Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Nowego Sącza

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1776 - 1945 [1949]
- brak danych - 1776 - 1945
1949 - 1949
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
hebrajski
inwentarz kartkowy Yes 668
inwentarz książkowy Yes 361
Miasto Nowy Sącz, znalazło się w granicach zaboru austriackiego w 1769. W ustroju miasta na początku nie zaszły istotne zmiany. Obok zachowanej władzy sądowniczej, magistrat miał obowiązek czuwania nad cechami, wykonywaniem przepisów dotyczących handlu i rzemiosła, zarząd majątkiem miasta i nadzór nad policją miejską. W 1792 r. wprowadzono tzw. wydział miejski, który był instytucją kontrolującą działalność magistartu, przede wszystkim w zakresie gospodarczym i skłądał się z wybranych osiadłych obywateli miasta, posiadaczy nieruchomości oraz przełożonych cechowych. Władze zaborcze chcąc uzależnić od siebie samorząd, wprowadziły przepisy aby obadzenie wyższych stanowisk w magistracie (tj. przewodniczącego Rady, syndyka i rajów) odbywało się w drodze konkursu). Od 1828 r. wszyscy kandydaci na burmistrza, syndyka lub rajcy mieli wnosić podania do Rządu Krajowego, że chcą się poddać egzaminowi z praw i przepisów politycznych oraz znajomości języków - łacińskiego, niemieckiego i polskiego. W 1841 sąd Magistratu miasta Nowego Sącza został uznany za sąd kolegialny, tj. złożony w większości z większej liczby sędziów egzaminowanych. Przeprowadzona w 1853/4 nowa organizacja administracji i sądownictwa odjęła magistratowi jurysdykcję oraz część funkcji administracyjnych, pozostawiając mu tylko zarząd majątkiem gminnym, nadzór nad zakładami miejskimi i policją miejską, sprawy przynależności do gminy i różnego rodzaju zadania zlecone. Dopieo ustawa państwowa z 1862 i krajowa z 1866 r. określiły dokładnie zakres władzy burmistrza i rady miejskiej, ilość radnych i sposób ich wyboru. Rada gminna, wg określenia tej ustawy, jest organem nadzorującym i uchwalającym, zaś Zwierzchność czyli Magistrat oraganem zarządzającym i wykonawczym. W 1889 r. Nowy Sącz został zaliczony do 30 większych miast w kraju. Akta z okresu 1781-1866:
Księga uchwał - sygn. AMNS I 1,
Okólniki i zarządzenia - sygn. AMNS I 2-6,
Dzienniki podawcze - sygn. AMNS I 7-30,
Akta sądowe - sygn. AMNS I 31-56,
Akta administracyjne - sygn. AMNS I 57-100,
Kasa miejska - sygn. AMNS I101-208,
Szpital miejski - sygn. AMNS I 209-222,
Dopływy - sygn. AMNS I 943,
Akta z lat 1867-1918:
RADA MIEJSKA
Protokoły z posiedzeń - sygn. AMNS I 223-232,
Księgi uchwał - sygn. AMNS I 233-239,
Akta Rady Miejskiej - sygn. AMNS I 240-241,
MAGISTRAT
Protokoły z posiedzeń - sygn. AMNS I 242-247,
Księgi uchwał - sygn. AMNS I 248-250,
Dział Ogólnoorganizacyjny - sygn. AMNS I 251-273,
Dział Finansowy - sygn. AMNS I 274--336,
Dział Budowlany - sygn. AMNS I 337-353,
Dział Sanitarny - sygn. 354,
Dział Policyjny - sygn. AMNS I 355-358,
Instytucje związane z miastem - sygn. AMNS I 359-361
Dopływy - sygn. 362-406
Akta z lat 1919-1939
ODZIAŁ OGÓLNOORGANIZCYJNY
Sprawy organizacyjne - sygn. AMNS II 1-51,
Sprawy osobowe - sygn. AMNS II 52-58,
Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Miejskiej - sygn. AMNS II 59-71,
Protokoły z posiedzeń i uchwały Magistratu - sygn. AMNS II 72-80,
Wybory do Rady - sygn. AMNS II 81-84,
Korespondencja z innymi urzędami - sygn. AMNS II 85-88,
Kontrola własna i władz nadzorczych - sygn. AMNS II 89-92,
Majątek komunalny - sygn. AMNS II 93-113,
Przedsiębiorstwa komunalne - sygn. AMNS II 114-125,
Różne sprawy organizacyjne - sygn. AMNS II 126-127,
Sprawy ogólnoadministracyjne - sygn. AMNS II 128-133,
Sprawy budowlane - sygn. AMNS II 134-140,
Bezpieczeństwo i porządek publiczny - sygn. AMNS II 141-152,
Ewidencja ruchu ludności - sygn. AMNS II 153-160
Sprawy wyznaniowe - sygn. AMNS II 161,
Sprawy wojskowe - sygn. AMNS II 162-167, 532-534
Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe - sygn. AMNS II 168-169,
Sprawy aprowizacyjne - sygn. AMNS II 170-172,
Sprawy karno-administracyjne - sygn. AMNS II 173-182,
Sprawy sądowe - AMNS II 183-186,
Różne sprawy administracyjne - AMNS II 187
ODDZIAŁ FINANSOWO-GOSPODARCZY
Budżety - sygn. AMNS II 188-212,
Dochody gminne - sygn. AMNS II 213-228,
Kredyt komunalny - sygn. AMNS II 229-232,
Dochody obce - sygn. AMNS II 233-238,
Ubezpieczenia rzeczowe - sygn. AMNS II 239-240,
Sprawy ogólnogospodarcze - sygn. AMNS II 241-242,
Oświata, sprawy szkolnictwa - sygn. AMNS II 243-251,
Kultura i sztuka - sygn. AMNS II 252-254,
Opieka społeczna - sygn. AMNS II 255-266,
Sprawy rolnictwa - sygn. AMNS II 267-268,
Przemysł i handel - sygn. AMNS II 269-273,
Różne sprawy gospodarcze - sygn. AMNS II 274,
ODDZAIAŁ TECHNICZNY
Drogi i place publiczne - sygn. AMNS II 275-281,
Różne sprawy drogowe - sygn. AMNS II 282-283,
Budownictwo miejskie - sygn. AMNS II 284-308,
Sprawy architektoniczno-budowlane - sygn. AMNS II 309,
ODDZIAŁ SANITARNY
Organizacja służby sanitarnej - sygn. AMNS II 310-314,
Akta z lat 1939-1945
ODDZIAŁ OGÓLNOADMINISTARCYJNY
Sprawy organizacyjne - sygn. AMNS II 315-320,
Sprawy osobowe - sygn. AMNS II 321,
Majątek komunalny - sygn. AMNS II 322-323,
Przedsiębiorstwa komunalne - sygn. AMNS II 324-328,
Ewidencja i kontrola ruchu ludności - sygn. AMNS II 329-338,
Wychowanie fizyczne - sygn. AMNS II 339,
Sprawy karno-administracyjne - sygn. AMNS II 340-342,
ODDZIAŁ FINANSOWO-GOSPODARCZY
Budżety - sygn. AMNS II 343-357,
Dochody gminne - sygn. AMNS II 358-360,
Kredyt komunalny - sygn. AMNS II 361,
Obrót pieniężny - sygn. AMNS II 362-385,
Dochody obce - sygn. AMNS II 386-389,
Oświata, sprawy szkolnictwa - sygn. AMNS II 390-391,
Kultura i sztuka - sygn. AMNS II 392-396,
Opieka społeczna - sygn. AMNS II 397-400,
Przemysł i handel - sygn. AMNS II 401-402,
ODDZIAŁ TECHNICZNY
Drogi i place publiczne - sygn. AMNS II 404-405,
Budownictwo miejskie - sygn. AMNS II 406-418
Dopływy - sygn. AMNS II 419-539, sygn. 31/15/946-1033
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 1 0
1 Akta z lat 1780-1866 - Akta miasta Nowego Sącza I 0 0
1.1 Księgi uchwał 1 1806-1806 0
1.2 Okólniki i zarządzenia 5 1784-1960 0
1.3 Dzienniki podawcze 24 1787-1864 0
1.4 Akta sądowe 26 1776-1839 0
1.5 Akta administracyjne 44 1781-1832 0
1.6 Księgi miejskie- księgi kasowe 105 1796-1939 0
1.7 Księgi miejskie- majątek miejski 3 1787-1846 0
1.8 Szpital miejski 14 1842-1860 0
2 Akta z lat 1867-1918 (Rada Miejska)- Akta miasta Nowego Sącza I 0 0
2.1 Protokoły z posiedzeń 10 1867-1916 0
2.2 Księgi uchwał 6 1867-1909 0
2.3 Akta Rady Miejskiej 2 1900-1913 0
3 Akta z lat 1867-1918 (Magistrat)- Akta miasta Nowego Sącza I 1 1910-1910 0
3.1 Protokoły z posiedzeń 6 1894-1908 0
3.2 Księgi uchwał 3 1908-1919 0
3.3 Dział I Ogólno-administracyjny- administracja miasta 16 1784-1918 109
3.4 Dział I Ogólno-administracyjny- szkoły 7 1891-1928 0
3.5 Dział II Finansowy- majątek miasta 0 0
3.6 Dział II Finansowy- dzierżawy 9 1870-1918 0
3.7 Dział II Finansowy- przedsiębiorstwa miejskie 12 1830-1918 0
3.8 Dział II Finansowy- kasa miejska 18 1850-1918 0
3.9 Dział II Finansowy- fundacje 6 1874-1919 0
3.10 Dział II Finansowy- opłaty cmentarne 20 1895-1918 0
3.11 Dział III Budowlany- kanały i regulacja ulic 9 1893-1918 0
3.12 Dział III Budowlany- budynki miejskie 8 1866-1917 10
3.13 Dział IV Sanitarny 1 1904-1915 0
3.14 Dział V Policyjny- policja miejska 2 1867-1916 0
3.15 Dział V Policyjny- sprawy wojskowe 2 1854-1918 0
4 Akta z lat 1897-1918 (Instytucje związane z miastem. Towarzystwa i komitety)- Akta miasta Nowego Sącza I 4 1868-1918 0
5 Dopływy- Akta miasta Nowego Sącza I 42 1783-1939 469
6 Oddział I-Organizacyjny- Akta miasta Nowego Sącza II 217 1883-1939 0
7 Oddział II-Finansowo-gospodarczy- Akta miasta Nowego Sącza II 133 1915-1943 0
8 Oddział III-Techniczny- Akta miasta Nowego Sącza II 41 1913-1939 0
9 Oddział IV-Sanitarny- Akta miasta Nowego Sącza II 5 1903-1938 0
10 Dopływy- Akta miasta Nowego Sącza II 109 1894-1945 0
11 Oddział I-Organizacyjny (okupacja)- Akta miasta Nowego Sącza II 29 1938-1945 0
12 Oddział II-Finansowo-gospodarczy (okupacja)- Akta miasta Nowego Sącza II 64 1939-1945 0
13 Oddział III-Techniczny (okupacja)- Akta miasta Nowego Sącza II 16 1938-1949 0
14 Oddział IV-Sanitarny (okupacja)- Akta miasta Nowego Sącza II 0 0
15 Dopływy (okupacja) Akta miasta Nowego Sącza II 12 1939-1945 0

Amount of archival material

1033

361

0

45.49

23.72

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.