Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Biskupicach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1826-1917
- brak danych - 1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny wprowadzono obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym rzymskokatolickim i greckokatolickim. Nowo powstałe gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie, w tym także ludność wyznania mojżeszowego.
Wprowadzony w życie 1 stycznia 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zmodyfikował zasady rejestracji ludności żydowskiej. Na jego podstawie powołano w miastach odrębne świeckie okręgi bożnicze a wśród nich Biskupicki Okręg Bożniczy. Obowiązki urzędników stanu cywilnego pełnili świeccy urzędnicy magistratu, najczęściej burmistrzowie (od 1869 r. również wójtowie). Okręg bożniczy pokrywały się z obszarem powołanego w 1830 r. Okręgu Dozoru Bożniczego (gminy wyznaniowej). Przy sporządzaniu aktu cywilnego obok zainteresowanych stron i świadków miał obowiązek uczestniczyć rabin, który wcześniej dokonywał obrzędów religijnych związanych z faktem urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu i ich rejestracji.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Lublinie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Prawdopodobnie z uwagi na świecki charakter tych akt ludność żydowska nierzadko nie dopełniała terminowo obowiązku rejestracji zdarzeń urodzin, zawarcia związku małżeńskiego czy zgonu.
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba okręgu: Biskupice (pow. lubelski)
Zakres terytorialny: Białka, Biskupice, Cyganka, Dąbrowa, Jaszczów, Łysołaje, Pełczyn, Popławy, Siostrzytów, Starościce, Stróża, Trawniki, Wólka Bielecka, Zgniła Struga
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNE
księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1826-1910, sygn. 1-7, 119 (8 j.a.);
księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1841-1880, sygn. 8-9 (2 j.a.);
księgi pierwopisowe zgonów (unikaty) z lat 1829-1873, 1887-1894, sygn. 10-13 (4 j.a.);
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1906, 1908-1917 sygn. 14-21, 23-28, 30-31, 33, 35, 37, 39-40, 42, 44, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75-77, 79-117, 120-123, 125, 127 (84 j.a.);
alegaty z lat 1826-1830, 1833, 1838-1865, 1868, sygn. 14-18, 22, 29-30, 32, 34, 36, 38-39, 41, 43, 45-46, 48, 50-51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71- 74, 78, 118, 124 ( w tym 28 odrębnych j.a.);
księga rabinacka z lat 1900-1915, sygn. 126 (1 j.a.)
ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1826-1862, nr mikrofilmów: 370949-370980;
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/1614/0/1.11/1 Księga urodzeń 1826-1844 51
35/1614/0/1.11/2 Księga urodzeń 1845-1852 50
35/1614/0/1.11/3 Księga urodzeń 1852-1861 51
35/1614/0/1.11/4 Księga urodzeń 1862-1873 0
35/1614/0/1.11/5 Księga urodzeń 1874-1879 0
35/1614/0/1.11/6 Księga urodzeń 1880-1888 0
35/1614/0/1.11/7 Księga urodzeń 1889-1898 0
35/1614/0/1.11/119 Księga urodzeń 1899-1910 145
35/1614/0/1.12/8 Księga małżeństw 1841-1853 0
35/1614/0/1.12/9 Księga małżeństw 1853-1880 0
35/1614/0/1.13/10 Księga zgonów 1829-1849 38
35/1614/0/1.13/11 Księga zgonów 1850-1862 49
35/1614/0/1.13/12 Księga zgonów 1863-1873 0
35/1614/0/1.13/13 Księga zgonów 1887-1894 0
35/1614/0/2.21/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 9
35/1614/0/2.21/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 8
35/1614/0/2.21/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 11
35/1614/0/2.21/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 12
35/1614/0/2.21/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 11
35/1614/0/2.21/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 9
35/1614/0/2.21/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 10
35/1614/0/2.21/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 11
35/1614/0/2.21/22 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1833 r. 1833 0
35/1614/0/2.21/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 10
35/1614/0/2.21/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 11
35/1614/0/2.21/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 12
35/1614/0/2.21/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 0
35/1614/0/2.21/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 9
35/1614/0/2.21/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 15
35/1614/0/2.21/29 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1839 r. 1839 0
35/1614/0/2.21/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 11
35/1614/0/2.21/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 12
35/1614/0/2.21/32 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1841 r. 1841 0
35/1614/0/2.21/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 17
35/1614/0/2.21/34 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1842 r. 1842 0
35/1614/0/2.21/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 16
35/1614/0/2.21/36 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1843 r. 1843 0
35/1614/0/2.21/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 21
35/1614/0/2.21/38 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1844 r. 1844 0
35/1614/0/2.21/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 16
35/1614/0/2.21/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 20
35/1614/0/2.21/41 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1846 r. 1846 0
35/1614/0/2.21/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 21
35/1614/0/2.21/43 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1847 r. 1847 0
35/1614/0/2.21/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848-1849 37
35/1614/0/2.21/45 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1848-1849 1848 0
35/1614/0/2.21/46 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1848-1849 1849 0
35/1614/0/2.21/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 20
35/1614/0/2.21/48 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1850 r. 1850 0
35/1614/0/2.21/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851-1852 36
35/1614/0/2.21/50 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1851-1852 1851 0
35/1614/0/2.21/51 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1851-1852 1852 0
35/1614/0/2.21/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 18
35/1614/0/2.21/53 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1853 r. 1853 0
35/1614/0/2.21/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 18
35/1614/0/2.21/55 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1854 r. 1854 0
35/1614/0/2.21/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 19
35/1614/0/2.21/57 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1855 r. 1855 0
35/1614/0/2.21/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 18
35/1614/0/2.21/59 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z1856 r. 1856 0
35/1614/0/2.21/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 17
35/1614/0/2.21/61 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1857 r. 1857 0
35/1614/0/2.21/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 21
35/1614/0/2.21/63 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1858 r. 1858 0
35/1614/0/2.21/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 17
35/1614/0/2.21/65 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1859 r. 1859 0
35/1614/0/2.21/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 20
35/1614/0/2.21/67 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1860 r. 1860 0
35/1614/0/2.21/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 18
35/1614/0/2.21/69 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1861 r. 1861 0
35/1614/0/2.21/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 23
35/1614/0/2.21/71 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1862 r. 1862 0
35/1614/0/2.21/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1863-1865 50
35/1614/0/2.21/73 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1863-1865 1863 0
35/1614/0/2.21/74 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1863-1865 1864 0
35/1614/0/2.21/75 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 19
35/1614/0/2.21/76 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 19
35/1614/0/2.21/77 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 21
35/1614/0/2.21/78 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1868 r. 1868 0
35/1614/0/2.21/79 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 23
35/1614/0/2.21/80 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 26
35/1614/0/2.21/81 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 29
35/1614/0/2.21/82 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 29
35/1614/0/2.21/83 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 32
35/1614/0/2.21/84 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 29
35/1614/0/2.21/85 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 29
35/1614/0/2.21/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 30
35/1614/0/2.21/87 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 28
35/1614/0/2.21/88 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 21
35/1614/0/2.21/89 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 22
35/1614/0/2.21/90 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 24
35/1614/0/2.21/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 24
35/1614/0/2.21/92 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 23
35/1614/0/2.21/93 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 26
35/1614/0/2.21/94 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 23
35/1614/0/2.21/95 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 24
35/1614/0/2.21/96 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 24
35/1614/0/2.21/97 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 34
35/1614/0/2.21/98 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1888 29
35/1614/0/2.21/99 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1889 29
1 2

Amount of archival material

127

127

0

1.24

1.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.