Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Rykach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1884-1930[2014]
- brak danych - 1884 - 1901
1920 - 1930
2014 - 2014
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Okręg Bożniczy w Rykach (pow. garwoliński) został wydzielony z dotychczasowego Bobrownickiego Okręgu Bożniczego i funkcjonował w oparciu o obowiązujący na terenie Królestwa Polskiego od 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego. W świetle jego przepisów obowiązki urzędników stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego pełnili świeccy urzędnicy magistratu, najczęściej burmistrzowie. Okręgi bożnicze, w ramach których dokonywano rejestracji ludności żydowskiej pokrywały się zwykle z obszarem powołanych w 1830 r. Okręgów Dozorów Bożniczych (gminy wyznaniowe). Przy sporządzaniu aktu cywilnego obok zainteresowanych stron i świadków miał obowiązek uczestniczyć rabin, który wcześniej dokonywał obrzędów religijnych, związanych z faktem urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu i ich rejestracji.
Akty stanu cywilnego spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Garwolinie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Prawdopodobnie z uwagi na świecki charakter tych akt ludność żydowska nierzadko nie dopełniała terminowo obowiązku rejestracji zdarzeń urodzin, zawarcia związku małżeńskiego czy zgonu.
Od roku 1868 akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Stosowano również podwójną datację: według obowiązującego w Królestwie Polskim kalendarza gregoriańskiego i stosowanego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba okręgu: Ryki
Zakres terytorialny: gminy Ryki, Trojanów, Stężyca, Ułęż
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNE
księgi pierwopisowe urodzeń (unikat) z lat 1884-1911, sygn. 1-2 (2 j.a.); księga pierwopisowa małżeństw (unikat) z lat 1884-1911, sygn. 4 (1 j.a.); księgi pierwopisowe zgonów (unikat) z lat 1920 - 1930, sygn. 6 - 7 (2 j.a.), skorowidz do aktów urodzeń za lata 1901-1911 oraz aktów małżeństw za lata 1884-1911 sporządzone przez Urząd Stanu Cywilnego w Rykach, sygn. 3,5, (2 j.a.)
- brak danych -

Amount of archival material

7

7

0

0.13

0.13

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.