Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Szczepanów

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1895 - 1954
- brak danych - 1895 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W dniu 1 stycznia 1935 r. w powiecie brzeskim rozpoczęło działalność 11 wiejskich gmin zbiorowych, powstałych w oparciu o ustawę z dn. 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Ustawa ta ujednolicała ustrój gmin wiejskich w całej Polsce. W byłej Galicji wiejskie gminy jednostkowe z reguły połączone zostały w duże, silniejsze finansowo gminy zbiorowe. Pojedyncze wsie, wchodzące w skład gminy zbiorowej, stanowiły gromady. Organem uchwałodawczym gromady było zebranie gromadzkie lub rada gromadzka. Kadencja rady gromadzkiej trwała 5 lat, a sołtysa i podsołtysa 3 lata. Władze gminne załatawiały sprawy z zakresu własnego i poruczonego. W okresie okupacji gminy wiejskie powiatu brzeskiego weszły w skład powiatu tarnowskiego (Kreis Tarnow-Land). Działalność reprezentacji gminnych jak w całej Generalnej Guberni, uległa zawieszeniu. Wójt stał się komisarycznym urzędnikiem administracji ogólnej, podległym hitlerowskiemu staroście powiatowemu. Z chwilą powołania na wyzwolonych w 1945 r. terenach rad narodowych zmianom uległa struktura administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Podstawą prawną działalności organów gminnych do 20 marca 1950 r. były następujące akty prawne: Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, Dekret PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. zmieniająca ustawę z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej rady narodowe przejęły pełnię władzy w terenie. Samorząd terytorialny uległ likwidacji. W dniu 25 września 1954 r. Sejm wydał ustawę o reformie podziału administracyjnego i powołaniu gromadzkich rad narodowych. W tym samym dniu uchwalona została poprawka do Konstytucji. W miejsce gmin zbiorowych powołano gromady jednostkowe lub zbiorowe, znacznie mniejsze od gmin. Dział ogólno-organizacyjny 1895-1954 (sygn. Gm. Se. - 1-3, 6-10, 17-21)
Dział gospodarki gminnej 1943-1944 (sygn. Gm. Se. - 4)
Dział administracyjny 1937-1941 (sygn. Gm. Se. - 5)
Dział finansowo-budżetowy 1945-1950 (sygn. Gm. Se. - 11)
Dział gospodarki gminnej 1945-1950 (sygn. Gm. Se. - 12-13)
Dział administracyjno-społeczny 1945-1950 (sygn. Gm. Se. - 14-16)
Referat finansowy 1951(sygn. Gm. Se. - 22)
Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1949-1954 (sygn. Gm. Se. - 23)
Referat rolny 1951-1954 (sygn. Gm. Se. - 24)
Rejestr spraw karno-administracyjnych 1954 (sygn. Gm.Se.-25)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/30/0/-/1 Księga uchwał Rady Gminnej 1935-1938 0
30/30/0/-/2 Księga uchwał Zarządu Gminnego 1935-1939 0
30/30/0/-/3 Wykaz czynszu z dzierżawy gruntu gminy Sterkowiec 1895-1941 0
30/30/0/-/4 Materiał statystyczno- rolny 1943-1944 0
30/30/0/-/5 Zezwolenia budowlane 1937-1941 0
30/30/0/-/6 Przepisy i zarządzenia ogólne; 1945, 1949 Sprawy organizacyjne ogólne; 1945- 1950 Statystyka ogólna; 1948 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych; 1945- 1950 Sprawy ogólne dotyczące zebrań i urzędowania ciał samorządowych; 1945- 1950 1945-1950 0
30/30/0/-/7 Księga uchwał Gminnej Rady Narodowej 1945-1950 0
30/30/0/-/8 Księga protokołów Gminnej Komisji Rewizyjnej i Gminnej Komisji Kontroli Społecznej 1938-1946 0
30/30/0/-/9 Księga Zarządu Gminnego 1945-1950 0
30/30/0/-/10 Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady narodowej; 23.III.- 25.IV. 1950 Protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej; 1950 Akta Gminej komisji Drogowej; 1947 Akta Gminnej Komisji Kontroli Społecznej; 1948- 1950 Akta Gminnej Komisji Oświatowej; 1947- 1950 Akta Gminnej Komisji Zdrowia; 1949 Akta gromadzkich komisji polowych; 1947- 1949 Akta Gminnego Komitetu Przesiedleńczego; 1948 Kontrola wewnętrzna, kontrola społeczna, nadzór; 1945- 1950 Protokoły z kontroli gospodarki gromad; 1945- 1949 Majątek gminy i gromad- sprawy ogólne; 1945- 1950 Przedsiębiorstwa gminne; 1948- 1949 Różne; 1945- 1950 (tygodniowe sprawozdanie z działalnosci gminy z 1945 r., elektryfikacja gminy, różne akcje społeczne itp..) 1945-1950 0
30/30/0/-/11 Bilanse roczne gminy; 1945- 1948 Budżety i bilanse roczne gromad; 1945- 1948 Sprawy budżetowe, zapomogi; 1945 Dochody obce; 1945- 1946 Przymusowe ubezpieczenia rzeczowe; 1945 1945-1950 0
30/30/0/-/12 Sprawy ogólno- gospodarcze; 1947 Drogi i place publiczne; 1945- 1950 Rolnictwo; 1945 1945-1950 0
30/30/0/-/13 Rolnictwo; 1946- 1950 Weterynaria i hodowla; 1945 Przemysl i handel; 1945- 1947, 1949 Różne; 1946- 1949 ( prawy majaąków opuszczonych, szkody wojenne, akcje społeczne itp..) 1945-1950 0
30/30/0/-/14 Oświata, kultura i sztuka; 1945- 1950 Zdrowie publiczne i akcja sanitarno- porządkowa; 1945- 1946, 1948- 1950 Opieka społeczna; 1945- 1949 1945-1950 0
30/30/0/-/15 Sprawy ogólno- administracyjne; 1945- 1946 Akta stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe; 1945- 1950 Ewidencja i kontrola ruchu ludności; 1945- 1950 Bezpieczeństwo i porządek publiczny; 1945, 1947- 1950 1945-1950 0
1 2

Amount of archival material

25

25

0

1.30

1.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.