Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Łodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1775-1945
- brak danych - 1775 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
przewodnik po zespole No - brak danych -
Pierwsza wzmianka o Łodzi pochodzi z 1332 r. Prawa miejskie otrzymała 14 lipca 1423 r. Przywilej lokacyjny został wydany przez Władysława Jagiełłę w Przedborzu. Do końca XVIII w. położona była w województwie łęczyckim i stanowiła własność biskupów kujawskich. W 1793 r. znalazła się w granicach państwa pruskiego, prowincji Prusy Południowe. Dobra biskupie zostały sekularyzowane i miasteczko stało się własnością rządową. Dnia 30 stycznia1821 r. Łódź otrzymała prawa osady fabrycznej, co zapoczątkowało przestrzenny i gospodarczy rozwój miasta oraz nasilenie się procesów osadniczych, głównie za sprawą sukienników i tkaczy przybywających przede wszystkim z Saksonii, Śląska i Prus. Na czele władz stał wówczas burmistrz, który dysponował aparatem wykonawczym w postaci urzędu municypalnego. W 1841 r. Łódź uzyskała prawa miasta gubernialnego, co spowodowało, iż odtąd zarząd miasta znajdował się w rękach prezydenta i magistratu. W latach 1807-1866 Łódź była położona kolejno w granicach: departamentu warszawskiego (1807-1815), województwa mazowieckiego (1815-1837), guberni warszawskiej (1837-1866). Po reformie administracyjnej 1867 r. miasto znalazło się w granicach guberni piotrkowskiej i stało się siedzibą władz powiatowych. Rosyjska administracja zarządzała Łodzią do początków 1915 r. Po jej ewakuacji pieczę na miastem przejął Główny Komitet Obywatelski, zastąpiony w lipcu tegoż roku przez niemiecki magistrat. Ten ostatni wykonywał swoje funkcje do listopada 1918 r. Wówczas to władzę w Łodzi objęły polskie instytucje samorządowe. Od 1919 r. Łódź była siedzibą nowoutworzonego województwa, a następnie także starostwa grodzkiego. Samorządowe władze miasta zaprzestały swojej działalności we wrześniu 1939 r. Początkowo ich miejsce zajął niemiecki Szef Zarządu Cywilnego przy 8 Armii. Od października 1939 r., aż do 19 stycznia1945 r. funkcjonował w Łodzi Zarząd Miejski (Stadtverwaltung), kierowany przez pochodzącego z nominacji nadburmistrza. Miasto zostało włączone do Rzeszy i od lutego 1940 r. znajdowało się w Okręgu „Kraj Warty” (Reichsgau Wartheland). W tym samym roku stało się siedzibą rejencji, a także zmieniło nazwę na Litzmannstadt. Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu z lat 1794-1875 (okres funkcjonowania kancelarii polskiej): Wydział Administracyjny – organizacja władz miejskich, opis historyczno-statystyczny, regulacja miasta, wytyczanie nowych dzielnic, podział na cyrkuły, sprawy o granice z właścicielami Bałut, rejestry pomiarowe, organizacja i działalność cechów, budowle miejskie, zagospodarowanie ulic, brukowanie i oświetlenie, regulacja rzek, budowa mostów i tam, eksploatacja lasów miejskich, sprawy finansowe miasta, wydatkowanie funduszów fabrycznych, pożyczki dla fabrykantów, akta ławnika fabrycznego w osadzie „Łódzka”, protokoły posiedzeń Rady Miejskiej z lat 1861-1869; Sekcja Fabryczna – wydzielenie terenów pod osadnictwo przemysłowe, założenie osad fabrycznych, budowa bielnika, folusza i przędzalni z funduszy rządowych, budowa fabryk prywatnych między innymi Ludwika Geyera, Traugotta Grohmana, Karola Scheiblera, kontrakty z osadnikami, pożyczki i ulgi dla nich, kontrola przywozu przędzy i produkcji, znaki fabryczne, dane statystyczne o produkcji włókienniczej, statystyka dotycząca ludności i gospodarki miasta oraz sąsiednich gmin; Wydział Policyjny – kontrola ludności, ruch ludności, zezwolenia na przyjazd cudzoziemców, wyjazdy za granicę, emigracja, kontrola paszportów, nadzór policyjny nad ludnością, przestępstwa, areszty i śledztwa, zwalczanie chorób zakaźnych, zezwolenia na otwarcie aptek, budowa szpitali, kontrola sanitarna miasta, organizacja służby lekarskiej, kontrola cen na targowiskach, paszporty na wyjazd za granicę, świadectwa przesiedleń, dzienniki korespondencyjne; Wydział Skarbowy – dochody i wydatki Kasy Miejskiej, dzierżawcy gruntów należących do miasta, czynsze i opłaty od mieszkańców, dochody skarbowe od cukru, soli, trunków i wyrobów tytoniowych, defraudacje skarbowe, licytacje i spadki, akta opieki nad małoletnimi i zabezpieczenie majątku po zmarłych rodzicach; Wydział Oświecenia – budowa kościołów i domów modlitwy, ustanowienie dozorów kościelnych i bożniczych, urządzanie cmentarzy, kontrola funduszów kościelnych, fundusze szkolne, rachunki kas szkolnych, budowa i stan szkół, szkoły w osadzie przemysłowej „Łódka” i szkoła Rzemieślniczo-Niedzielna; Wydział Służby Ogólnej – akta dotyczące obsadzania stanowisk burmistrzów, sekretarzy i urzędników, ustanowienie służby ogólnej, egzaminy na ławników i kasjerów, nominacje, deklaracje i odznaczenia, ogłaszanie przepisów prawnych, ekspedycja poczty, akta personalne urzędników i funkcjonariuszy; Wydział Wojskowy – utrzymanie gwardii narodowej i miejskiej, przemarsze wojsk, kwatery i furaż dla wojska, budowa koszar, pobór do wojska, spisy poborowych. Magistrat m. Łodzi z lat 1867-1914 (akta kancelarii rosyjskiej): Wydział Administracyjny, Oddział Administracyjny – organizacja i kompetencje władz oraz instytucji miejskich, rozporządzenia prezydenta i władz zwierzchnich, budżety miasta, dochody z eksploatacji majątku miejskiego i zakładów, podatki, budownictwo miejskie oraz prywatne, zabudowa placów i ulic, pomiary i plany miasta oraz ulic, budowa studni i wodociągów, kanalizacja miejska, oświetlenie miasta, eksploatacja lasów miejskich, utrzymanie parków, powstawanie spółek akcyjnych, zakładanie i utrzymanie szkół, teatry, kina,chóry i towarzystwa śpiewacze, sprawy wyznaniowe, akta personalne urzędników magistratu oraz ich pensji i emerytur; Oddział Oświaty – organizacja szkół i władz szkolnych, stan szkół elementarnych państwowych i prywatnych, średnich męskich państwowych żeńskich, szkół żydowskich, szkoły zawodowe, nauczyciele i ich uposażenia, fundusze szkolne, stypendia; Oddział Zdrowia – przepisy, zarządzenia, organizacja szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej, zakładanie aptek, walka z chorobami zakaźnymi, stan sanitarny miasta, statystyka zachorowalności, personel służby zdrowia; Oddział Administracji i Gospodarki Miejskiej – uroczystości państwowe, wybory do Dumy, zarządzenia prezydenta w sprawie herbu, wydawnictwa urzędowe, organizacja magistratu, podatki miejskie, statystyka gospodarcza, ubezpieczenia od ognia, nadzór nad cechami rzemieślniczymi, statystyka przemysłowa, zaopatrzenie fabryk, oszacowanie majątku fabrykantów, wystawy przemysłowe, zbiórki pieniężne, zezwolenia na prowadzenie kantorów, nadzór nad instytucjami wyznaniowymi; Oddział Policyjny – organizacja władz policyjnych, przepisy dotyczące spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczanie przestępczości, włóczęgostwa i fałszerstw, kontrola ksiąg ludności, przesiedlenia w obrębie miasta, kontrola cudzoziemców, sprawy paszportowe, nadzór budowlany, kontrola placówek handlu, restauracji i szynków, sprawy porządkowo-sanitarne miasta, zwalczanie przestępstw pospolitych, utrzymanie aresztów i osób aresztowanych, poszukiwanie zbiegów i osób skazanych wyrokami sądowymi; Oddział Wojskowo-Kwaterunkowy – akta spraw dotyczących zakwaterowania i zaopatrzenia wojska; Oddział Wojskowo-Policyjny – sprawy ogólne i organizacyjne, statystyka mieszkańców, kontrola ruchu ludności, przesiedlenia, pobór rekruta, spisy poborowych, odroczenia od służby wojskowej, księgi ludności stałej i niestałej; Kasa Miejska. Zarząd Miejski z lat 1915-1939: Rada Miejska – stenograficzne protokoły posiedzeń, księgi uchwał Rady, akta powołania komisji radzieckich, protokoły zebrań komisji, zatwierdzanie statutów wydziałów, sprawy osobowe pracowników Zarządu; Wydział Prezydialny – protokoły posiedzeń Magistratu, przepisy prawne, regulaminy dotyczące organizacji Zarządu Miejskiego i wydziałów, sprawozdania z działalności wydziałów, kontakty z urzędami administracji państwowej, udział miasta w uroczystościach, obchodach, zjazdach i kongresach, protokoły, sprawozdania oraz rejestracja drobnego przemysłu i rzemiosła, sprawozdania wydziałów dla prasy, odpowiedzi i wyjaśnienia w związku z ukazującymi się artykułami, wycinki z gazet, zakresy czynności pracowników, statutu etatów i stanowisk służbowych, klasyfikacja pracowników, ruch służbowy, przepisy dyscyplinarne, pomoc lekarska, emerytury i ubezpieczenia, wybory do Rady Miejskiej, wybory do Sejmu i Senatu; Wydział Finansowy – organizacja Wydziału, przepisy biurowe, instrukcje kasowo-rachunkowe, budżety, sprawozdania finansowe, bilanse zamknięcia w instytucjach miejskich, rewizje, lustracje finansowe w wydziałach, pożyczki miejskie, listy gwarancyjne, prośby o zwolnienie od udziału w subskrypcjach, regulacja pożyczek przez banki; Wydział Podatkowy – organizacja wydziału, statuty podatków i opłat na rzecz miasta oraz państwowych, sprawozdania oddziałów, przejęcie części kompetencji wydziału przez władze skarbowe, wymiar podatków miejskich i państwowych, wykaz posesji wraz ze szkicami sytuacyjnymi i tytułami własności do celów podatkowych; Wydział Oświaty i Kultury (początkowo Wydział Szkolny), Oddział Oświaty – sprawy ogólne, skład, regulaminy, protokoły posiedzeń Wydziału, Rada Szkolna, komisje, sprawozdania, budżety Wydziału, wydatki szkół, kontakty z władzami szkolnymi, akta osobowe nauczycieli szkół miejskich, szkoły polskie, żydowskie, niemieckie powszechne, średnie miejskie, szkolne pracownie specjalistyczne, ambulatoria i pomoc lekarska dla uczniów, Opieka i Wychowanie – kolonie, wycieczki, orkiestry szkolne, Oddział Obowiązku Szkolnego – statut, sprawozdania Komisji Powszechnego Nauczania, przymus szkolny, frekwencja, kontrola szkół, szkoły miejskie powszechne i wieczorowe, kursy dla dorosłych, protokoły posiedzeń Komisji Kulturalno-Oświatowej, Oddział Kultury – komisje: Oświaty i Kultury, Biblioteczna, Miejska Biblioteka Publiczna, biblioteki terenowe, wypożyczanie, zasób, ruch książek i czytelników, protokoły posiedzeń Komisji Teatralnej, afisze, programy, frekwencja, Miejski Kinematograf Oświatowy – afisze, programy, koncerty, poranki muzyczne, muzea; Komitet Obywatelski Niesienia Pomocy Biednym – organizacja, protokoły i sprawozdania z działalności, funkcjonowanie Komitetu Tanich Kuchen, protokoły posiedzeń Delegacji i Komisji Wydziału; Wydział Opieki Społecznej – sprawozdania z działalności Komitetu Tanich Kuchen, Komitet Rozdziału Chleba i Mąki – organizacja, podział miasta na okręgi, ich likwidacja, budżet, zadłużenie, likwidacja Komitetu, dostawy mąki, wypiek i sprzedaż chleba, kontrola i ekspertyza jakości produkcji, Instytucje dobroczynne – składy zarządów, regulaminy, sprawozdania z działalności, prośby o dotacje, zawiadomienia o przyznanych dotacjach, pomoc dla więźniów, pomoc lekarska dla ubogich, pomoc prawna i pomoc dla bezrobotnych; Wydział Zdrowia Publicznego – rozporządzenia, przepisy wydziałowe i władz nadzorczych, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności, budżety i sprawy osobowe, Oddział Szpitalnictwa – protokoły posiedzeń komisji lekarskiej, szpitale – statuty, sprawozdania, subsydia, ruch chorych, leczenie i żywienie, sanatoria, ambulatoria, zbiornia miejska i przytułki, Sekcja Walki z Gruźlicą – propaganda, organizacja dni gruźlicy, Oddział Sanitarny – uchwały, sprawozdania, zjazdy lekarzy, raporty z dokonanych inspekcji sanitarnych miasta, higiena, epidemie, komoro dezynfekcyjna, Oddział Weterynaryjny – rozporządzenia, sprawozdania statystyczne z zakresu chorób zwierzęcych i uboju; Wydział Techniczny, Oddział Ogólny – regulaminy i schematy organizacyjne, przepisy kancelaryjne, komisje Wydziału, przepisy budowlane, cenniki, nabywanie nieruchomości, wywłaszczenia, dzierżawy, odszkodowania, Oddziała Budowlany – plan zabudowy Łodzi i terenów podłódzkich, budowa kolonii mieszkaniowych, budowa placówek oświatowych, leczniczych, instytucji gospodarczych (rzeźni, stajni, garaży), gmachy miejskie – budowa, przebudowa, utrzymanie, budowa domów urzędniczych i robotniczych oraz baraków dla bezrobotnych; Oddział Drogowy – plany Łodzi i powiatów: łódzkiego, brzezińskiego, łęczyckiego, plan zabudowy okręgu łódzkiego, program robót, roboty publiczne i inwestycje, budowa i utrzymanie dróg, przebudowa ulic, konserwacja, pomiary ruchu drogowego, regulacja rzek, plany prac wodno-kanalizacyjnych, Oddział Regulacji – protokoły Komisji Planu i Regulacji, plany ogólne zabudowy Łodzi, plany szczegółowe dzielnic i obiektów, ulice – spisy, przemianowanie, oświetlenie, rozbudowa sieci tramwajowej, Oddział Pomiarów – granice miasta, plany zabudowy i regulacji, regulacja dzielnic, ulic, placów, dróg, szos, rzek, plany i szkice parków, boisk ogrodów, szpitali, kościołów, zakładów miejskich, podział nieruchomości, Inspekcja Budowlana – protokoły rozporządzenia, okólniki, sprawozdania, statystyka, Warsztaty Miejskie – cegielnie, budynki stanowiące własność Zarządu Miejskiego; Wydział Plantacji – delegacje Wydziału, organizacja, protokoły, sprawozdania z działalności, zadrzewienia miasta, ulic, parków, skwerów miejskich, zagospodarowanie obiektów sportowych, wystawy ogrodnicze i pokazy opieka nad grobami poległych w czasie I wojny światowej; Wydział Gospodarczy – przepisy dotyczące aprowizacji, cenniki na artykuły pierwszej potrzeby, kredyt aprowizacyjny dla miasta, wykazy tanich kuchen i przydzielonych im produktów, wykazy kooperatyw, statuty organizacyjne Wydziału i podległych przedsiębiorstw, lustracje wydziału, oczyszczanie miasta, nieruchomości miejskie – najem i dzierżawa; Wydział Statystyczny – organizacja Wydziału, kancelaria, zjazdy, wydawnictwa własne, meteorologia – notowania dzienne, demografia – spisy powszechne, ruch ludności, statystyka wydziałów Zarządu, statystyka nieszczęśliwych wypadków, samobójstw, alkoholizmu, więziennictwa, statystyka gospodarcza – płace, zatrudnienie, eksport tkanin, statystyka cen – artykułów powszechnego użytku, hurtowych artykułów spożywczych, hurtowych w innych miastach Polski, ceny detaliczne i targowe odzieży oraz obuwia, budżety rodzin, sprawozdania dla GUS o cenach i kosztach utrzymania, obszar miasta i inkorporacje, kwestionariusze rodzin spisu ludności z 1918 r.; Wydział Ewidencji Ludności – regulamin biura, przepisy meldunkowe, sprawozdania Biura Adresowego i Biura Ksiąg Ludności Stałej, statystyka ruchu cudzoziemców, ruch ludności polskiej w Łodzi; Urząd Stanu Cywilnego – organizacja, sprawozdania, komisja do spraw ustalania wieku, sekty chrześcijańskie i zmiana wyznania, bezwyznaniowi; Urząd Rozjemczy ds. Najmu – protokoły posiedzeń, sprawy sporne pomiędzy lokatorami i właścicielami domów; Urząd Mieszkaniowy – sprawozdania z działalności, sprawy personalne; Urząd Zasiłkowy – instrukcje dotyczące wypłaty zasiłków, opinie, biuletyny, budżet, statystyka wpływów i wypłat zasiłków; Wydział Przedsiębiorstw i Aprowizacji – protokoły delegacji Wydziału, statuty i przepisy organizacyjne, organizacja nowych przedsiębiorstw, projekty budowy kolei Łódź-Rokiciny-Tomaszów, unowocześnienie rzeźni miejskiej, gazownia, elektrownia, oświetlenie ulic, budowa stacji autobusowych i benzynowych, Łódzkie Towarzystwo Elektryczne – statut, sprawozdania, taryfy, tramwaje miejskie i podmiejskie, koncesje statut sprawozdania, budżety, oczyszczanie miasta, targowiska, Oddział Aprowizacji – organizacja, statystyka ludności miasta i gmin podłódzkich, organizacja aprowizacji dla ludności Łodzi w 1939 r.; Wydział Przemysłowy – przejęcie funkcji władzy przemysłowej I instancji od Komisarza Rządu na m. Łódź, organizacja i sprawozdania z działalności, cechy – ankiety rzemieślnicze, rejestr cechów, legalizacja statutów, protokoły zebrań wyborczych, rejestry i skorowidze zakładów przemysłowych i handlowych; Wydział Prawny – spory o wynagrodzenie za pracę, upadłości przedsiębiorstw oraz czynsze i związane z tym eksmisje; Wydział Kontroli – powołanie Wydziału, udział w komisjach miejskich, usprawnienia gospodarki miejskiej, protokoły kontroli ogólnej, lustracja wydziałów i instytucji miejskich, budżety Zarządu, wydziałów i instytucji, Komisja Rewizyjna Rady Przybocznej – powołanie, sprawozdania z działalności. Zarząd Miejski w Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt) 1939-1945. Zarząd Ogólny (Allgemeine Verwaltung). W jego skład wchodziły następujące wydziały: Główny i Organizacyjny (Haupt und Organisationsamt) – okólniki nadburmistrza dotyczące spraw wewnętrznych Zarządu, sprawozdania wydziałów i przedsiębiorstw, budżety, sprawozdania komisarza miasta, prywatne prośby Niemców do nadburmistrza, protokoły posiedzeń decernentów, korespondencja burmistrza z prezesem rejencji, burmistrzami innych miast i władzami partyjnymi. Wydział Personalny (Personalamt) –organizacja Wydziału, przepisy dotyczące uposażeń zatrudnionych pracowników, wykazy zatrudnionych według narodowości i wydziałów, wykazy pracowników wcielonych do wojska, do „Volkssturmu” i do obrony przeciwlotniczej. Wydział Prawny (Rechtsamt) – akta procesowe o czynsze, dzierżawy, ujednolicenie umów, podania, informacje o odszkodowaniach dla volksdeutschów za szkody wojenne i „terror polski”. Wydział Statystyczny (Statistiches Amt) – organizacja Wydziału, publikacje danych statystycznych, statystyka ludności, ruch naturalny ludności w dzielnicach, wyniki spisu ludności w 1940 r.; statystyka cen artykułów żywnościowych, odzieżowych, gospodarstwa domowego, budżety rodzinne; statystyka gospodarcza – wykazy fabryk, zestawienia zakładów rzemieślniczych, przedsiębiorstwa miejskie, rzeźnia, kanalizacja i wodociągi, tramwaje, oczyszczanie miasta; placówki oświaty i kultury – szkoły, biblioteki, teatry, muzea, hale sportowe; szpitale – ruch chorych, personel lekarski; opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą; rolnictwo – wykazy zasiewów, zwierząt gospodarskich, spis rolny z 1942 r.; meteorologia – dzienne zestawienia temperatur, wilgotności, wiatru; Zarząd Getta (Gettoverwaltung) – utworzenie getta, statystyka ruchu ludności, zaopatrzenie w żywność, leki i opał oraz rozdzia Księgi wójtowskie i radzieckie z lat 1471-1835 w Archiwum Głównym Akt Dawnych
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 8 0
1 Księga radziecka (księga wieczysta) 0 0
2 Urząd Municypalny i Magistrat m. Łodzi 1794-1867 0 0
2.1 Wydział Administracyjny 454 1794-1913 0
2.1.1 Sekcja Fabryczna 119 1808-1882 18
2.2 Wydział Policyjny 368 1798-1874 0
2.3 Wydział Skarbowy 515 1807-1879 0
2.3.1 Kasa Miejska 117 1821-1877 0
2.4 Wydział Oświecenia 143 1806-1894 0
2.5 Wydział Służby Ogólnej 155 1810-1874 7902
2.6 Wydział Wojskowy 83 1804-1891 22238
3 Magistrat m. Łodzi (Magistrat goroda Lodzi) 1867-1914 0 0
3.1 Wydział Administracyjny 0 0
3.1.1 Oddział I 2555 1867-1918 3849
3.1.2 Oddział II 461 1870-1916 0
3.1.3 Oddział III 689 1868-1914 0
3.1.4 Oddział IV 1442 1825-1987 0
3.2 Wydział Wojskowo-Policyjny 0 0
3.2.1 Oddział V 1233 1848-1914 0
3.2.2 Oddział VI 350 1866-1914 0
3.2.3 Oddział VII 2978 1013-1983 133138
3.3 Kasa Miejska 379 1867-1918 0
3.4 Dawne pomoce kancelaryjne 21 1784-1914 0
4 Zarząd Miejski w Łodzi 1915-1939 0 0
4.1 Rada Miejska 1227 1915-1939 0
4.2 Wydział Prezydialny 6948 1911-1958 0
4.3 Wydział Finansowy 2682 1913-1943 0
4.4 Wydział Podatkowy 1020 1915-1949 0
4.5 Wydział Oświaty i Kultury 1532 1907-1941 0
4.6 Wydział Opieki Społecznej 6589 1903-1949 0
4.7 Wydział Zdrowia 0 0
4.7.1 Oddział Ogólny 122 1915-1940 0
4.7.2 Oddział Szpitalnictwa (Lecznictwa) 372 1899-1941 0
4.7.3 Oddział Sanitarny 227 1915-1939 0
4.7.4 Oddział Świadczeń i Rewindykacji 13 1916-1940 0
4.8 Wydział Techniczny 3820 1876-1952 0
4.9 Wydział Plantacji 95 1915-1939 0
4.10 Wydział Gospodarczy 229 1912-1940 0
4.11 Wydział Statystyczny 0 0
4.11.1 Kancelaria 104 1915-1939 0
4.11.2 Meteorologia 18 1903-1939 0
4.11.3 Sekcja I Demograficzna 67 1911-1939 0
4.11.4 Sekcja II Statystyki Demograficznej i Społecznej 348 1918-1940 0
4.11.5 Sekcja III Statystyki Gospodarczej 118 1913-1939 0
4.11.6 Sekcja III A - Referat Cen 216 1914-1939 0
4.11.7 Różne 32 1918-1949 0
Wydział Ewidencji Ludności 1775 1833-1940 299817
4.13 Urząd Stanu Cywilnego 56 1913-1939 0
4.14 Urząd Rozjemczy ds. Najmu 59 1919-1936 0
4.15 Urząd Mieszkaniowy 37 1919-1924 0
4.16 Urząd Zasiłkowy 48 1924-1934 0
4.17 Wydział Wojskowy 3 1939-1939 0
4.18 Wydział Przedsiębiorstw Miejskich 0 0
4.18.1 Oddział Ogólny 41 1919-1939 0
4.18.2 Oddział Organizacji Nowych Przedsiębiorstw 56 1914-1939 0
4.18.3 Oddział Kontroli 194 1887-1940 0
4.18.4 Oddział Aprowizacji 47 1920-1939 0
4.19 Wydział Przemysłowy 47364 1894-1963 0
4.20 Wydział Prawny 227 1909-1940 0
4.21 Wydział Kontroli 133 1917-1939 0
5 Zarząd Miejski w Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt) 1939-1945 0 0
5.1 Zarząd Ogólny (Allgemeine Verwaltung) 0 0
5.1.1 Wydział Główny i Organizacyjny (Haupt-und Organisationsamt) 153 1936-1945 0
5.1.2 Biuro Nadburmistrza (Büro des Oberbürgermeisters) 26 1939-1944 0
5.1.3 Wydział Personalny (Personalamt) 25315 1194-1993 0
5.1.4 Wydział Prawny (Rechtsamt) 107 1939-1944 0
5.1.5 Wydział Statystyczny (Statistisches Amt) 220 1939-1944 0
5.1.6 Wydział Informacji (Nachrichtenamt) 8 1940-1944 0
5.1.7 Urząd Stanu Cywilnego (Standesamt) 8 1940-1945 0
5.1.8 Wydział Ubezpieczeń (Versicherungsamt) 16 1940-1944 0
5.1.9 Wydział Gospodarki i Wyżywienia (Ernährungs und Wirtschaftsamt) 3 1939-1943 0
5.1.10 Zarząd Getta (Gettoverwaltung) 2192 1939-1945 667370
5.1.11 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego (Amt für Raumbewirtschaftung) 7 1943-1943 0
5.2 Zarząd Policji 0 0
5.2.1 Wydział Policji Budowlanej (Baupolizeiamt) 132 1933-1945 0
5.2.2 Wydział Policji Przemysłowej (Gewerbepolizei) 24 1940-1945 0
5.2.3 Wydział Obrony Powietrznej (Luftschutzamt) 69 1941-1944 0
5.3 Zarząd Szkolnictwa (Schulverwaltung) 167 1939-1945 0
5.4 Zarząd Kultury i Wypoczynku (Verwaltung der Kultur und Gemeinschaftspflege) 0 0
5.4.1 Wydział Miejskich Scen (Städtisches Bühnenamt) 2 1941-1944 0
5.5 Zarząd Opieki Społecznej i Pomocy Młodzieży (Verwaltung der Fürsorge und Jugendhilfe) 0 0
5.5.1 Wydział Opieki Społecznej (Volkspflegeamt) 197 1934-1945 0
5.5.2 Wydział Młodzieżowy (Jugendamt) 48 1939-1944 0
5.6 Zarząd Zdrowia i Wychowania Fizycznego (Verwaltung des Gesundheitswesens und der Volks und Judendertüchtigung) 0 0
5.6.1 Wydział Zdrowia (Gesundheitsamt) 59 1939-1945 0
5.7 Zarząd Budownictwa, Osiedli i Mieszkań (Verwaltung des Bau, Wohnungs und Siedlungswesen) 0 0
5.7.1 Wydział Budownictwa (Bauverwaltungsamt) 327 1939-1945 0
5.7.2 Wydział Planowania (Stadtplannungsamt) 354 1939-1945 0
5.7.3 Wydział Osiedli i Mieszkań (Wohnbau und Siedlungsamt) 35 1939-1942 0
5.7.4 Wydział Pomiarów (Stadtvermessungsamt) 1860 1940-1945 0
5.7.5 Wydział Budownictwa Naziemnego (Hochbauamt) 294 1939-1945 0
5.7.6 Wydział Materiałów Budowlanych (Baustoffamt) 59 1940-1945 0
5.8 Zarząd Instytucji Użyteczności Publicznej (Verwaltung der öffentlichen Einrichtungen und der Wirtschaftsörderung) 0 0
5.8.1 Wydział Plantacji (Gartenamt) 1 1939-1939 0
5.8.2 Rzeźnia (Schlacht-und Viehhof) 1 1940-1940 0
5.8.3 Cmentarze (Friedhofsamt) 1 1942-1942 0
5.8.4 Wydział Pożyczek (Leihamt) 0 0
5.8.5 Miejska Kasa Oszczędnościowa (Stadtsparkasse) 5 1940-1944 0
5.8.6 Wydział Roszczeń Gospodarczych (Amt für Wirtschaftforderung) 0 0
5.9 Zarząd Przedsiębiorstw Gospodarczych (Verwaltung für wirtschaftliche Unternehmungen) 0 0
5.9.1 Gazownia (Gaswerk) 2 1939-1944 0
5.9.2 Wodociągi (Wasserwerk) 1 1944-1944 0
5.10 Zarząd Podatków i Finansów (Finanz- und Steuerverwaltung) 0 0
5.10.1 Wydział Skarbowy (Kämmereiamt) 1 1942-1942 0
5.10.2 Wydział Nieruchomości (Liegenschaftsamt) 175 1915-1949 0
5.10.3 Wydział Podatkowy (Steueramt) 1605 1940-1950 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 4.12 Wydział Ewidencji Ludności
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/221/0/4.12/24435 [Spis ludności Łodzi] Ab - Abramowicz 1916-1921 390
39/221/0/4.12/24436 [Spis ludności Łodzi] Abramowska - Adamczykówna 1916-1921 403
39/221/0/4.12/24437 [Spis ludności Łodzi] Adamek - Adaś 1916-1921 343
39/221/0/4.12/24438 [Spis ludności Łodzi] Adaszakowa - Ajbich 1916-1921 340
39/221/0/4.12/24439 [Spis ludności Łodzi] Ajbuszyc - Ajnhorst 1916-1921 372
39/221/0/4.12/24440 [Spis ludności Łodzi] Ajnik - Ajzenberg 1916-1921 345
39/221/0/4.12/24441 [Spis ludności Łodzi] Ajzenbigiel - Akerman 1916-1921 344
39/221/0/4.12/24442 [Spis ludności Łodzi] Akimow - Alperin 1916-1921 339
39/221/0/4.12/24443 [Spis ludności Łodzi] Alpern - Ambrożewicz 1916-1921 345
39/221/0/4.12/24444 [Spis ludności Łodzi] Ambrozińska - Andrzejak 1916-1921 352
39/221/0/4.12/24445 [Spis ludności Łodzi] Andrzejczak - Anielczyk 1916-1921 409
39/221/0/4.12/24446 [Spis ludności Łodzi] Anielewicz - Antosiak 1916-1921 400
39/221/0/4.12/24447 [Spis ludności Łodzi] Antosiewicz - Architek 1916-1921 344
39/221/0/4.12/24448 [Spis ludności Łodzi] Arch - Aron 1916-1921 312
39/221/0/4.12/24449 [Spis ludności Łodzi] Aronowicz - Aren 1916-1921 368
39/221/0/4.12/24450 [Spis ludności Łodzi] Aufman - Azejow 1916-1921 312
39/221/0/4.12/24451 [Spis ludności Łodzi] Babacz - Badełek 1916-1921 345
39/221/0/4.12/24452 [Spis ludności Łodzi] Bader - Beierlein 1916-1921 318
39/221/0/4.12/24453 [Spis ludności Łodzi] Bajerman - Balbin 1916-1921 356
39/221/0/4.12/24454 [Spis ludności Łodzi] Balbirska - Bamdes 1916-1921 362
39/221/0/4.12/24455 [Spis ludności Łodzi] Banach - Bander 1916-1921 381
39/221/0/4.12/24456 [Spis ludności Łodzi] Band - Baranowicz 1916-1921 395
39/221/0/4.12/24457 [Spis ludności Łodzi] Baranowska - Barcz 1916-1921 415
39/221/0/4.12/24458 [Spis ludności Łodzi] Barczewska - Bartczak 1916-1921 425
39/221/0/4.12/24459 [Spis ludności Łodzi] Bartecka - Bartosz 1916-1921 353
39/221/0/4.12/24460 [Spis ludności Łodzi] Bartoszczyk - Bata 1916-1921 344
39/221/0/4.12/24461 [Spis ludności Łodzi] Batalin - Baumajster 1916-1921 322
39/221/0/4.12/24462 [Spis ludności Łodzi] Bauman - Bądźzdrów 1916-1921 302
39/221/0/4.12/24463 [Spis ludności Łodzi] Bąk - Bednarczyk 1916-1921 329
39/221/0/4.12/24464 [Spis ludności Łodzi] Bednarek - Bednarkiewicz 1916-1921 316
39/221/0/4.12/24465 [Spis ludności Łodzi] Ber - Behr 1916-1921 247
39/221/0/4.12/24466 [Spis ludności Łodzi] Berg - Bergholc 1916-1921 363
39/221/0/4.12/24467 [Spis ludności Łodzi] Berginda - Berkowicz 1916-1921 337
39/221/0/4.12/24468 [Spis ludności Łodzi] Berkowska - Bermac 1916-1921 280
39/221/0/4.12/24469 [Spis ludności Łodzi] Berman - Bernowski 1916-1921 292
39/221/0/4.12/24470 [Spis ludności Łodzi] Berendt - Bezbroda 1916-1921 349
39/221/0/4.12/24471 [Spis ludności Łodzi] Bezderski - Białecki 1916-1921 318
39/221/0/4.12/24472 [Spis ludności Łodzi] Białek - Bibelszön 1916-1921 330
39/221/0/4.12/24473 [Spis ludności Łodzi] Biber - Biegański 1916-1921 337
39/221/0/4.12/24474 [Spis ludności Łodzi] Biegarczyk - Bieliński 1916-1921 294
39/221/0/4.12/24475 [Spis ludności Łodzi] Bielkowska - Bienin 1916-1921 302
39/221/0/4.12/24476 [Spis ludności Łodzi] Bieńkowska - Bieżyński 1916-1921 342
39/221/0/4.12/24477 [Spis ludności Łodzi] Bigalke - Bienstok 1916-1921 348
39/221/0/4.12/24478 [Spis ludności Łodzi] Bioch - Birkstein 1916-1921 334
39/221/0/4.12/24479 [Spis ludności Łodzi] Birne - Bleislift 1916-1921 318
39/221/0/4.12/24480 [Spis ludności Łodzi] Blajweiss - Blesiński 1916-1921 320
39/221/0/4.12/24481 [Spis ludności Łodzi] Blewański - Bluj 1916-1921 271
39/221/0/4.12/24482 [Spis ludności Łodzi] Blum - Błasz 1916-1921 310
39/221/0/4.12/24483 [Spis ludności Łodzi] Błaszczyk - Błaszczyński 1916-1921 359
39/221/0/4.12/24484 [Spis ludności Łodzi] Błaszek - Bochenek 1916-1921 316
39/221/0/4.12/24485 [Spis ludności Łodzi] Bochenkiewicz - Bogdanow 1916-1921 315
39/221/0/4.12/24486 [Spis ludności Łodzi] Bogdanowicz - Bojanowski 1916-1921 327
39/221/0/4.12/24487 [Spis ludności Łodzi] Bojarska - Bombas 1916-1921 327
39/221/0/4.12/24488 [Spis ludności Łodzi] Bombiak - Borczkiewicz 1916-1921 343
39/221/0/4.12/24489 [Spis ludności Łodzi] Borczuch - Borkowski 1916-1921 329
39/221/0/4.12/24490 [Spis ludności Łodzi] Bormac - Borenstein 1916-1921 325
39/221/0/4.12/24491 [Spis ludności Łodzi] Bornstein - Borowicz 1916-1921 348
39/221/0/4.12/24492 [Spis ludności Łodzi] Borowiec - Borychowski 1916-1921 347
39/221/0/4.12/24493 [Spis ludności Łodzi] Boruciński - Bożyński 1916-1921 358
39/221/0/4.12/24494 [Spis ludności Łodzi] Brabec - Bram 1916-1921 317
39/221/0/4.12/24495 [Spis ludności Łodzi] Brama - Bratman 1916-1921 292
39/221/0/4.12/24496 [Spis ludności Łodzi] Bratus - Braune 1916-1921 284
39/221/0/4.12/24497 [Spis ludności Łodzi] Brauner - Breslauer 1916-1921 281
39/221/0/4.12/24498 [Spis ludności Łodzi] Bresler - Brühn 1916-1921 345
39/221/0/4.12/24499 [Spis ludności Łodzi] Brener - Brodzki 1916-1921 354
39/221/0/4.12/24500 [Spis ludności Łodzi] Broiński - Brot 1916-1921 291
39/221/0/4.12/24501 [Spis ludności Łodzi] Brotbeker - Brutke 1916-1921 291
39/221/0/4.12/24502 [Spis ludności Łodzi] Bruzda - Brzeziner 1916-1921 254
39/221/0/4.12/24503 [Spis ludności Łodzi] Brzezińska - Brzozow 1916-1921 336
39/221/0/4.12/24504 [Spis ludności Łodzi] Brzozowska - Buchman 1916-1921 370
39/221/0/4.12/24505 [Spis ludności Łodzi] Buchner - Budnikow 1916-1921 369
39/221/0/4.12/24506 [Spis ludności Łodzi] Budnow - Buki 1916-1921 379
39/221/0/4.12/24507 [Spis ludności Łodzi] Bukiet - Burchert 1916-1921 358
39/221/0/4.12/24508 [Spis ludności Łodzi] Burchon - Busek 1916-1921 361
39/221/0/4.12/24509 [Spis ludności Łodzi] Bussel - Bzura 1916-1921 376
39/221/0/4.12/24510 [Spis ludności Łodzi] Cabaj - Causmer 1916-1921 325
39/221/0/4.12/24511 [Spis ludności Łodzi] Cabel - Cele 1916-1921 327
39/221/0/4.12/24512 [Spis ludności Łodzi] Celeban - Ceres 1916-1921 312
39/221/0/4.12/24513 [Spis ludności Łodzi] Cerfas - Cichcińska 1916-1921 288
39/221/0/4.12/24514 [Spis ludności Łodzi] Cichecki - Ciechanowski 1916-1921 352
39/221/0/4.12/24515 [Spis ludności Łodzi] Ciechlewski - Ciesielczyk 1916-1921 282
39/221/0/4.12/24516 [Spis ludności Łodzi] Ciesielska - Cieślak 1916-1921 364
39/221/0/4.12/24517 [Spis ludności Łodzi] Cieślak - Cigelman 1916-1921 355
39/221/0/4.12/24518 [Spis ludności Łodzi] Cygielsztajch - Cymer 1916-1921 337
39/221/0/4.12/24519 [Spis ludności Łodzi] Cymera - Cynkier 1916-1921 280
39/221/0/4.12/24520 [Spis ludności Łodzi] Cynman - Cyter 1916-1921 321
39/221/0/4.12/24521 [Spis ludności Łodzi] Citerman - Coler 1916-1921 331
39/221/0/4.12/24522 [Spis ludności Łodzi] Colkenkind - Cukerchut 1916-1921 337
39/221/0/4.12/24523 [Spis ludności Łodzi] Cukerman - Ćwikła 1916-1921 343
39/221/0/4.12/24524 [Spis ludności Łodzi] Cwiller - Cyrajewski 1916-1921 327
39/221/0/4.12/24525 [Spis ludności Łodzi] Cyran - Czadek 1916-1921 305
39/221/0/4.12/24526 [Spis ludności Łodzi] Czado - Czapski 1916-1921 353
39/221/0/4.12/24527 [Spis ludności Łodzi] Czarciński - Czechota 1916-1921 317
39/221/0/4.12/24528 [Spis ludności Łodzi] Czechowicz - Czerkowski 1916-1921 313
39/221/0/4.12/24529 [Spis ludności Łodzi] Czerna - Czernow 1916-1921 295
39/221/0/4.12/24530 [Spis ludności Łodzi] Czerwińska - Czoło 1916-1921 281
39/221/0/4.12/24531 [Spis ludności Łodzi] Czołpiński - Czyżykowski 1916-1921 310
39/221/0/4.12/24532 [Spis ludności Łodzi] Daab - Dancygier 1916-1921 367
39/221/0/4.12/24533 [Spis ludności Łodzi] Dancygierkron - Daum 1916-1921 378
39/221/0/4.12/24534 [Spis ludności Łodzi] Dauman - Dąbek 1916-1921 380
39/221/0/4.12/24535 [Spis ludności Łodzi] Dąbkiewicz - Dąbrowski 1916-1921 384
39/221/0/4.12/24536 [Spis ludności Łodzi] Dąbrowska - Depczyk 1916-1921 337
39/221/0/4.12/24537 [Spis ludności Łodzi] Depczyńska - Dewin 1916-1921 358
39/221/0/4.12/24538 [Spis ludności Łodzi] Dewiński - Diffenbach 1916-1921 358
39/221/0/4.12/24539 [Spis ludności Łodzi] Digan - Dizing 1916-1921 324
39/221/0/4.12/24540 [Spis ludności Łodzi] Dizner - Dłuska 1916-1921 351
39/221/0/4.12/24541 [Spis ludności Łodzi] Dłutek - Dobrowicz 1916-1921 361
39/221/0/4.12/24542 [Spis ludności Łodzi] Dobrowolska - Dojcz 1916-1921 357
39/221/0/4.12/24543 [Spis ludności Łodzi] Dojczel - Domalski 1916-1921 371
39/221/0/4.12/24544 [Spis ludności Łodzi] Doman - Domowicz 1916-1921 355
39/221/0/4.12/24545 [Spis ludności Łodzi] Domrel - Doryńska 1916-1921 370
39/221/0/4.12/24546 [Spis ludności Łodzi] Dosowska - Drelich 1916-1921 336
39/221/0/4.12/24547 [Spis ludności Łodzi] Drelichowski - Droszcz 1916-1921 394
39/221/0/4.12/24548 [Spis ludności Łodzi] Drozda - Dubielak 1916-1921 367
39/221/0/4.12/24549 [Spis ludności Łodzi] Dubielas - Dudkiewicz 1916-1921 360
39/221/0/4.12/24550 [Spis ludności Łodzi] Dudkin - Durkiewicz 1916-1921 316
39/221/0/4.12/24551 [Spis ludności Łodzi] Durkowska - Dygas 1916-1921 299
39/221/0/4.12/24552 [Spis ludności Łodzi] Dygasiński - Działoszyński 1916-1921 300
39/221/0/4.12/24553 [Spis ludności Łodzi] Działowska - Dziewięcki 1916-1921 318
39/221/0/4.12/24554 [Spis ludności Łodzi] Dziewolecki - Dzwonkowski 1916-1921 361
39/221/0/4.12/24555 [Spis ludności Łodzi] Ebel - Effenberger 1916-1921 342
39/221/0/4.12/24556 [Spis ludności Łodzi] Efler - Elechnowicz 1916-1921 335
39/221/0/4.12/24557 [Spis ludności Łodzi] Elefant - Endel 1916-1921 305
39/221/0/4.12/24558 [Spis ludności Łodzi] Endelman - Eplinger 1916-1921 317
39/221/0/4.12/24559 [Spis ludności Łodzi] Epsztajn - Erler 1916-1921 342
39/221/0/4.12/24560 [Spis ludności Łodzi] Erlich - Esslinger 1916-1921 330
39/221/0/4.12/24561 [Spis ludności Łodzi] Esman - Fajbuszewicz 1916-1921 373
39/221/0/4.12/24562 [Spis ludności Łodzi] Fajcho - Fejgenzon 1916-1921 337
39/221/0/4.12/24563 [Spis ludności Łodzi] Fajgert - Fajtag 1916-1921 336
39/221/0/4.12/24564 [Spis ludności Łodzi] Fajtelbaum - Fandrych 1916-1921 379
39/221/0/4.12/24565 [Spis ludności Łodzi] Fanelska - Fefer 1916-1921 395
39/221/0/4.12/24566 [Spis ludności Łodzi] Feferbaum - Feldmark 1916-1921 333
39/221/0/4.12/24567 [Spis ludności Łodzi] Feldo - Fern 1916-1921 389
39/221/0/4.12/24568 [Spis ludności Łodzi] Fernbach - Fidenberger 1916-1921 337
39/221/0/4.12/24569 [Spis ludności Łodzi] Fidler - Fijałkowski 1916-1921 388
39/221/0/4.12/24570 [Spis ludności Łodzi] Fijarska - Filipzon 1916-1921 359
39/221/0/4.12/24571 [Spis ludności Łodzi] Filko - Finkelsztajn 1916-1921 358
39/221/0/4.12/24572 [Spis ludności Łodzi] Finkeltal - Fischhaut 1916-1921 327
39/221/0/4.12/24573 [Spis ludności Łodzi] Fiszbajn - Fiszer 1916-1921 347
39/221/0/4.12/24574 [Spis ludności Łodzi] Fiszerman - Flaszek 1916-1921 364
39/221/0/4.12/24575 [Spis ludności Łodzi] Flaszewska - Floras 1916-1921 291
39/221/0/4.12/24576 [Spis ludności Łodzi] Florczak - Fogel 1916-1921 369
39/221/0/4.12/24577 [Spis ludności Łodzi] Fogelanf - Forbach 1916-1921 320
39/221/0/4.12/24578 [Spis ludności Łodzi] Forberg - Frajer 1916-1921 331
39/221/0/4.12/24579 [Spis ludności Łodzi] Frajerman - Franiejczak 1916-1921 357
39/221/0/4.12/24580 [Spis ludności Łodzi] Frank - Frankowski 1916-1921 408
39/221/0/4.12/24581 [Spis ludności Łodzi] Frankus - Frątczak 1916-1921 363
39/221/0/4.12/24582 [Spis ludności Łodzi] Frede - Frenkel 1916-1921 325
39/221/0/4.12/24583 [Spis ludności Łodzi] Frenkel - Frycz 1916-1921 344
39/221/0/4.12/24584 [Spis ludności Łodzi] Fritsche - Friedlub 1916-1921 354
39/221/0/4.12/24585 [Spis ludności Łodzi] Fridman 1916-1921 318
39/221/0/4.12/24586 [Spis ludności Łodzi] Fridman - Friling 1916-1921 344
39/221/0/4.12/24587 [Spis ludności Łodzi] Friman - Frojdenrajch 1916-1921 391
39/221/0/4.12/24588 [Spis ludności Łodzi] Frojdlich - Fuks 1916-1921 351
39/221/0/4.12/24589 [Spis ludności Łodzi] Fuks 1916-1921 343
39/221/0/4.12/24590 [Spis ludności Łodzi] Fuksińska - Fuzoński 1916-1921 322
39/221/0/4.12/24591 [Spis ludności Łodzi] Gabaj - Gaduła 1916-1921 367
39/221/0/4.12/24592 [Spis ludności Łodzi] Gadułka - Gajewski 1916-1921 400
39/221/0/4.12/24593 [Spis ludności Łodzi] Gajger - Galewicz 1916-1921 311
39/221/0/4.12/24594 [Spis ludności Łodzi] Galewska - Gamicki 1916-1921 376
39/221/0/4.12/24595 [Spis ludności Łodzi] Gamoń - Garet 1916-1921 342
39/221/0/4.12/24596 [Spis ludności Łodzi] Garfinkiel - Gant 1916-1921 337
39/221/0/4.12/24597 [Spis ludności Łodzi] Gaura - Gąbowski 1916-1921 337
39/221/0/4.12/24598 [Spis ludności Łodzi] Gączarowska - Gebler 1916-1921 352
39/221/0/4.12/24599 [Spis ludności Łodzi] Gebora - Gelbart 1916-1921 323
39/221/0/4.12/24600 [Spis ludności Łodzi] Gelbartowicz - Georgi 1916-1921 366
39/221/0/4.12/24601 [Spis ludności Łodzi] Geper - Gersuch 1916-1921 340
39/221/0/4.12/24602 [Spis ludności Łodzi] Gersch - Gertig 1916-1921 313
39/221/0/4.12/24603 [Spis ludności Łodzi] Gertler - Gęś 1916-1921 331
39/221/0/4.12/24604 [Spis ludności Łodzi] Gęsicka - Giler 1916-1921 319
39/221/0/4.12/24605 [Spis ludności Łodzi] Gilewska - Ginter 1916-1921 357
39/221/0/4.12/24606 [Spis ludności Łodzi] Gintora - Glapski 1916-1921 312
39/221/0/4.12/24607 [Spis ludności Łodzi] Glas - Glicenstajn 1916-1921 368
39/221/0/4.12/24608 [Spis ludności Łodzi] Glich - Gliksman 1916-1921 319
39/221/0/4.12/24609 [Spis ludności Łodzi] Glikson - Głoskowski 1916-1921 361
39/221/0/4.12/24610 [Spis ludności Łodzi] Głowa - Gmaj 1916-1921 352
39/221/0/4.12/24611 [Spis ludności Łodzi] Gmerczyńska - Gogul 1916-1921 330
39/221/0/4.12/24612 [Spis ludności Łodzi] Gogulska - Goldbek 1916-1921 314
39/221/0/4.12/24613 [Spis ludności Łodzi] Goldberg 1916-1921 364
39/221/0/4.12/24614 [Spis ludności Łodzi] Goldberg 1916-1921 409
39/221/0/4.12/24615 [Spis ludności Łodzi] Goldberszt - Goldkrant 1916-1921 362
39/221/0/4.12/24616 [Spis ludności Łodzi] Goldlewicz - Goldring 1916-1921 400
39/221/0/4.12/24617 [Spis ludności Łodzi] Goldszajd - Goldstein 1916-1921 384
39/221/0/4.12/24618 [Spis ludności Łodzi] Goldstand - Gołębiarz 1916-1921 339
39/221/0/4.12/24619 [Spis ludności Łodzi] Gołębiowska - Gorczycki 1916-1921 375
39/221/0/4.12/24620 [Spis ludności Łodzi] Gorczyczewska - Gostowski 1916-1921 361
39/221/0/4.12/24621 [Spis ludności Łodzi] Gostrzyk - Gotszalk 1916-1921 339
39/221/0/4.12/24622 [Spis ludności Łodzi] Gotszat - Grabowiecki 1916-1921 310
39/221/0/4.12/24623 [Spis ludności Łodzi] Grabowska - Graczuchin 1916-1921 335
39/221/0/4.12/24624 [Spis ludności Łodzi] Graczyk - Grajlich 1916-1921 350
39/221/0/4.12/24625 [Spis ludności Łodzi] Grajman - Graul 1916-1921 337
39/221/0/4.12/24626 [Spis ludności Łodzi] Grauman - Grigo 1916-1921 340
39/221/0/4.12/24627 [Spis ludności Łodzi] Grigoriew - Grinbaum 1916-1921 359
39/221/0/4.12/24628 [Spis ludności Łodzi] Grinberg 1916-1921 321
39/221/0/4.12/24629 [Spis ludności Łodzi] Grinspan - Groblicki 1916-1921 354
39/221/0/4.12/24630 [Spis ludności Łodzi] Grobliński - Groman 1916-1921 354
39/221/0/4.12/24631 [Spis ludności Łodzi] Gromb - Grosskopf 1916-1921 383
39/221/0/4.12/24632 [Spis ludności Łodzi] Groslajt - Gruberg 1916-1921 360
39/221/0/4.12/24633 [Spis ludności Łodzi] Gruberski - Grunnsen 1916-1921 289
39/221/0/4.12/24634 [Spis ludności Łodzi] Grünblat - Grünszajn 1916-1921 296
39/221/0/4.12/24635 [Spis ludności Łodzi] Grünwald - Grużewski 1916-1921 372
39/221/0/4.12/24636 [Spis ludności Łodzi] Grybczyński - Grzelczyk 1916-1921 353
39/221/0/4.12/24637 [Spis ludności Łodzi] Grzelak - Grzesiak 1916-1921 395
39/221/0/4.12/24638 [Spis ludności Łodzi] Grzesiakowska - Gulgowski 1916-1921 376
39/221/0/4.12/24639 [Spis ludności Łodzi] Gulke - Górecki 1916-1921 387
39/221/0/4.12/24640 [Spis ludności Łodzi] Góreczek - Górski 1916-1921 399
39/221/0/4.12/24641 [Spis ludności Łodzi] Gurtzman - Gutgeld 1916-1921 324
39/221/0/4.12/24642 [Spis ludności Łodzi] Gutglas - Gutman 1916-1921 319
39/221/0/4.12/24643 [Spis ludności Łodzi] Gutmanowicz - Gzowski 1916-1921 444
39/221/0/4.12/24644 [Spis ludności Łodzi] Haba - Haim 1916-1921 311
39/221/0/4.12/24645 [Spis ludności Łodzi] Chaimowicz - Hajkow 1916-1921 392
39/221/0/4.12/24646 [Spis ludności Łodzi] Hajkowska - Heine 1916-1921 325
39/221/0/4.12/24647 [Spis ludności Łodzi] Heinek - Halcer 1916-1921 214
39/221/0/4.12/24648 [Spis ludności Łodzi] Halhuber - Hamelda 1916-1921 371
39/221/0/4.12/24649 [Spis ludności Łodzi] Hamelski - Hanke 1916-1921 353
39/221/0/4.12/24650 [Spis ludności Łodzi] Handlarz - Harasowski 1916-1921 286
39/221/0/4.12/24651 [Spis ludności Łodzi] Harasz - Haruba 1916-1921 307
39/221/0/4.12/24652 [Spis ludności Łodzi] Harusta - Hauzen 1916-1921 324
39/221/0/4.12/24653 [Spis ludności Łodzi] Hauzer - Hecht 1916-1921 376
39/221/0/4.12/24654 [Spis ludności Łodzi] Hechtkopf - Helman 1916-1921 361
39/221/0/4.12/24655 [Spis ludności Łodzi] Helbold - Hendel 1916-1921 327
39/221/0/4.12/24656 [Spis ludności Łodzi] Hendeler - Henke 1916-1921 329
39/221/0/4.12/24657 [Spis ludności Łodzi] Henkel - Herc 1916-1921 314
39/221/0/4.12/24658 [Spis ludności Łodzi] Hercberg - Herman 1916-1921 368
39/221/0/4.12/24659 [Spis ludności Łodzi] Hermanhaus - Herszfeld 1916-1921 338
39/221/0/4.12/24660 [Spis ludności Łodzi] Hikman - Himowicz 1916-1921 332
39/221/0/4.12/24661 [Spis ludności Łodzi] Himowska - Chmielewicz 1916-1921 326
39/221/0/4.12/24662 [Spis ludności Łodzi] Chmielewska - Hoher 1916-1921 358
39/221/0/4.12/24663 [Spis ludności Łodzi] Hocherman - Hoferman 1916-1921 318
39/221/0/4.12/24664 [Spis ludności Łodzi] Hoffmann 1916-1921 388
39/221/0/4.12/24665 [Spis ludności Łodzi] Hoffnung - Chojnacki 1916-1921 374
39/221/0/4.12/24666 [Spis ludności Łodzi] Hojne - Cholewski 1916-1921 325
39/221/0/4.12/24667 [Spis ludności Łodzi] Holfajer - Horn 1916-1921 340
39/221/0/4.12/24668 [Spis ludności Łodzi] Hornberger - Hrist 1916-1921 340
39/221/0/4.12/24669 [Spis ludności Łodzi] Christer - Huberman 1916-1921 332
39/221/0/4.12/24670 [Spis ludności Łodzi] Hubermanowicz - Chwastowska 1916-1921 382
39/221/0/4.12/24671 [Spis ludności Łodzi] Chwat - Ickowicz 1916-1921 356
39/221/0/4.12/24672 [Spis ludności Łodzi] Iczetkinow - Iłżecki 1916-1921 340
39/221/0/4.12/24673 [Spis ludności Łodzi] Imacki - Iwanowa 1916-1921 319
39/221/0/4.12/24674 [Spis ludności Łodzi] Iwanowicz - Izydorowicz 1916-1921 354
39/221/0/4.12/24675 [Spis ludności Łodzi] Izydorowicz - Jabłoński 1916-1921 377
39/221/0/4.12/24676 [Spis ludności Łodzi] Jabłowska - Jagielski 1916-1921 355
39/221/0/4.12/24677 [Spis ludności Łodzi] Jagiełło - Jakobson 1916-1921 331
39/221/0/4.12/24678 [Spis ludności Łodzi] Jakoch - Jakubowicz 1916-1921 311
39/221/0/4.12/24679 [Spis ludności Łodzi] Jakubowicz 1916-1921 303
39/221/0/4.12/24680 [Spis ludności Łodzi] Jakubowicz 1916-1921 323
39/221/0/4.12/24681 [Spis ludności Łodzi] Jakubowska - Jamorski 1916-1921 353
39/221/0/4.12/24682 [Spis ludności Łodzi] Jampe - Janczak 1916-1921 365
39/221/0/4.12/24683 [Spis ludności Łodzi] Janczałek - Janiak 1916-1921 317
39/221/0/4.12/24684 [Spis ludności Łodzi] Janic - Janiszczak 1916-1921 286
39/221/0/4.12/24685 [Spis ludności Łodzi] Janiszewska - Jankowicz 1916-1921 316
39/221/0/4.12/24686 [Spis ludności Łodzi] Jankowska - Jankowski 1916-1921 317
39/221/0/4.12/24687 [Spis ludności Łodzi] Janlewicz - Januszewski 1916-1921 336
39/221/0/4.12/24688 [Spis ludności Łodzi] Januszkiewicz - Jarosławski 1916-1921 311
39/221/0/4.12/24689 [Spis ludności Łodzi] Jarost - Jarzębowski 1916-1921 307
39/221/0/4.12/24690 [Spis ludności Łodzi] Jarzębska - Jaskiel 1916-1921 320
39/221/0/4.12/24691 [Spis ludności Łodzi] Jaśkiewicz - Jastrzębski 1916-1921 330
39/221/0/4.12/24692 [Spis ludności Łodzi] Jaświcka - Jaworowicz 1916-1921 263
39/221/0/4.12/24693 [Spis ludności Łodzi] Jaworowska - Jedlińska 1916-1921 332
39/221/0/4.12/24694 [Spis ludności Łodzi] Jedwab - Jen 1916-1921 340
39/221/0/4.12/24695 [Spis ludności Łodzi] Jencer - Jesse 1916-1921 347
39/221/0/4.12/24696 [Spis ludności Łodzi] Jesielson - Jeżewski 1916-1921 343
39/221/0/4.12/24697 [Spis ludności Łodzi] Jezierska - Jędryś 1916-1921 343
39/221/0/4.12/24698 [Spis ludności Łodzi] Jędrzej - Joachimczyk 1916-1921 352
39/221/0/4.12/24699 [Spis ludności Łodzi] Joachimek - Joskoszek 1916-1921 343
39/221/0/4.12/24700 [Spis ludności Łodzi] Joskowicz - Judziński 1916-1921 297
39/221/0/4.12/24701 [Spis ludności Łodzi] Juga - Juret 1916-1921 351
39/221/0/4.12/24702 [Spis ludności Łodzi] Jurewicz - Jutrzenka 1916-1921 341
39/221/0/4.12/24703 [Spis ludności Łodzi] Juwas - Jóźwiak 1916-1921 328
39/221/0/4.12/24704 [Spis ludności Łodzi] Jóźwiak - Kabziński 1916-1921 315
39/221/0/4.12/24705 [Spis ludności Łodzi] Kac - Kacengold 1916-1921 330
39/221/0/4.12/24706 [Spis ludności Łodzi] Kacer - Kacprzak 1916-1921 346
39/221/0/4.12/24707 [Spis ludności Łodzi] Kacprzak - Kaczmarczyk 1916-1921 336
39/221/0/4.12/24708 [Spis ludności Łodzi] Kaczmarek 1916-1921 295
39/221/0/4.12/24709 [Spis ludności Łodzi] Kaczmarek - Kaczmarowicz 1916-1921 234
39/221/0/4.12/24710 [Spis ludności Łodzi] Katschmarowska - Kaczyński 1916-1921 292
39/221/0/4.12/24711 [Spis ludności Łodzi] Kadach - Kajl 1916-1921 334
39/221/0/4.12/24712 [Spis ludności Łodzi] Kajler - Kalecki 1916-1921 332
39/221/0/4.12/24713 [Spis ludności Łodzi] Kalejnik - Kaliński 1916-1921 346
39/221/0/4.12/24714 [Spis ludności Łodzi] Kalinuszkin - Kałuczyńska 1916-1921 345
39/221/0/4.12/24715 [Spis ludności Łodzi] Kałuda - Kamienobrodzki 1916-1921 330
39/221/0/4.12/24716 [Spis ludności Łodzi] Kamińska - Kamiński 1916-1921 375
39/221/0/4.12/24717 [Spis ludności Łodzi] Kamiński - Kanel 1916-1921 343
39/221/0/4.12/24718 [Spis ludności Łodzi] Kania - Kapelusz 1916-1921 405
39/221/0/4.12/24719 [Spis ludności Łodzi] Kapelusznik - Kapuśnik 1916-1921 335
39/221/0/4.12/24720 [Spis ludności Łodzi] Kapusta - Karczewski 1916-1921 343
39/221/0/4.12/24721 [Spis ludności Łodzi] Karczmańska - Karnowski 1916-1921 350
39/221/0/4.12/24722 [Spis ludności Łodzi] Karo - Karpiński 1916-1921 383
39/221/0/4.12/24723 [Spis ludności Łodzi] Karporowicz - Kasza 1916-1921 314
39/221/0/4.12/24724 [Spis ludności Łodzi] Kaszarz - Kaufer 1916-1921 309
39/221/0/4.12/24725 [Spis ludności Łodzi] Kaufman - Kawczyński 1916-1921 336
39/221/0/4.12/24726 [Spis ludności Łodzi] Kawe - Kaźmierczak 1916-1921 349
39/221/0/4.12/24727 [Spis ludności Łodzi] Kaźmierczak - Kaźmierski 1916-1921 303
39/221/0/4.12/24728 [Spis ludności Łodzi] Kazimierz - Keller 1916-1921 328
39/221/0/4.12/24729 [Spis ludności Łodzi] Kelerman - Kenig 1916-1921 329
39/221/0/4.12/24730 [Spis ludności Łodzi] Kenigchajt - Kesling 1916-1921 332
39/221/0/4.12/24731 [Spis ludności Łodzi] Kesman - Kędzierski 1916-1921 335
39/221/0/4.12/24732 [Spis ludności Łodzi] Kędzierzawski - Kühler 1916-1921 332
39/221/0/4.12/24733 [Spis ludności Łodzi] Kucińska - Kielski 1916-1921 321
39/221/0/4.12/24734 [Spis ludności Łodzi] Kiemczyńska - Kimela 1916-1921 331
39/221/0/4.12/24735 [Spis ludności Łodzi] Kimmelfeld - Kinderman 1916-1921 299
39/221/0/4.12/24736 [Spis ludności Łodzi] Kindlajn - Kirszaj 1916-1921 306
39/221/0/4.12/24737 [Spis ludności Łodzi] Kirczanek - Kirsztajn 1916-1921 298
39/221/0/4.12/24738 [Spis ludności Łodzi] Kirszrot - Klajdermacher 1916-1921 314
39/221/0/4.12/24739 [Spis ludności Łodzi] Klajn - Klajneler 1916-1921 359
39/221/0/4.12/24740 [Spis ludności Łodzi] Klajnman - Klarman 1916-1921 354
39/221/0/4.12/24741 [Spis ludności Łodzi] Klarowski - Klekotek 1916-1921 329
39/221/0/4.12/24742 [Spis ludności Łodzi] Klekowiecki - Klikauer 1916-1921 342
39/221/0/4.12/24743 [Spis ludności Łodzi] Klim - Klimkiewicz 1916-1921 383
39/221/0/4.12/24744 [Spis ludności Łodzi] Klimkowska - Kliszewicz 1916-1921 316
39/221/0/4.12/24745 [Spis ludności Łodzi] Kliszewska - Kloze 1916-1921 338
39/221/0/4.12/24746 [Spis ludności Łodzi] Kluka - Kmieć 1916-1921 334
39/221/0/4.12/24747 [Spis ludności Łodzi] Kmiecik - Knittel 1916-1921 347
39/221/0/4.12/24748 [Spis ludności Łodzi] Knobloch - Kobyłecki 1916-1921 340
39/221/0/4.12/24749 [Spis ludności Łodzi] Kobylińska - Kochen 1916-1921 378
39/221/0/4.12/24750 [Spis ludności Łodzi] Kochenberg - Kokot 1916-1921 350
39/221/0/4.12/24751 [Spis ludności Łodzi] Kokotek - Kolasiński 1916-1921 358
39/221/0/4.12/24752 [Spis ludności Łodzi] Kołaski - Kołodyniak 1916-1921 264
39/221/0/4.12/24753 [Spis ludności Łodzi] Kołodziej - Kołowski 1916-1921 375
39/221/0/4.12/24754 [Spis ludności Łodzi] Kołozubiec - Komornicki 1916-1921 302
39/221/0/4.12/24755 [Spis ludności Łodzi] Komorowska - Kon 1916-1921 337
39/221/0/4.12/24756 [Spis ludności Łodzi] Kon 1916-1921 384
39/221/0/4.12/24757 [Spis ludności Łodzi] Konalska - Konga 1916-1921 236
39/221/0/4.12/24758 [Spis ludności Łodzi] Kongrecka - Kopalski 1916-1921 325
39/221/0/4.12/24759 [Spis ludności Łodzi] Kopania - Kopertowski 1916-1921 357
39/221/0/4.12/24760 [Spis ludności Łodzi] Koperweis - Kopycki 1916-1921 306
39/221/0/4.12/24761 [Spis ludności Łodzi] Kopycz - Korn 1916-1921 360
39/221/0/4.12/24762 [Spis ludności Łodzi] Kornacka - Korzeniewski 1916-1921 328
39/221/0/4.12/24763 [Spis ludności Łodzi] Korzewski - Kosiorek 1916-1921 386
39/221/0/4.12/24764 [Spis ludności Łodzi] Kosiorkiewicz - Kostrzewiński 1916-1921 318
39/221/0/4.12/24765 [Spis ludności Łodzi] Kostrzewska - Kotecki 1916-1921 348
39/221/0/4.12/24766 [Spis ludności Łodzi] Kotek - Kowalczuk 1916-1921 332
39/221/0/4.12/24767 [Spis ludności Łodzi] Kowalczyk 1916-1921 330
39/221/0/4.12/24768 [Spis ludności Łodzi] Kowalczyk - Kowalik 1916-1921 340
39/221/0/4.12/24769 [Spis ludności Łodzi] Kowaliński - Kowalska 1916-1921 366
39/221/0/4.12/24770 [Spis ludności Łodzi] Kowalska - Kowalski 1916-1921 328
39/221/0/4.12/24771 [Spis ludności Łodzi] Kowalski 1916-1921 300
39/221/0/4.12/24772 [Spis ludności Łodzi] Kowanda - Kozerski 1916-1921 354
39/221/0/4.12/24773 [Spis ludności Łodzi] Kozes - Kozłowska 1916-1921 346
39/221/0/4.12/24774 [Spis ludności Łodzi] Kozłowska - Kozłowski 1916-1921 369
39/221/0/4.12/24775 [Spis ludności Łodzi] Koźma - Krajewczyk 1916-1921 251
39/221/0/4.12/24776 [Spis ludności Łodzi] Krajewska - Krakowiak 1916-1921 356
39/221/0/4.12/24777 [Spis ludności Łodzi] Krakowicz - Krasiejko 1916-1921 323
39/221/0/4.12/24778 [Spis ludności Łodzi] Krasińska - Krautwurst 1916-1921 297
39/221/0/4.12/24779 [Spis ludności Łodzi] Krauze - Krawczewski 1916-1921 275
39/221/0/4.12/24780 [Spis ludności Łodzi] Krawczyk - Krawczyński 1916-1921 364
39/221/0/4.12/24781 [Spis ludności Łodzi] Krawe - Kremer 1916-1921 322
39/221/0/4.12/24782 [Spis ludności Łodzi] Kremerman - Kriger 1916-1921 344
39/221/0/4.12/24783 [Spis ludności Łodzi] Kriger 1916-1921 332
39/221/0/4.12/24784 [Spis ludności Łodzi] Krigerman - Kronen 1916-1921 302
39/221/0/4.12/24785 [Spis ludności Łodzi] Kronenberg - Krugman 1916-1921 326
39/221/0/4.12/24786 [Spis ludności Łodzi] Kruk - Krol 1916-1921 368
39/221/0/4.12/24787 [Spis ludności Łodzi] Królik - Krupiński 1916-1921 379
39/221/0/4.12/24788 [Spis ludności Łodzi] Krupska - Krysia 1916-1921 295
39/221/0/4.12/24789 [Spis ludności Łodzi] Krysiak - Kryształ 1916-1921 350
39/221/0/4.12/24790 [Spis ludności Łodzi] Krysztalska - Krzesiewski 1916-1921 323
39/221/0/4.12/24791 [Spis ludności Łodzi] Krzeszkiewicz - Krzyżankiewicz 1916-1921 294
39/221/0/4.12/24792 [Spis ludności Łodzi] Krzyżanowska - Kubisiewicz 1916-1921 331
39/221/0/4.12/24793 [Spis ludności Łodzi] Kubasik - Kubiak 1916-1921 337
39/221/0/4.12/24794 [Spis ludności Łodzi] Kubiak - Kubicki 1916-1921 372
39/221/0/4.12/24795 [Spis ludności Łodzi] Kubiczek - Kucharska 1916-1921 282
39/221/0/4.12/24796 [Spis ludności Łodzi] Kucharski - Kuczyna 1916-1921 320
39/221/0/4.12/24797 [Spis ludności Łodzi] Kuczyńska - Kujawiński 1916-1921 345
39/221/0/4.12/24798 [Spis ludności Łodzi] Kujat - Kukułka 1916-1921 351
39/221/0/4.12/24799 [Spis ludności Łodzi] Kukulski - Kulik 1916-1921 356
39/221/0/4.12/24800 [Spis ludności Łodzi] Kulmowska - Kunce 1916-1921 406
39/221/0/4.12/24801 [Spis ludności Łodzi] Kuncman - Kupperman 1916-1921 363
39/221/0/4.12/24802 [Spis ludności Łodzi] Kuperminc - Kurc 1916-1921 375
39/221/0/4.12/24803 [Spis ludności Łodzi] Kurcbard - Kurowski 1916-1921 407
39/221/0/4.12/24804 [Spis ludności Łodzi] Kurp - Kusmierczyk 1916-1921 327
39/221/0/4.12/24805 [Spis ludności Łodzi] Kusmierek - Kutnel 1916-1921 284
39/221/0/4.12/24806 [Spis ludności Łodzi] Kutner - Kwapiński 1916-1921 339
39/221/0/4.12/24807 [Spis ludności Łodzi] Kwapisz - Kwiatkowska 1916-1921 348
39/221/0/4.12/24808 [Spis ludności Łodzi] Kwiatkowska - Kwoda 1916-1921 409
39/221/0/4.12/24809 [Spis ludności Łodzi] Łabajczyk - Laczkiewicz 1916-1921 277
39/221/0/4.12/24810 [Spis ludności Łodzi] Laczkowska - Lajer 1916-1921 330
39/221/0/4.12/24811 [Spis ludności Łodzi] Lajfe-Łakomicki 1916-1921 312
39/221/0/4.12/24812 [Spis ludności Łodzi] Łakomska - Landa 1916-1921 299
39/221/0/4.12/24813 [Spis ludności Łodzi] Landau - Landman 1916-1921 330
39/221/0/4.12/24814 [Spis ludności Łodzi] Landner - Lange 1916-1921 313
39/221/0/4.12/24815 [Spis ludności Łodzi] Lange - Langner 1916-1921 357
39/221/0/4.12/24816 [Spis ludności Łodzi] Langols - Łaski 1916-1921 318
39/221/0/4.12/24817 [Spis ludności Łodzi] Łaske - Lasota 1916-1921 382
39/221/0/4.12/24818 [Spis ludności Łodzi] Lasowa - Lanfert 1916-1921 404
39/221/0/4.12/24819 [Spis ludności Łodzi] Laufman - Lebenbaum 1916-1921 353
39/221/0/4.12/24820 [Spis ludności Łodzi] Lebendiger - Löffler 1916-1921 372
39/221/0/4.12/24821 [Spis ludności Łodzi] Legart - Lemke 1916-1921 358
39/221/0/4.12/24822 [Spis ludności Łodzi] Lemkowicz - Lenk 1916-1921 333
39/221/0/4.12/24823 [Spis ludności Łodzi] Lenke - Lesiak 1916-1921 397
39/221/0/4.12/24824 [Spis ludności Łodzi] Lesicka - Leszczyc 1916-1921 394
39/221/0/4.12/24825 [Spis ludności Łodzi] Leszczyńska - Lewalski 1916-1921 372
39/221/0/4.12/24826 [Spis ludności Łodzi] Lewan - Lewandowski 1916-1921 383
39/221/0/4.12/24827 [Spis ludności Łodzi] Lewandowski - Lewertow 1916-1921 328
39/221/0/4.12/24828 [Spis ludności Łodzi] Lewi - Lewik 1916-1921 266
39/221/0/4.12/24829 [Spis ludności Łodzi] Lewin 1916-1921 362
39/221/0/4.12/24830 [Spis ludności Łodzi] Lewinbaum - Lewkowicz 1916-1921 401
39/221/0/4.12/24831 [Spis ludności Łodzi] Lewkowicz 1916-1921 406
39/221/0/4.12/24832 [Spis ludności Łodzi] Łęcic - Lipchin 1916-1921 389
39/221/0/4.12/24833 [Spis ludności Łodzi] Liebe - Libert 1916-1921 357
39/221/0/4.12/24834 [Spis ludności Łodzi] Libertowicz - Licht 1916-1921 347
39/221/0/4.12/24835 [Spis ludności Łodzi] Lichtenbaum - Lik 1916-1921 363
39/221/0/4.12/24836 [Spis ludności Łodzi] Like - Linke 1916-1921 362
39/221/0/4.12/24837 [Spis ludności Łodzi] Linkiewicz - Lipiński 1916-1921 333
39/221/0/4.12/24838 [Spis ludności Łodzi] Lipka - Lipsztajn 1916-1921 102
39/221/0/4.12/24839 [Spis ludności Łodzi] Lier - Lisker 1916-1921 341
39/221/0/4.12/24840 [Spis ludności Łodzi] Liszkiewicz - Litke 1916-1921 365
39/221/0/4.12/24841 [Spis ludności Łodzi] Litkiewicz - Lochtsel 1916-1921 376
39/221/0/4.12/24842 [Spis ludności Łodzi] Lochstadt - Lores 1916-1921 355
39/221/0/4.12/24843 [Spis ludności Łodzi] Lorke-Lubinada 1916-1921 343
39/221/0/4.12/24844 [Spis ludności Łodzi] Lubińska-Lućmierski 1916-1921 415
39/221/0/4.12/24845 [Spis ludności Łodzi] Łuczak - Łuczyński 1916-1921 374
39/221/0/4.12/24846 [Spis ludności Łodzi] Luda - Łukańska 1916-1921 389
39/221/0/4.12/24847 [Spis ludności Łodzi] Łukasiewicz - Luński 1916-1921 410
39/221/0/4.12/24848 [Spis ludności Łodzi] Lub - Łyżwa 1916-1921 411
39/221/0/4.12/24849 [Spis ludności Łodzi] Mabiak - Maciaszczyk 1916-1921 317
39/221/0/4.12/24850 [Spis ludności Łodzi] Maciaszek - Maciński 1916-1921 382
39/221/0/4.12/24851 [Spis ludności Łodzi] Macioł - Magdziarz 1916-1921 348
39/221/0/4.12/24852 [Spis ludności Łodzi] Magdzicki - Majchrzak 1916-1921 383
39/221/0/4.12/24853 [Spis ludności Łodzi] Majchrzakowski - Majer 1916-1921 367
39/221/0/4.12/24854 [Spis ludności Łodzi] Majeran - Majewicz 1916-1921 219
39/221/0/4.12/24855 [Spis ludności Łodzi] Majewska - Majka 1916-1921 273
39/221/0/4.12/24856 [Spis ludności Łodzi] Majewska - Majka 1916-1921 325
39/221/0/4.12/24857 [Spis ludności Łodzi] Mak - Makowski 1916-1921 314
39/221/0/4.12/24858 [Spis ludności Łodzi] Maks - Maleta 1916-1921 347
39/221/0/4.12/24859 [Spis ludności Łodzi] Malewicz - Malinowski 1916-1921 371
39/221/0/4.12/24860 [Spis ludności Łodzi] Malińska - Małka 1916-1921 289
39/221/0/4.12/24861 [Spis ludności Łodzi] Małkiewicz - Mande 1916-1921 325
39/221/0/4.12/24862 [Spis ludności Łodzi] Mandels - Mantaj 1916-1921 340
39/221/0/4.12/24863 [Spis ludności Łodzi] Marteńka - Marciniak 1916-1921 343
39/221/0/4.12/24864 [Spis ludności Łodzi] Marciniak - Marcon 1916-1921 352
39/221/0/4.12/24865 [Spis ludności Łodzi] Marczak - Marciński 1916-1921 302
39/221/0/4.12/24866 [Spis ludności Łodzi] Mardofel - Markgraf 1916-1921 260
39/221/0/4.12/24867 [Spis ludności Łodzi] Markiewicz 1916-1921 332
39/221/0/4.12/24868 [Spis ludności Łodzi] Markin - Marosińska 1916-1921 361
39/221/0/4.12/24869 [Spis ludności Łodzi] Maroszek - Marzyński 1916-1921 321
39/221/0/4.12/24870 [Spis ludności Łodzi] Maas - Mataska 1916-1921 314
39/221/0/4.12/24871 [Spis ludności Łodzi] Matczak - Matjatko 1916-1921 320
39/221/0/4.12/24872 [Spis ludności Łodzi] Matkowicz - Matuszański 1916-1921 313
39/221/0/4.12/24873 [Spis ludności Łodzi] Matuszczak - Matys 1916-1921 322
39/221/0/4.12/24874 [Spis ludności Łodzi] Matysek - Mazurenko 1916-1921 284
39/221/0/4.12/24875 [Spis ludności Łodzi] Mazurkiewicz - Medyński 1916-1921 307
39/221/0/4.12/24876 [Spis ludności Łodzi] Megerman - Mencel 1916-1921 308
39/221/0/4.12/24877 [Spis ludności Łodzi] Mench - Mergler 1916-1921 312
39/221/0/4.12/24878 [Spis ludności Łodzi] Merin - Metner 1916-1921 310
39/221/0/4.12/24879 [Spis ludności Łodzi] Meto - Michajłowicz 1916-1921 266
39/221/0/4.12/24880 [Spis ludności Łodzi] Michalak 1916-1921 371
39/221/0/4.12/24881 [Spis ludności Łodzi] Michalczenko - Michalski 1916-1921 296
39/221/0/4.12/24882 [Spis ludności Łodzi] Michalski - Michałowicz 1916-1921 315
39/221/0/4.12/24883 [Spis ludności Łodzi] Michałowska - Michlewski 1916-1921 278
39/221/0/4.12/24884 [Spis ludności Łodzi] Michlicka - Mielczan 1916-1921 284
39/221/0/4.12/24885 [Spis ludności Łodzi] Mielczarek 1916-1921 373
39/221/0/4.12/24886 [Spis ludności Łodzi] Mielczarska - Miklaszewski 1916-1921 322
39/221/0/4.12/24887 [Spis ludności Łodzi] Mikler - Mikołajczyk 1916-1921 291
39/221/0/4.12/24888 [Spis ludności Łodzi] Mikołajew - Milchteich 1916-1921 317
39/221/0/4.12/24889 [Spis ludności Łodzi] Milde - Miller 1916-1921 308
39/221/0/4.12/24890 [Spis ludności Łodzi] Miller 1916-1921 255
39/221/0/4.12/24891 [Spis ludności Łodzi] Miller 1916-1921 275
39/221/0/4.12/24892 [Spis ludności Łodzi] Milerowicz - Milsch 1916-1921 304
39/221/0/4.12/24893 [Spis ludności Łodzi] Milsztajn - Milc 1916-1921 322
39/221/0/4.12/24894 [Spis ludności Łodzi] Mincberg - Mirecki 1916-1921 360
39/221/0/4.12/24895 [Spis ludności Łodzi] Mirek - Miszczak 1916-1921 344
39/221/0/4.12/24896 [Spis ludności Łodzi] Miszczewska - Młotek 1916-1921 345
39/221/0/4.12/24897 [Spis ludności Łodzi] Młotkiewicz - Modrzejewski 1916-1921 378
39/221/0/4.12/24898 [Spis ludności Łodzi] Modyczyńska - Moniuszko 1916-1921 329
39/221/0/4.12/24899 [Spis ludności Łodzi] Monk - Morawski 1916-1921 325
39/221/0/4.12/24900 [Spis ludności Łodzi] Morberger - Morgenweg 1916-1921 297
39/221/0/4.12/24901 [Spis ludności Łodzi] Morgulec - Moszer 1916-1921 210
39/221/0/4.12/24902 [Spis ludności Łodzi] Moszkowicz - Motylewski 1916-1921 371
39/221/0/4.12/24903 [Spis ludności Łodzi] Motyliński - Mżyk 1916-1921 371
39/221/0/4.12/24904 [Spis ludności Łodzi] Mstowski - Musiał 1916-1921 372
39/221/0/4.12/24905 [Spis ludności Łodzi] Musiała - Muszyński 1916-1921 334
39/221/0/4.12/24906 [Spis ludności Łodzi] Mut - Mytnik 1916-1921 283
39/221/0/4.12/24907 [Spis ludności Łodzi] Nabiałczyk - Nagocki 1916-1921 320
39/221/0/4.12/24908 [Spis ludności Łodzi] Nagoda - Narwa 1916-1921 318
39/221/0/4.12/24909 [Spis ludności Łodzi] Narwicka - Nawrocki 1916-1921 342
39/221/0/4.12/24910 [Spis ludności Łodzi] Nawrot - Nicin 1916-1921 362
39/221/0/4.12/24911 [Spis ludności Łodzi] Nicińska - Niemicz 1916-1921 347
39/221/0/4.12/24912 [Spis ludności Łodzi] Niemiec - Niewola 1916-1921 379
39/221/0/4.12/24913 [Spis ludności Łodzi] Niewolak - Nirenberg 1916-1921 378
39/221/0/4.12/24914 [Spis ludności Łodzi] Nirenc - Neubert 1916-1921 371
39/221/0/4.12/24915 [Spis ludności Łodzi] Neuburg - Neimlier 1916-1921 322
39/221/0/4.12/24916 [Spis ludności Łodzi] Neuman 1916-1921 371
39/221/0/4.12/24917 [Spis ludności Łodzi] Neuman 1916-1921 381
39/221/0/4.12/24918 [Spis ludności Łodzi] Neumanowicz-Notkiewicz 1916-1921 309
39/221/0/4.12/24919 [Spis ludności Łodzi] Nowacka-Nowak 1916-1921 403
39/221/0/4.12/24920 [Spis ludności Łodzi] Nowak 1916-1921 452
39/221/0/4.12/24921 [Spis ludności Łodzi] Nowak 1916-1921 327
39/221/0/4.12/24922 [Spis ludności Łodzi] Nowakowska-Nowakowski 1916-1921 411
39/221/0/4.12/24923 [Spis ludności Łodzi] Nowaliński-Nowicki 1916-1921 452
39/221/0/4.12/24924 [Spis ludności Łodzi] Nowicz-Nyżki 1916-1921 423
39/221/0/4.12/24925 [Spis ludności Łodzi] Obalska-Ochocki 1916-1921 336
39/221/0/4.12/24926 [Spis ludności Łodzi] Ochotin-Ogórek 1916-1921 348
39/221/0/4.12/24927 [Spis ludności Łodzi] Ogórkiewicz-Olbrychowski 1916-1921 301
39/221/0/4.12/24928 [Spis ludności Łodzi] Olczyk-Olejnicki 1916-1921 325
39/221/0/4.12/24929 [Spis ludności Łodzi] Olejniczak-Olejniak 1916-1921 352
39/221/0/4.12/24930 [Spis ludności Łodzi] Olek-Olszenko 1916-1921 328
39/221/0/4.12/24931 [Spis ludności Łodzi] Olszer-Olszacki 1916-1921 337
39/221/0/4.12/24932 [Spis ludności Łodzi] Olszyńska-Opic 1916-1921 324
39/221/0/4.12/24933 [Spis ludności Łodzi] Opieczyńska-Orel 1916-1921 300
39/221/0/4.12/24934 [Spis ludności Łodzi] Orenbach-Orzech 1916-1921 361
39/221/0/4.12/24935 [Spis ludności Łodzi] Orzechowska-Osiński 1916-1921 334
39/221/0/4.12/24936 [Spis ludności Łodzi] Osiowy-Ostrowski 1916-1921 383
39/221/0/4.12/24937 [Spis ludności Łodzi] Ostrój-Owczarczyk 1916-1921 248
39/221/0/4.12/24938 [Spis ludności Łodzi] Owczarek-Ożygała 1916-1921 406
39/221/0/4.12/24939 [Spis ludności Łodzi] Pabich-Pacholak 1916-1921 314
39/221/0/4.12/24940 [Spis ludności Łodzi] Pacholczyk-Pająkowski 1916-1921 330
39/221/0/4.12/24941 [Spis ludności Łodzi] Pajchel-Pakuła 1916-1921 361
39/221/0/4.12/24942 [Spis ludności Łodzi] Palacz-Pałczyński 1916-1921 333
39/221/0/4.12/24943 [Spis ludności Łodzi] Pałest-Papiński 1916-1921 330
39/221/0/4.12/24944 [Spis ludności Łodzi] Papis-Parzeński 1916-1921 341
39/221/0/4.12/24945 [Spis ludności Łodzi] Parzewicz-Pastuszak 1916-1921 303
39/221/0/4.12/24946 [Spis ludności Łodzi] Pastuszewski-Patron 1916-1921 330
39/221/0/4.12/24947 [Spis ludności Łodzi] Patryarcha-Pawlaczyk 1916-1921 285
39/221/0/4.12/24948 [Spis ludności Łodzi] Pawlak 1916-1921 312
39/221/0/4.12/24949 [Spis ludności Łodzi] Pawlak 1916-1921 335
39/221/0/4.12/24950 [Spis ludności Łodzi] Pawlanka-Pawłowicz 1916-1921 254
39/221/0/4.12/24951 [Spis ludności Łodzi] Pawłowska-Pawłowski 1916-1921 353
39/221/0/4.12/24952 [Spis ludności Łodzi] Pawoniak-Pelc 1916-1921 370
39/221/0/4.12/24953 [Spis ludności Łodzi] Pelcer-Periser 1916-1921 357
39/221/0/4.12/24954 [Spis ludności Łodzi] Perka-Perszt 1916-1921 345
39/221/0/4.12/24955 [Spis ludności Łodzi] Persz-Petrykowski 1916-1921 345
39/221/0/4.12/24956 [Spis ludności Łodzi] Pewce-Piasecki 1916-1921 350
39/221/0/4.12/24957 [Spis ludności Łodzi] Piaseczna-Piątkowski 1916-1921 334
39/221/0/4.12/24958 [Spis ludności Łodzi] Piątnicka-Piczman 1916-1921 299
39/221/0/4.12/24959 [Spis ludności Łodzi] Pieczul-Pieprzowski 1916-1921 321
39/221/0/4.12/24960 [Spis ludności Łodzi] Pieprzycki-Pietras 1916-1921 321
39/221/0/4.12/24961 [Spis ludności Łodzi] Pietrasiak-Pietrzak 1916-1921 343
39/221/0/4.12/24962 [Spis ludności Łodzi] Pietrzak-Pietrzycki 1916-1921 316
39/221/0/4.12/24963 [Spis ludności Łodzi] Pietrzykowska-Pikała 1916-1921 313
39/221/0/4.12/24964 [Spis ludności Łodzi] Pikiel-Pilecki 1916-1921 326
39/221/0/4.12/24965 [Spis ludności Łodzi] Piller-Piniodzech 1916-1921 306
39/221/0/4.12/24966 [Spis ludności Łodzi] Pink-Piotrowicz 1916-1921 343
39/221/0/4.12/24967 [Spis ludności Łodzi] Piotrowska-Piotrowski 1916-1921 414
39/221/0/4.12/24968 [Spis ludności Łodzi] Piotruś-Piwowarczyk 1916-1921 361
39/221/0/4.12/24969 [Spis ludności Łodzi] Piwowarska-Pławski 1916-1921 340
39/221/0/4.12/24970 [Spis ludności Łodzi] Płaszek-Płodowski 1916-1921 305
39/221/0/4.12/24971 [Spis ludności Łodzi] Ploicka-Pluciński 1916-1921 323
39/221/0/4.12/24972 [Spis ludności Łodzi] Płuczkowska-Podeszwa 1916-1921 307
39/221/0/4.12/24973 [Spis ludności Łodzi] Podębniak-Podsadna 1916-1921 357
39/221/0/4.12/24974 [Spis ludności Łodzi] Podsadnik-Pokrzywa 1916-1921 332
39/221/0/4.12/24975 [Spis ludności Łodzi] Pokrzywińska-Polańczyk 1916-1921 319
39/221/0/4.12/24976 [Spis ludności Łodzi] Polander-Połeć 1916-1921 382
39/221/0/4.12/24977 [Spis ludności Łodzi] Połek-Popielawski 1916-1921 345
39/221/0/4.12/24978 [Spis ludności Łodzi] Popielecka-Portnoj 1916-1921 330
39/221/0/4.12/24979 [Spis ludności Łodzi] Porto-Potocki 1916-1921 350
39/221/0/4.12/24980 [Spis ludności Łodzi] Potok-Prajbisz 1916-1921 323
39/221/0/4.12/24981 [Spis ludności Łodzi] Prajs-Prądzyński 1916-1921 326
39/221/0/4.12/24982 [Spis ludności Łodzi] Prątnicka-Probst 1916-1921 319
39/221/0/4.12/24983 [Spis ludności Łodzi] Proc-Prowizor 1916-1921 297
39/221/0/4.12/24984 [Spis ludności Łodzi] Proza-Przedborski 1916-1921 345
39/221/0/4.12/24985 [Spis ludności Łodzi] Przedbórz-Przybyliński 1916-1921 297
39/221/0/4.12/24986 [Spis ludności Łodzi] Przybylska-Przybył 1916-1921 340
39/221/0/4.12/24987 [Spis ludności Łodzi] Przybyłek-Przytuła 1916-1921 368
39/221/0/4.12/24988 [Spis ludności Łodzi] Przytycka-Pudlarz 1916-1921 340
39/221/0/4.12/24989 [Spis ludności Łodzi] Pudła-Putler 1916-1921 308
39/221/0/4.12/24990 [Spis ludności Łodzi] Putermacher-Pyzdrowski 1916-1921 298
39/221/0/4.12/24991 [Spis ludności Łodzi] Raab-Rachubiński 1916-1921 325
39/221/0/4.12/24992 [Spis ludności Łodzi] Rachula-Radow 1916-1921 296
39/221/0/4.12/24993 [Spis ludności Łodzi] Radogowski-Radzimer 1916-1921 353
39/221/0/4.12/24994 [Spis ludności Łodzi] Radzinower-Rajch 1916-1921 321
39/221/0/4.12/24995 [Spis ludności Łodzi] Reichhapel-Reichstein 1916-1921 299
39/221/0/4.12/24996 [Spis ludności Łodzi] Reichstein-Reingold 1916-1921 306
39/221/0/4.12/24997 [Spis ludności Łodzi] Rajniczer-Rajsman 1916-1921 316
39/221/0/4.12/24998 [Spis ludności Łodzi] Rajssmesser-Rakowienko 1916-1921 286
39/221/0/4.12/24999 [Spis ludności Łodzi] Rakoszka-Rapała 1916-1921 294
39/221/0/4.12/25000 [Spis ludności Łodzi] Rapoport-Rataj 1916-1921 292
39/221/0/4.12/25001 [Spis ludności Łodzi] Ratajczyk-Ratke 1916-1921 334
39/221/0/4.12/25002 [Spis ludności Łodzi] Ratkiewicz-Rączyński 1916-1921 310
39/221/0/4.12/25003 [Spis ludności Łodzi] Rdes-Regel 1916-1921 304
39/221/0/4.12/25004 [Spis ludności Łodzi] Regenbaum-Rentel 1916-1921 319
39/221/0/4.12/25005 [Spis ludności Łodzi] Renzen-Retman 1916-1921 305
39/221/0/4.12/25006 [Spis ludności Łodzi] Retmańska-Richner 1916-1921 317
39/221/0/4.12/25007 [Spis ludności Łodzi] Richter 1916-1921 316
39/221/0/4.12/25008 [Spis ludności Łodzi] Richterman-Rinas 1916-1921 304
39/221/0/4.12/25009 [Spis ludności Łodzi] Riwe-Rizenberg 1916-1921 304
39/221/0/4.12/25010 [Spis ludności Łodzi] Rizenes-Rode 1916-1921 315
39/221/0/4.12/25011 [Spis ludności Łodzi] Rodel-Rogowicz 1916-1921 300
39/221/0/4.12/25012 [Spis ludności Łodzi] Rogowska-Rokacz 1916-1921 331
39/221/0/4.12/25013 [Spis ludności Łodzi] Rokoszewska-Romanowicz 1916-1921 295
39/221/0/4.12/25014 [Spis ludności Łodzi] Romanowska-Rosse 1916-1921 271
39/221/0/4.12/25015 [Spis ludności Łodzi] Rosacka-Rosikoń 1916-1921 311
39/221/0/4.12/25016 [Spis ludności Łodzi] Rosińska-Rot 1916-1921 351
39/221/0/4.12/25017 [Spis ludności Łodzi] Rota-Rotfelder 1916-1921 312
39/221/0/4.12/25018 [Spis ludności Łodzi] Rotfogel-Rozelt 1916-1921 342
39/221/0/4.12/25019 [Spis ludności Łodzi] Rozen-Rozenbaum 1916-1921 380
39/221/0/4.12/25020 [Spis ludności Łodzi] Rozenberg 1916-1921 307
39/221/0/4.12/25021 [Spis ludności Łodzi] Rozenberg 1916-1921 302
39/221/0/4.12/25022 [Spis ludności Łodzi] Rozenberg-Rozenblit 1916-1921 170
39/221/0/4.12/25023 [Spis ludności Łodzi] Rozenblum 1916-1921 366
39/221/0/4.12/25024 [Spis ludności Łodzi] Rozenfarb-Rozenowicz 1916-1921 321
39/221/0/4.12/25025 [Spis ludności Łodzi] Rozenperl-Rozentan 1916-1921 354
39/221/0/4.12/25026 [Spis ludności Łodzi] Rozentraub-Rozner 1916-1921 299
39/221/0/4.12/25027 [Spis ludności Łodzi] Rozenzweig-Rozines 1916-1921 345
39/221/0/4.12/25028 [Spis ludności Łodzi] Rożana-Różyński 1916-1921 322
39/221/0/4.12/25029 [Spis ludności Łodzi] Rożniak-Rubin 1916-1921 285
39/221/0/4.12/25030 [Spis ludności Łodzi] Rubinek-Robenzon 1916-1921 316
39/221/0/4.12/25031 [Spis ludności Łodzi] Rubisz-Rudolf 1916-1921 309
39/221/0/4.12/25032 [Spis ludności Łodzi] Rudolnik-Rupniewski 1916-1921 314
39/221/0/4.12/25033 [Spis ludności Łodzi] Ruprecht-Rutke 1916-1921 309
39/221/0/4.12/25034 [Spis ludności Łodzi] Rutkiewicz-Różalski 1916-1921 313
39/221/0/4.12/25035 [Spis ludności Łodzi] Ryba-Rybiński 1916-1921 312
39/221/0/4.12/25036 [Spis ludności Łodzi] Rybka-Rynczkowski 1916-1921 319
39/221/0/4.12/25037 [Spis ludności Łodzi] Rynek-Rzepka 1916-1921 292
39/221/0/4.12/25038 [Spis ludności Łodzi] Rzepkowicz-Rzyszkiewicz 1916-1921 323
39/221/0/4.12/25039 [Spis ludności Łodzi] Sabaczyńska-Safanow 1916-1921 322
39/221/0/4.12/25040 [Spis ludności Łodzi] Safian-Salamoński 1916-1921 317
39/221/0/4.12/25041 [Spis ludności Łodzi] Salon-Sanikiewicz 1916-1921 311
39/221/0/4.12/25042 [Spis ludności Łodzi] Samina-Sasin 1916-1921 310
39/221/0/4.12/25043 [Spis ludności Łodzi] Sask-Segalin 1916-1921 325
39/221/0/4.12/25044 [Spis ludności Łodzi] Segał-Serczyński 1916-1921 338
39/221/0/4.12/25045 [Spis ludności Łodzi] Serdel-Sękowska 1916-1921 339
39/221/0/4.12/25046 [Spis ludności Łodzi] Sępień-Siemiaszko 1916-1921 344
39/221/0/4.12/25047 [Spis ludności Łodzi] Siemerkowski-Sieradzki 1916-1921 347
39/221/0/4.12/25048 [Spis ludności Łodzi] Sierakowiak-Sikorada 1916-1921 282
39/221/0/4.12/25049 [Spis ludności Łodzi] Sikorska-Siminiak 1916-1921 352
39/221/0/4.12/25050 [Spis ludności Łodzi] Simochowska-Sindylewska 1916-1921 354
39/221/0/4.12/25051 [Spis ludności Łodzi] Siurek-Skiba 1916-1921 325
39/221/0/4.12/25052 [Spis ludności Łodzi] Skibberg-Skonieczny 1916-1921 335
39/221/0/4.12/25053 [Spis ludności Łodzi] Skonka Skowroński 1916-1921 333
39/221/0/4.12/25054 [Spis ludności Łodzi] Skowski-Skupiński 1916-1921 340
39/221/0/4.12/25055 [Spis ludności Łodzi] Skóra-Slązak 1916-1921 346
39/221/0/4.12/25056 [Spis ludności Łodzi] Slązakowska-Sliwkowicz 1916-1921 310
39/221/0/4.12/25057 [Spis ludności Łodzi] Sliwkowski-Słomnicki 1916-1921 326
39/221/0/4.12/25058 [Spis ludności Łodzi] Słomkowska-Smekot 1916-1921 336
39/221/0/4.12/25059 [Spis ludności Łodzi] Smerczak-Smigielski 1916-1921 349
39/221/0/4.12/25060 [Spis ludności Łodzi] Smiglarski-Smus 1916-1921 361
39/221/0/4.12/25061 [Spis ludności Łodzi] Smuszkiewicz-Sobawiński 1916-1921 356
39/221/0/4.12/25062 [Spis ludności Łodzi] Sobczak 1916-1921 392
39/221/0/4.12/25063 [Spis ludności Łodzi] Sobczewska-Sobkowski 1916-1921 349
39/221/0/4.12/25064 [Spis ludności Łodzi] Sobocińska-Socha 1916-1921 328
39/221/0/4.12/25065 [Spis ludności Łodzi] Sochacka-Sokołowski 1916-1921 428
39/221/0/4.12/25066 [Spis ludności Łodzi] Sokowska-Sońska 1916-1921 377
39/221/0/4.12/25067 [Spis ludności Łodzi] Sońka-Sowiński 1916-1921 390
39/221/0/4.12/25068 [Spis ludności Łodzi] Sowton-Sprusiak 1916-1921 337
39/221/0/4.12/25069 [Spis ludności Łodzi] Sprusińsk-Śrubka 1916-1921 317
39/221/0/4.12/25070 [Spis ludności Łodzi] Śródka-Stamborski 1916-1921 333
39/221/0/4.12/25071 [Spis ludności Łodzi] Stambulski-Stanisławow 1916-1921 301
39/221/0/4.12/25072 [Spis ludności Łodzi] Stanisławska-Starc 1916-1921 339
39/221/0/4.12/25073 [Spis ludności Łodzi] Starczewska-Stasiak 1916-1921 335
39/221/0/4.12/25074 [Spis ludności Łodzi] Stasiak-Staszewski 1916-1921 351
39/221/0/4.12/25075 [Spis ludności Łodzi] Staszyc-Stefania 1916-1921 336
39/221/0/4.12/25076 [Spis ludności Łodzi] Stefaniak-Stelmachowski 1916-1921 356
39/221/0/4.12/25077 [Spis ludności Łodzi] Stelmasiak-Stępień 1916-1921 373
39/221/0/4.12/25078 [Spis ludności Łodzi] Stępińska-Stokowski 1916-1921 352
39/221/0/4.12/25079 [Spis ludności Łodzi] Stokrotnik-Stachowski 1916-1921 299
39/221/0/4.12/25080 [Spis ludności Łodzi] Straciński-Strycharz 1916-1921 325
39/221/0/4.12/25081 [Spis ludności Łodzi] Stryczek-Strzelec 1916-1921 289
39/221/0/4.12/25082 [Spis ludności Łodzi] Strzelecka-Studziński 1916-1921 324
39/221/0/4.12/25083 [Spis ludności Łodzi] Stufińska-Sudyk 1916-1921 324
39/221/0/4.12/25084 [Spis ludności Łodzi] Sudzińska-Sumora 1916-1921 341
39/221/0/4.12/25085 [Spis ludności Łodzi] Sumorowska-Swarczewski 1916-1921 327
39/221/0/4.12/25086 [Spis ludności Łodzi] Swarowska-Świderek 1916-1921 355
39/221/0/4.12/25087 [Spis ludności Łodzi] Świderska-Swiercz 1916-1921 334
39/221/0/4.12/25088 [Spis ludności Łodzi] Swierz-Świtoniak 1916-1921 314
39/221/0/4.12/25089 [Spis ludności Łodzi] Switońska-Syszewska 1916-1921 330
39/221/0/4.12/25090 [Spis ludności Łodzi] Syta-Szadkowski 1916-1921 346
39/221/0/4.12/25091 [Spis ludności Łodzi] Szapocznik-Szaub 1916-1921 312
39/221/0/4.12/25092 [Spis ludności Łodzi] Szanc-Szczepaniak 1916-1921 325
39/221/0/4.12/25093 [Spis ludności Łodzi] Szczepaniak-Szczerbiński 1916-1921 314
39/221/0/4.12/25094 [Spis ludności Łodzi] Szczerbowska-Szczygielski 1916-1921 342
39/221/0/4.12/25095 [Spis ludności Łodzi] Szczygieł-Szefer 1916-1921 296
39/221/0/4.12/25096 [Spis ludności Łodzi] Szeferkiewicz-Szemraj 1916-1921 246
39/221/0/4.12/25097 [Spis ludności Łodzi] Szen-Szenfeld 1916-1921 303
39/221/0/4.12/25098 [Spis ludności Łodzi] Szenfelder-Szeps 1916-1921 331
39/221/0/4.12/25099 [Spis ludności Łodzi] Szepszel-Szerman 1916-1921 308
39/221/0/4.12/25100 [Spis ludności Łodzi] Szermer-Szewczyk 1916-1921 344
39/221/0/4.12/25101 [Spis ludności Łodzi] Szewczykowska-Szildwach 1916-1921 320
39/221/0/4.12/25102 [Spis ludności Łodzi] Szile-Szindler 1916-1921 350
39/221/0/4.12/25103 [Spis ludności Łodzi] Szindlewska-Szkudlarczyk 1916-1921 288
39/221/0/4.12/25104 [Spis ludności Łodzi] Szkudlarek-Szlamkowski 1916-1921 306
39/221/0/4.12/25105 [Spis ludności Łodzi] Szlamowicz-Szlossberg 1916-1921 310
39/221/0/4.12/25106 [Spis ludności Łodzi] Szlossbentel-Szmidek 1916-1921 331
39/221/0/4.12/25107 [Spis ludności Łodzi] Szmidel-Szmid 1916-1921 347
39/221/0/4.12/25108 [Spis ludności Łodzi] Szmidt-Szmidtke 1916-1921 325
39/221/0/4.12/25109 [Spis ludności Łodzi] Szmodowicz-Szmajdelmil 1916-1921 279
39/221/0/4.12/25110 [Spis ludności Łodzi] Sznajder-Sznicel 1916-1921 305
39/221/0/4.12/25111 [Spis ludności Łodzi] Sznicer-Szorc 1916-1921 346
39/221/0/4.12/25112 [Spis ludności Łodzi] Szorf-Szperlich 1916-1921 297
39/221/0/4.12/25113 [Spis ludności Łodzi] Szperling-Szpinak 1916-1921 334
39/221/0/4.12/25114 [Spis ludności Łodzi] Szpinfler-Szpruch 1916-1921 325
39/221/0/4.12/25115 [Spis ludności Łodzi] Szpulińska-Szron 1916-1921 294
39/221/0/4.12/25116 [Spis ludności Łodzi] Szrot-Sztajnbaum 1916-1921 304
39/221/0/4.12/25117 [Spis ludności Łodzi] Sztajnberg-Sztejnke 1916-1921 341
39/221/0/4.12/25118 [Spis ludności Łodzi] Sztajnman-Sztarkman 1916-1921 340
39/221/0/4.12/25119 [Spis ludności Łodzi] Szatkopf-Szterlitz 1916-1921 334
39/221/0/4.12/25120 [Spis ludności Łodzi] Szterling-Sztikert 1916-1921 323
39/221/0/4.12/25121 [Spis ludności Łodzi] Sztikgold-Sztasenberg 1916-1921 347
39/221/0/4.12/25122 [Spis ludności Łodzi] Sztrasfogel-Sztum 1916-1921 308
39/221/0/4.12/25123 [Spis ludności Łodzi] Sztunder-Szudlich 1916-1921 336
39/221/0/4.12/25124 [Spis ludności Łodzi] Szudrowicz-Szulc 1916-1921 358
39/221/0/4.12/25125 [Spis ludności Łodzi] Szulc 1916-1921 311
39/221/0/4.12/25126 [Spis ludności Łodzi] Szulc-Szulczyk 1916-1921 316
39/221/0/4.12/25127 [Spis ludności Łodzi] Szuldberg-Szumlak 1916-1921 306
39/221/0/4.12/25128 [Spis ludności Łodzi] Szumlewicz-Szwajer 1916-1921 340
39/221/0/4.12/25129 [Spis ludności Łodzi] Szwajchler-Szwarc 1916-1921 311
39/221/0/4.12/25130 [Spis ludności Łodzi] Szwarc 1916-1921 317
39/221/0/4.12/25131 [Spis ludności Łodzi] Szwarcajger-Szwed 1916-1921 308
39/221/0/4.12/25132 [Spis ludności Łodzi] Szwedczak-Szydłowiecki 1916-1921 304
39/221/0/4.12/25133 [Spis ludności Łodzi] Szydłowska-Szymanowski 1916-1921 288
39/221/0/4.12/25134 [Spis ludności Łodzi] Szymańska-Szymański 1916-1921 270
39/221/0/4.12/25135 [Spis ludności Łodzi] Szymański-Szymczacka 1916-1921 391
39/221/0/4.12/25136 [Spis ludności Łodzi] Szymczak 1916-1921 393
39/221/0/4.12/25137 [Spis ludności Łodzi] Szymczakowska - Szytow 1916-1921 403
39/221/0/4.12/25138 [Spis ludności Łodzi] Tabachowicz - Tajpler 1916-1921 287
39/221/0/4.12/25139 [Spis ludności Łodzi] Tajrich - Tarar 1916-1921 313
39/221/0/4.12/25140 [Spis ludności Łodzi] Tarasiewicz - Tatarkowski 1916-1921 329
39/221/0/4.12/25141 [Spis ludności Łodzi] Tatarkowska - Tempel 1916-1921 318
39/221/0/4.12/25142 [Spis ludności Łodzi] Tempelhof - Tenenbaum 1916-1921 303
39/221/0/4.12/25143 [Spis ludności Łodzi] Tenenblum - Tęczowicz 1916-1921 310
39/221/0/4.12/25144 [Spis ludności Łodzi] Tędziwy - Till 1916-1921 299
39/221/0/4.12/25145 [Spis ludności Łodzi] Til - Tobenblat 1916-1921 351
39/221/0/4.12/25146 [Spis ludności Łodzi] Tober - Tomański 1916-1921 344
39/221/0/4.12/25147 [Spis ludności Łodzi] Tomas - Tomaszewski 1916-1921 383
39/221/0/4.12/25148 [Spis ludności Łodzi] Tomaszkiewicz - Tomczak 1916-1921 399
39/221/0/4.12/25149 [Spis ludności Łodzi] Tomczewska - Torba 1916-1921 307
39/221/0/4.12/25150 [Spis ludności Łodzi] Torbeczka - Trajstler 1916-1921 316
39/221/0/4.12/25151 [Spis ludności Łodzi] Trajstman - Tribe 1916-1921 349
39/221/0/4.12/25152 [Spis ludności Łodzi] Tribel - Truszkiewicz 1916-1921 294
39/221/0/4.12/25153 [Spis ludności Łodzi] Truszko - Trzęsowski 1916-1921 322
39/221/0/4.12/25154 [Spis ludności Łodzi] Trzesała - Turek 1916-1921 332
39/221/0/4.12/25155 [Spis ludności Łodzi] Turemka - Twardowicz 1916-1921 319
39/221/0/4.12/25156 [Spis ludności Łodzi] Twardowska - Tytonowicz 1916-1921 308
39/221/0/4.12/25157 [Spis ludności Łodzi] Uba - Ulkowski 1916-1921 351
39/221/0/4.12/25158 [Spis ludności Łodzi] Ulm - Urbach 1916-1921 401
39/221/0/4.12/25159 [Spis ludności Łodzi] Urbach - Urbanowski 1916-1921 354
39/221/0/4.12/25160 [Spis ludności Łodzi] Urbańska - Użniak 1916-1921 432
39/221/0/4.12/25161 [Spis ludności Łodzi] Wabdanowski - Wagman 1916-1921 282
39/221/0/4.12/25162 [Spis ludności Łodzi] Wagner - Wagnik 1916-1921 316
39/221/0/4.12/25163 [Spis ludności Łodzi] Wagnowski - Wajkert 1916-1921 327
39/221/0/4.12/25164 [Spis ludności Łodzi] Wajkowska - Wajnbaum 1916-1921 217
39/221/0/4.12/25165 [Spis ludności Łodzi] Wajnberg 1916-1921 393
39/221/0/4.12/25166 [Spis ludności Łodzi] Wajnberger - Wajnger 1916-1921 284
39/221/0/4.12/25167 [Spis ludności Łodzi] Wäjngärtner - Weinstein 1916-1921 325
39/221/0/4.12/25168 [Spis ludności Łodzi] Wajnsladt - Wajros 1916-1921 267
39/221/0/4.12/25169 [Spis ludności Łodzi] Wajs - Wajsbard 1916-1921 318
39/221/0/4.12/25170 [Spis ludności Łodzi] Wajsbaum - Wajskol 1916-1921 286
39/221/0/4.12/25171 [Spis ludności Łodzi] Wajskopf - Waker 1916-1921 310
39/221/0/4.12/25172 [Spis ludności Łodzi] Wakerman - Walas 1916-1921 306
39/221/0/4.12/25173 [Spis ludności Łodzi] Walasik - Walczak 1916-1921 292
39/221/0/4.12/25174 [Spis ludności Łodzi] Walczak - Waldman 1916-1921 376
39/221/0/4.12/25175 [Spis ludności Łodzi] Waldowska - Walke 1916-1921 327
39/221/0/4.12/25176 [Spis ludności Łodzi] Walkiewicz - Wandzicki 1916-1921 349
39/221/0/4.12/25177 [Spis ludności Łodzi] Wanek - Warsicki 1916-1921 341
39/221/0/4.12/25178 [Spis ludności Łodzi] Warsz - Warzywoda 1916-1921 337
39/221/0/4.12/25179 [Spis ludności Łodzi] Wasąg - Wasiljew 1916-1921 304
39/221/0/4.12/25180 [Spis ludności Łodzi] Wasilewska - Warnikiewicz 1916-1921 331
39/221/0/4.12/25181 [Spis ludności Łodzi] Wawra - Wąsik 1916-1921 312
39/221/0/4.12/25182 [Spis ludności Łodzi] Wąsiakowska - Wedeman 1916-1921 343
39/221/0/4.12/25183 [Spis ludności Łodzi] Wedrych - Welk 1916-1921 313
39/221/0/4.12/25184 [Spis ludności Łodzi] Welke - Wentela 1916-1921 359
39/221/0/4.12/25185 [Spis ludności Łodzi] Wenter - Werner 1916-1921 333
39/221/0/4.12/25186 [Spis ludności Łodzi] Wernerska - Weszka 1916-1921 286
39/221/0/4.12/25187 [Spis ludności Łodzi] Weszman - Wiatrowski 1916-1921 339
39/221/0/4.12/25188 [Spis ludności Łodzi] Wiatz - Wideński 1916-1921 356
39/221/0/4.12/25189 [Spis ludności Łodzi] Wider - Wieczorek 1916-1921 372
39/221/0/4.12/25190 [Spis ludności Łodzi] Wieczorkiewicz - Wiernik 1916-1921 335
39/221/0/4.12/25191 [Spis ludności Łodzi] Wiernikowska - Wietrzychowski 1916-1921 317
39/221/0/4.12/25192 [Spis ludności Łodzi] Wietrzyńska - Wiktorski 1916-1921 341
39/221/0/4.12/25193 [Spis ludności Łodzi] Wiktoszewska - Wilde 1916-1921 308
39/221/0/4.12/25194 [Spis ludności Łodzi] Wildeman - Wilke 1916-1921 308
39/221/0/4.12/25195 [Spis ludności Łodzi] Wilken - Winel 1916-1921 286
39/221/0/4.12/25196 [Spis ludności Łodzi] Wiener - Winklewska 1916-1921 323
39/221/0/4.12/25197 [Spis ludności Łodzi] Winkopf - Wirt 1916-1921 301
39/221/0/4.12/25198 [Spis ludności Łodzi] Wirtenberg - Wiśniewska 1916-1921 358
39/221/0/4.12/25199 [Spis ludności Łodzi] Wiśniewski - Wistewski 1916-1921 306
39/221/0/4.12/25200 [Spis ludności Łodzi] Wiszengrad - Witelzon 1916-1921 349
39/221/0/4.12/25201 [Spis ludności Łodzi] Witen - Witkowski 1916-1921 342
39/221/0/4.12/25202 [Spis ludności Łodzi] Witlin - Władysiak 1916-1921 323
39/221/0/4.12/25203 [Spis ludności Łodzi] Władysławska - Włodarczyk 1916-1921 335
39/221/0/4.12/25204 [Spis ludności Łodzi] Włodarek - Wodzicki 1916-1921 288
39/221/0/4.12/25205 [Spis ludności Łodzi] Wodzińska - Wojciechowski 1916-1921 287
39/221/0/4.12/25206 [Spis ludności Łodzi] Wojciechowski - Wojdyński 1916-1921 307
39/221/0/4.12/25207 [Spis ludności Łodzi] Wojdysławski - Wojtarek 1916-1921 310
39/221/0/4.12/25208 [Spis ludności Łodzi] Wojtartowicz - Wojtczak 1916-1921 328
39/221/0/4.12/25209 [Spis ludności Łodzi] Wojtczakowski - Wollerskin 1916-1921 288
39/221/0/4.12/25210 [Spis ludności Łodzi] Wolfram - Wolniak 1916-1921 311
39/221/0/4.12/25211 [Spis ludności Łodzi] Wolniakiewicz - Wolst 1916-1921 303
39/221/0/4.12/25212 [Spis ludności Łodzi] Wolsztajn - Wołoszyński 1916-1921 294
39/221/0/4.12/25213 [Spis ludności Łodzi] Woźnicka - Wróbel 1916-1921 361
39/221/0/4.12/25214 [Spis ludności Łodzi] Wróblach - Wrzesień 1916-1921 301
39/221/0/4.12/25215 [Spis ludności Łodzi] Wrzesińska - Wójcik 1916-1921 330
39/221/0/4.12/25216 [Spis ludności Łodzi] Wójcik - Wybów 1916-1921 332
39/221/0/4.12/25217 [Spis ludności Łodzi] Wyciech - Wyrwas 1916-1921 342
39/221/0/4.12/25218 [Spis ludności Łodzi] Wyrwiak - Wziętek 1916-1921 343
39/221/0/4.12/25219 [Spis ludności Łodzi] Żaba - Żachlicki 1916-1921 325
39/221/0/4.12/25220 [Spis ludności Łodzi] Zachliński - Zając 1916-1921 405
39/221/0/4.12/25221 [Spis ludności Łodzi] Zajączek - Zajdek 1916-1921 274
39/221/0/4.12/25222 [Spis ludności Łodzi] Zajdel - Zajderman 1916-1921 312
39/221/0/4.12/25223 [Spis ludności Łodzi] Zajdler - Zajler 1916-1921 319
39/221/0/4.12/25224 [Spis ludności Łodzi] Zajmer - Zakrzyński 1916-1921 311
39/221/0/4.12/25225 [Spis ludności Łodzi] Zaks - Zalcensztajn 1916-1921 292
39/221/0/4.12/25226 [Spis ludności Łodzi] Zalcfas - Załęcki 1916-1921 331
39/221/0/4.12/25227 [Spis ludności Łodzi] Załmanow - Zapart 1916-1921 344
39/221/0/4.12/25228 [Spis ludności Łodzi] Zapasinowicz - Zarzewski 1916-1921 291
39/221/0/4.12/25229 [Spis ludności Łodzi] Zarzycka - Zanpe 1916-1921 302
39/221/0/4.12/25230 [Spis ludności Łodzi] Zanrer - Zawiślak 1916-1921 320
39/221/0/4.12/25231 [Spis ludności Łodzi] Zawisłowski - Zdunek 1916-1921 334
39/221/0/4.12/25232 [Spis ludności Łodzi] Zduniak - Zeldman 1916-1921 322
39/221/0/4.12/25233 [Spis ludności Łodzi] Zeldowicz - Zelman 1916-1921 329
39/221/0/4.12/25234 [Spis ludności Łodzi] Zelmanowicz - Zender 1916-1921 314
39/221/0/4.12/25235 [Spis ludności Łodzi] Zendewichin - Zibert 1916-1921 361
39/221/0/4.12/25236 [Spis ludności Łodzi] Zibler - Zielińska 1916-1921 290
39/221/0/4.12/25237 [Spis ludności Łodzi] Zieliński - Ziemiński 1916-1921 319
39/221/0/4.12/25238 [Spis ludności Łodzi] Ziemkiewicz - Zilberband 1916-1921 280
39/221/0/4.12/25239 [Spis ludności Łodzi] Zilberberg 1916-1921 363
39/221/0/4.12/25240 [Spis ludności Łodzi] Zilberblatt - Zilberszpic 1916-1921 318
39/221/0/4.12/25241 [Spis ludności Łodzi] Zilberstein - Zimanow 1916-1921 340
39/221/0/4.12/25242 [Spis ludności Łodzi] Zimecka - Zisholc 1916-1921 369
39/221/0/4.12/25243 [Spis ludności Łodzi] Ziskind - Ziółkowski 1916-1921 351
39/221/0/4.12/25244 [Spis ludności Łodzi] Zivel - Zolenberg 1916-1921 311
39/221/0/4.12/25245 [Spis ludności Łodzi] Zolich - Zontag 1916-1921 316
39/221/0/4.12/25246 [Spis ludności Łodzi] Zottheimer - Żóraw 1916-1921 314
39/221/0/4.12/25247 [Spis ludności Łodzi] Żórawiak - Zybrand 1916-1921 348
39/221/0/4.12/25248 [Spis ludności Łodzi] Zychler - Żyżyński 1916-1921 298
39/221/0/4.12/25249 Sekretariat. Sprawy organizacyjne 1920-1924 0
39/221/0/4.12/25250 Rozporządzenia i przepisy władz nadzorczych 1931-1939 0
39/221/0/4.12/25251 Rozporządzenia i okólniki władz nadzorczych 1936 0
39/221/0/4.12/25252 Rozporządzenia i okólniki władz nadzorczych 1937 0
39/221/0/4.12/25253 Rozporządzenia i okólniki władz nadzorczych 1938 0
39/221/0/4.12/25254 Okólniki 1922 0
39/221/0/4.12/25255 Okólniki 1923 0
39/221/0/4.12/25256 Okólniki i telefonogramy 1932 0
39/221/0/4.12/25257 Okólniki, telefonogramy oraz zarządzenia biurowe kierownictwa biura 1933 0
39/221/0/4.12/25258 Okólniki Zarządu m. Łodzi 1934 0
39/221/0/4.12/25259 Rozporządzenia i okólniki władz miejskich 1936 0
39/221/0/4.12/25260 Rozporządzenia i okólniki władz miejskich 1937 0
39/221/0/4.12/25261 Rozporządzenia i okólniki władz miejskich 1938 0
39/221/0/4.12/25262 Sprawy dotyczące opracowania i wydawania przepisów i regulaminów wydziałowych oraz statutów opłat na rzecz miasta 1936-1937 0
39/221/0/4.12/25263 Rozporządzenia i okólniki Wydziałowe 1937-1938 0
39/221/0/4.12/25264 Sprawy dotyczące opracowywania i wydawania przepisów i regulaminów wydziałowych oraz statutów opłat na rzecz miasta 1938 0
39/221/0/4.12/25265 Zarządzenia biurowe 1929-1937 0
39/221/0/4.12/25266 [Regulamin Biura Ewidencji Ludności Magistratu m. Łodzi] 1930-1935 0
39/221/0/4.12/25267 Pisma, Instrukcje i wzory druków dotycz. organizacji Biura Ewidencji Ludności 1930-1931 0
39/221/0/4.12/25268 Rozporządzenia biurowe władz Wydziału 1931-1939 0
39/221/0/4.12/25269 Zarządzenia wewnętrzne kierownictwa biura 1934 0
39/221/0/4.12/25270 Sprawy dotyczące przekazywania akt do Składnicy Centralnej 1938 0
39/221/0/4.12/25271 Sekretariat. Sprawy organizacyjne i personalne 1922-1926 0
39/221/0/4.12/25272 Statut etatów Biura Ewidencji Ludności oraz statut organizacyjny 1932-1935 0
39/221/0/4.12/25273 Budżet Wydziału 1936 0
39/221/0/4.12/25274 Budżet Wydziału 1937 0
39/221/0/4.12/25275 Sprawy lokalowe 1938-1939 0
39/221/0/4.12/25276 Sprawozdania za lata 1918-1919 1918-1919 0
39/221/0/4.12/25277 Sprawozdania 1918-1922 1919-1922 0
39/221/0/4.12/25278 Sprawozdania 1923 0
39/221/0/4.12/25279 Sprawozdania 1924 0
39/221/0/4.12/25280 Biuro Ksiąg Stałej Ludności. Sprawozdania 1926 0
39/221/0/4.12/25281 Sprawozdania z działalności Biura Ksiąg Stałej Ludności 1927-1929 0
39/221/0/4.12/25282 Sprawozdania i wykazy porównawcze z działalności Wydziału 1933-1935 0
39/221/0/4.12/25283 Sprawozdania z działalności Wydziału 1936 0
39/221/0/4.12/25284 Sprawozdania z działalności oraz lustracje Wydziału 1938 0
39/221/0/4.12/25285 Biuro adresowe. Wykazy statystyczne 1922 0
39/221/0/4.12/25286 Korespondencja Urzędu Wojewódz., Starostw i Magistratów. Instrukcje i okólniki różnej treści 1929-1930 0
39/221/0/4.12/25287 Korespondencja w sprawach metrykalnych zmiany nazwisk z powodu zamążpójścia, wpisanie i skreślenie z Ksiąg Stałej Ludności 1929-1931 0
39/221/0/4.12/25288 Korespondencje w sprawach metrykalnych zmiany nazwisk z powodu zamążpójścia, wpisanie i skreślenie z Ksiąg Stałej Ludności 1930-1931 0
39/221/0/4.12/25289 Zawiadomienia Łódz. Starostwa Grodz. o poświadczeniach obywatelstwa 1929-1930 0
39/221/0/4.12/25290 Zawiadomienia Łódz. Starostwa Grodz. o poświadczeniach obywatelstwa 1930 0
39/221/0/4.12/25291 Zawiadomienie Łódz. Starostwa Grodz. o poświadcz. obywatelstwa 1930-1931 0
39/221/0/4.12/25292 Okólniki i zarządzenia władz państwowych w spr[awie] ewidencji i kontr[oli] ruchu ludn[ości] 1929-1935 0
39/221/0/4.12/25293 Przebieg dotyczący uproszczeń czynności związanych z ewidencją i kontrolą ruchu ludności 1933-1936 0
39/221/0/4.12/25294 Sprawa uproszczeń meldunkowych 1935 0
39/221/0/4.12/25295 Spis osób wyjeżdżających za granicę 1921 0
39/221/0/4.12/25296 Wykaz udzielonych wiz cudzoziemcom na wyjazd z Polski 1921 0
39/221/0/4.12/25297 Wykazy obliczeń ruchu ludności pomiędzy Polską a innemi państwami i wykazy ruchu cudzoziemców 1932 0
39/221/0/4.12/25298 Statystyka ruchu cudzoziemców. Wykazy ruchu ludności pomiędzy Polską a innemi państwami 1933 0
39/221/0/4.12/25299 Statystyka czynności biura, wykazy ruchu ludności pomiędzy Polską a innemi państwami 1934 0
39/221/0/4.12/25300 Statystyka czynności Wydziału, wykazy ruchu ludności pomiędzy Polską a innemi Państwami 1935 0
39/221/0/4.12/25301 Statystyka cudzoziemców 1936 0
39/221/0/4.12/25302 Statystyka. Wykazy miesięczne ruchu ludności m. Łodzi 1937 0
39/221/0/4.12/25303 Statystyka. Wykazy miesięczne ruchu cudzoziemców, obliczanie czasu pobytu 1937 0
39/221/0/4.12/25304 Wykazy osób przybyłych z zagranicy 1939 0
39/221/0/4.12/25305 Protokoły z konferencji przedstawicieli Wydz. Ewidencji Ludności z przedstawicielami innych urzędów w sprawie zameldowań i rejestru ruchu ludności 1932-1935 0
39/221/0/4.12/25306 Nadzór nad prowadzeniem meldunków: zarządzenia i instrukcje dotyczące spraw meldunkowych 1938 0
39/221/0/4.12/25307 [Miesięczne wykazy zameldowań i wymeldowań ludności miejscowej i cudzoziemców] 1936 0
39/221/0/4.12/25308 [Miesięczne wykazy zameldowań i wymeldowań ludności miejscowej i cudzoziemców] 1937 0
39/221/0/4.12/25309 Wykazy zameldowań i wymeldowań ludności miejscowej i cudzoziemców w m-cach styczniu i lutym 1939 0
39/221/0/4.12/25310 [Wykazy zameldowań i wymeldowań ludności miejscowej i cudzoziemców za m-ce marzec-kwiecień] 1939 0
39/221/0/4.12/25311 [Wykazy zameldowań i wymeldowań ludności miejscowej i cudzoziemców w m-cach maj-czerwiec] 1939 0
39/221/0/4.12/25312 Wykazy zameldowań i wymeldowań ludności miejscowej i cudzoziemców za m-ce lipiec-październik 1939 0
39/221/0/4.12/25313 Wykazy zameldowań i wymeldowań ludności miejscowej i cudzoziemców za m-ce listopad-grudzień 1939 0
39/221/0/4.12/25314 Statystyka meldunkowa dla władz [Starostwa Grodzkiego Łódzkiego] 1936 0
39/221/0/4.12/25315 Statystyka meldunkowa przesyłana dla władz [Starostwa Grodzkiego Łódzkiego] 1937 0
39/221/0/4.12/25316 Statystyka meldunkowa przesyłana do władz [Starostwa Grodzkiego Łódzkiego] 1938 0
39/221/0/4.12/25317 Statystyka meldunkowa przesyłana dla władz [Starostwa Grodzkiego Łódzkiego] 1939 0
39/221/0/4.12/25318 Wykazy ilościowe domów wg komisariatów oraz wykazy powiatowych komend Uzupełnień 1931-1933 0
39/221/0/4.12/25319 Wykaz parafii i przemianowych ulic 1933 0
39/221/0/4.12/25320 Akta przepustek żywnościowych 1939 0
39/221/0/4.12/25321 Akta przepustek żywnościowych 1939 0
39/221/0/4.12/25322 Skorowidz wyciągów z zamkniętych ksiąg m. Łodzi 1935 0
39/221/0/4.12/25323 Dziennik podawczy Biura Ewidencji i Ruchu Ludności 1931 0
39/221/0/4.12/25324 Dziennik podawczy Wydz. Meldunkowego 1932 0
39/221/0/4.12/25325 Zbiory luźne dokumentów osobistych 1924-1939 0
39/221/0/4.12/25326 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat I, ks. 1 nr 1-3455 1931-1932 205
39/221/0/4.12/25327 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat I, t. II nr 3456-6785 1931-1932 203
39/221/0/4.12/25328 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat I, t. III nr 6759-10163 1931-1932 202
39/221/0/4.12/25329 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat I, t. IV, nr 10158-11736 1931-1932 101
39/221/0/4.12/25330 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat II, t. I, nr 1-3744 1931-1932 209
39/221/0/4.12/25331 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat II, t. II, nr 3745-4791 1931-1932 62
39/221/0/4.12/25332 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, ks. I, nr 1-3483 1931-1932 205
39/221/0/4.12/25333 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, ks. II, nr 3484-6892 1931-1932 201
39/221/0/4.12/25334 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, ks. III, nr 6893-8630 1931-1932 105
39/221/0/4.12/25335 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, ks. IV, nr 8631-10344 1931-1932 105
39/221/0/4.12/25336 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, ks. V, nr 10345-12113 1931-1932 104
39/221/0/4.12/25337 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, ks. VI, nr 12114-13812 1931-1937 105
39/221/0/4.12/25338 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, ks. VII, nr 13813-15532 1931-1937 104
39/221/0/4.12/25339 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, ks. VIII, nr 15533-17398 1931-1937 104
39/221/0/4.12/25340 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, ks. IX, nr 17399-19143 1931-1937 105
39/221/0/4.12/25341 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, ks. X, nr 19144-20813 1931-1937 100
39/221/0/4.12/25342 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, ks. XI, nr 20814-22546 1931-1937 103
39/221/0/4.12/25343 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, ks. XII, nr 22546-23205 1931-1937 50
39/221/0/4.12/25344 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat IV, ks. I, nr 1-3076 1931-1932 205
39/221/0/4.12/25345 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat IV, ks. II, nr 3077-6149 1931-1932 205
39/221/0/4.12/25346 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat IV, ks. III, nr 6150-9390 1931-1932 203
39/221/0/4.12/25347 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat IV, ks. IV, nr 9398-10830 1931-1937 105
39/221/0/4.12/25348 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat IV, ks. V, nr 10831-11554 1931-1937 53
39/221/0/4.12/25349 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat V, ks. I, nr 1-3275 1931-1932 205
39/221/0/4.12/25350 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat V, ks. II, nr 3276-6187 1931-1932 202
39/221/0/4.12/25351 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat V, ks. III, nr 6198-7730 1931-1937 104
39/221/0/4.12/25352 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat V, ks. IV, nr 7729-9159 1931-1937 105
39/221/0/4.12/25353 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat V, ks. V, nr 9158-10532 1931-1937 105
39/221/0/4.12/25354 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat V, ks. VI, nr 10553-11877 1931-1937 97
39/221/0/4.12/25355 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat V, ks. VII, nr 11877-13287 1931-1937 94
39/221/0/4.12/25356 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat V, ks. VIII, nr 13288-14642 1931-1937 104
39/221/0/4.12/25357 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat V, ks. IX, nr 14642-16120 1931-1937 104
39/221/0/4.12/25358 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat V, ks. X, nr 16120-16467 1931-1937 30
39/221/0/4.12/25359 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VI, ks. I, nr 1-2267 1931-1932 135
39/221/0/4.12/25360 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VII, ks. I, nr 1-3052 1931-1936 205
39/221/0/4.12/25361 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VII, ks. II, nr 3051-6051 1931-1936 205
39/221/0/4.12/25362 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VII, ks. III, nr 6051-8933 1931-1936 207
39/221/0/4.12/25363 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VII, ks. IV, nr 8934-10370 1931-1937 105
39/221/0/4.12/25364 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VII, ks. V, nr 10371-11996 1931-1937 105
39/221/0/4.12/25365 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VII, ks. VI, nr 11897-13472 1931-1932 105
39/221/0/4.12/25366 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VII, ks. VI, nr 13471-14952 1931-1932 105
39/221/0/4.12/25367 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VII, ks. VII, nr 14951-15949 1931 69
39/221/0/4.12/25368 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VIII, ks. I, nr 1-3215 1931 205
39/221/0/4.12/25369 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VIII, ks. II, nr 3216-6391 1931 205
39/221/0/4.12/25370 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VIII, ks. III, nr 6392-9670 1931 203
39/221/0/4.12/25371 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VIII, ks. IV, nr 9671-11248 1931-1936 105
39/221/0/4.12/25372 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VIII, ks. V, nr 11249-11615 1931 28
39/221/0/4.12/25373 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat IX, ks. I, nr 1-3499 1931 207
39/221/0/4.12/25374 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat IX, ks. II, nr 3450-6450 1931 155
39/221/0/4.12/25375 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat X, ks. I, nr 1-3153 1931 205
39/221/0/4.12/25376 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat X, ks. II, nr 3154-6577 1931 205
39/221/0/4.12/25377 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat X, ks. III, nr 6578-7143 1931 41
39/221/0/4.12/25378 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XI, ks. I, nr 1-3576 1931 203
39/221/0/4.12/25379 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XI, ks. II, nr 3577-7147 1931 204
39/221/0/4.12/25380 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XI, ks. III, nr 7148-9187 1931 122
39/221/0/4.12/25381 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XII, ks. I, nr 1-3598 1931 205
39/221/0/4.12/25382 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XII, ks. II, nr 3596-5050 1931 96
39/221/0/4.12/25383 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XIII, ks. I, nr 1-3736 1931 205
39/221/0/4.12/25384 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XIII, ks. II, nr 3736-7406 1931 204
39/221/0/4.12/25385 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XIII, ks. III, nr 7407-8457 1931 66
39/221/0/4.12/25386 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XIV, ks. I, nr 1-3673 1931 205
39/221/0/4.12/25387 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XIV, ks. II, nr 3674-7257 1931 205
39/221/0/4.12/25388 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XIV, ks. III, nr 7257-10305 1931 176
39/221/0/4.12/25389 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zameldowania pozaankietowe, komisariat I 1931 78
39/221/0/4.12/25390 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat I, nr 1-2004 1932-1933 198
39/221/0/4.12/25391 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat I, nr 1-2176, nr 1-1982 1934-1935 198
39/221/0/4.12/25392 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zameldowania pozaankietowe, komisariat II, nr 1-607 1931 33
39/221/0/4.12/25393 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat II, nr 1-996 1932-1935 177
39/221/0/4.12/25394 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, nr 1-2903 1931 132
39/221/0/4.12/25395 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, nr 1-4543 1932 205
39/221/0/4.12/25396 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, nr 4544-5368, nr 1-3739 1932-1933 205
39/221/0/4.12/25397 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, nr 3740-4360, nr 1-3692a 1933-1934 203
39/221/0/4.12/25398 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, nr 3693-5274, nr 1-3735 1934-1935 200
39/221/0/4.12/25399 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat III, nr 3726-4349 1935 36
39/221/0/4.12/25400 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zameldowania pozaankietowe, komisariat IV, nr 1-2054 1931 104
39/221/0/4.12/25401 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat IV, nr 2051-2976, nr 1-1502 1932-1933 205
39/221/0/4.12/25402 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat IV, nr 1503-2308, nr 1-1978, nr 1-1680 1933-1935 203
39/221/0/4.12/25403 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat IV, nr 1682-1988 1935 20
39/221/0/4.12/25404 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zameldowania pozaankietowe, komisariat V, nr 1-3871 1931 175
39/221/0/4.12/25405 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat V, nr 1-4549a 1932 205
39/221/0/4.12/25406 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat V, nr 4549a-6376, nr 1-2563 1932-1933 205
39/221/0/4.12/25407 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat V, nr 2564-3428, nr 1-3177 1933-1934 183
39/221/0/4.12/25408 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat V, nr 1-2803 1935 135
39/221/0/4.12/25409 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zameldowania pozaankietowe, komisariat VI, nr 1-352 1931 23
39/221/0/4.12/25410 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VI, nr 1-616, nr 1-540, nr 1-736, nr 1-823 1932-1935 129
39/221/0/4.12/25411 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zameldowania pozaankietowe, komisariat VII, nr 1-4094 1931 188
39/221/0/4.12/25412 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VII, nr 1-4538 1932 207
39/221/0/4.12/25413 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VII, nr 4539-5835, nr 1-3166 1932-1933 205
39/221/0/4.12/25414 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VII, nr 1-2867, nr 1-2281a 1934-1935 197
39/221/0/4.12/25415 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VII, nr 2282-3345 1935 56
39/221/0/4.12/25416 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zameldowania pozaankietowe, komisariat VIII, nr 1-1703 1931 90
39/221/0/4.12/25417 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VIII, nr 1-2359, nr 1-2367 1932-1933 187
39/221/0/4.12/25418 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat VIII, nr 1-1861, nr 1-1776 1934-1935 171
39/221/0/4.12/25419 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zameldowania pozaankietowe, komisariat IX, nr 1-837 1931 43
39/221/0/4.12/25420 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat IX, nr 1-1087, nr 1-862, nr 1-955, nr 1-994 1932-1935 173
39/221/0/4.12/25421 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zameldowania pozaankietowe, komisariat X, nr 1-1194 1931 59
39/221/0/4.12/25422 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat X, nr 1-1314, nr 1- 999, nr 1-1064, nr 1-921 1932-1935 199
39/221/0/4.12/25423 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat X, nr 922-1070 1935 13
39/221/0/4.12/25424 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zameldowania pozaankietowe, komisariat XI, nr 1-1263 1931 61
39/221/0/4.12/25425 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XI, nr 1-1417, nr 1-1075, nr 1-1148, nr 1-615 1932-1935 196
39/221/0/4.12/25426 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XI, nr 616-1191 1935 34
39/221/0/4.12/25427 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zameldowania pozaankietowe, komisariat XII, nr 1-769 1931 40
39/221/0/4.12/25428 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XII, nr 1-1127, nr 1-792, nr 1-1143, nr 1-862 1932-1935 171
39/221/0/4.12/25429 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zameldowania pozaankietowe, komisariat XIII, nr 1-1230 1931 60
39/221/0/4.12/25430 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XIII, nr 1-1997, nr 1-1575, nr 1-779 1932-1934 200
39/221/0/4.12/25431 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XIII, nr 1-1466, nr 1-1559 1934-1935 109
39/221/0/4.12/25432 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zameldowania pozaankietowe, komisariat XIV, nr 1-1512 1931 72
39/221/0/4.12/25433 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XIV, nr 1-2265, nr 1-1809, nr 1-331 1932-1934 202
39/221/0/4.12/25434 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, komisariat XIV, nr 332-2100, nr 1-1830 1934-1935 158
39/221/0/4.12/25435 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół I lit. A, B, C, E 1936 141
39/221/0/4.12/25436 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół I lit. A, B, C, E 1937 142
39/221/0/4.12/25437 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół I lit. A, B, C, E 1938 146
39/221/0/4.12/25438 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół I lit. A, B, C, E 1939 132
39/221/0/4.12/25439 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół II lit. D, F, G 1936-1937 50
39/221/0/4.12/25440 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół II lit. D, F, G 1937 78
39/221/0/4.12/25441 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół II lit. D, F, G 1938 155
39/221/0/4.12/25442 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół II lit. D, F, G 1939 136
39/221/0/4.12/25443 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół III lit. H, I, J, L, Ł 1936-1937 204
39/221/0/4.12/25444 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół III lit. H, I, J, L, Ł 1937 74
39/221/0/4.12/25445 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół III lit. H, I, J, L, Ł 1938 139
39/221/0/4.12/25446 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół III lit. H, I, J, L, Ł 1939 126
39/221/0/4.12/25447 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół IV, lit. K 1936-1937 205
39/221/0/4.12/25448 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół IV, lit. K 1937-1938 204
39/221/0/4.12/25449 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół IV, lit. K 1938-1939 158
39/221/0/4.12/25450 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół V, lit. M, P 1936 150
39/221/0/4.12/25451 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół V, lit. M, P 1937 155
39/221/0/4.12/25452 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół V, lit. M, P 1938 156
39/221/0/4.12/25453 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół V, lit. M, P 1939 134
39/221/0/4.12/25454 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół VI, lit. N, O, R, T 1936-1937 205
39/221/0/4.12/25455 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół VI, lit. N, O, R, T 1937 51
39/221/0/4.12/25456 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół VI, lit. N, O, R, T 1938 127
39/221/0/4.12/25457 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół VI, lit. N, O, R, T 1939 115
39/221/0/4.12/25458 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół VII, lit. S, ks. 1 1936-1937 205
39/221/0/4.12/25459 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół VII, lit. S, ks. 2 1937-1938 163
39/221/0/4.12/25460 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół VII, lit. S, ks. 3 1939 114
39/221/0/4.12/25461 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół VIII, lit. U, W, Z, Ż 1936-1937 205
39/221/0/4.12/25462 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół VIII, lit. U, W, Z, Ż 1937 65
39/221/0/4.12/25463 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół VIII, lit. U, W, Z, Ż 1938 139
39/221/0/4.12/25464 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy) Łódź, zespół VIII, lit. U, W, Z, Ż 1939 122
39/221/0/4.12/25465 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat I, nr 1-594, nr 1-1592, nr 1-1721 1932-1934 197
39/221/0/4.12/25466 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat I, nr 1722-2064, nr 1-2153 1934-1935 122
39/221/0/4.12/25467 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat II 1932-1935 133
39/221/0/4.12/25468 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat III, nr 1-1335, nr 1-2869 1932-1933 209
39/221/0/4.12/25469 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat III, nr 2866-3643, nr 1-3495 1933-1934 208
39/221/0/4.12/25470 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat III, nr 3496-4780, nr 1-2397 1934-1935 186
39/221/0/4.12/25471 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat III, nr 2398-4981 1935 125
39/221/0/4.12/25472 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat IV, nr 1-1285, nr 1-3044 1932-1933 207
39/221/0/4.12/25473 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat IV, nr 3042-3252, nr 1-4248 1933-1934 168
39/221/0/4.12/25474 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat IV, nr 1-3831 1935 148
39/221/0/4.12/25475 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat V, nr 1-2648, nr 1-1781 1932-1933 207
39/221/0/4.12/25476 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat V, nr 1781-5902 1933 192
39/221/0/4.12/25477 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat V, nr 1-4270 1934 208
39/221/0/4.12/25478 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat V, nr 4271a-5113, nr 1-3371 1934-1935 197
39/221/0/4.12/25479 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat V, nr 3372-5270 1935 99
39/221/0/4.12/25480 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat VI 1932-1935 103
39/221/0/4.12/25481 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat VII, nr 1-2592, nr 1-1817 1932-1933 208
39/221/0/4.12/25482 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat VII, nr 1818-5407 1933 171
39/221/0/4.12/25483 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat VII, nr 1-4281 1934 209
39/221/0/4.12/25484 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat VII, nr 4282-4531, nr 1-4042 1934-1935 205
39/221/0/4.12/25485 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat VII, nr 4041-4445 1935 23
39/221/0/4.12/25486 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat VIII, nr 1-950, nr 1-2887, nr 1-980 1932-1934 202
39/221/0/4.12/25487 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat VIII, nr 981-2456, nr 1-2414 1934-1935 186
39/221/0/4.12/25488 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat IX, nr 1-333, nr 1-744, nr 1-950 1932-1934 144
39/221/0/4.12/25489 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat X, nr 1-624, nr 1-1443, nr 1-1453, 1-592 1932-1935 196
39/221/0/4.12/25490 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat X, nr 593-1475 1935 48
39/221/0/4.12/25491 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat XI, nr 1-615, nr 1-1273, nr 1-1452, 1-735 1932-1935 199
39/221/0/4.12/25492 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat XI, nr 736-1405 1935 37
39/221/0/4.12/25493 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat XII, nr 1-442, nr 1-784, nr 1-982 , nr 1-1274 1932-1935 156
39/221/0/4.12/25494 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat XIII, nr 1-775, nr 1-1457, 1-2319 1932-1934 200
39/221/0/4.12/25495 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat XIII, nr 1-1875 1935 87
39/221/0/4.12/25496 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat XIV, nr 1-738, nr 1-1580, nr 1-1864 1932-1934 200
39/221/0/4.12/25497 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, komisariat XIV, nr 1865-1915, nr 1-1903 1932-1934 97
39/221/0/4.12/25498 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół I, lit. A, B, C, E 1936 178
39/221/0/4.12/25499 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół I, lit. A, B, C, E 1937 191
39/221/0/4.12/25500 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół I, lit. A, B, C, E 1938 187
39/221/0/4.12/25501 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół I, lit. A, B, C, E 1939 186
39/221/0/4.12/25502 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół II, lit. D, F, G 1936-1937 205
39/221/0/4.12/25503 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół II, lit. D, F, G 1937 172
39/221/0/4.12/25504 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół II, lit. D, F, G 1938 197
39/221/0/4.12/25505 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół II, lit. D, F, G 1939 198
39/221/0/4.12/25506 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół III, lit. H, I, J, L, Ł 1936-1937 205
39/221/0/4.12/25507 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół III, lit. H, I, J, L, Ł 1937 149
39/221/0/4.12/25508 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół III, lit. H, I, J, L, Ł 1938 184
39/221/0/4.12/25509 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół III, lit. H, I, J, L, Ł 1939 187
39/221/0/4.12/25510 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół IV, lit. K 1936-1937 205
39/221/0/4.12/25511 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół IV, lit. K 1937-1938 167
39/221/0/4.12/25512 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół IV, lit. K 1938 191
39/221/0/4.12/25513 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół IV, lit. K 1939 171
39/221/0/4.12/25514 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół V, lit. M, P 1936 187
39/221/0/4.12/25515 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół V, lit. M, P 1937 199
39/221/0/4.12/25516 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół V, lit. M, P 1938 0
39/221/0/4.12/25517 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół V, lit. M, P 1939 0
39/221/0/4.12/25518 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół VI, lit. N, O, R, T 1936-1937 0
39/221/0/4.12/25519 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół VI, lit. N, O, R, T 1937 0
39/221/0/4.12/25520 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół VI, lit. N, O, R, T 1938 0
39/221/0/4.12/25521 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół VI, lit. N, O, R, T 1939 0
39/221/0/4.12/25522 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół VII, lit. S 1936 0
39/221/0/4.12/25523 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół VII, lit. S 1937-1938 0
39/221/0/4.12/25524 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół VII, lit. S 1939 0
39/221/0/4.12/25525 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół VIII, lit. U, W, Z, Ż 1936-1937 0
39/221/0/4.12/25526 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół VIII, lit. U, W, Z, Ż 1937 0
39/221/0/4.12/25527 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół VIII, lit. U, W, Z, Ż 1938 0
39/221/0/4.12/25528 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) Łódź, zespół VIII, lit. U, W, Z, Ż 1939 0
39/221/0/4.12/25529 Skorowidz ulic [1932] 0
39/221/0/4.12/25530 Skorowidz ulic m. Łodzi [1932] 0
39/221/0/4.12/86001 Statut organizacyjny Biura Ksiąg Stałej Ludności 1925-1928 0
39/221/0/4.12/86002 Instrukcje i okólniki. Zamówienia i korespondencje z właścicielami posesji dotyczące prowadzenia meldunków. Budżet 1930 r. Sprawozdanie z działalności Urzędu Meldunkowego od 25 II 1928 r. do 31 XII 1929 r. Sprawozdanie z działalności Biura Ksiąg Stałej Ludności za 1930 r. 1928-1931 0
39/221/0/4.12/86003 Ustawy, rozporządzenia, instrukcje i okólniki władz państwowych 1932 0
39/221/0/4.12/86004 Ustawy, rozporządzenia, instrukcje i okólniki władz państwowych 1933 0
39/221/0/4.12/86005 Sprawy budżetowe i zamierzenia skarbowe [Biura Ksiąg Ludności Stałej] od 1924 do 1932 r. 1924-1929 0
39/221/0/4.12/86006 Sprawy budżetowe 1929-1930-1931 1929-1931 0
39/221/0/4.12/86007 Sprawy budżetowe [na rok 1932/1933] 1931-1932 0
39/221/0/4.12/86008 Sprawy budżetowe [na rok 1933/1934] 1933-1934 0
39/221/0/4.12/86009 Sprawy dotyczące budżetu biura, preliminarze, instrukcje i zestawienia [na rok 1934/1935] 1934-1935 0
39/221/0/4.12/86010 Sprawy dotyczące budżetu biura, preliminarze, instrukcje i zestawienia [na rok 1935/1936] 1934-1936 0
39/221/0/4.12/86011 Sumy wpłacone dla Biura Ewidencji Ludności przez PKO, Urząd Pocztowy względnie bezpośrednio do Głównej Kasy Miejskiej 1934-1935 0
39/221/0/4.12/86012 Księga kasowa Biura Adresowego m[iasta] Łodzi 1922 0
39/221/0/4.12/86013 [Księga wpływów Biura Ksiąg Ludności Stałej] 1922-1923 0
39/221/0/4.12/86014 Kontrola wpływów Biura Ksiąg Stałej Ludności za przesiedlenia i opłaty za sporz[ądzenie] wyciągów 1922-1929 0
39/221/0/4.12/86015 Kontrola wpływów kasowych - Biuro Ksiąg Stałej Ludności 1923-1924 0
39/221/0/4.12/86016 Kontrola wpływów kasowych - Biuro Ksiąg Stałej Ludności 1925 0
39/221/0/4.12/86017 Kontrola wpływów za wyciągi - Biuro Ksiąg Stałej Ludności 1926-1927 0
39/221/0/4.12/86018 Księga kasowa Biura Ksiąg Stałej Ludności 1929-1931 0
39/221/0/4.12/86019 Książka kasowa Urzędu Meldunkowego 1932-1933 0
39/221/0/4.12/86020 Księga kasowa Biura Ewidencji Ludności 1933-1934 0
39/221/0/4.12/86021 Księga kasowa Biura Ewidencji Ludności 1934-1935 0
39/221/0/4.12/86022 Księga kontowa Biura Ewidencji Ludności 1933-1934 0
39/221/0/4.12/86023 Księga kontowa Biura Ewidencji Ludności 1934-1935 0
39/221/0/4.12/86024 Księga materiałowa Biura Meldunkowego nr 1 1932-1934 0
39/221/0/4.12/86025 Księga kasowa Biura Meldunkowego nr 3 1933-1935 0
39/221/0/4.12/86026 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - sprawy gospodarcze 1921-1922 0
39/221/0/4.12/86027 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - sprawy gospodarcze, korespondencja różna 1924-1925 0
39/221/0/4.12/86028 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - sprawy gospodarcze, korespondencja różna 1927 0
39/221/0/4.12/86029 Sprawy dotycząc[e] składnicy druków wartościowych (ks.iąg i kart meldunkowych), protokoły remanentu, protokoły z odbioru dostaw 1931-1935 0
39/221/0/4.12/86030 Różne sprawy gospodarcze 1933-1934 0
39/221/0/4.12/86031 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - personel biura, korespondencja różna drobna 1922-1926 0
39/221/0/4.12/86032 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - sprawy dotyczące pracowników 1923 0
39/221/0/4.12/86033 Korespondencja dotycząca Kasy P[ożyczkowo] O[szczędnościowo] Z[apomogowej] Biura Adresowego m[iasta] Łodzi 1923-1927 0
39/221/0/4.12/86034 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - dowody rzeczowe w sprawie kierownika K. Sitkowskiego [o nadużycia] 1926-1927 0
39/221/0/4.12/86035 Sprawy personalne 1933-1935 0
39/221/0/4.12/86036 [Sprawy personalne -] wezwania komorników 1933 0
39/221/0/4.12/86037 Korespondencja w sprawach personalnych 1934 0
39/221/0/4.12/86038 Korespondencja w sprawach personalnych 1935 0
39/221/0/4.12/86039 Kontrolka obecności 3 Biura Meldunkowego 1939-1940 0
39/221/0/4.12/86040 Kontrolka obecności [Biura Meldunkowego] 1939-1940 0
39/221/0/4.12/86041 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - listy płac 1922 0
39/221/0/4.12/86042 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - listy płac 1923 0
39/221/0/4.12/86043 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - listy płac 1924 0
39/221/0/4.12/86044 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - listy płac 1925 0
39/221/0/4.12/86045 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - listy płac 1926 0
39/221/0/4.12/86046 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - listy płac 1927 0
39/221/0/4.12/86047 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - dowody kasowe i listy płac 1922 0
39/221/0/4.12/86048 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - dowody kasowe rozchodowe [i listy płac] 1923 0
39/221/0/4.12/86049 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - dowody kasowe rozchodowe [i listy płac] 1923 0
39/221/0/4.12/86050 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - dowody kasowe rozchodowe [i listy płac] 1923 0
39/221/0/4.12/86051 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - dowody kasowe rozchodowe [i listy płac] 1923 0
39/221/0/4.12/86052 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - dowody kasowe rozchodowe i listy płac 1924 0
39/221/0/4.12/86053 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - dowody kasowe rozchodowe i listy płac 1924 0
39/221/0/4.12/86054 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - dowody kasowe rozchodowe i listy płac 1925 0
39/221/0/4.12/86055 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - dowody kasowe rozchodowe [i listy płac] 1925 0
39/221/0/4.12/86056 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - dowody kasowe rozchodowe i listy płac 1926 0
39/221/0/4.12/86057 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - dowody kasowe rozchodowe i listy płac 1926 0
39/221/0/4.12/86058 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - dowody kasowe rozchodowe i listy płac 1926 0
39/221/0/4.12/86059 Biuro Adresowe m[iasta] Łodzi - dowody kasowe rozchodowe i listy płac 1926 0
39/221/0/4.12/86060 Statystyka udzielonych informacji Biura Adresowego m[iasta] Łodzi 1923 0
39/221/0/4.12/86061 Biuro Adresowe. Statystyka udzielonych informacji 1924 0
39/221/0/4.12/86062 Biuro Adresowe. Statystyka udzielonych informacji 1925 0
39/221/0/4.12/86063 Biuro Adresowe. Statystyka udzielonych informacji 1926 0
39/221/0/4.12/86064 Biuro Adresowe. Statystyka udzielonych informacji 1927 0
39/221/0/4.12/86065 Korespondencja w sprawach wyciągów [z ksiąg ludności stałej] 1925 0
39/221/0/4.12/86066 Korespondencja różna w sprawie wyciągów [z ksiąg ludności stałej] 1925 0
39/221/0/4.12/86067 Korespondencje i podania o wydanie wyciągów [z ksiąg ludności stałej] Tom 1 1931 0
39/221/0/4.12/86068 Różne korespondencje [w sprawach informacji, wyciągów, zapisów w księgach ludności stałej]. Tom 4 1931 0
39/221/0/4.12/86069 Korespondencja w sprawach paszportowych (adnotacje [w księgach ludności stałej] o wydaniu dowodów osobistych) 1924 0
39/221/0/4.12/86070 Korespondencja w sprawach paszportowych [adnotacje w księgach ludności stałej o wydaniu dowodów osobistych] 1925 0
39/221/0/4.12/86071 Biuro Adresowe. Korespondencja różna [- informacje adresowe, zakup rejestratorów bębnowych, sprawy personalne] 1925 0
39/221/0/4.12/86072 Biuro Adresowe. Korespondencje różne [- informacje adresowe, sprawy personalne, karty i książki meldunkowe] 1927 0
39/221/0/4.12/86073 Różne korespondencje [- informacje adresowe] 1930 0
39/221/0/4.12/86074 Korespondencja Urzędu Meldunkowego 1931 0
39/221/0/4.12/86075 Różne [- mechanizacja biur ewidencji i ruchu ludności] 1931-1934 0
39/221/0/4.12/86076 Korespondencja różna [- ewidencja specjalna, opłaty za informacje, zaopatrzenie] 1932-1934 0
39/221/0/4.12/86077 Korespondencja różna [- ruch ludności] 1932-1934 0
39/221/0/4.12/86078 Korespondencja różna [- informacje adresowe, meldunki, zaświadczenia] 1935-1936 0
39/221/0/4.12/86079 Różne korespondencje [- informacje adresowe, poświadczenia zamieszkania] 1935-1936 0
39/221/0/4.12/86080 Korespondencja z władzami i osobami w sprawie wykonania obowiązku meldunkowego 1934-1935 0
39/221/0/4.12/86081 Akta zastępców prowadzących meld[unki] 1939 0
39/221/0/4.12/86082 Oddział meldunkowy. Sprawy różne 1939 0
39/221/0/4.12/86083 Korespondencja z władzami i osobami prywatnymi w sprawie rejestru mieszkańców 1933 0
39/221/0/4.12/86084 Sprawy dotyczące poświadczenia, nadania, pozbawienia lub utraty obywatelstwa 1936 0
39/221/0/4.12/86085 Zawiadomienia władz administracji ogólnej o wydaniu paszportów zagranicznych 1936 0
39/221/0/4.12/86086 Zawiadomienia o skazaniu 1932-1936 0
39/221/0/4.12/86087 Korespondencja i dowody osobiste przesłane ze Starostwa Grodzkiego Łódzkiego celem włączenia do akt i z braku tych akt nie włączone 1938-1939 0
39/221/0/4.12/86088 Wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1920-1922 0
39/221/0/4.12/86089 Wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1914-1927 0
39/221/0/4.12/86090 Wykazy metrykalne parafii ewangelickiej św. Jana w Łodzi, dotyczy urodzeń i śmierci 1920-1923 0
39/221/0/4.12/86091 Wykazy metrykalne parafii ewangelicko-augsburskiej św. Jana w Łodzi, dotyczy ślubów 1920-1923 0
39/221/0/4.12/86092 Wykazy metrykalne parafii rzymsko-katolickiej św. Wojciecha na Chojnach, dotyczy ślubów, urodzeń i śmierci 1918-1924 0
39/221/0/4.12/86093 Wykazy metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Przemienienia Pańskiego w Łodzi, dotyczy ślubów, urodzeń i śmierci 1918-1924 0
39/221/0/4.12/86094 Wykazy metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi - Radogoszczu, dotyczy ślubów, urodzeń i śmierci 1924-1925 0
39/221/0/4.12/86095 Wykazy metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łodzi, dotyczy urodzeń i śmierci 1918-1924 0
39/221/0/4.12/86096 Wykazy metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łodzi, dotyczy ślubów 1918-1924 0
39/221/0/4.12/86097 Wykazy metrykalne [parafii] rzymsko-katolickiej św. Stanisława Kostki w Łodzi, dotyczy urodzeń i śmierci 1919-1925 0
39/221/0/4.12/86098 Wykazy metrykalne parafii rzymsko-katolickiej św. Stanisława Kostki w Łodzi, dotyczy aktów ślubnych 1919-1925 0
39/221/0/4.12/86099 Wykazy metrykalne parafii rzymsko-katolickiej św. Józefa w Łodzi, dotyczy urodzeń i śmierci 1919-1925 0
39/221/0/4.12/86100 Wykazy metrykalne parafii rzymsko-katolickiej św. Józefa w Łodzi, dotyczy ślubów 1919-1923 0
39/221/0/4.12/86101 Wykazy metrykalne parafii rzymsko-katolickiej św. Krzyża w Łodzi, dotyczy urodzeń i śmierci 1919-1925 0
39/221/0/4.12/86102 Wykazy metrykalne parafii rzymsko-katolickiej św. Krzyża w Łodzi, dotyczy ślubów 1919-1925 0
39/221/0/4.12/86103 Wykazy metrykalne parafii rzymsko-katolickiej św. Kazimierza w Łodzi - Widzewie, [dotyczy urodzeń, śmierci i ślubów] 1924-1925 0
39/221/0/4.12/86104 Wykazy metrykalne parafii mariawickich w Łodzi: św. Franciszka z Asyżu, Przenajświętszego Sakramentu, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy [dotyczy urodzeń, śmierci i ślubów] 1923-1924 0
39/221/0/4.12/86105 Przesiedlenia 1924 r. Tom I 1924 0
39/221/0/4.12/86106 Przesiedlenia (przyjęcie do gminy i wystąpienie)1924 r. Tom II 1924 0
39/221/0/4.12/86107 Przesiedlenia 1925 r. Tom I 1925 0
39/221/0/4.12/86108 Przesiedlenia 1925 r. Tom II 1924-1927 0
39/221/0/4.12/86109 Przesiedlenia 1926 r. 1924-1927 0
39/221/0/4.12/86110 Przesiedlenia 1927 r. Tom I 1923-1928 0
39/221/0/4.12/86111 Przesiedlenia 1927 r. Tom II 1926-1929 0
39/221/0/4.12/86112 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1 do 200. Tom 1 1929 0
39/221/0/4.12/86113 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 201 do 400. Tom 2 1929 0
39/221/0/4.12/86114 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 401 do 600. Tom 3 1929 0
39/221/0/4.12/86115 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 601 do 800. Tom 4 1929 0
39/221/0/4.12/86116 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 801 do 1000. Tom 5 1929 0
39/221/0/4.12/86117 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1001 do 1200. Tom 6 1929 0
39/221/0/4.12/86118 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1201 do 1400. Tom 7 1929 0
39/221/0/4.12/86119 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1401 do 1600. Tom 8 1929 0
39/221/0/4.12/86120 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1601 do 1800. Tom 9 1929 0
39/221/0/4.12/86121 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1801 do 2000. Tom 10 1929 0
39/221/0/4.12/86122 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2001 do 2200. Tom 11 1929 0
39/221/0/4.12/86123 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2201 do 2400. Tom 12 1929 0
39/221/0/4.12/86124 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2401 do 2600. Tom 13 1929 0
39/221/0/4.12/86125 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2601 do 2800. Tom 14 1929 0
39/221/0/4.12/86126 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2801 do 3000. Tom 15 1929 0
39/221/0/4.12/86127 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3001 do 3200. Tom 16 1929 0
39/221/0/4.12/86128 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3201 do 3400. Tom 17 1929 0
39/221/0/4.12/86129 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3401 do 3600. Tom 18 1929 0
39/221/0/4.12/86130 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3601 do 3800. Tom 19 1929 0
39/221/0/4.12/86131 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3801 do 4000. Tom 20 1929 0
39/221/0/4.12/86132 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4001 do 4200. Tom 21 1929 0
39/221/0/4.12/86133 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4201 do 4400. Tom 22 1929 0
39/221/0/4.12/86134 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4401 do 4600. Tom 23 1929 0
39/221/0/4.12/86135 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4601 do 4800. Tom 24 1929 0
39/221/0/4.12/86136 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4801 do 5000. Tom 25 1929 0
39/221/0/4.12/86137 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5001 do 5200. Tom 26 1929 0
39/221/0/4.12/86138 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5201 do 5400. Tom 27 1929 0
39/221/0/4.12/86139 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5401 do 5600. Tom 28 1929 0
39/221/0/4.12/86140 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5601 do 5800. Tom 29 1929 0
39/221/0/4.12/86141 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5801 do 6000. Tom 30 1929 0
39/221/0/4.12/86142 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6002 do 6200. Tom 31 1929 0
39/221/0/4.12/86143 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6201 do 6400. Tom 32 1929 0
39/221/0/4.12/86144 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6401 do 6600. Tom 33 1929 0
39/221/0/4.12/86145 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6601 do 6790. Tom 34 1929 0
39/221/0/4.12/86146 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6791 do 7000. Tom 35 1929 0
39/221/0/4.12/86147 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7001 do 7200. Tom 36 1929 0
39/221/0/4.12/86148 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7201 do 7400. Tom 37 1929 0
39/221/0/4.12/86149 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7401 do 7600. Tom 38 1929 0
39/221/0/4.12/86150 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7601 do 7800. Tom 39 1929 0
39/221/0/4.12/86151 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7801 do 8000. Tom 40 1929 0
39/221/0/4.12/86152 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8001 do 8200. Tom 41 1929 0
39/221/0/4.12/86153 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8201 do 8400. Tom 42 1929 0
39/221/0/4.12/86154 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8401 do 8600. Tom 43 1929 0
39/221/0/4.12/86155 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8601 do 8800. Tom 44 1929 0
39/221/0/4.12/86156 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8801 do 9000. Tom 45 1929 0
39/221/0/4.12/86157 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9001 do 9200. Tom 46 1929 0
39/221/0/4.12/86158 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9201 do 9400. Tom 47 1929 0
39/221/0/4.12/86159 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9402 do 9600. Tom 48 1929 0
39/221/0/4.12/86160 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9601 do 9800. Tom 49 1929 0
39/221/0/4.12/86161 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9801 do 10000. Tom 50 1929 0
39/221/0/4.12/86162 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 10001 do 10200. Tom 51 1929 0
39/221/0/4.12/86163 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 10201 do 10396. Tom 52 1929 0
39/221/0/4.12/86164 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1 do 200. Tom 1 1930 0
39/221/0/4.12/86165 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 201 do 400. Tom 2 1930 0
39/221/0/4.12/86166 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 401 do 600. Tom 3 1930 0
39/221/0/4.12/86167 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 601 do 800. Tom 4 1930 0
39/221/0/4.12/86168 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 801 do 1000. Tom 5 1930 0
39/221/0/4.12/86169 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1001 do 1200. Tom 6 1930 0
39/221/0/4.12/86170 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1201 do 1400. Tom 7 1930 0
39/221/0/4.12/86171 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1401 do 1600. Tom 8 1930 0
39/221/0/4.12/86172 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1601 do 1800. Tom 9 1930 0
39/221/0/4.12/86173 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1801 do 2000. Tom 10 1930 0
39/221/0/4.12/86174 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2001 do 2200. Tom 11 1930 0
39/221/0/4.12/86175 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2201 do 2400. Tom 12 1930 0
39/221/0/4.12/86176 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2401 do 2600. Tom 13 1930 0
39/221/0/4.12/86177 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2601 do 2800. Tom 14 1930 0
39/221/0/4.12/86178 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2801 do 3000. Tom 15 1930 0
39/221/0/4.12/86179 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3001 do 3200. Tom 16 1930 0
39/221/0/4.12/86180 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3201 do 3400. Tom 17 1930 0
39/221/0/4.12/86181 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3401 do 3600. Tom 18 1930 0
39/221/0/4.12/86182 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3601 do 3800. Tom 19 1930 0
39/221/0/4.12/86183 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3801 do 4000. Tom 20 1930 0
39/221/0/4.12/86184 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4001 do 4200. Tom 21 1930 0
39/221/0/4.12/86185 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4201 do 4400. Tom 22 1930 0
39/221/0/4.12/86186 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4401 do 4600. Tom 23 1930 0
39/221/0/4.12/86187 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4601 do 4800. Tom 24 1930 0
39/221/0/4.12/86188 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4801 do 5000. Tom 25 1930 0
39/221/0/4.12/86189 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5001 do 5200. Tom 26 1930 0
39/221/0/4.12/86190 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5201 do 5400. Tom 27 1930 0
39/221/0/4.12/86191 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5401 do 5600. Tom 28 1930 0
39/221/0/4.12/86192 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5601 do 5800. Tom 29 1930 0
39/221/0/4.12/86193 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5801 do 6000. Tom 30 1930 0
39/221/0/4.12/86194 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6001 do 6200. Tom 31 1930 0
39/221/0/4.12/86195 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6201 do 6400. Tom 32 1930 0
39/221/0/4.12/86196 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6401 do 6600. Tom 33 1930 0
39/221/0/4.12/86197 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6601 do 6800. Tom 34 1930 0
39/221/0/4.12/86198 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6801 do 7000. Tom 35 1930 0
39/221/0/4.12/86199 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7001 do 7200. Tom 36 1930 0
39/221/0/4.12/86200 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7201 do 7400. Tom 37 1930 0
39/221/0/4.12/86201 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7401 do 7600. Tom 38 1930 0
39/221/0/4.12/86202 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7601 do 7800. Tom 39 1930 0
39/221/0/4.12/86203 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7801 do 8000. Tom 40 1930 0
39/221/0/4.12/86204 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8001 do 8200. Tom 41 1930 0
39/221/0/4.12/86205 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8201 do 8400. Tom 42 1930 0
39/221/0/4.12/86206 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8401 do 8600. Tom 43 1930 0
39/221/0/4.12/86207 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8601 do 8800. Tom 44 1930 0
39/221/0/4.12/86208 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8801 do 9000. Tom 45 1930 0
39/221/0/4.12/86209 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9001 do 9200. Tom 46 1930 0
39/221/0/4.12/86210 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9201 do 9400. Tom 47 1930 0
39/221/0/4.12/86211 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9401 do 9600. Tom 48 1930 0
39/221/0/4.12/86212 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9601 do 9800. Tom 49 1930 0
39/221/0/4.12/86213 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9801 do 10000. Tom 50 1930 0
39/221/0/4.12/86214 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 10001 do 10200. Tom 51 1930 0
39/221/0/4.12/86215 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 10201 do 10400. Tom 52 1930 0
39/221/0/4.12/86216 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 10401 do 10600. Tom 53 1930 0
39/221/0/4.12/86217 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 10601 do 10800. Tom 54 1930 0
39/221/0/4.12/86218 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 10801 do 11000. Tom 55 1930 0
39/221/0/4.12/86219 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 11001 do 11200. Tom 56 1930 0
39/221/0/4.12/86220 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 11201 do 11400. Tom 57 1930 0
39/221/0/4.12/86221 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 11401 do 11600. Tom 58 1930 0
39/221/0/4.12/86222 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 11601 do 11800. Tom 59 1930 0
39/221/0/4.12/86223 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 11801 do 12000. Tom 60 1930 0
39/221/0/4.12/86224 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 12001 do 12200. Tom 61 1930 0
39/221/0/4.12/86225 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 12201 do 12400. Tom 62 1930 0
39/221/0/4.12/86226 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 12401 do 12600. Tom 63 1930 0
39/221/0/4.12/86227 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 12601 do 12800. Tom 64 1930 0
39/221/0/4.12/86228 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 12801 do 13000. Tom 65 1930 0
39/221/0/4.12/86229 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 13001 do 13200. Tom 66 1930 0
39/221/0/4.12/86230 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 13201 do 13400. Tom 67 1930 0
39/221/0/4.12/86231 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 13401 do 13600. Tom 68 1930 0
39/221/0/4.12/86232 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 13601 do 13800. Tom 69 1930 0
39/221/0/4.12/86233 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 13801 do 14000. Tom 70 1930 0
39/221/0/4.12/86234 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 14001 do 14199. Tom 71 1930 0
39/221/0/4.12/86235 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 14200 do 14285. Tom 72 1930 0
39/221/0/4.12/86236 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1 do 200. Tom 1 1931 0
39/221/0/4.12/86237 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 201 do 400. Tom 2 1931 0
39/221/0/4.12/86238 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 401 do 600. Tom 3 1931 0
39/221/0/4.12/86239 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 601 do 800. Tom 4 1931 0
39/221/0/4.12/86240 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 801 do 1000. Tom 5 1931 0
39/221/0/4.12/86241 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1001 do 1200. Tom 6 1931 0
39/221/0/4.12/86242 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 120 do 1400. Tom 7 1931 0
39/221/0/4.12/86243 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1401 do 1600. Tom 8 1931 0
39/221/0/4.12/86244 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1601 do 1800. Tom 9 1931 0
39/221/0/4.12/86245 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1801 do 2000. Tom 10 1931 0
39/221/0/4.12/86246 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr2001 do 2200. Tom 11 1931 0
39/221/0/4.12/86247 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2201 do 2400. Tom 12 1931 0
39/221/0/4.12/86248 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2401 do 2600. Tom 13 1931 0
39/221/0/4.12/86249 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2601 do 2800. Tom 14 1931 0
39/221/0/4.12/86250 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2801 do 3000. Tom 15 1931 0
39/221/0/4.12/86251 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3001 do 3200. Tom 16 1931 0
39/221/0/4.12/86252 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3201 do 3400. Tom 17 1931 0
39/221/0/4.12/86253 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3401 do 3600. Tom 18 1931 0
39/221/0/4.12/86254 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3601 do 3800. Tom 19 1931 0
39/221/0/4.12/86255 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3801 do 4000. Tom 20 1931 0
39/221/0/4.12/86256 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4001 do 4200. Tom 21 1931 0
39/221/0/4.12/86257 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4201 do 4400. Tom 22 1931 0
39/221/0/4.12/86258 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4401 do 4600. Tom 23 1931 0
39/221/0/4.12/86259 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4601 do 4800. Tom 24 1931 0
39/221/0/4.12/86260 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4801 do 5000. Tom 25 1931 0
39/221/0/4.12/86261 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5001 do 5200. Tom 26 1931 0
39/221/0/4.12/86262 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5201 do 5400. Tom 27 1931 0
39/221/0/4.12/86263 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5401 do 5600. Tom 28 1931 0
39/221/0/4.12/86264 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5601 do 5800. Tom 29 1931 0
39/221/0/4.12/86265 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5801 do 6000. Tom 30 1931 0
39/221/0/4.12/86266 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6001 do 6200. Tom 31 1931 0
39/221/0/4.12/86267 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6201 do 6400. Tom 31 1931 0
39/221/0/4.12/86268 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6401 do 6600. Tom 33 1931 0
39/221/0/4.12/86269 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6601 do 6800. Tom 34 1931 0
39/221/0/4.12/86270 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6801 do 7000. Tom 35 1931 0
39/221/0/4.12/86271 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7001 do 7200. Tom 36 1931 0
39/221/0/4.12/86272 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7201 do 7400. Tom 37 1931 0
39/221/0/4.12/86273 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7401 do 7600. Tom 38 1931 0
39/221/0/4.12/86274 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7601 do 7800. Tom 39 1931 0
39/221/0/4.12/86275 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7801 do 8000. Tom 40 1931 0
39/221/0/4.12/86276 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8001 do 8200. Tom 41 1931 0
39/221/0/4.12/86277 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8201 do 8400. Tom 42 1931 0
39/221/0/4.12/86278 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8401 do 8600. Tom 43 1931 0
39/221/0/4.12/86279 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8601 do 8800. Tom 44 1931 0
39/221/0/4.12/86280 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8801 do 9000. Tom 45 1931 0
39/221/0/4.12/86281 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9001 do 9200. Tom 46 1931 0
39/221/0/4.12/86282 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9201 do 9400. Tom 47 1931 0
39/221/0/4.12/86283 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9401 do 9600. Tom 48 1931 0
39/221/0/4.12/86284 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9601 do 9800. Tom 49 1931 0
39/221/0/4.12/86285 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9801 do 10000. Tom 50 1931 0
39/221/0/4.12/86286 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 10001 do 10200. Tom 51 1931 0
39/221/0/4.12/86287 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 10201 do 10400. Tom 52 1931 0
39/221/0/4.12/86288 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 10401 do 10600. Tom 53 1931 0
39/221/0/4.12/86289 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 10601 do 10800. Tom 54 1931 0
39/221/0/4.12/86290 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 10801 do 11000. Tom 55 1931 0
39/221/0/4.12/86291 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 11001 do 11200. Tom 56 1931 0
39/221/0/4.12/86292 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 11201 do11400. Tom 57 1931 0
39/221/0/4.12/86293 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 11401 do 11600. Tom 58 1931 0
39/221/0/4.12/86294 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 11601 do 11717. Tom 59 1931 0
39/221/0/4.12/86295 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1 do 200. Tom 1 1932 0
39/221/0/4.12/86296 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 201 do 400. Tom 2 1932 0
39/221/0/4.12/86297 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 401 do 600. Tom 3 1932 0
39/221/0/4.12/86298 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 601 do 800. Tom 4 1932 0
39/221/0/4.12/86299 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 801 do 1000. Tom 5 1932 0
39/221/0/4.12/86300 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1001 do 1200. Tom 6 1932 0
39/221/0/4.12/86301 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1201 do 1400. Tom 7 1932 0
39/221/0/4.12/86302 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1401 do 1600. Tom 8 1932 0
39/221/0/4.12/86303 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1601 do 1800. Tom 9 1932 0
39/221/0/4.12/86304 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1801 do 2000. Tom 10 1932 0
39/221/0/4.12/86305 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2001 do 2200. Tom 11 1932 0
39/221/0/4.12/86306 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2201 do 2400. Tom 12 1932 0
39/221/0/4.12/86307 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2401 do 2600. Tom 13 1932 0
39/221/0/4.12/86308 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2601 do 2800. Tom 14 1932 0
39/221/0/4.12/86309 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2801 do 3000. Tom 15 1932 0
39/221/0/4.12/86310 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3001 do 3200. Tom 16 1932 0
39/221/0/4.12/86311 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3201 do 3400. Tom 17 1932 0
39/221/0/4.12/86312 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3401 do 3600. Tom 18 1932 0
39/221/0/4.12/86313 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3601 do 3800. Tom 19 1932 0
39/221/0/4.12/86314 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3801 do 4000. Tom 20 1932 0
39/221/0/4.12/86315 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4001 do 4200. Tom 21 1932 0
39/221/0/4.12/86316 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4201 do 4400. Tom 22 1932 0
39/221/0/4.12/86317 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4401 do 4599. Tom 23 1932 0
39/221/0/4.12/86318 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4600 do 4800. Tom 24 1932 0
39/221/0/4.12/86319 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4801 do 4999. Tom 25 1932 0
39/221/0/4.12/86320 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5000 do 5200. Tom 26 1932 0
39/221/0/4.12/86321 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5201 do 5400. Tom 27 1932 0
39/221/0/4.12/86322 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5401 do 5600. Tom 28 1932 0
39/221/0/4.12/86323 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5601 do 5800. Tom 29 1932 0
39/221/0/4.12/86324 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5801 do 6000. Tom 30 1932 0
39/221/0/4.12/86325 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6001 do 6200. Tom 31 1932 0
39/221/0/4.12/86326 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6201 do 6400. Tom 32 1932 0
39/221/0/4.12/86327 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6401 do 6600. Tom 33 1932 0
39/221/0/4.12/86328 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6601 do 6800. Tom 34 1932 0
39/221/0/4.12/86329 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6801 do 7000. Tom 35 1932 0
39/221/0/4.12/86330 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7001 do 7200. Tom 36 1932 0
39/221/0/4.12/86331 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7201 do 7400. Tom 37 1932 0
39/221/0/4.12/86332 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7401 do 7660. Tom 38 1932 0
39/221/0/4.12/86333 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1 do 100. Tom 1 1933 0
39/221/0/4.12/86334 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 101 do 200. Tom 2 1933 0
39/221/0/4.12/86335 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 201 do 300. Tom 3 1933 0
39/221/0/4.12/86336 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 301 do 400. Tom 4 1933 0
39/221/0/4.12/86337 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 401 do 499. Tom 5 1933 0
39/221/0/4.12/86338 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 500 do 600. Tom 6 1933 0
39/221/0/4.12/86339 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 601 do 690. Tom 7 1933 0
39/221/0/4.12/86340 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 691 do 799. Tom 8 1933 0
39/221/0/4.12/86341 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 801 do 900. Tom 9 1933 0
39/221/0/4.12/86342 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 901 do 1000. Tom 10 1933 0
39/221/0/4.12/86343 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1001 do 1200. Tom 11 1933 0
39/221/0/4.12/86344 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1201 do 1399. Tom 12 1933 0
39/221/0/4.12/86345 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1400 do 1600. Tom 13 1933 0
39/221/0/4.12/86346 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1601 do 1799. Tom 14 1933 0
39/221/0/4.12/86347 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1800 do 2000. Tom 15 1933 0
39/221/0/4.12/86348 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2001 do 2200. Tom 16 1933 0
39/221/0/4.12/86349 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2201 do 2399. Tom 17 1933 0
39/221/0/4.12/86350 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2400 do 2600. Tom 18 1933 0
39/221/0/4.12/86351 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2601 do 2799. Tom 19 1933 0
39/221/0/4.12/86352 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2800 do 2999. Tom 20 1933 0
39/221/0/4.12/86353 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3000 do 3200. Tom 21 1933 0
39/221/0/4.12/86354 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 320 do 3400. Tom 22 1933 0
39/221/0/4.12/86355 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3401 do 3600. Tom 23 1933 0
39/221/0/4.12/86356 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3601 do 3800. Tom 24 1933 0
39/221/0/4.12/86357 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3801 do 4000. Tom 25 1933 0
39/221/0/4.12/86358 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4001 do 4199. Tom 26 1933 0
39/221/0/4.12/86359 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4201 do 4400. Tom 27 1933 0
39/221/0/4.12/86360 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4401 do 4600. Tom 28 1933 0
39/221/0/4.12/86361 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4601 do 4799. Tom 29 1933 0
39/221/0/4.12/86362 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4801 do 5000. Tom 30 1933 0
39/221/0/4.12/86363 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5001 do 5200. Tom 31 1933 0
39/221/0/4.12/86364 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5201 do 5399. Tom 32 1933 0
39/221/0/4.12/86365 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5400 do 5600. Tom 33 1933 0
39/221/0/4.12/86366 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5601 do 5800. Tom 34 1933 0
39/221/0/4.12/86367 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5801 do 6000. Tom 35 1933 0
39/221/0/4.12/86368 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6001 do 6200. Tom 36 1933 0
39/221/0/4.12/86369 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6201 do 6400. Tom 37 1933 0
39/221/0/4.12/86370 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6401 do 6600. Tom 38 1933 0
39/221/0/4.12/86371 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6601 do 6800. Tom 39 1933 0
39/221/0/4.12/86372 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6801 do 7000. Tom 40 1933 0
39/221/0/4.12/86373 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7001 do 7200. Tom 41 1933 0
39/221/0/4.12/86374 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7201 do 7400. Tom 42 1933 0
39/221/0/4.12/86375 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7401 do 7599. Tom 43 1933 0
39/221/0/4.12/86376 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7600 do 7799. Tom 44 1933 0
39/221/0/4.12/86377 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7800 do nr 7817. Tom 45 1933 0
39/221/0/4.12/86378 Podania o dowody osobiste z załącznikami. Tom 46 1933 0
39/221/0/4.12/86379 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1 do 200. Tom 1 1934 0
39/221/0/4.12/86380 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 201 do 400. Tom 2 1934 0
39/221/0/4.12/86381 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 401 do 600. Tom 3 1934 0
39/221/0/4.12/86382 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 601 do 800. Tom 4 1934 0
39/221/0/4.12/86383 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 801 do 1000. Tom 5 1934 0
39/221/0/4.12/86384 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1001 do 1200. Tom 6 1934 0
39/221/0/4.12/86385 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1201 do 1400. Tom 7 1934 0
39/221/0/4.12/86386 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1401 do 1600. Tom 8 1934 0
39/221/0/4.12/86387 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1601 do 1800. Tom 9 1934 0
39/221/0/4.12/86388 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1801 do 2000. Tom 10 1934 0
39/221/0/4.12/86389 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2001 do 2200. Tom 11 1934 0
39/221/0/4.12/86390 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2201 do 2400. Tom 12 1934 0
39/221/0/4.12/86391 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2401 do 2600. Tom 13 1934 0
39/221/0/4.12/86392 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2602 do 2800. Tom 14 1934 0
39/221/0/4.12/86393 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2801 do 3000. Tom 15 1934 0
39/221/0/4.12/86394 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3001 do 3200. Tom 16 1934 0
39/221/0/4.12/86395 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3201 do 3400. Tom 17 1934 0
39/221/0/4.12/86396 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3401 do 3600. Tom 18 1934 0
39/221/0/4.12/86397 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3601 do 3800. Tom 19 1934 0
39/221/0/4.12/86398 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3801 do 4000. Tom 20 1934 0
39/221/0/4.12/86399 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4001 do 4200. Tom 21 1934 0
39/221/0/4.12/86400 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4201 do 4399. Tom 22 1934 0
39/221/0/4.12/86401 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4401 do 4600. Tom 23 1934 0
39/221/0/4.12/86402 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4601 do 4800. Tom 24 1934 0
39/221/0/4.12/86403 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4801 do 5000. Tom 25 1934 0
39/221/0/4.12/86404 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5001 do 5200. Tom 26 1934 0
39/221/0/4.12/86405 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5201 do 5400. Tom 27 1934 0
39/221/0/4.12/86406 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5401 do 5600. Tom 28 1934 0
39/221/0/4.12/86407 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5601 do 5800. Tom 29 1934 0
39/221/0/4.12/86408 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5801 do 6000. Tom 30 1934 0
39/221/0/4.12/86409 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6001 do 6200. Tom 31 1934 0
39/221/0/4.12/86410 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6201 do 6400. Tom 32 1934 0
39/221/0/4.12/86411 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6401 do 6600. Tom 33 1934 0
39/221/0/4.12/86412 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6601 do 6800. Tom 34 1934 0
39/221/0/4.12/86413 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6801 do 7000. Tom 35 1934 0
39/221/0/4.12/86414 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7001 do 7200. Tom 36 1934 0
39/221/0/4.12/86415 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7201 do 7400. Tom 37 1934 0
39/221/0/4.12/86416 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7401 do 7600. Tom 38 1934 0
39/221/0/4.12/86417 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7601 do 7673. Tom 39 1934 0
39/221/0/4.12/86418 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1 do 200. Tom 1 1935 0
39/221/0/4.12/86419 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 201 do 400. Tom 2 1935 0
39/221/0/4.12/86420 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 401 do 600. Tom 3 1935 0
39/221/0/4.12/86421 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 601 do 800. Tom 4 1935 0
39/221/0/4.12/86422 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 801 do 1000. Tom 5 1935 0
39/221/0/4.12/86423 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1001 do 1200. Tom 6 1935 0
39/221/0/4.12/86424 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1201 do 1400. Tom 7 1935 0
39/221/0/4.12/86425 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1401 do 1600. Tom 8 1935 0
39/221/0/4.12/86426 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1601 do 1800. Tom 9 1935 0
39/221/0/4.12/86427 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 1801 do 2000. Tom 10 1935 0
39/221/0/4.12/86428 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2001 do 2200. Tom 11 1935 0
39/221/0/4.12/86429 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2201 do 2400. Tom 12 1935 0
39/221/0/4.12/86430 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2401 do 2600. Tom 13 1935 0
39/221/0/4.12/86431 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2601 do 2800. Tom 14 1935 0
39/221/0/4.12/86432 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 2801 do 3000. Tom 15 1935 0
39/221/0/4.12/86433 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3001 do 3200. Tom 16 1935 0
39/221/0/4.12/86434 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3201 do 3400. Tom 17 1935 0
39/221/0/4.12/86435 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3401 do 3600. Tom 18 1935 0
39/221/0/4.12/86436 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3601 do 3800. Tom 19 1935 0
39/221/0/4.12/86437 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 3801 do 4000. Tom 20 1935 0
39/221/0/4.12/86438 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4001 do 4200. Tom 21 1935 0
39/221/0/4.12/86439 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4201 do 4400. Tom 22 1935 0
39/221/0/4.12/86440 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4401 do 4600. Tom 23 1935 0
39/221/0/4.12/86441 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4601 do 4800. Tom 24 1935 0
39/221/0/4.12/86442 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 4801 do 5000. Tom 25 1935 0
39/221/0/4.12/86443 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5001 do 5200. Tom 26 1935 0
39/221/0/4.12/86444 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5201 do 5400. Tom 27 1935 0
39/221/0/4.12/86445 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5401 do 5600. Tom 28 1935 0
39/221/0/4.12/86446 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 5601 do 5800. Tom 29 1935 0
39/221/0/4.12/86447 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6001 do 6200. Tom 31 1935 0
39/221/0/4.12/86448 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6201 do 6400. Tom 32 1935 0
39/221/0/4.12/86449 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6401 do 6600. Tom 33 1935 0
39/221/0/4.12/86450 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6601 do 6800. Tom 34 1935 0
39/221/0/4.12/86451 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 6801 do 7000. Tom 35 1935 0
39/221/0/4.12/86452 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7001 do 7200. Tom 36 1935 0
39/221/0/4.12/86453 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7201 do 7400. Tom 37 1935 0
39/221/0/4.12/86454 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7401 do 7600. Tom 38 1935 0
39/221/0/4.12/86455 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7601 do 7800. Tom 39 1935 0
39/221/0/4.12/86456 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 7801 do 8000. Tom 40 1935 0
39/221/0/4.12/86457 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8001 do 8200. Tom 41 1935 0
39/221/0/4.12/86458 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8201 do 8400. Tom 42 1935 0
39/221/0/4.12/86459 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8401 do 8600. Tom 43 1935 0
39/221/0/4.12/86460 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8601 do 8799. Tom 44 1935 0
39/221/0/4.12/86461 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 8801 do 8990. Tom 45 1935 0
39/221/0/4.12/86462 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9001 do 9200. Tom 46 1935 0
39/221/0/4.12/86463 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9201 do 9400. Tom 47 1935 0
39/221/0/4.12/86464 Podania o dowody osobiste z załącznikami od nr 9401 do 9485. Tom 48 1935 0
39/221/0/4.12/86465 Podania o dowody osobiste z załącznikami. Tom 49 1930-1935 0
39/221/0/4.12/86466 Akta wydanych dowodów osobistych - nazwiska na litery D, F, G; zespół nr 2. Tom 1 1936 0
39/221/0/4.12/86467 Akta wydanych dowodów osobistych - nazwiska na litery D, F, G; zespół nr 2. Tom 2 1936 0
39/221/0/4.12/86468 Akta wydanych dowodów osobistych - nazwiska na litery D, F, G; zespół nr 2. Tom 3 1936 0
39/221/0/4.12/86469 Akta wydanych dowodów osobistych - nazwiska na litery D, F, G - zespół nr 2. Tom 4 1936 0
39/221/0/4.12/86470 Akta wydanych dowodów osobistych - nazwiska na litery D, F, G - zespół nr 2. Tom 5 1936 0
39/221/0/4.12/86471 Akta wydanych dowodów osobistych - nazwiska na litery D, F, G - zespół nr 2. Tom 6 1936 0
39/221/0/4.12/86472 Akta wydanych dowodów osobistych - nazwiska na litery D, F, G - zespół nr 2. Tom 7 1936 0
39/221/0/4.12/86473 Akta wydanych dowodów osobistych - nazwiska na litery D, F, G - zespół nr 2. Tom 8 1936 0
39/221/0/4.12/86474 Akta wydanych dowodów osobistych - nazwiska na litery D, F, G - zespół nr 2. Tom 9 1936 0
39/221/0/4.12/86475 Akta wydanych dowodów osobistych - nazwiska na litery D, F, G - zespół nr 2. Tom 10 1936 0
39/221/0/4.12/86476 [Akta wydanych dowodów osobistych - nazwiska na litery D, F, G; zespół nr 2] Tom 11 1936-1937 0
39/221/0/4.12/86477 Podania o wydanie dowodów osob[istych] od nr 19 do 200[- nazwiska na litery M, P], zespół nr 5. Tom 1 1936 0
39/221/0/4.12/86478 Podania o wydanie dowodów osob[istych] od nr 201 do 400[- nazwiska na litery M, P], zespół nr 5. Tom 2 1936 0