Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Łosic

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - 1923-1950
- brak danych - 1923 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miasto Łosice w wyniku podziału Królestwa Polskiego na powiaty i gminy, dokonanego na początku 1867 r. przez Komitet Urządzający znajdowało się w powiecie konstantynowskim guberni siedleckiej. Prawa miejskie utraciło w 1870 r., a otrzymało ponownie w 1905 r. W okresie międzywojennym po likwidacji powiatu konstantynowskiego w 1932 r. miasto Łosice włączono do powiatu siedleckiego. W 1950 r. na mocy ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130) powołano Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łosicach.
Siedziba miasta - Łosice.
Status prawny - administracja miejska.
W okresie między powstaniem listopadowym a styczniowym samorząd miasta przechodził pewne zmiany. Działający w mieście Urząd Municypalny został przemianowany na magistrat, natomiast w 1861 r. została wprowadzona Rada Miejska. W skład Rady wchodzili radni wybierani przez mieszczan. Radzie przewodniczył burmistrz. W okresie międzywojennym podstawy samorządu miejskiego stwarzał dekret z dnia 4.02.1919 r. dla ziem byłego zaboru rosyjskiego (Dz.Praw 1919 r., Nr 13, poz. 140) a uzupełniła go ustawa z dnia 23.03.1933 r. (Dz.U. 1933 r., Nr 35, poz. 294). Organem zarządzającym i wykonawczym gminy miejskiej był Magistrat. Członkami jego byli: burmistrz, wiceburmistrz i trzej ławnicy. Struktura organizacyjna Magistratu przechodziła wiele zmian. W różnych okresach w zależności od potrzeb chwili liczba referatów się zwiększała lub zmniejszała, zmieniały się ich nazwy i zakres kompetencji. Podstawę prawną organizacji władz po 1944 r. w Polsce stanowiła ustawa o organizacji i zakresie działania rad narodowych z 11.09.1944 r. (Dz.U. 1944 r., Nr 5, poz. 22) oraz dekret o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego z dnia 23.11.1944 r. (Dz.U. 1944 r.,Nr 14, poz. 74). Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej odbyło się 17.08.1944 r. Funkcję Pzewodniczącego Rady w okresie jej działania pełnili kolejno: Jerzy Rumiuk, Ignacy Gernanda, Józef Pietruczuk, Antoni Karpiński.
Akta z lat 1923-1936 -6 j.a.:
Dział ogólno-organizacyjny (sygn. 1): sprawy ubezpieczeń wzajemnych,
Dział gospodarki gminnej (sygn. 2): kontrola kosztów kuracyjnych,
Dział administracyjny (sygn.od 3 do 6): rejestr mieszkańców, projekty budowy szkół, plany cegielni i budynków miejskich;
Akta z lat 1939-1944 -8 j.a.:
Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 7 do 11): budżety, wykazy daniny od mieszkańców,
Dział administracyjny (sygn. od 12 do 14): sprawy budowy łaźni, scalenia działek i planu rozbudowy miasta;
Akta z lat 1945-1950 -111 j.a.:
Dział ogólno-organizacyjny (sygn. od 15 do 55): normatywy, sprawy organizacyjne, wybory do władz miejskich, protokoły z posiedzeń MRN, uchwały i sprawozdania z działalności MRN, kontrola wewnętrzna i nadzór,
Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 56 do 98): budżety i sprawozdania z ich wykonania, statystyka, sprawy podatków, majątku miejskiego, gminnego i gromadzkiego, plany finansowo-gospodarcze przedsiębiorstw miejskich, wykaz osób posiadających gospodarstwa,
Dział gospodarki gminnej (sygn. od 99 do 112): sprawy handlu, rolnictwa i ogrodnictwa, drogi i place publiczne, opieka społeczna, zdrowie publiczne i akcja sanitarno-porządkowa, weterynaria,
Dział administracyjny (sygn. od 113 do 125): sprawy wyznaniowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy, gospodarka lokalowo-mieszkaniowa, sprawy karno-administracyjne i sądowe.
- brak danych -

Amount of archival material

125

125

0

0.83

0.83

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.