Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Baranowie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1826-1907
- brak danych - 1826 - 1851
1853 - 1860
1862 - 1862
1864 - 1864
1867 - 1868
1872 - 1889
1891 - 1895
1898 - 1898
1900 - 1903
1905 - 1905
1907 - 1907
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny wprowadzono obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym rzymskokatolickim i greckokatolickim. Nowo powstałe gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie, w tym także ludność wyznania mojżeszowego.
Wprowadzony w życie 1 stycznia 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zmodyfikował zasady rejestracji ludności żydowskiej. Na jego podstawie powołano w miastach odrębne świeckie okręgi bożnicze, a wśród nich Baranowski Okręg Bożniczy. Obowiązki urzędników stanu cywilnego pełnili świeccy urzędnicy magistratu, najczęściej burmistrzowie (od 1869 r. również wójtowie). Okręg bożniczy pokrywały się z obszarem powołanego w 1830 r. Okręgu Dozoru Bożniczego (gminy wyznaniowej). Przy sporządzaniu aktu cywilnego obok zainteresowanych stron i świadków miał obowiązek uczestniczyć rabin, który wcześniej dokonywał obrzędów religijnych związanych z faktem urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu i ich rejestracji.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Kazimierzu (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Prawdopodobnie z uwagi na świecki charakter tych akt ludność żydowska nierzadko nie dopełniała terminowo obowiązku rejestracji zdarzeń urodzin, zawarcia związku małżeńskiego czy zgonu.
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto stosowano datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba okręgu: Baranów (pow. kazimierski, nowoaleksandryjski)
Zakres terytorialny: Baranów, Czołna, Drążgów, Łysa Góra, Zagóźdź, Żyrzyn
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1851, 1853-1860, 1862, 1864, 1867-1868, 1872-1889, 1891-1895, 1898, 1901-1903, 1905, 1907; księgi niekompletne, brak m. in. aktów urodzeń z lat 1856-1858 oraz aktów małżeństw i części aktów zgonów z lat 1858, 1900; sygn. 1-69 (69 j.a.);
obecnie gm. Baranów, pow. puławski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1827-1903, 1905 (z lukami), nr mikrofilmów: 370254-370294, 370296; ponadto zmikrofilmowana księga z 1904 r., która jest przechowywana obecnie w USC w Baranowie, nr mikrofilmu: 370295;
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/1610/0/1.1/1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 36
35/1610/0/1.1/2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 27
35/1610/0/1.1/3 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 28
35/1610/0/1.1/4 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 13
35/1610/0/1.1/5 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 13
35/1610/0/1.1/6 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 0
35/1610/0/1.1/7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 30
35/1610/0/1.1/8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 21
35/1610/0/1.1/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 21
35/1610/0/1.1/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 0
35/1610/0/1.1/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 0
35/1610/0/1.1/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 32
35/1610/0/1.1/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 0
35/1610/0/1.1/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 30
35/1610/0/1.1/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 33
35/1610/0/1.1/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 29
35/1610/0/1.1/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 0
35/1610/0/1.1/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 30
35/1610/0/1.1/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 0
35/1610/0/1.1/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 34
35/1610/0/1.1/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 0
35/1610/0/1.1/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 30
35/1610/0/1.1/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 34
35/1610/0/1.1/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 35
35/1610/0/1.1/25 Ksiega urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 0
35/1610/0/1.1/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 24
35/1610/0/1.1/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 0
35/1610/0/1.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 11
35/1610/0/1.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 0
35/1610/0/1.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 38
35/1610/0/1.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 11
35/1610/0/1.1/32 Księga urodzeń, małżenstw i zgonów 1857 16
35/1610/0/1.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 7
35/1610/0/1.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 30
35/1610/0/1.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 6
35/1610/0/1.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 38
35/1610/0/1.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 36
35/1610/0/1.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 0
35/1610/0/1.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 0
35/1610/0/1.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 44
35/1610/0/1.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 0
35/1610/0/1.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 47
35/1610/0/1.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 73
35/1610/0/1.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 0
35/1610/0/1.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 35
35/1610/0/1.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 42
35/1610/0/1.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 24
35/1610/0/1.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 26
35/1610/0/1.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 22
35/1610/0/1.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 28
35/1610/0/1.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 20
35/1610/0/1.1/52 Ksiega urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 30
35/1610/0/1.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 24
35/1610/0/1.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 30
35/1610/0/1.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1888 25
35/1610/0/1.1/56 Ksiega urodzeń, małżeństw i zgonów 1889 19
35/1610/0/1.1/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1891 23
35/1610/0/1.1/58 Ksiega urodzeń, małżeństw i zgonów 1892 22
35/1610/0/1.1/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1893 28
35/1610/0/1.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1894 0
35/1610/0/1.1/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1895 31
35/1610/0/1.1/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 0
35/1610/0/1.1/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 46
35/1610/0/1.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 25
35/1610/0/1.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 42
35/1610/0/1.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 47
35/1610/0/1.1/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1907 22
35/1610/0/1.1/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 11
35/1610/0/1.1/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 30

Amount of archival material

69

69

0

0.74

0.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.