Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa w Radzyniu Podlaskim

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - 1944-1950
- brak danych - 1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowa Rada Narodowa w Radzyniu Podlaskim została powołana w 1944 r. Działalność PRN w Radzyniu Podlaskim zakończyła się wraz z wejściem w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130).
Siedziba PRN w Radzyniu Podlaskim - miasto Radzyń Podlaski.
Status prawny - administracja powiatowa.
Do czasu wejścia w życie dekretu PKWN z 21 sierpnia 1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz. U. Nr 2 poz. 8), na podstawie którego wznowiły działalność Urząd Wojewódzki Lubelski oraz starostwa powiatowe Powiatowa Rada Narodowa w Radzyniu Podlaskim była organem sprawującym władzę administracyjną na terenie powiatu radzyńskiego. Usytuowanie rad narodowych w powojennej strukturze władz terenowych jako organu uchwałodawczego, stanowiącego i kontrolującego dla samorządu terytorialnego określiły ustawa Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U. Nr 5 poz. 22) oraz dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 14 poz. 74). Radę tworzyli przedstawiciele delegowani przez partie polityczne, organizacje gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne. Do kompetencji rady należało ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, powoływanie samorządowych organów wykonawczych oraz zawierania umów w sprawie zaciągania pożyczek, ponadto rady sprawowały kontrolę nad działalnością państwowych i samorządowych organów wykonawczych. PRN przysługiwało prawo mianowania i odwoływania starosty. PRN działała na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje własne organy: prezydium (kierujące pracą rady i reprezentujące ją na zewnątrz, wyłaniane z grona rady w składzie: przewodniczący, zastępca i trzech członków) oraz komisje stałe i powoływane do określonych zadań. W PRN w Radzyniu Podlaskim działały m. in. komisje: planowania, finansowo-budżetowa, oświatowa, kontroli społecznej, rolna i ziemska, kwalifikacyjna, podatkowa, drogowa, opieki społecznej i zdrowia. Do wykonywania czynności biurowych wynikających z pracy rady, prezydium i komisji powołano biuro PRN.
Okólniki i zarządzenia z lat 1948-1949 (sygn. 1),
Ewidencja członków PRN z lat 1945-1950 (sygn. od 2 do 6),
Sprawy osobowe pracowników z lat 1948-1949 (sygn. 7),
Protokoły z posiedzeń PRN z lat 1944-1949 (sygn.od 8 do 13),
Komisje PRN z lat 1945-1950 (sygn. od 14 do 43),
Sprawy społeczno-organizacyjne z lat 1947-1949 (sygn. od 44 do 46),
Zjazdy i konferencje z 1949 roku (sygn. 47),
Protokoły z posiedzeń gminnych rad narodowych z lat 1944-1950 (sygn. 48),
Sprawy przekazywania budynków gmin na skarb państwa z 1949 roku (sygn. 49),
Współpraca z urzędami z 1949 roku (sygn. 50),
Wnioski i odznaczenia z lat 1946-1949 (sygn. 51),
Współzawodnictwo pracy z 1949 roku (sygn. 52),
Dane statystyczne z lat lat 1944, 1949 (sygn. 53-54),
Sprawozdania PRN z lat 1949-1950 (sygn. 55-56).
- brak danych -

Amount of archival material

56

56

0

0.18

0.18

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.