Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Szkół Medycznych w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Liceum Pielęgniarstwa 1959-1965
Liceum Medyczne 1965-1984
Zespół Szkół Medycznych od 1984
1960-1988
- brak danych - 1960 - 1988
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły zawodowe polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Liceum Medyczne w Nowym Sączu
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/1365/0/2/14 Organizacja roku szkolnego-Plany, -Arkusz zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1983 r.,-Przydziały czynności nauczycieli ważne od dnia 1 .09.1983 do 31.08.1984 r.,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1983/1984 -np. w sprawie: -limitu naboru do kl. I na rok 1983/84, opracowania przez dyrektorów arkuszy przydziałów czynności n-li na r.szk.1983/84 i uzgodnienia z KOiW, zatrudnienia w godz. ponadwymiarowych powyżej 1,5 etatu, zatrudnienie kadry kierowniczej w godz. nadliczbowych, zatrudnienia nauczycieli w wymiarze powyżej 30 godz.tyg, limitu zatrudnienia pracowników admin.-gosp. na rok 1983/84,zwiększenia limitu zatrudnienia na 1984 r. w grupie prac. obsługi o 1 etat, dodatkowej pracy lekarzy w szkole na stan. n-li przedmiotów zawodowych, szkół medycznych istniejących i w potrzebie otwarcia nowych wydziałów, -Sprawność bezwzględna Lic.Med. w N.Sączu w r.szk. 1983/84 1983-1984 0
31/1365/0/2/13 Organizacja roku szkolnego- Plany i sprawozdania.-Arkusze zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1982 r.-Przydziały czynności nauczycieli ważne od dnia 1 .09.1982 do31.08.1983 r.,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1982/1983 -np. w sprawie: - planu pracy na rok szk.1982/83, opracowania przez dyrektorów arkuszy przydziałów czynności n-li na r.szk.1982/83 i uzgodnienia z KOiW, zalecenia po wizytacji kompleksowej, zatrudnienia kadry kierowniczej , nauczycieli w godz. nadliczbowych, zatrudnienia w wymiarze ponad 1,5 etatu, skierowania lekarzy do nauczania przedmiotów zawodowych w szkole, dodatków do wynagrodzeń dla pracownic działalności podstawowej prowadzących praktyczną naukę zawodu uczennic Lic.Med., zorganizowania praktyki zawodowej uczennic Lic.Med. w Żłobku w Zakopanem 1982-1983 0
31/1365/0/2/23 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z języka polskiego 1982 0
31/1365/0/2/21 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z fizyki 1982 0
31/1365/0/2/22 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z fizyki 1982 0
31/1365/0/2/4 Nagrody-Pismo z Urzędu Wojewódzkiego Wydz.Zdr. i Op. Społ. w Nowym Sączu dot. przyznania nauczycielom nagrody na przyznaną kwotę,- Wniosek Komisji Zakładowej ZZ”Solidarność”dot.propozycji podziału kwoty na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przydzielonej przez KOiW ,- Pismo do KOiW w N.Sączu w spr. propozycji zespołu kierowniczego szkoły dot. podziału kwoty przydzielonej przez KOiW na nagrody dla nauczycieli, -Wykaz osób uprawnionych do otrzymania nagrody z zakładowego funduszu nagród za 1981 r.,-Ogłoszenia dot. przyznania nagród z funduszu nagród dyrektora, pracownikom po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierowniczego-Wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania 1981-1984 0
31/1365/0/2/12 Organizacja roku szkolnego- Plany i sprawozdania,-Arkusze zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1981 r.- Przydział czynności nauczycieli ważny od 1.09.1981 r. do 31.08.1982 r.,- Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1981/1982 -np. w sprawie:-informujące o programach nauczania przedmiotów zawodowych, zwiększenia liczby etatów w działalności podstawowej, harmonogramu zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na r.szk. 1981/82, skierowania lekarzy do nauczania przedmiotów zawodowych w szkole, wyrażenia zgody na zatrudnienie: kadry kierowniczej, nauczycieli, pedagoga szkolnego w godz. nadliczbowych, Wykaz kandydatek na wyższe uczelnie z LM w N.Sączu na rok akademicki 1982/83,- Ważniejsze osiągnięcia Lic.Medycznego w r.szk.1981/82, 1981-1982 0
31/1365/0/2/20 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z fizyki 1981 0
31/1365/0/2/11 Organizacja roku szkolnego-Plany ,-Arkusze zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1980 r.- Wykaz pracowników administracyjo-obsługowych zatrudnionych w L.M. w N.Sączu,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1980/1981 -np. w sprawie: - limitu naboru do kl. I na r.szk. 1980/81, limitu osobowego funduszu płac na dodatki specjalne dla dyr. i nauczycieli, określenia limitu zatrudnienia i osobowego funduszu płac, podziału wskaźnika zatrudnienia na II okres 1980 r.,wyrażenia zgody na zatrudnienie opiekuna nocnego w internacie, wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczycieli powyżej 1,5 et., przydzielenia dodatkowego etatu opiekuna nocnego, skierowania lekarzy do nauczania przedmiotów zawodowych w szkole, mianowania nauczycieli na stałe, dodatków specjalnych dla nauczycieli Lic.Med. w N.Sączu,-Umowa o praktyczną naukę zawodu, -Harmonogram zajęć praktycznych i praktyki zawodowej na rok szk. 1980/81,-Zarządzenie nr 45/80 KOiW w N.Sączu w spr. organ. nadzoru pedagog. w woj. nowosądeckim,- Protokół komisji ds. społecznego przeglądu warunków pracy i nauki, 1980-1981 0
31/1365/0/2/18 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z fizyki 1980 0
31/1365/0/2/19 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z języka polskiego 1980 0
31/1365/0/2/10 Organizacja roku szkolnego-Plany i sprawozdania.-Przydział czynności nauczycieli ważny od 3.09.1979 r. do 30.08.1980 r.,-Arkusze zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1979 r.- Obowiązki Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu w zakresie opieki nad średnimi szkołami medycznymi z terenu województwa nowosądeckiego,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1979/1980 -np. w sprawie: -przydzielonych „złotych tarcz” dla uczniów przodujących w nauce i pracy społecznej, zgody na zatrudnienie nauczycieli powyżej 1,5 etatu, skierowania lekarzy do nauczania przedmiotów zawodowych, podziału wskaźnika zatrudnienia i funduszu płac na I okres 1979 r., -zatwierdzenia przydziałów czynności nauczycieli , przeprowadzonych kontrolach w podległych jednostkach i propozycji zwrócenia uwagi na realizację i organizację pracy dydaktyczno-wychowawczą celem uniknięcia błędów, wykazu godz. zajęć z przedmiotów klinicznych prowadzonych przez lekarzy, -Wykaz pracowników administracyjo-obsługowych zatrudnionych w L.M. w N.Sączu-Akt opiekuńczy nad szkołą nadany przez Woj.Radę Związków Zawodowych i KOiW w Nowym Sączu,- Pismo do Urz.Woj. w N.Sączu KOiW dotyczące powołania Zespołu Szkół Medycznych w Nowym Sączu 1979-1980 0
31/1365/0/2/9 Organizacja roku szkolnegoPlany i sprawozdania.-Przydział czynności nauczycieli ważny od 1.09.1978 r. do 30.08.1979 r.,-Arkusz zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1978 r.-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1978/79 -np. w sprawie: -uzasadnienia podziału na grupy, zgody na udostępnienie sali gimnastycznej, zgody na zatrudnienie nauczycieli powyżej 1,5 etatu, prośby o przydzielenie etatu dla nauczycielki wf, zatrudnienia w szkole lekarzy do nauczania przedmiotów zawodowych, przyznania dodatkowych etatów dla wychowawców internatu, wyrażające zgodę na odbycie praktyk -Wykaz pracowników zatrudnionych w L.M. w N.Sączu,, - Wykaz nauczycieli pełnozatrudnionych w pełnym wymiarze godzin rok szk. 1978/79 1978-1979 0
31/1365/0/2/17 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z fizyki 1978 0
31/1365/0/2/8 Organizacja roku szkolnego -Plany i sprawozdania.-Arkusz zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1977 r.-Przydział czynności nauczycieli ważny od 1.09.1977 r. do 31.08.1978 r.-Wykaz pracowników zatrudnionych: w szkole, w internacie ,pracowników pedagogicznych pełnozatrudnionych, wychowawców internatu, nauczycieli niepełnozatrudnionych w Lic.Med. w Nowym Sączu,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1977/78 np. w sprawach: - limitu naboru do kl. I na rok 1977/79, zwiększenia zatrudnienia-etatów, uzasadnienia podziału na grupy, realizacji zaleceń w zakresie limitowania etatów w internatach szkolnych, zestawienia planu zatrudnienia od 1.09.1977 r. do 31.08.1978 , limitu etatów-zatrudnienia, zgody na zatrudnienie nauczycieli powyżej 1,5 etatu,- pismo do wiadomości w spr. wykorzystania budynku internatu dla potrzeb szkoleniowych nauczycieli w okresie ferii zimowych, 1977-1978 0
1 2

Amount of archival material

28

0

0

0.45

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.