komisji Osiedleńczej; 1954 Akta Gminnej Komisji Oświaty i Kultury; 1951- 1954 Akta Gminnej Komisji Rolnej; 1951- 1954 Akta Gminnej Komisji Urządzenia Osiedli; 1951- 1954 Akta Gminnej Komisji Zaopatrzenia; 1954 Akta Gminnej Komisji Zdrowia, Pracy i pomocy Społecznej; 1951- 1954 1951-1954 0
30/26/0/-/14 Protokoły z posiedzeń zespołu gminnego; 1951- 1954 Akta gromadzkich komisji kontrolno- doradczych; 1951- 1954 Protokoły z zebrań sołtysów; 1953- 1954 Protokoły z zebrań gromadzkich; 1951- 1954 Skargi i zazalenia; 1951- 1953 Sprawy obsługi rad narodowych i ich organów (akta ogólne); 1951 Kontrola wewnętrzna; 1951 Bezpieczeństwo i porządek publiczny; 1951- 1953 1951-1954 0
30/26/0/-/15 Oświata, kultura i sztuka; 1951, 1954 Zdrowie publiczne i akcja sanitarna; 1951- 1954 Praca i pomoc społeczna;1951, 1953 Majątek gromad; 1954 Sprawy ogólno- gospodarcze; 1952- 1954 Drogi i place publiczne; 1951- 1952 Sprawy budowlane; 1953- 1954 Zarząd nieruchomościami; 1951- 1953 1951-1954 0
1 2

Amount of archival material

19

16

0

0.80

0.68

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.