Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa w Białej Podlaskiej

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - [1937-1943]1944-1950
- brak danych - 1937 - 1943
1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowa Rada Narodowa w Białej Podlaskiej została wyłoniona w 1944 r. po zakończeniu okupacji hitlerowskiej na zebraniu delegatów z poszczególnych gmin powiatu bialskiego. Działalność PRN w Białej Podlaskiej zakończyła się wraz z wejściem w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130).
Siedziba PRN w Białej Podlaskiej - miasto Biała Podlaska.
Status prawny - administracja powiatowa.
Pierwszym Przewodniczącym PRNw Białej Podlaskiej został Hipolit Kozieł. Do czasu wejścia w życie dekretu PKWN z 21 sierpnia 1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz. U. Nr 2 poz. 8), na podstawie którego wznowiły działalność Urząd Wojewódzki Lubelski oraz starostwa powiatowe była organem sprawującym władzę administracyjną na terenie powiatu bialskiego. Na posiedzeniu plenarnym 1 lutego 1944 r. wybrano nowego przewodniczącego (Stanisław Wysokiński), 25 marca 1946 r. przewodniczącym wybrano Kazimierza Bednarza, od 10 września 1947 r. funkcję tę pełnił Bronisław Gołębiowski. Usytuowanie rad narodowych w powojennej strukturze władz terenowych jako organu uchwałodawczego, stanowiącego i kontrolującego dla samorządu terytorialnego określiły ustawa Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U. Nr 5 poz. 22) oraz dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 14 poz. 74). Radę tworzyli przedstawiciele delegowani przez partie polityczne, organizacje gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne. Do kompetencji rady należało ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, powoływanie samorządowych organów wykonawczych oraz zawierania umów w sprawie zaciągania pożyczek, ponadto rady sprawowały kontrolę nad działalnością państwowych i samorządowych organów wykonawczych. PRN przysługiwało prawo mianowania i odwoływania starosty. PRN działała na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje własne organy: prezydium (kierujące pracą rady i reprezentujące ją na zewnątrz, wyłaniane z grona rady w składzie: przewodniczący, zastępca i trzech członków) oraz komisje stałe i powoływane do określonych zadań. W PRN w Białej Podlaskiej działały m. in. komisje: planowania, finansowo-budżetowa, oświatowa, kontroli społecznej, rolna i ziemska, kwalifikacyjna, podatkowa, drogowa, opieki społecznej i zdrowia. Do wykonywania czynności biurowych wynikających z pracy rady, prezydium i komisji powołano biuro PRN.
Okólniki i zarządzenia z lat 1944-1950 - 12 j.a.;
Organizacja samorządu powiatowego z lat 1944-1946 -1 j.a.;
Ewidencja członków PRN z lat 1944-1950 -10 j.a.;
Sprawy osobowe pracowników z lat 1944-1949 - 4 j.a.;
Organizacja i ewidencja miejskich i gminnych rad narodowych z lat 1948-1950 -4 j.a.;
Protokoły z posiedzeń PRN z lat 1944-1950 -13 j.a.;
Komisje PRN z lat 1944-1950 -86 j.a.;
Sprawy społeczno-organizacyjne z lat 1944-1950 -8 j.a.;
Zjazdy i konferencje z lat 1944-1950 -3 j.a.;
Protokoły z posiedzeń miejskich i gminnych rad narodowych z lat 1944-1950 -47 j.a.;
Nadzór z lat 1948-1950 -6 j.a.;
Sprawy gospodarcze biura PRN z lat [1937-1943] 1946-1949 -3 j.a.;
Współpraca z urzędami z lat 1946-1950 -8 j.a.;
Wnioski i odznaczenia z lat 1946-1950 -2 j.a.;
Sprawozdawczość z lat 1944-1950 -11 j.a.;
Uchwały PRN z lat 1947-1950 -1 j.a.;
Sprawy finansowe z lat 1945-1946 -2 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

221

221

0

1.54

1.54

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.