Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Wojewódzki Lubelski

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1919-1939 [1940-1944]
- brak danych - 1919 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
spis roboczy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 15606 j.a.
Urząd Wojewódzki Lubelski rozpoczął funkcjonowanie z dniem 15 II 1920 r. (Dz. Urz. MSW 1920, nr 7, poz. 1) przejmując część dotychczasowych zadań ministerstw oraz samodzielnych dotąd organów terenowych niektórych resortów.
Działał na podstawie Ustawy tymczasowej z 2 VIII 1919 r. o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji (Dz. P. P. P. 1919, nr 65, poz. 395), zastąpionej przez rozporządzenie Prezydenta RP z 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. 1928, nr 11, poz. 86).
Urząd funkcjonowanie zakończył we wrześniu 1939 r. w związku z wybuchem II wojny światowej.
Siedzibą urzędu było miasto Lublin.
Urząd stanowił aparat pomocniczy organu administracji rządowej zespolonej, jakim był wojewoda.
Do kompetencji wojewody, z zakresu resortu spraw wewnętrznych należały sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, obejmujące między innymi nadzór nad stowarzyszeniami, prasą, widowiskami i zgromadzeniami, a także sprawy obywatelstwa, ewidencji ludności, cudzoziemców, poboru, mobilizacji na wypadek wojny, świadczeń na rzecz obronności, podziału terytorialnego oraz nadzór nad samorządem powiatowym.
Z zakresu innych resortów wojewoda sprawował administrację wyznaniową, zdrowia publicznego, opieki społecznej, aprowizacji, przemysłową, rolnictwa, rybołówstwa, ochrony lasów, weterynaryjną, budowlaną, opieki nad zabytkami oraz zarząd budynków państwowych, zaś od 1934 r. prowadził również sprawy przebudowy ustroju rolnego (Dz. U. 1933, nr 85, poz. 635).
Zakres terytorialny działania urzędu wojewódzkiego obejmował województwo lubelskie.
karta A:
Wydział Ogólny, 1919, 880 j.a.
Akta osobowe, 1920-1939, 2622 j.a.
Wydział Społeczno-polityczny, 1919-1939, 2542 j.a.
Wydział Samorządowy, 1925-1939, 57 j.a.
Wydział Wojskowy, 1925-1939, 104 j.a.
Wydział Komunikacyjno-Budowlany, 1919-1939, 3423 j.a.
Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych, 1919-1939[-1944], 4495 j.a.
Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia, 1919-1939, 536 j.a.
Wydział Przemysłowy, 1920-1939, 948 j.a.
karta B:
Wydział Społeczno-Polityczny, 1919-1933, 11 j.a.
Wydział Samorządowy, 1925-1939, 6 j.a.
Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych, 1919-1939[-1944], 1912 j.a.
Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia, 1919-1939, 277 j.a.
Wydział Przemysłowy, 1920-1939, 14 j.a.
Plany, 1934-1939, 63 j.a., 0,08 mb
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 3 0
1 Wydział Ogólny 881 1919-1939 0
1.1 Akta osobowe 2619 1903-1939 0
2 Wydział Społeczno-polityczny 2558 1921-1937 0
3 Wydział Samorządowy 0 0
3.1 Oddział administracji samorządu - Referat organizacji samorządu (SA I) 1 1928-1931 0
3.2 Oddział administracji samorządu - Referat podziału terytorialnego (SA II) 2 1925-1926 0
3.3 Oddział administracji samorządu - Referat nadzoru nad działalnością samorządów (SA III) 14 1925-1935 0
3.4 Oddział administracji samorządu - Referat osobowy (SA IV) 10 1926-1936 0
3.5 Oddział administracji samorządu - Sekretariat Rady Wojewódzkiej i Wydziału Wojewódzkiego (SRW) 8 1931-1938 0
3.6 Oddział finansów samorządowych- Referat finansów samorządowych (SF I) 19 1928-1939 0
3.7 Oddział finansów samorządowych- Referat Związków Międzykomunalnych 3 1929-1932 0
4 Wydział Wojskowy 0 0
4.1 Referat poborowy [Znak Wojsk I] 0 0
4.1.1 Sprawy dotyczące poboru rekruta 19 1925-1939 0
4.1.2 Sprawy dotyczące odroczeń i ulg wojskowych 24 1932-1939 0
4.1.3 Sprawy dotyczące ewidencji i ćwiczeń rezerwistów 2 1929-1939 0
4.1.4 Sprawy różne 9 1927-1939 0
4.2 Referat kwaterunkowy dla wojska [Znak Wojsk. II] 1 1935-1939 0
4.3 Referat ewidencji zwierząt pociągowych [Znak Wojsk. III] 4 1930-1939 0
4.4 Referat dostarczania środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju [Znak Wojsk. IV] 2 1931-1939 0
4.5 Referat W.F. i P.W. [Znak Wojsk. V] 39 1929-1939 0
4.6 Referat O.P.L.b. [Znak Wojsk. VI] 5 1926-1939 0
5 Wydział Komunikacyjno Budowlany 0 0
5.1 Oddział drogowy [znak KD], Referat Ogólno-drogowy [znak KDI] 10 1919-1939 1202
5.2 Oddział drogowy [znak KD], Referat budowy i utrzymania dróg i mostów [znak KDII] 7 1919-1939 674
5.3 Oddział drogowy [znak KD], Referat Państwowego Funduszu Drogowego [znak KDIII] 7 1931-1939 451
5.4 Oddział drogowy [znak KD], Referat ruchu pojazdów mechanicznych i koncesji samochodowych [znak KDIV] 186 1919-1940 23405
Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ] 2724 1915-1944 31593
5.6 Oddział budowlany [znak KB], Referat budowy i konserwacji budynków państwowych [znak KBB] 122 1919-1939 0
5.7 Oddział budowlany [znak KB], Referat zarządu nieruchomościami państwowymi [znak KBZ] 111 1919-1939 0
5.8 Oddział budowlany [znak KB], Referat pomiarowy [znak KBP] 3 1921-1939 0
5.9 Oddział budowlany [znak KB], Referat techniki sanitarnej 16 1924-1939 0
5.10 Oddział budowlany [znak KB], Referat grobownictwa wojennego [znak KBG] 50 1919-1939 0
5.11 Oddział kultury i sztuki [znak K. Kons.] 29 1919-1939 0
5.12 Dopływy 161 1919-1939 11
6 Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych 0 0
6.1 Oddział Rolnictwa [RR] 0 0
6.1.1 Referat organizacji rolnictwa [RR I] 140 1920-1939 0
6.1.2 Referat oświaty rolniczej [RR II] 121 1921-1938 0
6.1.3 Referat wytwórczości roślinnej [RR III] 50 1920-1939 0
6.1.4 Referat wytwórczości zwierzęcej [RR IV] 14 1920-1939 0
6.1.5 Referat rybactwa [RR V] 24 1922-1939 0
6.1.6 Referat statystyki rolnej [RR VI] 29 1919-1939 0
6.2 Oddział Urządzeń Rolnych [RU] 0 0
6.2.1 Referat scalania gruntów [RU I] 475 1919-1941 0
6.2.2 Referat zniesienia służebności i drobnych regulacji [RU II] 117 1921-1939 0
6.2.3 Referat zapasu ziemi i obrotu ziemią [RU III] 189 1921-1939 0
6.2.4 Referat parcelacji gruntów państwowych [RU IV] 247 1919-1939 0
6.2.5 Referat parcelacji gruntów prywatnych [RU V] 162 1922-1939 0
6.2.6 Referat poradnictwa budowlanego [RU VI] 16 1928-1937 0
6.2.7 Referat regulacji hipotek i doradztwa [RU VII] 73 1925-1939 0
6.2.8 Referat inspekcji [RU VIII] 2 1934-1937 0
6.2.9 Referat Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej [RU IX] 10 1930-1939 0
6.3 Odział Finansowy [RF] 0 0
6.3.1 Referat rachunkowości F. O. R. R i Państwowego Funduszu Melioracyjnego [RF I] 152 1925-1939 0
6.3.2 Referat wymiaru i administrowania należnościami z tytułu scalania gruntów zniesienia służebności drobnych regulacji i regulacji hipotek [RF II] 123 1929-1939 0
6.3.3 Referat wymiaru i administrowania należnościami z tytułu nadzoru nad parcelacją prywatną [RF III] 6 1931-1939 0
6.3.4 Referat rozrachunków z dzierżawcami i z nabywcami ziemi z parcelacji gruntów państwowych [RF IV] 57 1921-1939 0
6.3.5 Referat wymiaru i administrowania należnościami z tytułu melioracji na obszarach objętych przebudową ustroju rolnego [RF V] 1 1934-1934 0
6.3.6 Referat rozrachunków za nieruchomości nabyte na własność Państwa, darowizny, spłata hipotek ciążących na majątkach państwowych [RF VI] 2 1930-1938 0
6.3.7 Referat spraw kredytowych [RF VII] 4 1929-1938 0
6.4 Odział Pomiarów Rolnych [RP] 0 0
6.4.1 Referat organizacyjno-pomiarowy [RP I] 44 1933-1939 0
6.4.2 Składnica planów i archiwum miernicze [RP IV i V] 44 1920-1939 0
6.4.3 Składnica narzędzi mierniczych i materiałów kreślarskich [RP VI] 1 1935-1938 0
6.5 Oddział Wodno-Melioracyjny [RM] 0 0
6.5.1 Referat wodno-administracyjny [RM I] 20 1921-1938 0
6.5.2 Referat melioracji podstawowych [RM II] 11 1918-1933 0
6.6 Wojewódzki Inspektor Ochrony Lasów [RL] 0 0
6.6.1 Referat organizacji nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Państwa [RL I] 41 1919-1939 0
6.6.2 Referat wykonywania ochrony lasów w poszczególnych obiektach [RL II] 368 1917-1939 0
6.6.3 Referat zalesiania nieużytków [RL III] 18 1927-1939 0
6.6.4 Referat łowiectwa [RL IV] 6 1927-1939 0
6.7 Wojewódzki Inspektor Weterynarii [RW] 36 1918-1939 0
6.8 Dopływy 971 1876-1943 22
6.9 Spis roboczy nr 1 - Dokumentacja kartograficzna- Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydz. Roln. i Ref. Rol. 0 0
6.9.1 Scalenia gruntów 0 0
6.9.1.1 powiat bialski 55 1928-1944 0
6.9.1.2 powiat biłgorajski 0 0
6.9.1.3 powiat chełmski 32 1925-1939 0
6.9.1.4 powiat hrubieszowski 2 1929-1934 0
6.9.1.5 powiat janowski 5 1933-1966 0
6.9.1.6 powiat konstantynowski 0 0
6.9.1.7 pow. krasnystawski 0 0
6.9.1.8 powiat lubartowski 0 0
6.9.1.9 powiat lubelski 7 1935-1938 0
6.9.1.10 powiat łukowski 3 1932-1936 0
6.9.1.11 powiat puławski 5 1935-1939 0
6.9.1.12 powiat radzyński 0 0
6.9.1.13 powiat siedlecki 0 0
6.9.1.14 powiat tomaszowski 0 0
6.9.1.15 powiat włodawski 0 0
6.9.1.16 powiat zamojski 0 0
6.9.1.17 powiat garwoliński 3 1932-1934 0
6.9.2 Zniesienia służebności 33 1923-1939 0
6.9.4 Parcelacja gruntów 0 0
6.9.4.1 powiat chełmski 30 1934-1939 0
6.9.4.2 powiat bialski 32 1920-1939 0
6.9.4.4 powiat hrubieszowski 1 1937-1937 0
6.9.4.5 powiat janowski 14 1934-1967 0
6.9.4.6 powiat konstantynowski 4 1920-1938 0
6.9.4.7 powiat krasnostawski 0 0
6.9.4.8 powiat lubartowski 0 0
6.9.4.9 powiat lubelski 5 1937-1939 0
6.9.4.10 powiat łukowski 4 1923-1937 0
6.9.4.11 powiat puławski 4 1935-1939 0
6.9.4.12 powiat radzyński 0 0
6.9.4.13 powiat siedlecki 0 0
6.9.4.14 powiat sokołowski 0 0
6.9.4.15 powiat węgrowski 0 0
6.9.4.16 powiat włodawski 0 0
6.9.4.17 powiat zamojski 0 0
6.9.4.18 powiat garwoliński 4 1936-1939 0
6.9.5 Grunty poduchowne 88 1921-1939 0
6.9.6 Podział wspólnot 12 1925-1966 0
6.9.7 Inne 84 1918-1966 0
6.10 Spis roboczy nr 2 - dokumentacja kartograficzna (OUZ w Lublinie) 0 0
6.10.1 Scalenia gruntów 0 0
6.10.1.1 powiat bialski 11 1924-1932 0
6.10.1.2 powiat biłgorajski 0 0
6.10.1.3 powiat chełmski 39 1923-1935 0
6.10.1.4 powiat garwoliński 0 0
6.10.1.5 powiat hrubieszowski 2 1933-1933 0
6.10.1.6 powiat janowski 1 1932-1938 0
6.10.1.7 powiat konstantynowski 0 0
6.10.1.8 powiat krasnostawski 0 0
6.10.1.9 powiat lubartowski 0 0
6.10.1.10 powiat lubelski 0 0
6.10.1.11 powiat łukowski 0 0
6.10.1.12 powiat puławski 9 1926-1932 0
6.10.1.13 powiat radzyński 0 0
6.10.1.14 powiat siedlecki 0 0
6.10.1.15 powiat sokołowski 0 0
6.10.1.16 powiat tomaszowski 0 0
6.10.1.17 powiat węgrowski 0 0
6.10.1.18 powiat włodawski 0 0
6.10.1.19 powiat zamojski 0 0
6.10.2 Parcelacja gruntów 0 0
6.10.2.1 powiat bialski 38 1920-1933 0
6.10.2.2 powiat biłgorajski 0 0
6.10.2.3 powiat chełmski 193 1914-1938 0
6.10.2.4 powiat garwoliński 0 0
6.10.2.5 powiat hrubieszowski 28 1918-1930 0
6.10.2.6 powiat janowski 27 1922-1933 0
6.10.2.7 powiat konstantynowski 33 1910-1929 0
6.10.2.8 powiat krasnostawski 0 0
6.10.2.10 powiat lubartowski 0 0
6.10.2.11 powiat lubelski 0 0
6.10.2.12 powiat puławski 38 1919-1932 0
6.10.2.14 powiat radzyński 0 0
6.10.2.15 powiat siedlecki 0 0
6.10.2.16 powiat sokołowski 0 0
6.10.2.17 powiat tomaszowski 0 0
6.10.2.18 powiat węgrowski 0 0
6.10.2.19 powiat włodawski 0 0
6.10.2.20 powiat zamojski 0 0
6.10.3 Zniesienia służebności 106 1911-1966 0
6.10.4 Grunty poduchowne 46 1921-1939 0
6.10.5 Podział wspólnot 7 1924-1966 0
6.10.6 Pomiar gruntów 2 1920-1930 0
6.10.7 Inne 31 1908-1934 0
6.12 Spis roboczy nr 4 - dokumentacja kartograficzna (UOL - Landamt)) 39 1935-1945 0
6.13 Spis roboczy nr 5 - dokumentacja kartograficzna (Plany XIX - wieczne) 11 1877-1913 0
6.14 Spis roboczy nr 6 - dokumentacja kartograficzna (Inne urzędy) 103 1921-1966 0
7 Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia 0 0
7.1 Oddział Pracy i Opieki 0 0
7.1.1 Referat ogólny opieki społecznej 77 1918-1939 0
7.1.2 Referat opieki nad dziećmi i młodzieżą 69 1925-1939 0
7.1.3 Referat opieki nad dorosłymi 53 1927-1939 0
7.1.4 Referat ochrony pracy 61 1919-1939 0
7.1.5 Referat ubezpieczeń społecznych 13 1928-1939 0
7.1.6 Referat inwalidów wojennych 3 1921-1931 0
7.2 Oddział Zdrowia 0 0
7.2.1 Referat ogólny organizacji służby zdrowia i nadzoru nad personelem lekarskim i pomocniczym 39 1918-1939 0
7.2.2 Referat państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonariuszów państwowych 3 1936-1939 0
7.2.3 Referat nadzoru nad zakładami leczniczymi i uzdrowiskami 57 1921-1939 0
7.2.4 Referat orzecznictwa lekarskiego 3 1936-1939 0
7.2.5 Referat Spraw sanitarno-porzadkowych i sanitarno-obyczajowych 16 1919-1939 0
7.2.6 Referat walki z chorobami zakaźnymi 4 1935-1939 0
7.2.7 Referat medycyny zapobiegawczej, higieny społecznej oraz zwalczania chorób społecznych i zawodowych 57 1926-1939 0
7.2.8 Referat farmaceutyczny 356 1899-1939 0
8 Wydział Przemysłowy 0 0
8.1 Referat polityki gospodarczej [PHG] 67 1921-1937 0
8.2 Referat kotłowy [PHK] 143 1918-1939 0
8.3 Referat administracji przemysłu i statystyki przemysłowej {PHA] 498 1920-1939 0
8.4 Referat rzemiosła i zrzeszczeń przemysłowych [PHJ] 144 1925-1938 0
8.5 Referat elektryfikacji [PHE] 95 1918-1939 0
9 Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych (R.R.) spisy 0 0
10 Spis roboczy nr 1 0 0
11 403 0 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/403/0/5.5/19 [Projekt młyna motorowego w kol. Staszic, pow. hrubieszowski] 1925 17
35/403/0/5.5/212 Przepisy i zarządzenia ogólne- okólniki 1920 64
35/403/0/5.5/213 Przepisy i zarządzenia ogólne- okólniki 1921 221
35/403/0/5.5/214 Korespondencja ogólna 1920-1921 324
35/403/0/5.5/215 Korespondencja ogólna 1920-1922 24
35/403/0/5.5/216 Korespondencja ogólna 1924 77
35/403/0/5.5/217 Korespondencja ogólna 1925 76
35/403/0/5.5/218 Korespondencja ogólna 1926 174
35/403/0/5.5/219 [Sprawy ogólne dotyczące nadzoru techniczno-policyjnego nad wykonaniem obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych] 1931-1939 58
35/403/0/5.5/220 [Sprawy nadzoru techniczno-policyjnego nad wykonaniem obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych- Biała Podlaska] 1930-1931 80
35/403/0/5.5/221 [Sprawy nadzoru techniczno-policyjnego nad wykonaniem obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych-pow. Biłgoraj] 1931 59
35/403/0/5.5/222 [Sprawy nadzoru techniczno-policyjnego nad wykonaniem obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych- Chełm] 1929 44
35/403/0/5.5/223 [Sprawy nadzoru techniczno-policyjnego nad wykonaniem obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych- Garwolin] 1929-1931 33
35/403/0/5.5/224 [Sprawy nadzoru techniczno-policyjnego nad wykonaniem obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych- Hrubieszów] 1931 25
35/403/0/5.5/225 [Sprawy nadzoru techniczno-policyjnego nad wykonaniem obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych- Janów Lubelski] 1930-1938 72
1 2 3 4 ... 89 90 91 92 93 ... 179 180 181 182

Amount of archival material

17984

15606

0

116.72

109.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.