Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1920] 1945 - 1950 [1965]
- brak danych - 1920 - 1944
1945 - 1950
1951 - 1965
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy No 536
inwentarz kartkowy Yes 669
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu fumkcjonowało w latach 1945-1950. Był to urząd administracji państwowej I instancji. Na jego czele stał starosta, który podlegał wojewodzie krakowskiemu i był przedstawicielem rządu na szczeblu powiatu. Starosta osobiście i poprzez podległe referaty nadzorował zarządy gminy w powiecie nowosądeckim. Po likwidacji starostwa jego kompetencje przejęło Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu. Referat Ogólny - okólniki, zarządzenia, sprawozdania referatów, sprawy organizacyjne, zarządzenia polustracyjne, nadzór i bezpośrednia kontrola podległych instytucji 1945-1950 (sygn. StPNS 1-38, 953- 954)
Referat Rachunkowo-Gospodarczy - księgi kasowe, budżety gmin gromad, zarządzenia 1946-1948 (sygn. StPNS 39-42, 941)
Referat Społeczno-Polityczny - zarządzenia wewnętrzne, miesięczne sprawozdania sytuacyjne, sprawy stronnictw i partii politycznych, sprawy dot. wyborów, ruchów wywrotowych, współpraca z resortem bezpieczeństwa, sprawy dot. cenzury, opinie o zachowaniu się w czasie okupacji, sprawy wyznaniowe i narodowościowe, sprawy stowarzyszeń i związków, sprawy graniczne, zaświadczenia przesiedleńcze, klęski żywiołowe, sprawy grobownictwa wojennego 1945-1950 (sygn. StPNS 43-170)
Referat Administracyjno-Prawny - okólniki i zarządzenia, sprawy przynależności gminnej, sprawy urzędów stanu cywilnego, statystyka ruchu naturalnego ludności, sprawy zmiany imion i nazwisk, sprawy wyznaniowe, sprawy wodne, sprawy wywłaszczeń, ochrona granic, rejestry wydanych poświadczeń obywatelskich [1932-1944] 1945-1950 (sygn. StPNS 171-222, 537-543)
Referat Karno-Administracyjny - okólniki i zarządzenia, sprawy karno-administracyjne, sprawy radiowe 1945-1948 (sygn. StPNS 223-226)
Referat Zdrowia - organizacja służby zdrowia, sprawy uzdrowisk, sprawy wczasów, koloni i przedszkoli, sprawy cmentarne i ekshumacji zwłok, sprawy epidemiologiczne sprawozdania placówek zdrowia, akcje przeciwalkoholowe 1945-1949 (sygn. StPNS 227-261)
Referat Odszkodowań Wojennych - wykaz szkód wojennych, sprawozdania i okólniki 1945-1947 (sygn. StPNS 262-268)
Referat Budownictwa - protokoły Powiatowego Komitety Odbudowy, sprawozdania, korespondencja, sprawy budowlane, grobownictwa wojennego 1945-1949 (sygn. StPNS 269-326)
Referat Aprowizacji - sprawy przydziału kart żywnościowych i odzieżowych, dary z UNRRA (sygn. StPNS 327-368)
Referat Przemysłu i Handlu - wykazy rzemieślników, podania o koncesje, sprawy organizacji rzemieślniczych [1928-1944] 1945-1950 (sygn. StPNS 369-423, 652-794)
Referat Samochodowy - wykazy zarejestrowanych rowerów, zgłoszenia przewozów 1948 (sygn. StPNS 424)
Referat Kultury i Sztuki - zezwolenia na imprezy, sprawy muzyki, sztuk plastycznych, zespołów artystycznych i teatrów, szkól plastycznych, sprawy konserwacji 1945-1949 (sygn. StPL 425-442)
Referat Opieki Społecznej - sprawy zakładów opieki, zapomóg, wykazy poszkodowanych podczas wojny 1945-1950 (sygn. StPNS 443-467)
Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - obrót nieruchomościami akcje rolne, sprawy osadnictwa, uwłaszczenia, przejściowa administracja na łemkowszczyźnie [1941-1944] 1945-1950 (sygn. StPNS 468-504, 544-651, 795-910, 942-949)
Referat Świadczeń Rzeczowych - okólniki i zarządzenia, sprawy organizacyjne, sprawy świadczeń rzeczowych [1945-1947] (sygn. StPNS 505-523)
Inspektorat Oświaty Rolniczej - nadzór nad ośrodkami rolniczymi, szkołami 1945-1950 (sygn. StPNS 524-536)
Pozwolenia wodno-prawne [1931-1944] 1945-1950 (sygn. StPNS 911-940, 950-952)
Dopływy (sygn. 31/10/953-31/10/1258)
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 8 0
1 Referat Ogólny 9 1946-1950 0
1.1 Zbiór przepisów i zarządzeń normatywnych 12 1945-1950 0
1.2 Sprawy reprezentacyjne organizacji uroczystości oficjalnych 3 1947-1948 0
1.3 Sprawy wynikające ze stosunku Starosty do rad narodowych, organów samorządowych i urzędów niezespoolonych 7 1946-1950 0
1.4 Sprawozdania z zakresu działalności Starosty 4 1945-1948 0
1.5 Organizacja Starostwa i zasady urzędowania 15 1945-1950 0
1.6 Nadzór nad urzędowaniem i bezpośrednia kontrola podległych władz 5 1945-1948 0
1.7 Szkody wojenne 1 1948-1949 0
2 Referat Rachunkowo-Gospodarczy 11 1945-1950 0
3 Referat Społeczno-Polityczny 1 1948-1948 0
3.1 Zbiór przepisów i zarządzeń normatywnych 1 1946-1946 0
3.2 Zagadnienia i wnioski z dziedziny życia społecznego 9 1945-1949 0
3.3 Sprawy stronnictw politycznych 2 1948-1949 0
3.4 Wybory do Sejmu 5 1946-1947 0
3.5 Sprawy ruchu wywrotowego..., Akcje masowe 3 1946-1949 0
3.6 Sprawy wynikające ze stosunku Władz Administracji Ogólnej do Organów Bezpieczeństwa Publicznego, MO oraz ORMO 7 1946-1949 0
3.7 Opiniowanie konkretnych spraw z punktu widzenia politycznego 13 1946-1949 0
3.8 Sprawy opinii, świadectw niekaralności i moralności 8 1949-1950 0
3.9 Debit prasowy 1 1946-1946 0
3.10 Sprawy wyznaniowe 7 1945-1948 0
3.11 Sprawy narodowościowe i obywatelstwa 9 1946-1950 0
3.12 Sprawy stowarzyszeń i związków 23 1945-1950 0
3.13 Zbiórki publiczne 2 1948-1949 0
3.14 Sprawy graniczne 14 1946-1950 0
3.15 Zagadnienia polityczne związane z ruchem ludności 17 1945-1949 0
3.16 Klęski żywiołowe 3 1946-1949 0
3.17 Sprawy ogólno-politycznej natury 8 1945-1950 0
4 Referat Administracyjno-Prawny 1 1945-1948 0
4.1 Zbiór przepisów i zarządzeń normatywnych 4 1945-1950 0
4.2 Sprawy obywatelstwa 8 1932-1950 0
4.3 Sprawy przynależności gminnej 3 1946-1949 0
4.4 Sprawy urzędów stanu cywilnego i metrykalne 10 1945-1950 0
4.5 Statystyka ruchu naturalnego ludności 4 1946-1949 0
4.6 Sprawy nadania i zmiany nazwisk, imion oraz ustalanie pochodzenia 6 1945-1950 0
4.7 Sprawy wyznaniowe 6 1945-1947 0
4.8 Sprawy wodne 7 1946-1951 0
4.9 Sprawy postępowania w związku z wywłaszczeniem 6 1945-1949 0
4.10 Sprawy fundacyjne 1 1948-1948 0
4.11 Sprawy o charakterze ściśle prawnym 3 1946-1950 0
4.12 Sprawy ochrony granic 5 1946-1949 0
4.13 Inne akta przynalezne do Referatu Administracyjno-Prawnego 4 1945-1949 0
5 Referat Karno-Administracyjny 5 1945-1948 0
6 Referat Zdrowia (Sanitarny) 2 1948-1949 0
6.1 Zbiór przepisów i zarządzeń normatywnych 1 1948-1949 0
6.2 Sprawy personelu "Słuzby Zdrowia" 3 1945-1949 0
6.3 Sprawy lecznictwa zamkniętego i uzdrowiskowego 5 1943-1950 0
6.4 Sprawy medycyny społecznej (ośrodki zdrowia, punkty sanitarne, sprawy zakładów opiekuńczych i przedszkoli) 6 1947-1950 0
6.5 Sprawy higieny otoczenia 10 1945-1950 0
6.6 Sprawy farmaceutyczne 1 1949-1949 0
6.7 Sprawy epidemiologiczne 5 1945-1949 0
6.8 Sprawozdawczość 4 1948-1950 0
6.9 Inne akta Referatu Zdrowia 3 1948-1948 0
7 Referat Odszkodowań Wojennych 10 1945-1947 0
8 Referat Budownictwa (Odbudowy) 34 1938-1959 0
8.1 Zbiór przepisów i zarządzeń normatywnych 5 1945-1949 0
8.2 Sprawy realizacji planów odbudowy 22 1945-1951 0
8.3 Sprawy zapotrzebowania i rozdziału kredytów inwestycyjnych 23 1945-1951 0
8.4 Sprawy zapotrzebowania, rozdziału i transportu materiałów budowlanych 4 1945-1953 0
8.5 Sprawy inwentaryzacji budowy i remontów 18 1945-1950 0
8.6 Sprawy grobownictwa wojennego 7 1945-1949 0
8.7 Kontrolowanie i instruowanie organów samorządu terytorialnego w zakresie nadzoru policyjno-budowlanego 3 1945-1946 0
8.8 Sprawozdawczość 4 1945-1949 0
9 Referat Aprowizacji 7 1945-1949 0
9.1 Zbiór zarządzeń i przepisów normatywnych 3 1945-1947 0
9.2 Organizacja referatu 3 1945-1949 0
9.3 Sprawy aprowizacji i przydziału artykułow żywnościowych 19 1945-1949 0
9.4 Podreferaty Kart i Przydziałów 16 1945-1949 0
9.5 Podreferat Planowania 1 1948-1948 0
9.6 Podreferat Obrotu Zwierzęcgo 3 1945-1949 0
9.7 Podreferat Rybny 1 1947-1947 0
9.8 Podreferat Spożywczy 2 1948-1949 0
9.9 Podreferat Zbożowo-Mączny 7 1945-1946 0
9.10 Podreferat Zbożowy 5 1945-1949 0
9.11 Podreferat Ziemiopłodów 2 1945-1947 0
10 Referat Przemysłu i Handlu 6 1945-1950 0
10.1 Sprawy przemysłu wolnego wytwórczego i przetwórczego 7 1945-1949 0
10.2 Sprawy uprawnień przemysłowych, kart i koncesji 39 1939-1950 0
10.3 Sprawy organizacji rzemieślniczych 2 1945-1949 0
10.4 Sprawy statystyki przemysłowej i handlowej 5 1945-1950 0
10.5 Przemysł gospodni i gastronomiczny 5 1946-1949 0
10.6 Sprawy komiwojażerów i samodzielnych agentów handlowych 2 1949-1950 0
10.7 Sprawy zrzeszeń handlowych i usługowych i ich związków 4 1947-1949 0
10.8 (Sprawy notowania cen). Współpraca z Komisjami Cennikowymi. Notowanie cen 6 1947-1950 0
10.9 Sprawozdawczość 2 1943-1947 0
10.10 Obrót towarowy 5 1948-1949 0
11 Referat Samochodowy 25 1946-1951 0
12 Referat Kultury i Sztuki 1 1949-1949 0
12.1 Zbiór przepisów i zarządzeń normatywnych 2 1945-1947 0
12.2 Zezwolenia na imprezy 4 1945-1949 0
12.3 Sprawy organizacyjne 4 1945-1949 0
12.4 Sprawy muzyki,sztuk plastycznych, zespołów artystycznych i teatrów, osrodków krzewienia kultury i szkół artystycznych 7 1945-1948 0
12.5 Sprawy zbiorów, zabezpieczenia i konserwacji zabytków 5 1944-1956 0
13 Referat Opieki Społecznej 5 1945-1950 0
13.1 Zbiór przepisów i zarządzeń normatywnych 4 1945-1950 0
13.2 Ewidencja i kontrola działalności organizacji i instytucji opieki społecznej 11 1945-1949 0
13.3 Sprawy preliminarzy budżetowych i zapotrzebowania kredytów na cele opieki społecznej 3 1945-1949 0
13.4 Zapomogi indywidualne w gotówce dla matek i innych osób potrzebujących opieki 15 1945-1949 0
13.5 Sprawy związane z akcją U.N.R.R.A. 17 1945-1950 0
13.6 Rozprowadzanie żywności Międzynardowego Fnduszu Pomocy Dzieciom 1 1947-1948 0
13.7 Fundacje, darowizny i zapisy na cele opieki społecznej 5 1945-1949 0
13.8 Sprawozdawczość 4 1945-1949 0
14 Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 300 1926-1965 0
14.1 Zbiór przepisów i zarządzeń normatywnych 4 1946-1954 0
14.2 Organizacja gospodarstw rolnych i właściwy sposób ich zagospodarowania 10 1945-1949 0
14.3 Akcje specjalne 4 1945-1948 0
14.4 Parcelacja przejętych gruntów na podstawie dekretu z dn. 6.II.1944 r. 9 1945-1950 0
14.5 Sprawy osadnictwa 17 1945-1949 0
14.6 Sprawy uwłaszczenia drobnych dzierżawców rolnych 1 1946-1947 0
14.7 Sprawy podziału wpólnot 1 1947-1948 0
14.8 Sprawy administracji nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej 7 1945-1949 0
15 Referat Świadczeń Rzeczowych 0 0
15.1 Zbiór przepisów i zarządzeń normatywnych 1 1945-1945 0
15.2 Organizacja referatu i sprawy personalne 3 1945-1946 0
15.3 Akta Podreferatów: Podreferat Mleczny 2 1945-1947 0
15.4 Podreferat premiowy 1 1946-1946 0
15.5 Podreferat Zbożowy i Mączny 4 1945-1946 0
15.6 Podreferat Zbożowy 6 1945-1947 0
15.7 Podreferat Ziemiopłodów 2 1945-1945 0
16 Inspektorat Oświaty Rolniczej 3 1946-1950 0
16.1 Zbiór przepisów i zarządzeń normatywnych 5 1946-1950 0
16.2 Sprawy organizacji 2-letnich Szkół Rolniczych i Inspektoratu Oświaty Rolniczej 18 1943-1950 0
16.3 Sprawozdawczość i statystyka 3 1946-1949 0
17 Referat Przemysłu 141 1920-1950 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/10/0/1/748 Skrabski Marian piekarnia i sklep pieczywa Grybów - Rynek 28 1946-1950 0
31/10/0/1/955 Protokół z konferencji gospodarczej odbytej przy udziale Ministra Administracji Publicznej Osóbki-Morawskiego, dyrektorów departamentów ministerstwa, wicewojewody, przedstawicieli powiatowych władz, miast i gmin powiatu 1948 0
31/10/0/1/976 [Protokoły z zebrań sołtysów] 1950 0
31/10/0/1/980 Spisy spraw 1946-1949 0
31/10/0/1/981 Spisy spraw 1950 0
31/10/0/1/982 Protokoły szkoleń pracowników 1946-1946 0
31/10/0/1/983 Ewidencja osobowa personelu administracji samorządowej- podania o przyjęcie do pracy, lisy urlopów wypoczynkowych, kwestionariusze osobowe, okólniki Wojewody Krakowskiego 1948-1949 0
31/10/0/1/984 Rejestr korespondencyjny 1948-1949 0
31/10/0/1/1141 [korespondencja, sprawozdania, protokoły] 1947-1948 0
31/10/0/1.1/1 Okólniki i zarządzenia (Starostwa Powiatowego Nowosądeckiego, Wojewody Krakowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego) 1945 0
31/10/0/1.1/2 Zarządzenia normatywne do spraw wyjazdów służbowych Starosty i urzędników oraz roków urzędowych w powiecie 1945-1948 0
31/10/0/1.1/3 Zarządzenia normatywne do sprawozdawczości z zakresu działalności Starosty 1946-1947 0
31/10/0/1.1/4 Zarządzenia normatywne do spraw osobowych pracowników Starostwa 1947-1948 0
31/10/0/1.1/5 Zarządzenia normatywne do spraw wynikających ze stosunku do władz, urzędów i organów państwowych niezespolonych oraz samorządu terytorialnego 1947-1949 0
31/10/0/1.1/6 Zarządzenia normatywne do organizacji Starostwa i zasad urzędowania oraz nadzór nad czynnościami kancelarii Starostwa 1945-1948 0
1 2 3 4 ... 40 41 42 43 44 ... 81 82 83 84

Amount of archival material

1258

536

0

22.32

12.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.