Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Bychawie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1826-1938
- brak danych - 1826 - 1914
1938 - 1938
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny wprowadzono obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym rzymskokatolickim i greckokatolickim. Nowo powstałe gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie, w tym także ludność wyznania mojżeszowego.
Wprowadzony w życie 1 stycznia 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zmodyfikował zasady rejestracji ludności żydowskiej. Na jego podstawie powołano w miastach odrębne świeckie okręgi bożnicze a wśród nich Bychawski Okręg Bożniczy. Obowiązki urzędników stanu cywilnego pełnili świeccy urzędnicy magistratu, najczęściej burmistrzowie (od 1869 r. również wójtowie). Okręg bożniczy pokrywały się z obszarem powołanego w 1830 r. Okręgu Dozoru Bożniczego (gminy wyznaniowej). Przy sporządzaniu aktu cywilnego obok zainteresowanych stron i świadków miał obowiązek uczestniczyć rabin, który wcześniej dokonywał obrzędów religijnych związanych z faktem urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu i ich rejestracji.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Lublinie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Prawdopodobnie z uwagi na świecki charakter tych akt ludność żydowska nierzadko nie dopełniała terminowo obowiązku rejestracji zdarzeń urodzin, zawarcia związku małżeńskiego czy zgonu.
Do 1867 r. księgi stanu cywilnego prowadzone były w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto obok zapisu dat zgodnego z obowiązującym do tej pory w Królestwie Polskim kalendarzem gregoriańskim wprowadzono datację wg kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba okręgu: Bychawa (pow. lubelski)
Zakres terytorialny: Bychawa, gm. Piotrowice (Bychawka, Osmolice, Kiełczewice, Bystrzyca, Strzyżewice, Borkowizna), gm. Krzczonów (Krzczonów)
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNE
księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1826-1904, sygn. 1-13 (13 j.a.);
księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1826-1906, sygn. 14-20 (7 j.a.);
księgi pierwopisowe zgonów (unikaty) z lat 1826-1900, sygn. 21-28 (8 j.a.);
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1883, 1885-1892, 1894-1913, sygn. 29-43, 45, 47, 49, 51-52, 54, 56, 58-59, 61, 63-66, 68-76, 78, 80, 82, 84, 86, 88-89, 91-92, 94-95, 97-99, 101-105, 107, 109-111, 113, 115-118, 120, 122-123, 125-126, 128, 130-131, 133-134, 136-138, 141, 143, 146, 152-153, 155-158 (88 j.a.);
alegaty z lat 1840-1847, 1849-1850, 1854, 1859, 1861-1870, 1872-1880, 1882, 1884-1889, 1891-1910, 1938, sygn. 44, 46, 48, 50-51, 53, 55, 57, 60, 62, 67, 72, 74-75, 77, 79, 81, 83-85, 87, 90, 93, 96, 98, 100-102, 106, 108-110, 112, 114-115, 117-119, 121-122, 124-125, 127, 129-130, 132-133, 135-137, 139-140, 142, 144-145, 147-151, 154 (w tym 42 odrębne j.a.);
obecnie gm. Bychawa, pow. lubelski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi unikatowe z lat 1826-1875 (U), 1826-1876 (M), 1826-1873 (Z), duplikaty z lat 1834, 1836-1853, 1855-1877 oraz alegaty z lat 1863-1868, 1870, 1877, nr mikrofilmów 371468-371498, 392570-392600;
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/1616/0/1.1/1 Księga urodzeń 1826-1828 29
35/1616/0/1.1/2 Księga urodzeń 1829-1831 25
35/1616/0/1.1/3 Księga urodzeń 1832-1835 44
35/1616/0/1.1/4 Księga urodzeń 1836-1843 93
35/1616/0/1.1/5 Księga urodzeń 1844-1851 101
35/1616/0/1.1/6 Księga urodzeń 1852-1860 206
35/1616/0/1.1/7 Księga urodzeń 1861-1864 97
35/1616/0/1.1/8 Księga urodzeń 1864-1866 97
35/1616/0/1.1/9 Księga urodzeń 1867-1875 268
35/1616/0/1.1/10 Księga urodzeń 1876-1884 0
35/1616/0/1.1/11 Księga urodzeń 1885-1891 0
35/1616/0/1.1/12 Księga urodzeń 1892-1898 0
35/1616/0/1.1/13 Księga urodzeń 1898-1904 0
35/1616/0/1.2/14 Księga małżeństw 1826-1834 36
35/1616/0/1.2/15 Księga małżeństw 1835-1838 28
35/1616/0/1.2/16 Księga małżeństw 1839-1855 90
35/1616/0/1.2/17 Księga małżeństw 1856-1866 144
35/1616/0/1.2/18 Księga małżeństw 1867-1876 102
35/1616/0/1.2/19 Księga małżeństw 1877-1889 0
35/1616/0/1.2/20 Księga małżeństw 1890-1906 0
35/1616/0/1.3/21 Księga zgonów 1826-1829 29
35/1616/0/1.3/22 Księga zgonów 1830-1831 27
35/1616/0/1.3/23 Księga zgonów 1832-1835 45
35/1616/0/1.3/24 Księga zgonów 1836-1847 107
35/1616/0/1.3/25 Księga zgonów 1848-1860 186
35/1616/0/1.3/26 Księga zgonów 1860-1873 192
35/1616/0/1.3/27 Księga zgonów 1874-1886 0
35/1616/0/1.3/28 Księga zgonów 1886-1900 0
35/1616/0/2.2/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 0
35/1616/0/2.2/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 0
35/1616/0/2.2/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 0
35/1616/0/2.2/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 0
35/1616/0/2.2/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 0
35/1616/0/2.2/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 0
35/1616/0/2.2/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 0
35/1616/0/2.2/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 0
35/1616/0/2.2/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 0
35/1616/0/2.2/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 0
35/1616/0/2.2/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 28
35/1616/0/2.2/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 36
35/1616/0/2.2/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 26
35/1616/0/2.2/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 31
35/1616/0/2.2/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 28
35/1616/0/2.2/44 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1840 roku 1840 0
35/1616/0/2.2/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 30
35/1616/0/2.2/46 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1841 roku 1841 0
35/1616/0/2.2/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 31
35/1616/0/2.2/48 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1842 roku 1842 0
35/1616/0/2.2/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 35
35/1616/0/2.2/50 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1843 roku 1843 0
35/1616/0/2.2/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 34
35/1616/0/2.2/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 37
35/1616/0/2.2/53 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1845 roku 1845 0
35/1616/0/2.2/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 32
35/1616/0/2.2/55 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1846 roku 1846 0
35/1616/0/2.2/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 29
35/1616/0/2.2/57 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1847 roku 1847 0
35/1616/0/2.2/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 32
35/1616/0/2.2/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 25
35/1616/0/2.2/60 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1849 roku 1849 0
35/1616/0/2.2/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 31
35/1616/0/2.2/62 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1850 roku 1850 0
35/1616/0/2.2/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 35
35/1616/0/2.2/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 31
35/1616/0/2.2/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 48
35/1616/0/2.2/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 27
35/1616/0/2.2/67 Alegat do aktu małżeństwa z 1854 roku 1854 (1865) 0
35/1616/0/2.2/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 71
35/1616/0/2.2/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 51
35/1616/0/2.2/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 54
35/1616/0/2.2/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 54
35/1616/0/2.2/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 68
35/1616/0/2.2/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 56
35/1616/0/2.2/74 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 65
35/1616/0/2.2/75 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 98
35/1616/0/2.2/76 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 83
35/1616/0/2.2/77 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1863 roku 1863 71
35/1616/0/2.2/78 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 67
35/1616/0/2.2/79 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1864 roku 1864 50
35/1616/0/2.2/80 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 81
35/1616/0/2.2/81 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1865 roku 1865 74
35/1616/0/2.2/82 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 69
35/1616/0/2.2/83 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1866 roku 1866 49
35/1616/0/2.2/84 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 85
35/1616/0/2.2/85 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1867 roku 1867 44
35/1616/0/2.2/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 59
35/1616/0/2.2/87 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1868 roku 1868 17
35/1616/0/2.2/88 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 97
35/1616/0/2.2/89 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 48
35/1616/0/2.2/90 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1870 roku 1870 24
35/1616/0/2.2/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 58
35/1616/0/2.2/92 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 52
35/1616/0/2.2/93 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1872 roku 1872 0
35/1616/0/2.2/94 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 107
35/1616/0/2.2/95 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 59
35/1616/0/2.2/96 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1874 roku 1874 0
35/1616/0/2.2/97 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 90
35/1616/0/2.2/98 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 104
35/1616/0/2.2/99 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 46
35/1616/0/2.2/100 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1877 roku 1877 23
1 2

Amount of archival material

158

158

0

2.03

2.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.