Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Radłów

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1935 - 1954
- brak danych - 1935 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W dniu 1 stycznia 1935 r. w powiecie brzeskim rozpoczęło działalność 11 wiejskich gmin zbiorowych, powstałych w oparciu o ustawę z dn. 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Ustawa ta ujednolicała ustrój gmin wiejskich w całej Polsce. W byłej Galicji wiejskie gminy jednostkowe z reguły połączone zostały w duże, silniejsze finansowo gminy zbiorowe. Pojedyncze wsie, wchodzące w skład gminy zbiorowej, stanowiły gromady. Organem uchwałodawczym gromady było zebranie gromadzkie lub rada gromadzka. Kadencja rady gromadzkiej trwała 5 lat, a sołtysa i podsołtysa 3 lata. Władze gminne załatawiały sprawy z zakresu własnego i poruczonego. W okresie okupacji gminy wiejskie powiatu brzeskiego weszły w skład powiatu tarnowskiego (Kreis Tarnow-Land). Działalność reprezentacji gminnych jak w całej Generalnej Guberni, uległa zawieszeniu. Wójt stał się komisarycznym urzędnikiem administracji ogólnej, podległym hitlerowskiemu staroście powiatowemu. Z chwilą powołania na wyzwolonych w 1945 r. terenach rad narodowych zmianom uległa struktura administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Podstawą prawną działalności organów gminnych do 20 marca 1950 r. były następujące akty prawne: Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, Dekret PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. zmieniająca ustawę z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej rady narodowe przejęły pełnię władzy w terenie. Samorząd terytorialny uległ likwidacji. W dniu 25 września 1954 r. Sejm wydał ustawę o reformie podziału administracyjnego i powołaniu gromadzkich rad narodowych. W tym samym dniu uchwalona została poprawka do Konstytucji. W miejsce gmin zbiorowych powołano gromady jednostkowe lub zbiorowe, znacznie mniejsze od gmin. Dział ogólno-organizacyjny 1938-1954 (sygn. Gm. R. - 1-5, 15-19)
Dział finansowo-budżetowy 1945-1950 (sygn. Gm. R. - 6-8)
Dział gospodarki gminnej 1945-1950 (sygn. Gm. R. - 9)
Dział administracyjno-społeczny 1945-1950 (sygn. Gm. R. - 10-14)
Referat finansowy 1950-1952 (sygn. Gm. R. - 20)
Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1951-1954 (sygn. Gm. R. - 21)
Referat rolny 1951-1954 (sygn. Gm. R. - 22)
Akta gminnych organizacji społecznych 1947-1954 (sygn. Gm. R. - 23)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/29/0/-/1 Budżet gminy na rok 1938/39, 1939-1940, oraz roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1939/40 - 1943/44; Budżet i roczne sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1941/42 - 1943/44 poszczególnych gromad (Biskupice Radłowskie, Marcinkowice, Niwka, Zabawa) 1938-1944 0
30/29/0/-/2 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych z lat 1945, 1947-1950; Pisma ws. kontyngentów, strat osobowych w czasie wojny, spisów gospodarstw rolnych itp. z 1945 r.; Organizacja samorządu gminnego; Wykaz pracowników zarządu gminnego 1945-1950 0
30/29/0/-/3 Księga posiedzeń gminnej rady narodowej z lat 1946-1950 1946-1950 0
30/29/0/-/4 Protokoły posiedzeń gminnej rady narodowej i prezydium z lat 1948-1950; Protokoły posiedzeń gminnej komisji oświatowej z lat 1949-1950; Akta spraw gminnej komisji kontroli społecznej z lat 1947-1948, 1950 1947-1950 0
30/29/0/-/5 Protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego; Protokoły z posiedzeń gromadzkich komisji gospodarczych z roku 1950; Protokoły zebrań gromadzkich z lat 1948, 1950; Sprawozdania z organizacji świąt państwowych np. 1 Maja; Kontrola wew. i nadzór 1948-1950 0
30/29/0/-/6 Budżet gminy i roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1945/46-1950 1945-1950 0
30/29/0/-/7 Księga wydatków budżetowych na rok 1950 1950-1950 0
30/29/0/-/8 Preliminarze dochodów i wydatków szkół powszechnych;Budżety gromad z lat 1945/46-1950; Budżety administracyjne zakładów i przedsiębiorstw budżetowych 1945-1950 0
30/29/0/-/9 Wykaz osób wywiezionych na roboty przymusowe do Rzeszy (s. 529); Lista osób ubiegających się o obywatelstwo niemieckie (deutschstammigen); Sprawy ogólno-gospodarcze; Drogi i place gminne; Sprawy rolne, Karty Rzemieślnicze 1945-1950 0
30/29/0/-/10 Wykazy osób z Komitetów Rodzicielskich w szkołach podstawowych, oraz protokoły zebrań rodzicielskich; Akta opieki społecznej lat 1945-1947 (rozdział darów UNRRA, wykazy osób wysiedlonych, wykazy repatriantów) 1945-1950 0
30/29/0/-/11 Wykaz stowarzyszeń znajdujących się na terenie gminy z 1949; Spisy mieszkańców z poszczególnych gromad gminy Radłów; Wykaz cudzoziemców w gminie Radłów; Rejestry poborowych 1946-1950 0
30/29/0/-/12 Ksiegi ewidencyjne koni z lat 1928-1947 1935-1947 0
30/29/0/-/13 Akta spraw budowlanych; Pisma ws. wydawania pozwoleń na budowę domu lub stodoły 1947-1949 0
30/29/0/-/14 Pisma ws. pozwoleń na budowę, oraz majątków opuszczonych; Sprawozdanie gospodarcze z lat 1945-1949 1945-1950 0
30/29/0/-/15 Protokoły posiedzeń gminnej rady narodowej z roku 1951-1954; Sprawy osobowe pracowników Prezydium GRN; Sprawy organizacyjne 1951-1954 0
1 2

Amount of archival material

23

23

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.