Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi grodzkie krasnostawskie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1649-1796
Acta castrensia Crasnostaviensia 1649 - 1796
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
ruski
inwentarz książkowy Yes spis ksiąg grodzkich krasnostawskich wykonany podczas skontrum
inwentarz drukowany No Archiwum Państwowe w Lublinie. Inwentarz ksiąg dawnych, opr. J. Riabinin, W 1931
Pierwsze wzmianki o istnieniu starostwa grodowego krasnostawskiego pochodzą z XV w.
Na czele grodu stał starosta, który jako urzędnik królewski sprawował w imieniu panującego na podległym terenie władzę administracyjną, wojskową i sądowniczą. Sąd grodzki krasnostawski został zlikwidowany w wyniku reformy sądownictwa ogłoszonej na sejmie grodzieńskim 23 XI 1793 r. (VL X, s. 286).
Siedziba kancelarii grodzkiej mieściła się w Krasnymstawie.
Status prawny – instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości – sądy, trybunały.
Do zadań starosty należało: ogłaszanie uniwersałów królewskich, ściąganie podatków, zarząd dóbr królewskich i opieka nad zamkiem. Sprawował również funkcje sądownicze, a jego jurysdykcji podlegały sprawy karne z zakresu tzw. 4 artykułów starościńskich (podpalenie, napad na drodze publicznej, najście na dom, zgwałcenie), wszystkie sprawy szlachty gołoty oraz egzekucja wyroków wszelkich sądów. Miał też prawo przyjmowania do swoich akt zeznań z zakresu sądownictwa niespornego (dotyczących dóbr ziemskich oraz zobowiązań finansowych gwarantowanych na tych dobrach).
Obszarem działania starosty oraz podległego mu sądu grodzkiego krasnostawskiego był powiat grodowy krasnostawski.
W ramach swoich czynności jurysdykcyjnych starosta rozstrzygał pozostające w jego gestii sprawy większej wagi na zwoływanych co 6 tygodni roczkach (termini iudiciales). Towarzyszyli mu powoływani przez niego: podstarości (viecapitaneus), sędzia grodzki (iudex castrensis) i pisarz (notarius castrensis). Sprawy karne w razie schwytania na gorącym uczynku, o naruszenie bezpieczeństwa sądów i sejmików oraz egzekucje wyroków rozpatrywane były przez urząd grodzki (officium castrense) na roczkach skargowych (termini officiorum seu querellarum), odbywających się co 2 tygodnie pod przewodnictwem podstarościego (występującego jako iudex causarum officii) i pisarza.
Czynności związane z administracyjną działalnością starosty, funkcjonowaniem grodu oraz przyjmowaniem wpisów od stron i obsługą posiedzeń sądu realizowane były przez stale urzędującą kancelarię grodzką.
Zapisy [inscriptiones] - czystopis, 1649-1792, 30 j.a.
Zapisy - brudnopis, 1649-1739, 8 j.a.
Plenipotencje [plenipotentiae], 1655-1792, 7 j.a.
Wyroki [decreta], 1651-1792, 20 j.a.
Relacje [relationes, RMO], 1649-1792, 94 j.a.
Rejestry podatkowe, 1652-1773, 3 j.a.
Ekstrakty z ksiąg, 1649-1796, 4 j.a.
Widendarze, 1649-1792, 27 j.a.
Wpisy spraw [regestra causarum], 1695-1792, 11 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

204

204

0

26.24

26.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.