Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Okocim

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1943 - 1954
- brak danych - 1943 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W dniu 1 stycznia 1935 r. w powiecie brzeskim rozpoczęło działalność 11 wiejskich gmin zbiorowych, powstałych w oparciu o ustawę z dn. 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Ustawa ta ujednolicała ustrój gmin wiejskich w całej Polsce. W byłej Galicji wiejskie gminy jednostkowe z reguły połączone zostały w duże, silniejsze finansowo gminy zbiorowe. Pojedyncze wsie, wchodzące w skład gminy zbiorowej, stanowiły gromady. Organem uchwałodawczym gromady było zebranie gromadzkie lub rada gromadzka. Kadencja rady gromadzkiej trwała 5 lat, a sołtysa i podsołtysa 3 lata. Władze gminne załatawiały sprawy z zakresu własnego i poruczonego. W okresie okupacji gminy wiejskie powiatu brzeskiego weszły w skład powiatu tarnowskiego (Kreis Tarnow-Land). Działalność reprezentacji gminnych jak w całej Generalnej Guberni, uległa zawieszeniu. Wójt stał się komisarycznym urzędnikiem administracji ogólnej, podległym hitlerowskiemu staroście powiatowemu. Z chwilą powołania na wyzwolonych w 1945 r. terenach rad narodowych zmianom uległa struktura administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Podstawą prawną działalności organów gminnych do 20 marca 1950 r. były następujące akty prawne: Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, Dekret PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. zmieniająca ustawę z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej rady narodowe przejęły pełnię władzy w terenie. Samorząd terytorialny uległ likwidacji. W dniu 25 września 1954 r. Sejm wydał ustawę o reformie podziału administracyjnego i powołaniu gromadzkich rad narodowych. W tym samym dniu uchwalona została poprawka do Konstytucji. W miejsce gmin zbiorowych powołano gromady jednostkowe lub zbiorowe, znacznie mniejsze od gmin. Dział finansowo-budżetowy 1944-1949 (sygn. Gm. O. - 1, 4)
Dział administracyjny 1943-1950 (sygn. Gm. O. - 2-3)
Dział gospodarki gminnej 1948-1950 (sygn. Gm. O. - 5)
Dział administracyjno-społeczny 1945-1954 (sygn. Gm. O. - 6-10)
Referat finansowy 1951-1952 (sygn. Gm. O. - 11)
Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1951-1954 (sygn. Gm. O. - 12)
Referat rolny 1951-1954 (sygn. Gm. O. - 13)
Akta gminnych organizacji społecznych 1951, 1953 (sygn. Gm. O. - 14)
- brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
30/28/0/-/1 Dział finansowo-budżetowy: Nr 12 dochody obce 1944-1944 0
30/28/0/-/2 Dział administracyjny (sprawy poruczone) Nr 28: Entwurfe der bestehenden und zur Aufban beantragten wasserbehalter fur Fenerwehrzwecke. Ortschaften: Brzezowiec, Jasień, Pomianowa. Plany sytuacyjne gromad z gminy Okocim z naniesionymi oznaczeniami zbiorników przeciwpożarowych. 1943-1943 0
30/28/0/-/3 Dział ogólno- organizacyjny Nr 0: Przepisy i zarządzenia ogólne;1946, 1949 Nr 1: Sprawy organizacyjne; 1945-1946, 1949 Nr 2: Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych; 1945-1947 Nr 3: a) Akta Gminnej Komisji Finansowo- Budżetowej; 1950 b) Sprawy ogólnedot. Zebrań i urzędowania ciał samorządowych; 1945, 1949 Nr 4: Kontrola wewnętrzna i nadzór; 1945 Nr 5: Majątek gminy i gromad; 1946-1948 Nr 7: Sprawy wyznaniowe, sprawa elektryfikacji gminy, statystyka gminna, kontrola społeczna itp.; 1946-1947, 1949 1945-1950 0
30/28/0/-/4 Dział finansowo-budżetowy Nr 8: Budżety i bilanse roczne; 1945-1950 Nr 9: Sprawy budżetowe; 1945-1947 Nr 11: Obrót pieniężny; 1946 Nr 12: Dochody obce; 1948-1949 1945-1949 0
30/28/0/-/5 Dział gospodarki gminnej Nr 18: Rolnictwo; 1949-1950 Nr 20: Przemysł i handel; 1948 1948-1950 0
30/28/0/-/6 Dział administracyjno-społeczny Nr 22: a) Oświata, kultura i sztuka-sprawy ogólne, 1949 b)Budowa szkoły w gromadzie Poręba Spytkowska; 1949 Nr 24: Opieka społeczna; 1946 1946- 1949 0
30/28/0/-/7 Dział administracyjny (sprawy poruczone) Nr 27: Sprawy ogólno-administracyjne; 1946 Nr 30: Bezpieczeństwo i porządek publiczy; 1949 Nr 34: Budowlane i odbudowy; 1945-1950 Nr 37: Sprawy sądowe; 1949 Nr 38:Majątki opuszczone, sprawy wyznaniowe itp..; 1946, 1950 1945-1950 0
30/28/0/-/8 I referat ogólno-administracyjny Nr I-0: Przepisy i zarządzenia ogólne; 1954 Nr I-1: a) Sprawy ogólno-organizacyjne; 1952-1953 b) Sprawy wyborów do sejmu w 1952r., akta Frontu Narodowego 1952-1953 c) Sprawy nowego podziału administracyjnego na gromady; 1954 Nr I-3: a) Protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej; 1951-1953 b) Protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej; 1952-1954 1951-1954 0
30/28/0/-/9 Nr I-3: a) Akta Gminnej Komisji Finansowo-Budżetowej; 1951-1953 b) Akta Gminnej Komisji Gospodarki Drogowej; 1952-1954 c) Akta Gminnej Komisji Oświaty i Kultury; 1951-1953 d) Akta Gminnej Komisji Rolnej; 1952-1954 e) Akta Gminnej Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej; 1952-1953 f) Protokoły z posiedzeń Zespołu Gminnego; 1952-1954 g) Protokoły z posiedzeń aktywu gminnego; 1952-1954 h) Protokoły z posiedzeń trójki gminnej i trójek gromadzkich; 1952 i) Akta dot. działalności gromadzkich komisji kontrolno-doradzcych; 1953-1954 j) Protokoły z sesji sołtysów; 1952-1954 k) Protokoły zebrań gromadzkich; 1951-1954 l) Protokoły zebrań gminnych w różnych sprawach społecznych; 1951-1954 ł) Sprawy osobowe członków organów gminy; 1953 m) Skargi i zażalenia; 1952-1954 Nr I-5: Bezpieczeństwo i porządek publiczny; 1952-1954 1951-1954 0
30/28/0/-/10 Nr I-7: Rejestr spraw karno-administracyjnych 1953-1954 0
30/28/0/-/11 II Referat finansowy Nr II-1 Budżety gminy 1951-1952 0
30/28/0/-/12 III Referat spraw socjalnych i kulturalnych Nr III-1: Oświata, kultura i sztuka; 1953-1954 Nr III-5: Sprawy ogólno-gospodarcze; 1952-1953 Nr III-7: a) Sprawy budowlane-zezwolenia i statystyka; 1951-1953 b) Budowa mostu w Jadownikach; 1951 Nr III-8: Zarząd nieruchomości; 1951, 1953 1951-1954 0
30/28/0/-/13 V Referat rolny (akta gminnego instruktora rolnego) Nr V-2: Sprawy statystyki gminnej; 1951 Nr V-3: Sprawy organizacji wsi; 1951-1954 Nr V-6: Plany pracy i sprawozdania; 1951-1953 1951-1954 0
30/28/0/-/14 Akta Gminnego Komitetu Odbudowy Warszawy 1951-1953 0

Amount of archival material

14

14

0

0.55

0.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.