Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Łodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1775-1945
- brak danych - 1775 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
przewodnik po zespole No - brak danych -
Pierwsza wzmianka o Łodzi pochodzi z 1332 r. Prawa miejskie otrzymała 14 lipca 1423 r. Przywilej lokacyjny został wydany przez Władysława Jagiełłę w Przedborzu. Do końca XVIII w. położona była w województwie łęczyckim i stanowiła własność biskupów kujawskich. W 1793 r. znalazła się w granicach państwa pruskiego, prowincji Prusy Południowe. Dobra biskupie zostały sekularyzowane i miasteczko stało się własnością rządową. Dnia 30 stycznia1821 r. Łódź otrzymała prawa osady fabrycznej, co zapoczątkowało przestrzenny i gospodarczy rozwój miasta oraz nasilenie się procesów osadniczych, głównie za sprawą sukienników i tkaczy przybywających przede wszystkim z Saksonii, Śląska i Prus. Na czele władz stał wówczas burmistrz, który dysponował aparatem wykonawczym w postaci urzędu municypalnego. W 1841 r. Łódź uzyskała prawa miasta gubernialnego, co spowodowało, iż odtąd zarząd miasta znajdował się w rękach prezydenta i magistratu. W latach 1807-1866 Łódź była położona kolejno w granicach: departamentu warszawskiego (1807-1815), województwa mazowieckiego (1815-1837), guberni warszawskiej (1837-1866). Po reformie administracyjnej 1867 r. miasto znalazło się w granicach guberni piotrkowskiej i stało się siedzibą władz powiatowych. Rosyjska administracja zarządzała Łodzią do początków 1915 r. Po jej ewakuacji pieczę na miastem przejął Główny Komitet Obywatelski, zastąpiony w lipcu tegoż roku przez niemiecki magistrat. Ten ostatni wykonywał swoje funkcje do listopada 1918 r. Wówczas to władzę w Łodzi objęły polskie instytucje samorządowe. Od 1919 r. Łódź była siedzibą nowoutworzonego województwa, a następnie także starostwa grodzkiego. Samorządowe władze miasta zaprzestały swojej działalności we wrześniu 1939 r. Początkowo ich miejsce zajął niemiecki Szef Zarządu Cywilnego przy 8 Armii. Od października 1939 r., aż do 19 stycznia1945 r. funkcjonował w Łodzi Zarząd Miejski (Stadtverwaltung), kierowany przez pochodzącego z nominacji nadburmistrza. Miasto zostało włączone do Rzeszy i od lutego 1940 r. znajdowało się w Okręgu „Kraj Warty” (Reichsgau Wartheland). W tym samym roku stało się siedzibą rejencji, a także zmieniło nazwę na Litzmannstadt. Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu z lat 1794-1875 (okres funkcjonowania kancelarii polskiej): Wydział Administracyjny – organizacja władz miejskich, opis historyczno-statystyczny, regulacja miasta, wytyczanie nowych dzielnic, podział na cyrkuły, sprawy o granice z właścicielami Bałut, rejestry pomiarowe, organizacja i działalność cechów, budowle miejskie, zagospodarowanie ulic, brukowanie i oświetlenie, regulacja rzek, budowa mostów i tam, eksploatacja lasów miejskich, sprawy finansowe miasta, wydatkowanie funduszów fabrycznych, pożyczki dla fabrykantów, akta ławnika fabrycznego w osadzie „Łódzka”, protokoły posiedzeń Rady Miejskiej z lat 1861-1869; Sekcja Fabryczna – wydzielenie terenów pod osadnictwo przemysłowe, założenie osad fabrycznych, budowa bielnika, folusza i przędzalni z funduszy rządowych, budowa fabryk prywatnych między innymi Ludwika Geyera, Traugotta Grohmana, Karola Scheiblera, kontrakty z osadnikami, pożyczki i ulgi dla nich, kontrola przywozu przędzy i produkcji, znaki fabryczne, dane statystyczne o produkcji włókienniczej, statystyka dotycząca ludności i gospodarki miasta oraz sąsiednich gmin; Wydział Policyjny – kontrola ludności, ruch ludności, zezwolenia na przyjazd cudzoziemców, wyjazdy za granicę, emigracja, kontrola paszportów, nadzór policyjny nad ludnością, przestępstwa, areszty i śledztwa, zwalczanie chorób zakaźnych, zezwolenia na otwarcie aptek, budowa szpitali, kontrola sanitarna miasta, organizacja służby lekarskiej, kontrola cen na targowiskach, paszporty na wyjazd za granicę, świadectwa przesiedleń, dzienniki korespondencyjne; Wydział Skarbowy – dochody i wydatki Kasy Miejskiej, dzierżawcy gruntów należących do miasta, czynsze i opłaty od mieszkańców, dochody skarbowe od cukru, soli, trunków i wyrobów tytoniowych, defraudacje skarbowe, licytacje i spadki, akta opieki nad małoletnimi i zabezpieczenie majątku po zmarłych rodzicach; Wydział Oświecenia – budowa kościołów i domów modlitwy, ustanowienie dozorów kościelnych i bożniczych, urządzanie cmentarzy, kontrola funduszów kościelnych, fundusze szkolne, rachunki kas szkolnych, budowa i stan szkół, szkoły w osadzie przemysłowej „Łódka” i szkoła Rzemieślniczo-Niedzielna; Wydział Służby Ogólnej – akta dotyczące obsadzania stanowisk burmistrzów, sekretarzy i urzędników, ustanowienie służby ogólnej, egzaminy na ławników i kasjerów, nominacje, deklaracje i odznaczenia, ogłaszanie przepisów prawnych, ekspedycja poczty, akta personalne urzędników i funkcjonariuszy; Wydział Wojskowy – utrzymanie gwardii narodowej i miejskiej, przemarsze wojsk, kwatery i furaż dla wojska, budowa koszar, pobór do wojska, spisy poborowych. Magistrat m. Łodzi z lat 1867-1914 (akta kancelarii rosyjskiej): Wydział Administracyjny, Oddział Administracyjny – organizacja i kompetencje władz oraz instytucji miejskich, rozporządzenia prezydenta i władz zwierzchnich, budżety miasta, dochody z eksploatacji majątku miejskiego i zakładów, podatki, budownictwo miejskie oraz prywatne, zabudowa placów i ulic, pomiary i plany miasta oraz ulic, budowa studni i wodociągów, kanalizacja miejska, oświetlenie miasta, eksploatacja lasów miejskich, utrzymanie parków, powstawanie spółek akcyjnych, zakładanie i utrzymanie szkół, teatry, kina,chóry i towarzystwa śpiewacze, sprawy wyznaniowe, akta personalne urzędników magistratu oraz ich pensji i emerytur; Oddział Oświaty – organizacja szkół i władz szkolnych, stan szkół elementarnych państwowych i prywatnych, średnich męskich państwowych żeńskich, szkół żydowskich, szkoły zawodowe, nauczyciele i ich uposażenia, fundusze szkolne, stypendia; Oddział Zdrowia – przepisy, zarządzenia, organizacja szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej, zakładanie aptek, walka z chorobami zakaźnymi, stan sanitarny miasta, statystyka zachorowalności, personel służby zdrowia; Oddział Administracji i Gospodarki Miejskiej – uroczystości państwowe, wybory do Dumy, zarządzenia prezydenta w sprawie herbu, wydawnictwa urzędowe, organizacja magistratu, podatki miejskie, statystyka gospodarcza, ubezpieczenia od ognia, nadzór nad cechami rzemieślniczymi, statystyka przemysłowa, zaopatrzenie fabryk, oszacowanie majątku fabrykantów, wystawy przemysłowe, zbiórki pieniężne, zezwolenia na prowadzenie kantorów, nadzór nad instytucjami wyznaniowymi; Oddział Policyjny – organizacja władz policyjnych, przepisy dotyczące spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczanie przestępczości, włóczęgostwa i fałszerstw, kontrola ksiąg ludności, przesiedlenia w obrębie miasta, kontrola cudzoziemców, sprawy paszportowe, nadzór budowlany, kontrola placówek handlu, restauracji i szynków, sprawy porządkowo-sanitarne miasta, zwalczanie przestępstw pospolitych, utrzymanie aresztów i osób aresztowanych, poszukiwanie zbiegów i osób skazanych wyrokami sądowymi; Oddział Wojskowo-Kwaterunkowy – akta spraw dotyczących zakwaterowania i zaopatrzenia wojska; Oddział Wojskowo-Policyjny – sprawy ogólne i organizacyjne, statystyka mieszkańców, kontrola ruchu ludności, przesiedlenia, pobór rekruta, spisy poborowych, odroczenia od służby wojskowej, księgi ludności stałej i niestałej; Kasa Miejska. Zarząd Miejski z lat 1915-1939: Rada Miejska – stenograficzne protokoły posiedzeń, księgi uchwał Rady, akta powołania komisji radzieckich, protokoły zebrań komisji, zatwierdzanie statutów wydziałów, sprawy osobowe pracowników Zarządu; Wydział Prezydialny – protokoły posiedzeń Magistratu, przepisy prawne, regulaminy dotyczące organizacji Zarządu Miejskiego i wydziałów, sprawozdania z działalności wydziałów, kontakty z urzędami administracji państwowej, udział miasta w uroczystościach, obchodach, zjazdach i kongresach, protokoły, sprawozdania oraz rejestracja drobnego przemysłu i rzemiosła, sprawozdania wydziałów dla prasy, odpowiedzi i wyjaśnienia w związku z ukazującymi się artykułami, wycinki z gazet, zakresy czynności pracowników, statutu etatów i stanowisk służbowych, klasyfikacja pracowników, ruch służbowy, przepisy dyscyplinarne, pomoc lekarska, emerytury i ubezpieczenia, wybory do Rady Miejskiej, wybory do Sejmu i Senatu; Wydział Finansowy – organizacja Wydziału, przepisy biurowe, instrukcje kasowo-rachunkowe, budżety, sprawozdania finansowe, bilanse zamknięcia w instytucjach miejskich, rewizje, lustracje finansowe w wydziałach, pożyczki miejskie, listy gwarancyjne, prośby o zwolnienie od udziału w subskrypcjach, regulacja pożyczek przez banki; Wydział Podatkowy – organizacja wydziału, statuty podatków i opłat na rzecz miasta oraz państwowych, sprawozdania oddziałów, przejęcie części kompetencji wydziału przez władze skarbowe, wymiar podatków miejskich i państwowych, wykaz posesji wraz ze szkicami sytuacyjnymi i tytułami własności do celów podatkowych; Wydział Oświaty i Kultury (początkowo Wydział Szkolny), Oddział Oświaty – sprawy ogólne, skład, regulaminy, protokoły posiedzeń Wydziału, Rada Szkolna, komisje, sprawozdania, budżety Wydziału, wydatki szkół, kontakty z władzami szkolnymi, akta osobowe nauczycieli szkół miejskich, szkoły polskie, żydowskie, niemieckie powszechne, średnie miejskie, szkolne pracownie specjalistyczne, ambulatoria i pomoc lekarska dla uczniów, Opieka i Wychowanie – kolonie, wycieczki, orkiestry szkolne, Oddział Obowiązku Szkolnego – statut, sprawozdania Komisji Powszechnego Nauczania, przymus szkolny, frekwencja, kontrola szkół, szkoły miejskie powszechne i wieczorowe, kursy dla dorosłych, protokoły posiedzeń Komisji Kulturalno-Oświatowej, Oddział Kultury – komisje: Oświaty i Kultury, Biblioteczna, Miejska Biblioteka Publiczna, biblioteki terenowe, wypożyczanie, zasób, ruch książek i czytelników, protokoły posiedzeń Komisji Teatralnej, afisze, programy, frekwencja, Miejski Kinematograf Oświatowy – afisze, programy, koncerty, poranki muzyczne, muzea; Komitet Obywatelski Niesienia Pomocy Biednym – organizacja, protokoły i sprawozdania z działalności, funkcjonowanie Komitetu Tanich Kuchen, protokoły posiedzeń Delegacji i Komisji Wydziału; Wydział Opieki Społecznej – sprawozdania z działalności Komitetu Tanich Kuchen, Komitet Rozdziału Chleba i Mąki – organizacja, podział miasta na okręgi, ich likwidacja, budżet, zadłużenie, likwidacja Komitetu, dostawy mąki, wypiek i sprzedaż chleba, kontrola i ekspertyza jakości produkcji, Instytucje dobroczynne – składy zarządów, regulaminy, sprawozdania z działalności, prośby o dotacje, zawiadomienia o przyznanych dotacjach, pomoc dla więźniów, pomoc lekarska dla ubogich, pomoc prawna i pomoc dla bezrobotnych; Wydział Zdrowia Publicznego – rozporządzenia, przepisy wydziałowe i władz nadzorczych, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności, budżety i sprawy osobowe, Oddział Szpitalnictwa – protokoły posiedzeń komisji lekarskiej, szpitale – statuty, sprawozdania, subsydia, ruch chorych, leczenie i żywienie, sanatoria, ambulatoria, zbiornia miejska i przytułki, Sekcja Walki z Gruźlicą – propaganda, organizacja dni gruźlicy, Oddział Sanitarny – uchwały, sprawozdania, zjazdy lekarzy, raporty z dokonanych inspekcji sanitarnych miasta, higiena, epidemie, komoro dezynfekcyjna, Oddział Weterynaryjny – rozporządzenia, sprawozdania statystyczne z zakresu chorób zwierzęcych i uboju; Wydział Techniczny, Oddział Ogólny – regulaminy i schematy organizacyjne, przepisy kancelaryjne, komisje Wydziału, przepisy budowlane, cenniki, nabywanie nieruchomości, wywłaszczenia, dzierżawy, odszkodowania, Oddziała Budowlany – plan zabudowy Łodzi i terenów podłódzkich, budowa kolonii mieszkaniowych, budowa placówek oświatowych, leczniczych, instytucji gospodarczych (rzeźni, stajni, garaży), gmachy miejskie – budowa, przebudowa, utrzymanie, budowa domów urzędniczych i robotniczych oraz baraków dla bezrobotnych; Oddział Drogowy – plany Łodzi i powiatów: łódzkiego, brzezińskiego, łęczyckiego, plan zabudowy okręgu łódzkiego, program robót, roboty publiczne i inwestycje, budowa i utrzymanie dróg, przebudowa ulic, konserwacja, pomiary ruchu drogowego, regulacja rzek, plany prac wodno-kanalizacyjnych, Oddział Regulacji – protokoły Komisji Planu i Regulacji, plany ogólne zabudowy Łodzi, plany szczegółowe dzielnic i obiektów, ulice – spisy, przemianowanie, oświetlenie, rozbudowa sieci tramwajowej, Oddział Pomiarów – granice miasta, plany zabudowy i regulacji, regulacja dzielnic, ulic, placów, dróg, szos, rzek, plany i szkice parków, boisk ogrodów, szpitali, kościołów, zakładów miejskich, podział nieruchomości, Inspekcja Budowlana – protokoły rozporządzenia, okólniki, sprawozdania, statystyka, Warsztaty Miejskie – cegielnie, budynki stanowiące własność Zarządu Miejskiego; Wydział Plantacji – delegacje Wydziału, organizacja, protokoły, sprawozdania z działalności, zadrzewienia miasta, ulic, parków, skwerów miejskich, zagospodarowanie obiektów sportowych, wystawy ogrodnicze i pokazy opieka nad grobami poległych w czasie I wojny światowej; Wydział Gospodarczy – przepisy dotyczące aprowizacji, cenniki na artykuły pierwszej potrzeby, kredyt aprowizacyjny dla miasta, wykazy tanich kuchen i przydzielonych im produktów, wykazy kooperatyw, statuty organizacyjne Wydziału i podległych przedsiębiorstw, lustracje wydziału, oczyszczanie miasta, nieruchomości miejskie – najem i dzierżawa; Wydział Statystyczny – organizacja Wydziału, kancelaria, zjazdy, wydawnictwa własne, meteorologia – notowania dzienne, demografia – spisy powszechne, ruch ludności, statystyka wydziałów Zarządu, statystyka nieszczęśliwych wypadków, samobójstw, alkoholizmu, więziennictwa, statystyka gospodarcza – płace, zatrudnienie, eksport tkanin, statystyka cen – artykułów powszechnego użytku, hurtowych artykułów spożywczych, hurtowych w innych miastach Polski, ceny detaliczne i targowe odzieży oraz obuwia, budżety rodzin, sprawozdania dla GUS o cenach i kosztach utrzymania, obszar miasta i inkorporacje, kwestionariusze rodzin spisu ludności z 1918 r.; Wydział Ewidencji Ludności – regulamin biura, przepisy meldunkowe, sprawozdania Biura Adresowego i Biura Ksiąg Ludności Stałej, statystyka ruchu cudzoziemców, ruch ludności polskiej w Łodzi; Urząd Stanu Cywilnego – organizacja, sprawozdania, komisja do spraw ustalania wieku, sekty chrześcijańskie i zmiana wyznania, bezwyznaniowi; Urząd Rozjemczy ds. Najmu – protokoły posiedzeń, sprawy sporne pomiędzy lokatorami i właścicielami domów; Urząd Mieszkaniowy – sprawozdania z działalności, sprawy personalne; Urząd Zasiłkowy – instrukcje dotyczące wypłaty zasiłków, opinie, biuletyny, budżet, statystyka wpływów i wypłat zasiłków; Wydział Przedsiębiorstw i Aprowizacji – protokoły delegacji Wydziału, statuty i przepisy organizacyjne, organizacja nowych przedsiębiorstw, projekty budowy kolei Łódź-Rokiciny-Tomaszów, unowocześnienie rzeźni miejskiej, gazownia, elektrownia, oświetlenie ulic, budowa stacji autobusowych i benzynowych, Łódzkie Towarzystwo Elektryczne – statut, sprawozdania, taryfy, tramwaje miejskie i podmiejskie, koncesje statut sprawozdania, budżety, oczyszczanie miasta, targowiska, Oddział Aprowizacji – organizacja, statystyka ludności miasta i gmin podłódzkich, organizacja aprowizacji dla ludności Łodzi w 1939 r.; Wydział Przemysłowy – przejęcie funkcji władzy przemysłowej I instancji od Komisarza Rządu na m. Łódź, organizacja i sprawozdania z działalności, cechy – ankiety rzemieślnicze, rejestr cechów, legalizacja statutów, protokoły zebrań wyborczych, rejestry i skorowidze zakładów przemysłowych i handlowych; Wydział Prawny – spory o wynagrodzenie za pracę, upadłości przedsiębiorstw oraz czynsze i związane z tym eksmisje; Wydział Kontroli – powołanie Wydziału, udział w komisjach miejskich, usprawnienia gospodarki miejskiej, protokoły kontroli ogólnej, lustracja wydziałów i instytucji miejskich, budżety Zarządu, wydziałów i instytucji, Komisja Rewizyjna Rady Przybocznej – powołanie, sprawozdania z działalności. Zarząd Miejski w Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt) 1939-1945. Zarząd Ogólny (Allgemeine Verwaltung). W jego skład wchodziły następujące wydziały: Główny i Organizacyjny (Haupt und Organisationsamt) – okólniki nadburmistrza dotyczące spraw wewnętrznych Zarządu, sprawozdania wydziałów i przedsiębiorstw, budżety, sprawozdania komisarza miasta, prywatne prośby Niemców do nadburmistrza, protokoły posiedzeń decernentów, korespondencja burmistrza z prezesem rejencji, burmistrzami innych miast i władzami partyjnymi. Wydział Personalny (Personalamt) –organizacja Wydziału, przepisy dotyczące uposażeń zatrudnionych pracowników, wykazy zatrudnionych według narodowości i wydziałów, wykazy pracowników wcielonych do wojska, do „Volkssturmu” i do obrony przeciwlotniczej. Wydział Prawny (Rechtsamt) – akta procesowe o czynsze, dzierżawy, ujednolicenie umów, podania, informacje o odszkodowaniach dla volksdeutschów za szkody wojenne i „terror polski”. Wydział Statystyczny (Statistiches Amt) – organizacja Wydziału, publikacje danych statystycznych, statystyka ludności, ruch naturalny ludności w dzielnicach, wyniki spisu ludności w 1940 r.; statystyka cen artykułów żywnościowych, odzieżowych, gospodarstwa domowego, budżety rodzinne; statystyka gospodarcza – wykazy fabryk, zestawienia zakładów rzemieślniczych, przedsiębiorstwa miejskie, rzeźnia, kanalizacja i wodociągi, tramwaje, oczyszczanie miasta; placówki oświaty i kultury – szkoły, biblioteki, teatry, muzea, hale sportowe; szpitale – ruch chorych, personel lekarski; opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą; rolnictwo – wykazy zasiewów, zwierząt gospodarskich, spis rolny z 1942 r.; meteorologia – dzienne zestawienia temperatur, wilgotności, wiatru; Zarząd Getta (Gettoverwaltung) – utworzenie getta, statystyka ruchu ludności, zaopatrzenie w żywność, leki i opał oraz rozdzia Księgi wójtowskie i radzieckie z lat 1471-1835 w Archiwum Głównym Akt Dawnych
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 8 0
1 Księga radziecka (księga wieczysta) 0 0
2 Urząd Municypalny i Magistrat m. Łodzi 1794-1867 0 0
2.1 Wydział Administracyjny 454 1794-1913 0
2.1.1 Sekcja Fabryczna 119 1808-1882 18
2.2 Wydział Policyjny 368 1798-1874 0
2.3 Wydział Skarbowy 515 1807-1879 0
2.3.1 Kasa Miejska 117 1821-1877 0
2.4 Wydział Oświecenia 143 1806-1894 0
2.5 Wydział Służby Ogólnej 155 1810-1874 7902
2.6 Wydział Wojskowy 83 1804-1891 22238
3 Magistrat m. Łodzi (Magistrat goroda Lodzi) 1867-1914 0 0
3.1 Wydział Administracyjny 0 0
3.1.1 Oddział I 2555 1867-1918 3849
3.1.2 Oddział II 461 1870-1916 0
3.1.3 Oddział III 689 1868-1914 0
3.1.4 Oddział IV 1442 1825-1987 0
3.2 Wydział Wojskowo-Policyjny 0 0
3.2.1 Oddział V 1233 1848-1914 0
3.2.2 Oddział VI 350 1866-1914 0
3.2.3 Oddział VII 2978 1013-1983 133138
3.3 Kasa Miejska 379 1867-1918 0
3.4 Dawne pomoce kancelaryjne 21 1784-1914 0
4 Zarząd Miejski w Łodzi 1915-1939 0 0
4.1 Rada Miejska 1227 1915-1939 0
4.2 Wydział Prezydialny 6948 1911-1958 0
4.3 Wydział Finansowy 2682 1913-1943 0
4.4 Wydział Podatkowy 1020 1915-1949 0
4.5 Wydział Oświaty i Kultury 1532 1907-1941 0
4.6 Wydział Opieki Społecznej 6589 1903-1949 0
4.7 Wydział Zdrowia 0 0
4.7.1 Oddział Ogólny 122 1915-1940 0
4.7.2 Oddział Szpitalnictwa (Lecznictwa) 372 1899-1941 0
4.7.3 Oddział Sanitarny 227 1915-1939 0
4.7.4 Oddział Świadczeń i Rewindykacji 13 1916-1940 0
4.8 Wydział Techniczny 3820 1876-1952 0
4.9 Wydział Plantacji 95 1915-1939 0
4.10 Wydział Gospodarczy 229 1912-1940 0
4.11 Wydział Statystyczny 0 0
4.11.1 Kancelaria 104 1915-1939 0
4.11.2 Meteorologia 18 1903-1939 0
4.11.3 Sekcja I Demograficzna 67 1911-1939 0
4.11.4 Sekcja II Statystyki Demograficznej i Społecznej 348 1918-1940 0
4.11.5 Sekcja III Statystyki Gospodarczej 118 1913-1939 0
4.11.6 Sekcja III A - Referat Cen 216 1914-1939 0
4.11.7 Różne 32 1918-1949 0
4.12 Wydział Ewidencji Ludności 1775 1833-1940 299817
4.13 Urząd Stanu Cywilnego 56 1913-1939 0
4.14 Urząd Rozjemczy ds. Najmu 59 1919-1936 0
4.15 Urząd Mieszkaniowy 37 1919-1924 0
4.16 Urząd Zasiłkowy 48 1924-1934 0
4.17 Wydział Wojskowy 3 1939-1939 0
4.18 Wydział Przedsiębiorstw Miejskich 0 0
4.18.1 Oddział Ogólny 41 1919-1939 0
4.18.2 Oddział Organizacji Nowych Przedsiębiorstw 56 1914-1939 0
4.18.3 Oddział Kontroli 194 1887-1940 0
4.18.4 Oddział Aprowizacji 47 1920-1939 0
4.19 Wydział Przemysłowy 47364 1894-1963 0
4.20 Wydział Prawny 227 1909-1940 0
4.21 Wydział Kontroli 133 1917-1939 0
5 Zarząd Miejski w Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt) 1939-1945 0 0
5.1 Zarząd Ogólny (Allgemeine Verwaltung) 0 0
5.1.1 Wydział Główny i Organizacyjny (Haupt-und Organisationsamt) 153 1936-1945 0
5.1.2 Biuro Nadburmistrza (Büro des Oberbürgermeisters) 26 1939-1944 0
5.1.3 Wydział Personalny (Personalamt) 25315 1194-1993 0
5.1.4 Wydział Prawny (Rechtsamt) 107 1939-1944 0
5.1.5 Wydział Statystyczny (Statistisches Amt) 220 1939-1944 0
5.1.6 Wydział Informacji (Nachrichtenamt) 8 1940-1944 0
5.1.7 Urząd Stanu Cywilnego (Standesamt) 8 1940-1945 0
5.1.8 Wydział Ubezpieczeń (Versicherungsamt) 16 1940-1944 0
5.1.9 Wydział Gospodarki i Wyżywienia (Ernährungs und Wirtschaftsamt) 3 1939-1943 0
Zarząd Getta (Gettoverwaltung) 2192 1939-1945 667370
5.1.11 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego (Amt für Raumbewirtschaftung) 7 1943-1943 0
5.2 Zarząd Policji 0 0
5.2.1 Wydział Policji Budowlanej (Baupolizeiamt) 132 1933-1945 0
5.2.2 Wydział Policji Przemysłowej (Gewerbepolizei) 24 1940-1945 0
5.2.3 Wydział Obrony Powietrznej (Luftschutzamt) 69 1941-1944 0
5.3 Zarząd Szkolnictwa (Schulverwaltung) 167 1939-1945 0
5.4 Zarząd Kultury i Wypoczynku (Verwaltung der Kultur und Gemeinschaftspflege) 0 0
5.4.1 Wydział Miejskich Scen (Städtisches Bühnenamt) 2 1941-1944 0
5.5 Zarząd Opieki Społecznej i Pomocy Młodzieży (Verwaltung der Fürsorge und Jugendhilfe) 0 0
5.5.1 Wydział Opieki Społecznej (Volkspflegeamt) 197 1934-1945 0
5.5.2 Wydział Młodzieżowy (Jugendamt) 48 1939-1944 0
5.6 Zarząd Zdrowia i Wychowania Fizycznego (Verwaltung des Gesundheitswesens und der Volks und Judendertüchtigung) 0 0
5.6.1 Wydział Zdrowia (Gesundheitsamt) 59 1939-1945 0
5.7 Zarząd Budownictwa, Osiedli i Mieszkań (Verwaltung des Bau, Wohnungs und Siedlungswesen) 0 0
5.7.1 Wydział Budownictwa (Bauverwaltungsamt) 327 1939-1945 0
5.7.2 Wydział Planowania (Stadtplannungsamt) 354 1939-1945 0
5.7.3 Wydział Osiedli i Mieszkań (Wohnbau und Siedlungsamt) 35 1939-1942 0
5.7.4 Wydział Pomiarów (Stadtvermessungsamt) 1860 1940-1945 0
5.7.5 Wydział Budownictwa Naziemnego (Hochbauamt) 294 1939-1945 0
5.7.6 Wydział Materiałów Budowlanych (Baustoffamt) 59 1940-1945 0
5.8 Zarząd Instytucji Użyteczności Publicznej (Verwaltung der öffentlichen Einrichtungen und der Wirtschaftsörderung) 0 0
5.8.1 Wydział Plantacji (Gartenamt) 1 1939-1939 0
5.8.2 Rzeźnia (Schlacht-und Viehhof) 1 1940-1940 0
5.8.3 Cmentarze (Friedhofsamt) 1 1942-1942 0
5.8.4 Wydział Pożyczek (Leihamt) 0 0
5.8.5 Miejska Kasa Oszczędnościowa (Stadtsparkasse) 5 1940-1944 0
5.8.6 Wydział Roszczeń Gospodarczych (Amt für Wirtschaftforderung) 0 0
5.9 Zarząd Przedsiębiorstw Gospodarczych (Verwaltung für wirtschaftliche Unternehmungen) 0 0
5.9.1 Gazownia (Gaswerk) 2 1939-1944 0
5.9.2 Wodociągi (Wasserwerk) 1 1944-1944 0
5.10 Zarząd Podatków i Finansów (Finanz- und Steuerverwaltung) 0 0
5.10.1 Wydział Skarbowy (Kämmereiamt) 1 1942-1942 0
5.10.2 Wydział Nieruchomości (Liegenschaftsamt) 175 1915-1949 0
5.10.3 Wydział Podatkowy (Steueramt) 1605 1940-1950 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 5.1.10 Zarząd Getta (Gettoverwaltung)
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/221/0/5.1.10/29181 [Organizacja, obszar Getta] 1939-1940 22
39/221/0/5.1.10/29182 Organisation im Getto. [Sprawozdania tygodniowe i miesięczne z działalności Gminy Żydowskiej, o ruchu ludności, produkcji i dostawach artykułów żywnościowych] 1940-1941 797
39/221/0/5.1.10/29183 Organisation des Gettos. [Wykazy parcel w Getcie; pisma do prezydenta Rejencji Łódzkiej w sprawie osiedlenia w Getcie Łódzkim Żydów z innych miast; informacje o stanie transportów] 1941-1943 195
39/221/0/5.1.10/29184 Organisations im Getto. [Sprawozdania z działalności resortów i wydziałów administracji gettowej; produkcja, ruch ludności, sprawy policyjne] 1941-1942 248
39/221/0/5.1.10/29185 [Ruch ludności w Getcie] 1941-1943 65
39/221/0/5.1.10/29186 [Statystyka ludności Getta] 1944-1944 93
39/221/0/5.1.10/29187 Bevölkerungsbewebung und Meldungen über Zahl der Beschäftigten im Getto 1941-1944 253
39/221/0/5.1.10/29188 [Nastroje wśród ludności Getta] 1942-1942 25
39/221/0/5.1.10/29189 [Aprowizacja ludności w Getcie] 1940-1944 46
39/221/0/5.1.10/29190 Angebote an das Ernährungs und Wirtschaftsamt 1940-1941 113
39/221/0/5.1.10/29191 Ernährungslage des Gettos. [Zarządzenia Biebowa o dostawach żywności dla Getta] 1943-1944 36
39/221/0/5.1.10/29192 Baluter Ring.[Korespondencja z resortami pracy w Getcie oraz z przedsiębiorstwami w sprawach zaopatrzenia, dostaw żywności i surowców, zamówienia produkcyjne] 1940-1943 425
39/221/0/5.1.10/29193 [Wynagrodzenie za pracę w Getcie] 1942-1942 13
39/221/0/5.1.10/29194 [Wycinki z "Völkischer Beobachter" i "Hamburger Anzeiger"] 1944-1944 28
39/221/0/5.1.10/29195 Der Älteste der Juden Allgemeines 1940-1942 756
39/221/0/5.1.10/29196 Monatsberichte des Judenältesten 1941-1943 278
39/221/0/5.1.10/29197 Monatsberichte des Judenältesten 1941-1943 150
39/221/0/5.1.10/29198 Monatsberichte des Judenältesten 1941-1943 237
39/221/0/5.1.10/29199 Tagesberichte des Judenältesten [o czynnościach Gminy Żydowskiej] 1941-1941 693
39/221/0/5.1.10/29200 Tagesberichte des Ältesten der Juden [o czynnościach Gminy Żydowskiej] 1941-1942 265
39/221/0/5.1.10/29201 Wöchentliche (monatliche) Tätigkeitsberichte des Ältesten der Juden 1942-1942 468
39/221/0/5.1.10/29202 Tägliche Tätigkeitsberichte des Ältesten der Juden 1942-1943 805
39/221/0/5.1.10/29203 Tägliche Tätigkeitsberichte des Ältesten der Juden 1943-1944 298
39/221/0/5.1.10/29204 Wöchentliche (monatliche) Tätigkeitsberichte des Ältesten der Juden 1943-1943 620
39/221/0/5.1.10/29205 Wöchentliche (monatliche) Tätigkeitsberichte des Ältesten der Juden 1944-1944 247
39/221/0/5.1.10/29206 Meldungen über Sterblichkeit im Getto 1941-1941 146
39/221/0/5.1.10/29207 Meldungen über Sterblichkeit im Getto 1942-1942 509
39/221/0/5.1.10/29208 Meldungen über Sterblichkeit im Getto 1943-1943 176
39/221/0/5.1.10/29209 Meldungen der O.D.Abteilung des Ältesten der Juden 1942-1943 327
39/221/0/5.1.10/29210 Beschaffungs-Ordnung der Stadtverwaltung Litzmannstadt 27
39/221/0/5.1.10/29211 Bekanntmachung für das Getto nr 1-400 1940-1942 382
39/221/0/5.1.10/29212 Schriftwechsel im Hause [Zarządzenia i okólniki oraz korespondencja wewnątrz Wydziału do spraw Getta] 1941-1944 536
39/221/0/5.1.10/29213 Anordungen Getto V. von Biebow 1940-1942 33
39/221/0/5.1.10/29214 Anordungen [Biebowa] 1942-1943 105
39/221/0/5.1.10/29215 Anordnungen- Umlaüfe, Schriftwechsel im Hause. Rundverfügungen und Umlaüfe. 1940-1941 332
39/221/0/5.1.10/29216 Anordnungen, Umläufe und Schriftwechsel im Hause. 1940-1942 534
39/221/0/5.1.10/29217 Anordnungen, Umläufe G.V. 1940-1943 75
39/221/0/5.1.10/29218 Anordnungen und Umläufe an alle Abteilungsleiten Getto-Verwaltung 1942-1944 80
39/221/0/5.1.10/29219 Anordnungen 1942-1943 41
39/221/0/5.1.10/29220 Anordnungen und Schriftwechsel im Hause 1943-1944 156
39/221/0/5.1.10/29221 An die Abteilungen im Hause. [Pisma Biebowa do pracowników poszczególnych wydziałów t.s.różnych spraw wewnętrznych urzędu oraz Getta] 1941-1941 177
39/221/0/5.1.10/29222 Herrn Czarnulla [korespondencja w wydziałami i poszczególnymi urzędami w różnych sprawach] 1941-1942 623
39/221/0/5.1.10/29223 Bekanntmachungen für Getto 1942-1944 26
39/221/0/5.1.10/29224 Rundschreiben, [zarządzenia, pisma okólne, notatki urzędowe i korespondencja w sprawach Getta] 1942-1944 147
39/221/0/5.1.10/29225 Umläufe. [Pisma okólne do wydziałów i pracowników G.V.] 1941-1943 757
39/221/0/5.1.10/29226 Umläufe [do kierowników wydziałów i pracowników G.V.] 1942-1944 76
39/221/0/5.1.10/29227 Umläufe. [Pisma okólne do wydziałów i pracowników G.V.] 1944-1944 144
39/221/0/5.1.10/29228 Amtliche Mitteilungen herausgegeben vom Reichstreuhändler für den öffentlichen Dienst 1942-1944 650
39/221/0/5.1.10/29229 Abschr.v.Verfg.[odpisy zarządzeń niemieckich z prasy urzędowej] 1942-1944 142
39/221/0/5.1.10/29230 [Odpisy zarządzeń niemieckich z prasy urzędowej] 1942-1943 80
39/221/0/5.1.10/29231 Instandsetzung des Gettozaunes 1941-1943 37
39/221/0/5.1.10/29232 Aktenvermerke [notatki z konferencji i narad] 1941-1944 247
39/221/0/5.1.10/29233 Aktennotizen und Berichte [dotyczące spraw ogólnych Getta w Łodzi oraz jego utworzenia] 1939-1944 264
39/221/0/5.1.10/29234 Aktennotizen und Berichte 1940-1941 442
39/221/0/5.1.10/29235 Aktennotizen und Anordnungen 1941-1942 169
39/221/0/5.1.10/29236 Aktennotizen. [Sprawozdania i notatki urzędowe Ribbego i innych urzędników] 1940-1941 76
39/221/0/5.1.10/29237 Aktennotiz 1941-1942 31
39/221/0/5.1.10/29238 Aktennotizen [Codzienny ilościowy wykaz ludności żydowskiej w Getcie od 14.11.1943 do 10.07.1944 oraz wykaz dzieci polskich od 30.12.1943 do 01.03.1944] 1941-1944 393
39/221/0/5.1.10/29239 Schriftwechsel mit Juden. [Älteste der Juden] 1941-1944 91
39/221/0/5.1.10/29240 Der Älteste der Juden- Jakubowicz, Schriftwech[s]el. [Dotyczy produkcji i wykonania zamówień] 1941-1944 402
39/221/0/5.1.10/29241 Bericht über die Prüfung bei der Gettoverwaltung-Litzmannstadt. 1943-1943 58
39/221/0/5.1.10/29242 Jahresberichte [z działalności wydziałów G.V.za 1941r.] 1941-1942 160
39/221/0/5.1.10/29243 Statistik [zatrudnienie i produkcja w Getcie według resortów i wydziałów, wykazy dostaw artykułów żywnościowych] 1940-1944 385
39/221/0/5.1.10/29244 Tätigkeitsberichte [miesięczne dotyczące działalności ogólnej G.V.oraz dostaw dla Getta] 1940-1941 98
39/221/0/5.1.10/29245 Monatsberichte der Gettoverwaltung [ogólne i poszczególnych wydziałów] 1940-1943 403
39/221/0/5.1.10/29246 Monatsberichte der Abteilungen 1941-1943 562
39/221/0/5.1.10/29247 Monatsberichte [Wydziałów G.V. Plan rozmieszczenia zakładów przemysłowych w Getcie według liczby robotników] 1940-1944 97
39/221/0/5.1.10/29248 Metall-Abteilung. [Sprawozdania o produkcji i dostawach wydziałów i resortów w Getcie] 1941-1944 119
39/221/0/5.1.10/29249 Monatsberichte [o stanie zatrudnienia w G.V] 1941-1944 295
39/221/0/5.1.10/29250 Monatliche Produktionsübersichten der Abteilungen des Arbeits-Resorts [oraz dane o liczbie zatrudnionych] 1941-1943 138
39/221/0/5.1.10/29251 Monatsberichte [poszczególnych wydziałów z realizacji zamówień] 1941-1944 172
39/221/0/5.1.10/29252 Monatliche Meldungen über Infektionskrankheiten im Getto 1942-1943 69
39/221/0/5.1.10/29253 Monatliche Warenbestandsmeldungen der Sonderabteilung des Judenältesten 1941-1943 650
39/221/0/5.1.10/29254 Monatliche Warenbestandsmeldungen der Sonderabteilung des Judenältesten 1942-1943 135
39/221/0/5.1.10/29255 Monatliche Warenbestandsmeldungen der Bankabteilung des Judenältesten 1942-1943 46
39/221/0/5.1.10/29256 Monatliche Warenbestandsmeldungen der Zentraleinkaufstelle des Judenältesten 1941-1943 345
39/221/0/5.1.10/29257 Monatliche Warenbestandsmeldungen der Altmaterialien-Einkaufsstelle des Judenältesten 1941-1943 84
39/221/0/5.1.10/29258 Wochenberichte der Abteilungen. [Głównie Wydz.Włókienniczego o realizacji zamówień wojskowych] 1942-1943 332
39/221/0/5.1.10/29259 Wochenberichte der Abteilungen.[Zestawienia zamówień i dostaw] 1943-1944 93
39/221/0/5.1.10/29260 Beschäftigtenberichte Aktennotizen betr. Getto Auskämmungsaktion in den Werkkuchen 1944-1944 156
39/221/0/5.1.10/29261 Meldungen über Gettobetriebe. [O realizacji zamówień wojskowych] 1941-1943 41
39/221/0/5.1.10/29262 Aufträge. [Sprawozdania z realizacji] 1941-1942 62
39/221/0/5.1.10/29263 Bewegungsberichte [Z realizacji zamówień wojskowych] 1941-1942 63
39/221/0/5.1.10/29264 Berichte der Polizei und Kripo [o zastrzeleniu Żydów uciekających z Getta i zatrzymaniu przemytników] 1942-1942 35
39/221/0/5.1.10/29265 Oberkommando des Heeres. [Korespondencja w sprawie zamówień wojskowych] 1942-1943 35
39/221/0/5.1.10/29266 Bewegungsberichte VIII. [Sprawozdania z wykonania zamówień wojskowych] 1942-1943 468
39/221/0/5.1.10/29267 Aufstellung der Produktion des Gettos in Litzmannstadt 1940-1944 40
39/221/0/5.1.10/29268 Aufstellungen VII. [Sprawozdania z wykonania zamówień wojskowych] 1942-1943 409
39/221/0/5.1.10/29269 Aufstellungen [Sprawozdania z wykonania zamówień wojskowych] 1942-1942 493
39/221/0/5.1.10/29270 Auftraggeber.[Sprawozdania z wykonania zamówień wojskowych] 1942-1942 343
39/221/0/5.1.10/29271 Auftraggeber IX. [Sprawozdania z wykonania zamówień wojskowych] 1943-1943 502
39/221/0/5.1.10/29272 Auftraggeber X. [Sprawozdania z wykonania zamówień wojskowych] 1943-1943 454
39/221/0/5.1.10/29273 Auftraggeber XI. [Sprawozdania z wykonania zamówień wojskowych] 1943-1943 488
39/221/0/5.1.10/29274 Auftraggeber. [Sprawozdania z wykonania zamówień wojskowych] 1944-1944 14
39/221/0/5.1.10/29275 Umstufungen der Angestellten 1941-1944 569
39/221/0/5.1.10/29276 Zurückgestellte Umstufungen 1943-1944 39
39/221/0/5.1.10/29277 Verschiedenes.Agestellte. [Korespondencja w sprawach personalnych, spisy urzędników] 1940-1944 486
39/221/0/5.1.10/29278 Verschiedenes.Arbeiter. [Korespondencja w sprawie zatrudnienia] 1940-1944 259
39/221/0/5.1.10/29279 [Korespondencja w sprawie urlopów, zastępstw, przeszeregowań] 1941-1944 64
39/221/0/5.1.10/29280 [Korespondencja w sprawach przeszeregowań, zwolnień, opinii, obsady stanowisk, zaświadczeń pracowników Wydziału do spraw Getta] 1941-1944 97
1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 ... 19 20 21 22

Amount of archival material

33067

32572

0

873.14

864.14

0.00

Amount of non-archival material

72952

378.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.