Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Iwkowa

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W dniu 1 stycznia 1935 r. w powiecie brzeskim rozpoczęło działalność 11 wiejskich gmin zbiorowych, powstałych w oparciu o ustawę z dn. 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Ustawa ta ujednolicała ustrój gmin wiejskich w całej Polsce. W byłej Galicji wiejskie gminy jednostkowe z reguły połączone zostały w duże, silniejsze finansowo gminy zbiorowe. Pojedyncze wsie, wchodzące w skład gminy zbiorowej, stanowiły gromady. Organem uchwałodawczym gromady było zebranie gromadzkie lub rada gromadzka. Kadencja rady gromadzkiej trwała 5 lat, a sołtysa i podsołtysa 3 lata. Władze gminne załatawiały sprawy z zakresu własnego i poruczonego. W okresie okupacji gminy wiejskie powiatu brzeskiego weszły w skład powiatu tarnowskiego (Kreis Tarnow-Land). Działalność reprezentacji gminnych jak w całej Generalnej Guberni, uległa zawieszeniu. Wójt stał się komisarycznym urzędnikiem administracji ogólnej, podległym hitlerowskiemu staroście powiatowemu. Z chwilą powołania na wyzwolonych w 1945 r. terenach rad narodowych zmianom uległa struktura administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Podstawą prawną działalności organów gminnych do 20 marca 1950 r. były następujące akty prawne: Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, Dekret PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. zmieniająca ustawę z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej rady narodowe przejęły pełnię władzy w terenie. Samorząd terytorialny uległ likwidacji. W dniu 25 września 1954 r. Sejm wydał ustawę o reformie podziału administracyjnego i powołaniu gromadzkich rad narodowych. W tym samym dniu uchwalona została poprawka do Konstytucji. W miejsce gmin zbiorowych powołano gromady jednostkowe lub zbiorowe, znacznie mniejsze od gmin. Dział ogólno-organizacyjny 1945-1954 (sygn. Gm. I.- 1-2, 9-13)
Dział finansowo-budżetowy 1945, 1948 (sygn. Gm. I.- 3)
Dział gospodarki gminnej 1945-1950 (sygn. Gm. I.- 4)
Dział administracji społecznej 1945-1950 (sygn. Gm. I.- 5-8)
Referat finansowy 1951-1954 (sygn. Gm. I.- 14-15)
Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1951-1954 (sygn. Gm. I.- 16)
Referat rolny 1951-1953 (sygn. Gm. I.- 17)
Akta gminnych organizacji społecznych 1949-1954 (sygn. Gm. I.- 18)
Księga kontroli ruchu ludności 1946-1951 (sygn. Gm. I.- 19-20)
Skorowidze do ksiąg kontroli ruchu ludności 1951 (sygn. Gm.I.21-22)
Budżet gminy na rok 1951, 1952 (sygn. Gm.I.-23-24)
Rejestr mieszkańców gminy Iwkowa (sygn. Gm.I.-25)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/27/0/1/1 1. Przepisy i zarządzenia ogólne; 1945, 1949-1950 2. Sprawy organizacyjne; 1945-1950 3. Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych; 1945-1950 1945-1950 0
30/27/0/1/2 a) Protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej; 1950 b) Sprawozdania Zarządu Gminnego i Prezydium GRN z działalności gminy za okres 1945-1950; 1950 c) Akta Gminnej Komisji Gospodarki Drogowej; 1950 d) Akta Gminnej Komisji Finansowo-Budżetowej; 1950 e) Akta Gminnej Komisji Oświaty i Kultury; 1950 f) Akta Gminnej Komisji Rolnej; 1950 g) Akta Gminnej Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej; 1950 h) Protokoły z sesji sołtysów; 1950 i) Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (akta ogólne); 1945-1950. Kontrola wewnętrzna, kontrola społeczna, nadzór; 1945-1950. Majatek gminy i gromad; 1945, 1949. Różne; 1945-1946, 1948-1950 (Szkody wojenne, majątki opuszczone, akcje społeczne, sprawy sportu, komunikacji itp.). 1945-1950 0
30/27/0/2/3 1. Dochody Gminy; 1948 2. Przymusowe ubezpieczenia rzeczowe; 1945 3. Rózne; 1945 (Wytyczne w sprawie gospodarki finansowej, finanse z okresu okresu okupacji niemieckiej itp.) - 0
30/27/0/2/14 Karty wydatków budżetowych 1951-1951 0
30/27/0/2/15 a) Bilnase (roczny i kwartalne) gminy; 1951 b) Sprawy budżetowe; 1951-1952, 1954 Kredyt komunalny; 1954 1951-1954 0
30/27/0/2/23 Budżet na rok 1951 1951-1951 0
30/27/0/2/24 Budżet na rok 1952 1952-1952 0
30/27/0/3/4 1. Grogi i place publiczne; 1945-1950 2. Rolnictwo; 1945, 1949-1950 3. Przemysł i handel; 1945, 1949 4. Różne; 1945, 1949-1950 (majątki opuszczone, majątki państwowe, sprawy łowieckie, sprawy elektryfikacji itp.) - 0
30/27/0/4/5 1. Oświata, kultura i sztuka; 1945, 1947-1950 2. Zdrowie publiczne i akcja sanitarno-porządkowa; 1945, 1949-1950 3. Opieka społeczna; 1945, 1947-1949 1945-1950 0
30/27/0/4/6 1. Punkt opieki nad matka i dzieckiem; 1949-1950 2. Różne; 1945, 1947-1950 (Statystyka ogólna gminy, sprawy zatrudnienia, przesiedleńcze itp) 1945-1950 0
30/27/0/4/7 Głosowanie Ludowe; 1946 Wybory do Sejmu Ustawodawczego; 1946-1947 Ewidencja i kontrola ruchu ludności (sprawy ogolne); 1945, 1947-1950 Narodowy Spis Powszechny; 1950 1945-1950 0
30/27/0/4/8 Bezpieczeństwo i porządek publiczny; 1945, 1947-1950. Budowlane i odbudowy (sprawy ogólne; 1945, 1947, 1948, 1950), Zezwolenia budowlane; 1946-1950. Aprowizacja oraz walka z drożyzną; 1945, 1949 Sprawy karno-administracyjne; 1947 Różne (Sprawy wojenne, opieka nad mogiłami poległych, sprawy łowieckie, statystyka ogólna gminy itp.); 1945, 1948-1950. 1945-1950 0
30/27/0/5/9 1. Sprawy organizacyjne 2. Sprawy osobowe pracowników Prezydium Gminnej Rady Narodowej 3. a) Sprawy obsługi Gminnej Rady Narodowej b) Sprawy obsługi Prezydium Gminnej Rady Narodowej, Plany i sprawozdania GRN i Prezydium, sprawy osobowe członków organów gminy, akcje społeczne itp.. 1951-1954 0
30/27/0/5/10 Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej. Protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej (wraz z załącznikami) 1951-1954 0
30/27/0/5/11 a) Sprawy obsługi komisji Gminnej Rady Narodowej i komisji gromadzkich; 1951-1954 b) Akta Gminnej Komisji Finansowo-Budżetowej; 1951-1954 c) Akta Gminnej Komisji Gospodarki Drogowej; 1951-1954 d) Akta Gminnej Komisji Oświaty i Kultury; 1951-1954 e) Akta Gminnej Komisji Rolnej; 1951-1954 f) Akta Gminnej Komisji Zaopatrzenia; 1954 g) Akta Gminnej Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej; 1951-1954 h) Protokoły z posiedzeń Zespołu Gminnego; 1952-1954 i) Protokoły z posiedzeń Gromadzkich komisji kontrolno-doradczych; 1954 j) Protokoły z narad w sprawie spółdzielczości produkcyjnej; 1954 k) Skargi i zażalenia; 1951-1952 Bezpieczeństwo i porządek publiczny; 1951-1954 1951-1954 0
1 2

Amount of archival material

25

25

0

1.20

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.