Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelne Prezydium Prowincji Górnośląskiej w Opolu

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1844-1941
Oberpräsidium der Provinz Oberschlesien Oppeln 1844 - 1941
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
francuski
polski
angielski
inwentarz książkowy Yes 1243 j.a.
16 Yes - brak danych -
Zarządzeniem z dnia 30 kwietnia 1815 roku na terenie Niemiec utworzono nastepujące prowincje: Prusy, Prusy Zachodnie, Brandenburgia, Pomorze, Śląsk i Poznań. W roku 1919 podzielono Prowincję Śląską na dwie: Prowincję Górnośląską z Rejencją Opolską i siedzibą władz prowincji w Opolu oraz na Prowincję Dolnośląską z rejencjami w Legnicy i Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu. Prowincja Górnośląska objęłą teren obecnego województwa opolskiego bez powiatów: brzeski i namysłowski, zaś z terenów województwa katowickiego powiaty: lubliniecki, bytomski, katowicki, toszecko-gliwicki, pszczyński, rybnicki i zabrzański. Zmiany terytorialne prowincji nastąpiły w 1923 roku, w związku z podziałem Górnego Śląska po przeprowadzonym plebiscycie, w wyniku III powstania śląskiego i decyzją Rady Ambasadorów. Obok ustawy, która powoływałą instytucję Naczelnego Prezydium Prowincji-ogłoszono dnia 31. 12.1825 roku Instrukcję dla Naczelnych Prezydentów Prowincji. Instrukcja określała szczegółowo zakres czynności i obowiązków tejże instytucji. Zakres działania dotyczył nie tylko spraw prowincji, ale także jednego okręgu rejencyjnego. Ogólny nadzór nad zarządami rejencji i innych instytucji na terenie prowincji (nad prowincjonalnymi dyrekcjami podatkowymi, nad pracami Generalnej Komisji dla regulacji spraw uwłąszczeniowych). Był on również komisarzem dla prowincjonalnych sejmików krajowych oraz sprawował nadzór nad związkami prowincjonalnymi. Po wygaśnięciu Konwencji Genewskiej w 1937 roku powrócono do dawnej koncepcji jednej prowincji Śląskiej. W roku 1940 ponownie utworzono prowincję Górnośląską dla przeprowadzenia określonych zadań mających na celu zintegrowanie Górnego Śląska i terenów wcielonych do III Rzeszy. Na czele prowincji stał Naczelny Prezydent Prowincji, zastępca. Funkcjonowało biuro prezydialne z szeregiem wydziałów i referatów.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Kazimierz Różanowski, Opole]
I Sprawy ogólno-organizacyjne: organizacja wewnętrzna prowincji, obsada stanowisk, wizytacje władz nadrzędnych, stosunki polsko-niemieckie, umowy graniczne, referendum, wybory do parlamentu i władz komunalnych 1920-1937 (56 j.a.), II Sprawy polityczne: ogólne, konsularne, urzędy ds.mniejszości narodowych, ruch polski na Górnym Śląsku, dwujęzyczność w urzędach i instytucjach, napady na Niemców, napady na Polaków, szkoły niemieckie na Górnym Śląsku, szkoły polskie w Niemczech, niemieckie związki w Poznaniu i na Pomorzu, sprawy autonomii, sprawy dotyczace Polski, organizacje i związki, sprawy kulturalne, sprawy wyborcze, prasa, sprawy mniejszości narodowych, polsko-niemieckie stosunki gospodarcze, umowy gospodarcze, przemysł i handel, zatrudnienie i płace, strajki, bezpieczeństwo i ochrona granic 1820-1938 (1014 j.a.), III Doraźna pomoc techniczna 1919-1930 (1 j.a.), IV Sprawy komunalne: ogólne, obsada personalna urzędów obwodowych, likwidacja obwodów dworskich, kasy oszczędnościowe, ubezpieczenia, sejmiki powiatowe 1844-1934 (53 j.a.), V Rolnictwo i leśnictwo: sprawy ogólne, ochrona środowiska, obrót ziemią, sprawy osiedleńcze, podatkowe, obrót zwierzętami 1919-1934 (58 j.a.), VI Ochrona pomników przyrody 1922-1934 (9 j.a.), VII Budowa dróg i mostów 1928-1934 (3 j.a.), VIII Ubezpieczenia 1920-1935 (14 j.a.), IX Opieka społeczna: fundacje dla biednych, ochrona zdrowia, szpitale, apteki, szkoły elementarne 1850-1933 (29 j.a.), X Akta personalne 1922-1941 (3 j.a.), XI Sprawy paszportowe mniejszości 1928-1930 (1 j.a.), Anglicy na Górnym Śląsku 1923-1924 (1 j.a.), Zwalczanie agitatorów i wydawnictw komunistycznych 1924-1925 (1 j.a.), przes.1674/2011: spis akt głównych b.d. (1 j.a.), nab.6649/2012: informacje o działalności polskich towarzystw 1924-1927 (1 j.a.), przes. 2338/2015: repertorium XX w. (1j.a.); przes. 2447/2016: odpis miesięcznika "Die Provinz Oberschlesien" zawierający wykaz członków Zarządu Prowincji 1933 (1 j.a.). - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 1 0
1 Sprawy ogólne, organizacyjne i polityczne 56 1920-1937 0
1.1 Stosunki konsularne 0 0
2 Sprawy polityczne 0 0
2.1 Stosunki konsularne 5 1922-1936 0
2.2 Niemiecki i polski urząd do spraw mniejszości narodowych 13 1922-1937 0
2.3 Ruch polski na G. Śl. ogólnie i w niektórych powiatach 6 1923-1937 0
2.4 Dwujęzyczność 7 1922-1937 0
2.5 Napady niemieckie na Polaków 26 1922-1937 0
2.6 Napady Polaków na Niemców 9 1922-1937 0
2.7 Niemcy w Polsce 7 1922-1938 0
2.8 Szkoły niemieckie na G. Śląsku w Polsce 5 1922-1937 0
2.9 Sprawy polskiej mniejszości w Niemczech 30 1920-1937 0
2.10 Niemiecki Związek w Poznaniu i na Pomorzu 2 1923-1937 0
3 Sprawy autonomii i opcji 0 0
3.1 Konwencja Genewska, porozumienia polsko-niemieckie, wyjazdy do Polski, paszporty 23 1921-1937 0
4 Polskie niebezpieczeństwo, działalność powstańców, pucze polskie, polityczne sprawy z Polski 15 1922-1937 0
5 Organizacje i związki 0 0
5.1 Organizacje i związki - Polskie organizacje i związki 3 1922-1937 0
5.2 Organizacje i związki - Związek Polaków w Niemczech 4 1923-1930 0
5.3 Organizacje i związki - Polsko-Katolicka Partia Ludowa 1 1931-1933 0
5.4 Organizacje i związki - Organizacja młodzieżowa ZHP 9 1923-1937 0
5.5 Organizacje i związki - Sokół, związki sportowe 6 1922-1937 0
5.6 Organizacje i związki - Związki śpiewacze, szkolne 8 1922-1938 0
5.7 Organizacje i związki - Związki robotnicze 2 1922-1937 0
5.8 Organizacje i związki - Organizacje gospodarcze 3 1923-1937 0
5.9 Organizacje i związki - Polskie organizacje w Polsce, polityczne i kombatanckie 8 1922-1937 0
5.10 Organizacje i związki - Związek Inwalidów 2 1923-1934 0
5.11 Organizacje i związki - Związek Ślązaków 1 1923-1935 0
5.12 Organizacje i związki - Niemiecki Związek Zachodni, Volksbund, Niemcy w organizacjach powstańczych 6 1922-1937 0
6 Sprawy kulturalne, polskie biblioteki, literatura polska, polskie radio, teatry, napad na aktorów w 1929 r. w Opolu 15 1924-1937 0
7 Sprawy wyborów 10 1924-1933 0
8 Prasa polska i niemiecka 0 0
8.1 Prasa polska i niemiecka - prasa polska 28 1920-1937 0
8.2 Prasa polska i niemiecka - prasa niemiecka 9 1922-1937 0
9 Sprawy ochrony mniejszości narodowych, mowa śląska, genewska umowa, komisja mieszana, sąd rozjemczy, prawo mniejszości, sprawy żydowskie, sprawy skarg 27 1922-1937 0
10 Skargi 0 0
10.1 Zażalenia mniejszości narodowych w 1928 r. 51 1925-1930 0
10.2 Zażalenia mniejszości narodowych w 1929 r. 25 1929-1930 0
10.3 Zażalenia mniejszości narodowych w 1930 r. 15 1929-1932 0
10.4 Zażalenia mniejszości narodowych w 1931 r. 17 1929-1934 0
10.5 Zażalenia mniejszości narodowych w 1932 r. 14 1931-1934 0
10.6 Zażalenia mniejszości narodowych w 1933 r. 119 1933-1937 0
10.7 Zażalenia mniejszości narodowych w 1934 r. 134 1933-1937 0
10.8 Zażalenia mniejszości narodowych w 1935 r. 132 1934-1937 0
10.9 Zażalenia mniejszości narodowych w 1936 r. 65 1934-1937 0
10.10 Zażalenia mniejszości narodowych w 1937 r. 13 1936-1937 0
11 Sprawy czechosłowackie 9 1922-1937 0
12 Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze 27 1922-1937 0
13 Organizacje lewicowe KPD 22 1923-1934 0
14 Organizacje prawicowe i pozamilitarne 21 1920-1937 0
15 Bezpieczeństwo 21 1920-1937 0
16 Szpiegostwo 2 1925-1933 0
17 Sprawy posiadania broni 7 1921-1934 0
18 Sprawy graniczne polsko-niemieckie, Niemcy za granicą, szmugiel, zajścia graniczne 22 1921-1938 0
19 Sprawy celne 9 1924-1936 0
20 Pomoc techniczna 1 1919-1930 0
21 Sprawy komunalne 53 1844-1934 0
22 Sprawy rolne 58 1919-1934 0
23 Ochrona pomników przyrody 11 1922-1934 0
24 Budowa dróg i mostów 1 1928-1934 0
25 Ubezpieczenia 14 1920-1935 0
26 Opieka społeczna fundacje dla biednych, ochrona zdrowia, szkody elementarne 35 1850-1940 0
26.1 Akta personalne 0 0
26.2 Sprawy paszportowe mniejszości, Anglicy na Górnym Śląsku 0 0
27 Wyłączenia z 1517 Urząd Katastralny w Nysie 1 0
28 Przyjęcie grudzień 2012 1 1924-1927 0
29 Wyłączone z Akt miasta Opola po skontrum 2016 r. 1 1933-1933 0

Amount of archival material

1249

1243

0

17.40

17.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.