Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Szkół Medycznych w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Liceum Pielęgniarstwa 1959-1965
Liceum Medyczne 1965-1984
Zespół Szkół Medycznych od 1984
1960-1988
- brak danych - 1960 - 1988
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły zawodowe polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Liceum Medyczne w Nowym Sączu
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/1365/0/2/2 5-letnie Liceum Medyczne w Nowym SączuOrganizacja pracy w placówcePlany i sprawozdania. Projekt organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w r.szk. 1966/1967, 1965-1967 0
31/1365/0/2/5 Organizacja pracy w placówcePlany i sprawozdania.-Projekty organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szk.1967/68(Lic.Med.Piel.- 4 lat, Lic.Med.Piel.-Nr1). 1967-1968 0
31/1365/0/2/6 Organizacja pracy w placówcePlany i sprawozdania.-Projekt organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 1968/69: -Liceum Medyczne Pielęgniarstwa (arkusz pisany ołówkiem)-Liceum Medyczne Pielęgniarstwa Nr 1 1968/1969- Ark. Nr 1Liceum Medyczne Pielęgniarstwa Nr 1 1968/1969- Ark. Nr 2 1968-1969 0
31/1365/0/2/15 Organizacja i przebieg egzaminów-Prace pisemne z egzaminu praktycznego dyplomowego:-raport z dyżuru rannego 1970 0
31/1365/0/2/3 Liceum Medyczne Wydział Pielęgniarstwa w Nowym Sączu Kontrole zewnętrzne w placówce- Protokoły z przeprowadzonych kontroli ,wyjaśnienia do protokołów, protokół z wykonania zarządzeń pokontrolnych, zarządzenia porewizyjne, zalecenia pokontrolne, sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych, sprawozdanie z wizytacji, wyjaśnienia po kontroli, decyzje wydane po kontroli, nakaz powizytacyjny, zalecenia z inspekcji,-Zarządzenie do wykonania przez kierownika do spraw administracyjno-gospodarczego 1970-1984 0
31/1365/0/2/16 Organizacja i przebieg egzaminów-Prace egzaminacyjne :-raport z dyżuru dyplomowego,-raport z dyżuru rannego,-karta oceny egzaminu dojrzałości cz.II (egzamin praktyczny) 1974 0
31/1365/0/2/7 Organizacja roku szkolnegoPlany i sprawozdania.-Przydział czynności nauczycieli ważny od 1.09.1976 do 1977,-Wykaz oddziałów, uczniów, personelu, godzin pracy wszystkich pracowników z wyliczeniem wartości oraz godz. nadliczbowych-zatwierdzona przez Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu Wydz.Zdr. i Op. Społecznej.-Wykaz: nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrionych., wychowawców internatu i pracowników admin. pełnozatr. , pracowników obsługi zatrudnionych na pełnych etatach w Lic.Med. w N.Sączu na r.szk. 1976/77,-pismo skierowane do Urzędu Woj. w Nowym Sączu w spr. powołania „Komisji ds. przyjmowania pracowników do pracy”,-pismo z Woj.Szp.Zesp. w Nowym Sączu dot.objęcia opieką stomatologiczną uczniów Lic.Med. w N.Sączu,-pisma z Urz.Woj. w N.Sączu KOiW w sprawie:- doskonalenia nauczycieli,-wyrażające zgodę na zmianę terminu ferii zimowych,- norm obsady etatowej w internatach szkolnych. 1976-1977 0
31/1365/0/2/8 Organizacja roku szkolnego -Plany i sprawozdania.-Arkusz zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1977 r.-Przydział czynności nauczycieli ważny od 1.09.1977 r. do 31.08.1978 r.-Wykaz pracowników zatrudnionych: w szkole, w internacie ,pracowników pedagogicznych pełnozatrudnionych, wychowawców internatu, nauczycieli niepełnozatrudnionych w Lic.Med. w Nowym Sączu,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1977/78 np. w sprawach: - limitu naboru do kl. I na rok 1977/79, zwiększenia zatrudnienia-etatów, uzasadnienia podziału na grupy, realizacji zaleceń w zakresie limitowania etatów w internatach szkolnych, zestawienia planu zatrudnienia od 1.09.1977 r. do 31.08.1978 , limitu etatów-zatrudnienia, zgody na zatrudnienie nauczycieli powyżej 1,5 etatu,- pismo do wiadomości w spr. wykorzystania budynku internatu dla potrzeb szkoleniowych nauczycieli w okresie ferii zimowych, 1977-1978 0
31/1365/0/2/17 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z fizyki 1978 0
31/1365/0/2/9 Organizacja roku szkolnegoPlany i sprawozdania.-Przydział czynności nauczycieli ważny od 1.09.1978 r. do 30.08.1979 r.,-Arkusz zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1978 r.-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1978/79 -np. w sprawie: -uzasadnienia podziału na grupy, zgody na udostępnienie sali gimnastycznej, zgody na zatrudnienie nauczycieli powyżej 1,5 etatu, prośby o przydzielenie etatu dla nauczycielki wf, zatrudnienia w szkole lekarzy do nauczania przedmiotów zawodowych, przyznania dodatkowych etatów dla wychowawców internatu, wyrażające zgodę na odbycie praktyk -Wykaz pracowników zatrudnionych w L.M. w N.Sączu,, - Wykaz nauczycieli pełnozatrudnionych w pełnym wymiarze godzin rok szk. 1978/79 1978-1979 0
31/1365/0/2/10 Organizacja roku szkolnego-Plany i sprawozdania.-Przydział czynności nauczycieli ważny od 3.09.1979 r. do 30.08.1980 r.,-Arkusze zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1979 r.- Obowiązki Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu w zakresie opieki nad średnimi szkołami medycznymi z terenu województwa nowosądeckiego,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1979/1980 -np. w sprawie: -przydzielonych „złotych tarcz” dla uczniów przodujących w nauce i pracy społecznej, zgody na zatrudnienie nauczycieli powyżej 1,5 etatu, skierowania lekarzy do nauczania przedmiotów zawodowych, podziału wskaźnika zatrudnienia i funduszu płac na I okres 1979 r., -zatwierdzenia przydziałów czynności nauczycieli , przeprowadzonych kontrolach w podległych jednostkach i propozycji zwrócenia uwagi na realizację i organizację pracy dydaktyczno-wychowawczą celem uniknięcia błędów, wykazu godz. zajęć z przedmiotów klinicznych prowadzonych przez lekarzy, -Wykaz pracowników administracyjo-obsługowych zatrudnionych w L.M. w N.Sączu-Akt opiekuńczy nad szkołą nadany przez Woj.Radę Związków Zawodowych i KOiW w Nowym Sączu,- Pismo do Urz.Woj. w N.Sączu KOiW dotyczące powołania Zespołu Szkół Medycznych w Nowym Sączu 1979-1980 0
31/1365/0/2/19 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z języka polskiego 1980 0
31/1365/0/2/18 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z fizyki 1980 0
31/1365/0/2/11 Organizacja roku szkolnego-Plany ,-Arkusze zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1980 r.- Wykaz pracowników administracyjo-obsługowych zatrudnionych w L.M. w N.Sączu,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1980/1981 -np. w sprawie: - limitu naboru do kl. I na r.szk. 1980/81, limitu osobowego funduszu płac na dodatki specjalne dla dyr. i nauczycieli, określenia limitu zatrudnienia i osobowego funduszu płac, podziału wskaźnika zatrudnienia na II okres 1980 r.,wyrażenia zgody na zatrudnienie opiekuna nocnego w internacie, wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczycieli powyżej 1,5 et., przydzielenia dodatkowego etatu opiekuna nocnego, skierowania lekarzy do nauczania przedmiotów zawodowych w szkole, mianowania nauczycieli na stałe, dodatków specjalnych dla nauczycieli Lic.Med. w N.Sączu,-Umowa o praktyczną naukę zawodu, -Harmonogram zajęć praktycznych i praktyki zawodowej na rok szk. 1980/81,-Zarządzenie nr 45/80 KOiW w N.Sączu w spr. organ. nadzoru pedagog. w woj. nowosądeckim,- Protokół komisji ds. społecznego przeglądu warunków pracy i nauki, 1980-1981 0
31/1365/0/2/20 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z fizyki 1981 0
1 2

Amount of archival material

28

0

0

0.45

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.