Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Gubernialny Łomżyński

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - [1847-1866] 1867-1918
Lomžinskoe Gubernskoe Pravlenîe 1847 - 1866
1867 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 3446
spis zdawczo-odbiorczy Yes 3
Na mocy ukazu z grudnia 1866r. gubernia augustowska podzielona została na łomżyńską i suwalską. W skład guberni łomżyńskiej weszły powiaty: kolneński, łomżyński, makowski, mazowiecki, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, szczuczyński. W 1893r. włączono powiat pułtuski do guberni warszawskiej, a w 1912r. rozszerzono gubernię łomżyńską o powiat węgrowski. Zarząd guberni należał do gubernatora i rządu gubernialnego. Gubernatorowi podlegały sprawy polityczne i sekretne, związane z nadzorem nad należytym funkcjonowaniem zarządów gminnych, kontrola guberni, pozwolenia na broń, sprawy paszportowe, nadzór nad policją i strażą miejską. Do rządu będącego podstawowa komórką zarządu gubernią wchodzili: gubernator, wicegubernator, czterech radców wydziałów. Rząd zajmował się sprawami administracyjno- gospodarczymi. Załatwiał problemy związane ze służbą zdrowia, ubezpieczeniem, budownictwem i drogami, zarządem: skarbowym i dóbr państwowych, zaopatrzeniem wojsk i policji, kontrolą ruchu ludności. Kompetencje swe rząd gubernialny realizował za pomocą poszczególnych wydziałów. Na ich czele stali radcy lub asesorzy, poza lekarskim, którym kierował inspektor lekarski. Ostatecznie w wyniku kolejnych reorganizacji rząd gubernialny łomżyński składał się z następujących wydziałów: administracyjnego, wojskowo-policyjnego, prawnego, ubezpieczeń, lekarskiego, weterynaryjnego, budowlanego i kancelarii ogólnej. Wydziały dzieliły się na referaty. W wyniku wybuchu I wojny światowej rząd ewakuowano do Riazania gdzie funkcjonował do 1918r. Wydział Administracyjny /1866/ 1867-1918, sygn. 1-785. Referat I /Sprawy miejskie i budowlane/ 115 j.a., sygn.1-115. Regulacja miast i urządzeń miejskich, zezwolenia na budowę i remonty, gospodarka funduszami miejskimi, normatywy organizacji miejskich. Referat II / Sprawy duchowieństwa i szkół/ 97 j.a., sygn. 116-212. Dane osobowe, gospodarka funduszami parafialnymi, budowa i remonty obiektów sakralnych. Referat III /Sprawy osobowe pracowników i drogownictwo/ 310 j.a., sygn. 213-522. Akta osobowe urzędników, zasiłki i zapomogi, dane o stanie i budowie dróg oraz kolei żelaznej. Referat IV /Sprawozdawczość rachunkowa i sprawy gospodarcze miejskie/ 263 j.a., sygn. 523-785. Przychody i rozchody kas miejskich i bożniczych, kaucje od urzędników, wynagrodzenie personelu. Wydział Wojskowo-Policyjny /1866/ 1867-1918, sygn. 786-1448. Akta Augustowskiego Gubernatora Cywilnego /priora wydziału/ dotyczące poboru wojskowego żydów w powiecie mazowieckim z1866 roku. Referat I /Sprawy przesiedleńcze, emigracyjne, paszportowe, obywatelstwa rosyjskiego, wyposażenie straży ziemskiej i inne/ 108 j.a., sygn. 787-1119. Dane o zabitych, rannych i zaginionych w latach 1914-1915, stratach wojennych itp. Referat II /Sprawy kwaterunkowe – zaopatrzenia wojska w kwatery, opał i oświetlenie/ 221 j.a., sygn. 1120-1340. Dane o dyslokacji wojska, stratach wojennych, plan twierdzy Osowiec /sygn. 1188/. Referat III /Sprawy więzienne – lokale, personel, więźniowie/ 334 j.a., sygn. 1341 – 1448. Spisy aresztowanych, informacje o pracy więźniów w warsztatach więziennych. Wydział Prawny 1867-1917, sygn. 1449-1763. Referat Prawny 189 j.a., sygn. 1449-1637. Sprawy wykroczeń i zaniedbań obowiązków pracowniczych, skargi, donosy. Referat Finansowy 126 j.a., sygn. 1638-1763. Sprawy zaległości podatkowych, kary administracyjne, opłaty za leczenie szpitalne, zapomogi byłym pracownikom i ich rodzinom. Wydział Lekarski 1867-1915, 1035 j.a., sygn. 1764-2799. Sprawy opieki medycznej i sanitarnej - organizacja i wyposażenie placówek szpitalnych, personel – akta osobowe lekarzy, wykazy farmaceutów, dane o gabinetach dentystycznych, akuszerkach, aptekach, dane o metodach leczenia i zapobiegania chorobom. Wydział Weterynaryjny /1871-1897/ 1898-1917. 110 j.a., sygn. 2800-2909. Sprawy osobowe służby weterynaryjnej, dane o chorobach zwierzęcych, nadzorze nad ubojem, organizacji opieki sanitarnej nad zwierzętami. Wydział Budowlany 1884-1915, 79 j.a., sygn. 2910-2988. Sprawy robót drogowych – szkice, kosztorysy, meldunki, dane o remontach obiektów miejskich. Personalia inżynierów i techników, dozorców dróg. Spisy majstrów cechowych z kilku powiatów guberni łomżyńskiej /sygn. 2942/. Wydział Ubezpieczeń /1847-1866/ 1867-1889, 8 j.a., sygn. 2989-2996. Dane o pożarach, o wartości szacunkowej budynków. Wydział Ogólny 1869-1918, 102 j.a., sygn. 2997-3098. Personalia strzelców leśnych, potwierdzenie praw szlachectwa, księga rodowodów szlacheckich, zarządzenie Senatu Rządzącego, sprawy gospodarcze Rządu Gubernialnego i jego likwidacja. W aktach zespołu występują różnego rodzaju załączniki najczęściej egzemplarze Łomżyńskich Wiadomości Gubernialnych, a także druki, szkice, plany, paszporty. Księgi /1864-1866/ 1867-1917, 352 j.a., sygn. 3099-3450. Protokoły i postępowania, księgi finansowe, księgi kontroli, dzienniki kancelaryjne i archiwalne. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab. 3641/2017r. 3 j.a-0,01 mb. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
4/6/0/1.1/1 [Zarządzenia i okólniki organów rządowych] 1882-1908 0
4/6/0/1.1/2 [O vzyskanĭi stroitel'nych ssud - spisy osób które zaciągnęły pożyczki budowlane z terenu guberni łomżyńskiej i zalegających ze spłatami] [1883] 1884 0
4/6/0/1.1/3 Dĕlo Lomž inskago Gubernskago Pravlenĭja o rasprostranenĭi stroitelnych pravil na posady v gubernĭjach Carstva Pol'skago [Raporty architekta gubernialnego o stanie zabudowy mist w gub. Łomżyńskiej, podania o pozwolenie na budowę i wcielanie w życie obowiązujących przepisów budowlanych] 1887-1912 0
4/6/0/1.1/4 [Informacje o stanie guberni w 1888 r. - fragmenty wydawnictwa drukowanego] 1888-1888 0
4/6/0/1.1/5 [Świadectwa o zdaniu egzaminu z języka rosyjskiego przez kandydatów na rabinów w gub. łomżyńskiej] 1889-1913 0
4/6/0/1.1/6 Dĕlo … cirkuljarami dlja svĕdĕnija i rukovodstva po gorodskim dĕlam [ Zarządzenia, okólniki, korespondencje z gub. lubelską radomską i in.] [1887-1889] 1890-1915 0
4/6/0/1.1/7 Dĕlo … cirkuljarami dlja svĕdĕnija i rukovodstva po stroitelnoj časti [Okólniki i zarządzenie przeważnie wydawane przez Rząd Gubernialny Łomżyński lub Gubernatora dot. zabudowy miast, budowy fabryk i oczyszczalnie ścieków] [1874-1889] 1890-1912 0
4/6/0/1.1/8 Dĕlo s cirkuljarami k svĕdĕnĭju i rukovodstvu o torgach i podrjadach [oraz spisy osób, które zawarły umowy na dostawy różnego rodzaju materiałów przeważnie budowlanych i podjęły się prac na rzecz Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego] [1882-1889] 1890-1914 0
4/6/0/1.1/9 Dĕlo … cirkuljarami dlja svĕdĕnija i rukovodstva o gorodskich kassach [Zarządzenia i okólniki] [1887-1889] 1890-1914 0
4/6/0/1.1/10 Dĕlo … cirkuljarami dlja svĕdĕnija i rukovodstva o požarnych i drugich obščestvach [Zarządzenia i okólniki dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, statuty towarzystw] [1887-1889] 1890-1914 0
4/6/0/1.1/11 … o reguljacĭi gor[oda] Nasel'ska [pow. pułtuski. gub. łomżyńska] [Wytyczenie nowych ulic i placów nad zabudowę] 1891-1895 0
4/6/0/1.1/12 Dĕlo … o remontirovkĕ požarnych instrumentov v gorodĕ Nasel'skĕ [Preliminarze i kosztorysy remontu wyposażenia straży pożarnej w Nasielsku] 1891-1893 0
4/6/0/1.1/13 [Kosztorysy remontu drogi od osady Rożan do mostu na rzece Narwi] 1894-1894 0
4/6/0/1.1/14 [Ĕkstrennyj rasporjaditel'noj rejestr bumagam vnosimym na razrĕšenĭe Prisutstvĭja Lomžinskago Gubernskago Pravlenĭja] 1894-1895 0
4/6/0/1.1/15 Dĕlo … o sudebnomu isku Juzefy Valkuskoj o priznanĭi za neju prava na ploščĕ "Fel'kova Gura" podN 560 v g[orode] Ostrolenka] 1897-1910 0
1 2 3 4 ... 113 114 115 116 117 ... 227 228 229 230

Amount of archival material

3449

3446

0

26.81

26.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.