Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Braniewie (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Braniewie)

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - [1815] 1827-1944
Landratsamt Braunsberg 1815 - 1815
1827 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd landrata wywodzi się z Marchii Brandenburskiej i pierwotnie wybierani na to stanowisko byli reprezentantami interesów stanowych. Od 1752r. w związku z likwidacją w Prusach urzędów starościńskich, powołani w ich miejsce landraci wypełniali swoje zadania jako przedstawiciele władzy państwowej. Ugruntowanie pozycji landrata w hierarchii organów władzy prowincjonalnej przyniosło rozporządzenie z 30.04.1815r. o jednolitej strukturze organizacji terytorialnej Prus. Państwo pruskie zostało podzielone na dziesięć prowincji (Provinz), te zaś na dwa lub więcej obwody rejencyjne (Regierungsbezirk); najniższą jednostką terytorialno-administracyjną był powiat (Kreis). Powiat braniewski znajdował się na obszarze Rejencji Królewieckiej. Całość spraw administracji państwowej, która spoczywała w rękach nadprezydenta w prowincji i prezydenta w rejencji, w powiecie pozostawała w gestii landrata. Późniejsza ustawa z 30.07.1883r. określiła szerokie kompetencje urzędu landrata, któremu podporzadkowane były wszelkie sprawy dotyczące gmin wiejskich, podatków, policji, wojska, szkolnictwa, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, komunikacji, budownictwa, handlu, przemysłu. Landrat podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji. Od 1872r. mianowany był na ten urząd przez ministra spraw wewnętrznych, wcześniej wybierany był przez miejcowe środowisko szlachty. Landrat przewodniczył sejmikowi i wydziałowi powiatowemu. A. Akta landrata
zarząd państwowy: wybory do parlamentów Rzeszy, wybory do sejmów krajowych, 1918-1934 sygn. 1-19
zarząd powiatowy: wybory do sejmików powiatowych, wybory landratów i samorządów gminnych, administracja powiatowa, 1840-1939 sygn. 20-35
zarząd powiatu granicznego: sprawy regulacji granic powiatu, 1843-1935 sygn. 36
wydział spraw wewnętrznych: sprawy personalne - nominacje poszczególnych urzędników, 1848-1944 sygn. 37-47
sprawy zwierzchności państwowej - pominiki i święta państwowe, towarzystwa rodzin wielodzietnych, 1918-1943 sygn. 48-53
sprawy sporne, 1917-1940 sygn. 54-56
statystyka, 1867-1941 sygn. 57-65
policja - sprawy ogólne; zarządzenia policyjne, rewizje zarządzeń policyjnych i dotyczących więzień, opieka nad końmi policyjnymi, zwalczanie alkoholizmu wśród policjantów, 1871-1941 sygn. 66-86
sprawy obcokrajowców, 1914-1940 sygn. 87-90
sprawy budowlane; budowa i konserwacja portu we Fromborku, instrukcje budowlane, wyznaczenie terenów pod cmentarze, cmentarz wojskowy, 1834-1940 sygn. 91-99
sprawy policji przemysłowej: wydawanie koncesji, rybołówstwo, rakarze, 1836-1940 sygn. 100-126
straż pożarna, 1921-1941 sygn. 127-131
sprawy ludności żydowskiej; nastroje żydów po ukazaniu się ustawy z 23.07.1847 r., gminy żydowskie, 1858-1941 sygn. 132-136
zmiany nzawisk, 1857-1939 sygn. 137-139
sprawy paszportowe, 1926-40 sygn. 140-152
sprawy policji karnej; lista karanych, 1856-1943 sygn. 153-154
obrona karaju: dostawy broni, szpiegostwo, propganda komunistyczna, zwalczanie ekscesów politycznych, 1899-1940 sygn. 155-172
stowarzyszenia; towarzystwa kobiece, wojskowe, budowlane, czerwony krzyż, 1854-39 sygn. 173-194
Sonderpolizei, 1930-1940 sygn. 195-196
komunikacja; drogowa, wodna, statystyka, 1873-1941 sygn. 197-215
policja wodna; kanalizacja, zbezpiecznie nabrzeża, 1852-1940 sygn. 216-220
policja drogowa; zarządzenia ogólne, budowa i utrzymianie mostów, 1895-1940 sugn. 221-224
opieka zdrowotna; 1904-1931 sygn. 225-227
weterynaria; kontrola mięsa rzeźnego, 1900-1940 sygn. 228-235
akta urzędu odszokowawczego; odszkodowania wojenne, szacowanie szkód, 1914-1925 sygn. 236-242
opieka nad organizacjami kulturalnymi i kościelnymi; ochrona pomników natury, 1880-1940 sygn. 243-245
opieka nad insytutcjami i organizacjami artystycznymi; akta dot. towarzystwa "Liechtspielverein", 1915-1941 sygn. 246
sądzia rozjemczy; wybory, 1827-1933 sygn. 247-248
szkoły; sprawy ogólne, wizytacje szkół, mieszkania dla nauczycieli, statystyka, finanse szkolne, ferie, akta dot. poszczególnych szkół w powiecie, szkoły zawodowe, 1896-1940 sygn. 249-358
gospodarka: sprawozdania gospodarcze, konfiskata wełny, 1916-1940 sygn. 359-361
tworzenie miejsc pracy; sprawy zatrudnienia robotników obcych, jeńców wojennych, 1914-1923 sygn. 362-364
sprawy wywłaszczeniowe: wywłaszczenie majątków ksiażęcych, 1926-1927 sygn. 365
sprawy oddłużeniowe; akta ogólne, 1930-1934 sygn. 366-368
sprawy separacyjne; separacja gruntów poszczególnych wsi, 1835-1890 sygn. 369-376
przemysł; akta banku przemysłowego w sprawie przyspieszenia spraw oddłużeniowych, 1931-1935 sygn. 377
hodowla zwierząt; wydawanie atestów koniom przeznaczonym na sprzedaż, 1843-1935 sygn. 378
rolnictwo; sprawy ogólne, 1929-1940 sygn. 379-380
akta dot. akcji Pomoc dla Prus Wschodnich "Ostpreussenhilfe"; 1927-1933 sygn. 381-393
finanse i podatki; spłaty obciążęń hipotecznych, wybory poborców podatkowych, 1877-1941 sygn. 394-397
roczne plany gospodarcze, 1916-1938 sygn. 398-404
akta urzędu ubezpieczeniowego; ubezpieczenia zdrowotne, od wypadków losowych, pracownicze, inwalidzi, 1893-1940 sygn. 405-471
obrona kraju: sprawy mobilzacji, sprawozdania wojenne, [1823] 1897-1917 sygn. 472-478
B. Zadania landrata wykonywane przez wydział powiatowy
akta powiatowego urzędu gospodarczego, zakup węgla opałowego dla urzędów, korespondencja, sprawy dot. poszczególnych firm z terenu powiatu, 1939-1941 sygn. 489-500
C. Zadania krajowe landrata wykonywane przez wydział powiatowy
sprawy komunalne poszczególnych okręgów urzędowych, sprawy powiatowego sądu administracyjnego, urzędu stanu cywilnego, 1899-1939 sygn. 501-536
D. Akta specjalne wydziału powiatowego
administracja ogólna; dzienniki, 1931-1934 sygn. 537-540
postanowienia w sprawach spornych, 1894-1896 sygn. 541
akta personalne urzędników, 1900-1914 sygn. 542-548
wydział finansowy; zarządzenia w sprawie kosztów transportu, plany budżetowe, 1862-1935 sygn. 549-560
podatki ustalene przez powiat Kreisabgaben; wypisy za pszczególne lata budżetowe, 1886-1939 sygn. 561-606
subwencje państwowe, 1927-1935 sygn. 607-702
podatki gruntowe, 1913-1938 sygn. 703-833
podatki przemysłowe, 1920-1939 sygn. 834-856
podatki od budynków, 1924-1937 sygn. 857-862
podatki od psów, 1896-1939 sygn. 863-865
podatki od polowań, 1923-1934 sygn. 866-867
pdatki od inwentarza, 1929-1940 sygn. 868-879
podatki od szynków i gospód, 1907-1934 sygn. 880-883
podatki od ubojni, 1932-1934 sygn. 884-885
podatki od wzbogacenia, 1924-1940 sygn. 886-933
sprawy karne i egzekucje, 1916, 1930 sygn. 934-935
opieka społeczna; dom starców, opieka nad ubogimi, wypłaty zapomóg, 1827-1941 sygn. 936-1055
opieka nad uchodźcami, 1918-1929 sygn. 1056-1060
opieka nad dziećmi; sprawy ogólne, sanatorium dziecięce, organizacja wypoczynku dzieci, 1878-1941 sygn. 1061-1076
opieka nad chorymi; 1890-1936 sygn. 1077-1174
opieka nad kalekami, 1922-1938 sygn. 1175-1203
opieka socjalna, 1916-1937 sygn. 1204-1208
opieka nad inwalidami wojennymi, 1915-1937 sygn. 1209-1360
urząd opieki nad nieletnimi, 1915-1944 sygn. 1361-1588
powiatowy związek do spraw opieki; wypłaty rent specjlanych, 1867-1940 sygn. 1589-1672
opieka zdrowotna; sprawy ogólne, wynagrodzenie dla lekarzy, akuszerki, 1873-1935 sygn. 1673-1576
powiatowa kasa komunalna; raporty roczne, rewizje kasy, 1868-1939 sygn. 1692-1699
związek powiatowy "Kreisverband"; sprawozdania roczne, księgi podatkowe, 1911, 1919, 1930-1932 sygn. 1700-1701
biblioteki; sprawozdania, zakup książek, 1900-1933 sygn. 1706-1709
zkoły; mieszkania dla nauczycieli, pomoc zakładom naukowym, 1919-1933 sygn. 1710-1712
rolnictwo; towarzystwa rolnicze, sprawy gospodarstw rolnych, wykaz zwolnionych z płacenia renty, sprawy dot. upadłości poszczególnych gospodarstw, 1890-1931 sygn. 1713-2051
osadnictwo w Prusach Wsch.; 1900-1932 sygn. 2052-2053
ubezpieczenia; chorobowe, od pożarów, towarzystwa ubezpieczeniowe, 1898-1935 sygn. 2054-2060
sprawy gospodarcze; zatrudnienie w regionie, przemysł, zakup zboża na siewy, rzeźnie, hodowla zwierząt, 1886-1935 sygn. 2061-2077
w zespole wykazano 107 braków podczas skontrum (1997, 2018)

Amount of archival material

2100

2100

0

27.42

27.42

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.