Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Limanowej

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 842
spis zdawczo-odbiorczy Yes 4
inwentarz kartkowy Yes 37
Starostwo Powiatowe w Limanowe fumkcjonowało w latach 1945-1950. Był to urząd administracji państwowej I instancji. Na jego czele stał starosta, który podlegał wojewodzie krakowskiemu i był przedstawicielem rządu na szczeblu powiatu. Starosta osobiście i poprzez podległe referaty nadzorował zarządy gminy w powiecie limanowskim. Po likwidacji starostwa jego kompetencje przejęło Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Limanowej. Referat Ogólny - okólniki i zarządzenia, sprawozdania referatów, sprawy organizacyjne, zarządzenia polustracyjne, nadzór i bezpośrednia kontrola podległych instytucji, sprawy personalne 1945-1950 (sygn. StPL 1-77, 832)
Referat Rachunkowo-Gospodarczy - sprawozdania rachunkowe i budżety gmin, przetargi 1948-1950 (sygn. StPL 78-90, 833)
Referat Społeczno-Polityczny - protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego i innych posiedzeń, sprawozdania sytuacyjne miesięczne, raporty ze stanu bezpieczeństwa, sprawy partii, sprawy ruchu wywrotowego i przestępstw o charakterze politycznym, sprawy związków zawodowych, sprawy narodowościowe, sprawy wyznaniowe, sprawy dot. wyborów, sprawy uroczystości państwowych, współpraca z resortem bezpieczeństwa, opinie o zachowaniu się w czasie okupacji, klęski żywiołowe, sprawy stowarzyszeń, sprawy dot. cezury, sprawy cudzoziemców, zbiórki publiczne, sprawy graniczne, ruch ludności, grobownictwo wojenne 1945-1950 (sygn. StPL 91-205, 834)
Referat Wojskowy - sprawozdania, rsprawy dot. poborowych, sprawy zakwaterowania i aprowizacji wojska 1945-1946 (sygn. StPL 206-222)
Referat Administracyjno-Prawny - sprawy dot. nadania i zwolnienia z obywatelstwa, sprawy przynależności gminnej, sprawy dot. akt stanu cywilnego, zmiana nazwisk, sprawy cmentarne, statystyka ludności, sprawy kościołów i wyznań, pozwolenia wodno prawne, akcje przeciwalkoholowe, sprawy dot. widowisk i przedsięwzięć rozrywkowych, sprawy lasów, ochrony zwierzyny łownej, sprawy rybackie 1945-1950 (sygn. StPL 223-296)
Referat Karno-Administracyjny - sprawy aresztów administracyjnych,, statystyka wykroczeń administracyjnych, sprawozdania z dochodzeń karno-administracyjnych, rejestr spraw karnych 1945-1950 (sygn. StPL 297-325, 835)
Referat Zdrowia - nadzór nad personelem sanitarnym oraz zakładami leczniczymi, sprawy walki z chorobami zakaźnymi, społecznymi i zawodowymi, nadzór nad artykułami żywnościowymi, zaopatrzenie w wodę, nadzór nad zakładami przemysłowymi, szkołami, lokalami publicznymi, sprawy sanitarno-obyczajowe, sprawy cmentarzy, ekshumacji zwłokna, nadzór nad aptekami i laboratoriami, deratyzacja 1946-1949 (sygn. StPL 326-372)
Referat Odszkodowań - rejestracja szkód wojennych, sprawozdania, kwestionariusze szkód wojennych dla poszczególnych gmin, kartoteki dla wsi 1945-1946 (sygn. StPL 373-411, 837-838)
Referat Odbudowy - realizacja planów odbudowy, sprawy scaleniowe, budowa szkół, sprawy zaopatrzenia i transportu materiałów budowlanych, sprawozdania, sprawy przydziału materiałów archiwalnych, sprawy personalne, nadzór nad zakładami użyteczności publicznej oraz ogródkami działkowymi, opinie budowlane, materiały dot. poszczególnych budów 1946-1950 (sygn. StPL 412-459, 836)
Referat Aprowizacji i Handlu -sprawozdania, kontrole placówek handlowych, sprawy przydziału kart żywnościowych, spisy powierzchni użytków i spisy zwierząt, ewidencja przedsiębiorstw spożywczych, sprawy pomocy dla najbiedniejszych 1945-1949 (sygn. StPL 460-511 840-841)
Referat Pomiarów - sprawy personalne, prowadzenie katastru gruntowego, zezwolenia na pomiary, rewizje stanu posiadania, wykonywanie pomiarów 1945-1948 (sygn. StPL 512-526, 842)
Referat Kultury i Sztuki - sprawy teatrów i organizacja uroczystości, sprawy chórów, szkół muzycznych. Sztuk plastycznych, sprawy zbiorów, muzeówm, konserwacji, sprawozdania 1945-1950 (sygn. StPL 527-560)
Referat Samorządowy - korespondencja w sprawie nominacji sołtysów, podsołtysów, korespondencja w sprawach gospodarczych 1945 (sygn. StPL 561-562)
Referat Opieki Społecznej - Nadzór i kontrola nad zakładami opieki społecznej, sprawy pomocy dla ofiar wojny, sprawy opieki nad inwalidami wojennymi, sprawy związane z repatriacją, opieka nad ubogimi, zwalczanie włóczęgostwa i żebractwa, imigracja i emigracja,, zwalczanie alkoholizmu, nierządu, opieka nad grobami wojennymi, klęski elementarne, sprawozdania, sprawa rozdziału pomocy UNRRA 1945-1950 (sygn. StPL 563-621)
Referat Przesiedleńczy - okólniki, korespondencja w sprawach przesiedleńczych, rejestr kart przesiedleńczych, sprawozdania 1945-1947 (sygn. StPL 622, 839)
Referat Weterynarii - sprawy personalne, nadzór weterynaryjny nad zwierzętami, zwalczanie chorób zwierzęcych, nadzór nad ubojem zwierząt, nadzór nad mleczarniami, lecznicami i schroniskami dla zwierząt, sprawa utylizacji odpadków zwierzęcych, współdziałanie w akcji podniesienia hodowli, sprawozdania 1945-1948 (sygn. StPL 623-676)
Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - sprawy personalne, sprawozdania i plany, sprawy organizacyjne, sprawy sadownictwa, akcji siewnej i żniwnej, nadzór nad hodowlą, sprawy rybactwa, pszczelarstwa, spisy zwierząt, spisy powierzchni użytków oraz zasiewów, zebrania gromadzkie, protokoły komisji rolnych rad narodowych 1947-1950 (sygn. StPL 677-762)
Referat Świadczeń Rzeczowych - sprawy organizacyjne, sprawy płodów rolnych, paszy, żywca, mleczarskie, jajczarni 1945-1947 (sygn. StPL 763-785)
Inspektorat Oświaty Rolnej - sprawy personalne szkół, organizacyjne, programy szkół, ewidencja młodzieży, kontrole szkół, imprezy, pokazy i wycieczki, współpraca z innymi instytucjami, plany i sprawozdania 1946-1950 (sygn. StPL 786-823, 843-846)
Pozwolenie wodno-prawne 1946-1950 (sygn. StPL 847-850)
Dopływy (sygn. 31/11/851-31/11/884)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/11/0/1/3 Spisy akt Referatu Ogólnego do teczek nr 01-05, 8, 10 1949 0
31/11/0/1/4 Okólniki Urzędu Wojewódzkiego i zarządzenia w zakresie Referatu Ogólno- Organizacyjnego 1945 0
31/11/0/1/5 Zarządzenia i okólniki 1945 0
31/11/0/1/6 Okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich 1945 0
31/11/0/1/7 Zarządzenia normatywne własne i władz zwierzchnich. 1. Sprawy reprezentacyjne, organizacja uroczystości oficjalnych oraz sprawy odznaczeń. 2. Sprawy wynikające ze stosunku Starosty do Rad Narodowych, samorządu terytorialnego oraz władz i urzedów niezespolonych, zebrania periodyczne, itp. 3. Sprawozdania z zakresu działalności Starosty. 4. Organizacja Starostwa i zasady urzędowania oraz ogólny nadzór nad czynnościami Kancelarii Starostwa. 5. Nadzór nad urzędowaniem i bezpośrednia kontrola podległych władz, urzędów i organów. 6. Sprawy wyjazdów służbowych Starosty i urzędników oraz roków urzędowych w powiecie. 7. Sprawy osobowe pracowników Starostwa. 8. Szkolenie urzędników i praktykantów /kursy, odprawy i konferencje szkoleniowe/. 9. Szkody wojenne /rejestracja, zestawienia i sprawozdawczość/. 10. Biblioteka. 11. Zarządzenia normatywne własne. 12. Zarządzenia wewnętrzne Starosty z 1949-1950. 1947-1950 0
31/11/0/1/8 Zbiór zarządzeń normatywnych 1946-1948 0
31/11/0/1/9 Akta różne. Korespondencja i zarządzenia w sprawach administracyjnych i gospodarchych 1945 0
31/11/0/1/10 Korespondencja w sprawach personalnych 1945 0
31/11/0/1/11 Sprawy reprezentacyjne i organizacja uroczystości oficjalnych 1945 0
31/11/0/1/12 Sprawy reprezentacyjne i organizacja uroczystości oficjalnych 1946 0
31/11/0/1/13 Sprawy reprezentacyjne, organizacja uroczystości oficjalnych 1948 0
31/11/0/1/14 Sprawy reprezentacyjne i organizacja uroczystości oficjalnych oraz sprawy odznaczeń 1949 0
31/11/0/1/15 Wystawa Ziem Zachodnich 1948 0
31/11/0/1/16 Akta dotyczące Daniny Narodowej 1946 0
31/11/0/1/17 Danina Narodowa- korespondencja 1946-1947 0
1 2 3 4 ... 28 29 30 31 32 ... 57 58 59 60

Amount of archival material

886

831

0

11.33

10.83

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.