Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Głogówka

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1508-1940
- brak danych - 1508 - 1940
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska łaciński
niemiecki
czeski
inwentarz książkowy Yes 74 j.a.
16 No - brak danych -
Miejscowość podczas swego istnienia nosiło różne nazwy. W roku 1275 używano nazwy Głogow, później Górny Glogow, Superior Glogowia, Klein Glogau, Weniger Glogau, Mały Glogów, Glogowek, Minior Glogowia, Kraut-Glogau i ostatnia nazwa miasta sprzed 1945 roku, to Oberglogau. Pierwsza wzmianka wsi Glogow pojawiła się w dokumencie biskupa Wawrzyńca datowanym na lata 1214-1217. Prawa miejskie Głogówek otrzymał około 1275 roku, natomiast lokacja miasta na prawie magdeburskim miała miejsce w 1373 roku. Wzmianki pochodzące z 1264 roku informują o ufundowanym przez księcia Władysława Opolczyka zakonie O.O. Franciszkanów. W okresie panowania księcia opolskiego Bolesława Opolczyka (1283-1313) Głogówek stanowił jego drugą rezydencję. W latach 1430-1460 rezydował na zamku książę opolski Bolko V. Na jego dworze znalazł schronienie Jerzy Gałka z Dobczyna , profesor Akademii Krakowskiej. W Głogówku znalazł również uchodzący przed Szwedami w 1655 roku polski król Jan Kazimierz. W okresie reformacji Głogówek był silną ostoją luteranizmu. W roku 1555 królowa Izabela Węgierska rozciągnęłą na miasto warunki pokoju augsburskiego (czyje panowanie, tego religia). Doprowadziło to do równouprawnienia obu kościołów. Wyznanie ewangelickie w Głogówku było tak silne, że przez 15 lat nie było w mieście księdza katolickiego. Dopiero Oppersdorffowie zaczęli te wpływy ograniczać, a w 1629 roku na prośbę barona Jerzego Oppersdorfa, cesarz Ferdynand V zatwierdził statut zabraniający odprawiania nabożeństw ewangelickich. Głownym zajęciem mieszkańców Głogówka było rolnictwa, ogrodnictwo i sadownictwo. Po połączeniu linią kolejową Głogówka z Kędzierzynem, rozwinął się lokalny przemysł (cukrownia, roszarnia lnu). Do 1532 roku Głogówek stanowił własność książąt opolskich. Po śmierci ostatniego z nich, został oddany w zastaw margrabiemu Jerzemu Branderburskiemu. W 1561 roku znalazł się w posiadaniu Oppersdorffów, którzy odpkupili go na własność w 1593 roku.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole 1992]
Dokumenty: nadanie praw i przywilejów, potwierdzenie przywilejów i statutów, sprawy sporne, poświadczenia fundacji, zwolnienia ze świadczeń, umowy kupna sprzedaży, sprawy majątkowe, targi, zastawy 1508-1597, 1604-1790 (65 j.a.), Akta: dotyczące spraw miejskich, sprawozdanie roczne o stanie i gospodarce miasta, sprawy kościelne, sprawy reorganizacji spraw szkolnych, akta dotyczące stowarzyszenia weteranów wojny francusko - pruskiej, sprawy kanalizacji instalacji oczyszczalni ścieków 1624-1626, 1771-1868, 1897-1911, 1927, 1940 (9 j.a.), przes.1592/2011: dokument potwierdzający przywileje i statuty regulujące prawa mieszczan głogówieckich 1596 (1 j.a.), przes.1709/2011: potwierdzenie testamentu Jerzego Oppersdorfa 1668 (1 j.a.), księga rozchodów i przychodów Józefa Schneidera 1873-1909 (1 j.a.); przes.1925/2014: dokument pergaminowy 1669 (1 j.a.). dokumenty z lat 1386-1587 w ilości 25 j.a. przekazało AP we Wrocławiu w 1999 roku (54-2/99). Zmiany w rozmiarze zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 26.02.2004 r., zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-39, 46-70
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/8/0/1/1 Jerzy Oppersdorff, starosta krajowy księstwa opolsko - raciborskiego poświadcza urzędowo zamianę kilku gruntów z miastem Głogówkiem. 1604 0
45/8/0/1/2 Jerzy Oppersdorf, radca tajny Ferdynanda II, podkomorzy Karola, arcybiskupa austriackiego zwalnia swych poddanych mieszczan z przedmieścia Głogówka z prac i świadczeń rybnych. 1619 0
45/8/0/1/3 Jerzy Oppersdorff... na Głogówku, podkomorzy i starosta księstwa głogowskiego poświadcza przejęcie stawów i lasów jako odszkodowanie od luteran Głogówka i oświadcza gotowość zatwierdzenia przywilejów miejskich. 1625 0
45/8/0/1/4 Jerzy hrabia Oppersdorff oraz miasto Głogówek zawierają kontrakt dot. zwolnienia gruntów, nabytych przez hrabiego Oppersdorff a celem polepszenia jego majątków kameralnych, od wszelkich ciężarów miejskich. 1628 0
45/8/0/1/5 Ferdynand II cesarz... zatwierdza na prośbę Jerzego Oppersdorff'a barona na Głogówku itd. przedłożoną, a uchwalony przez miasto statut z 1628, 8. XII. dot. powrotu miasta na katolicyzm i związanych z tym zarządzeń. 1629 0
45/8/0/1/6 Dekret hrabiego Jerzego Oppersdorffa w sporze z miastem Głogówkiem o zasiewanie ugorów oraz spędzanie i o paszenie bydła, które to prawo władzy zwierzchniej zagrożone było uszczupleniem. 1637 0
45/8/0/1/7 Burmistrz i rada m. Głogówka widimują przedstawiony im przez bpa sufragana Jan Baltazar (Liesch v. Hornau) bp. Nikopolis i administratora w Nysie dokument z 1641. 20. IV. poświadczający autentyczność relikwii św. Kandydy. 1641 0
45/8/0/1/8 Jerzy, hrabia Oppersdorff... pan na Głogówku zezwala Niemcom jedynie w niedzielę uczęszczać do kościoła OO. Franciszkanów, w dni świąteczne mają uczestniczyć na zamku w kaplicy św. Jana. Wolno im uczęszczać na kazania polskie. 1648 0
45/8/0/1/9 Jerzy hrabia Oppersdorff nakazuje gminie obwieszczenie porządku, jaki ma panować w czasie procesji. 1649 0
45/8/0/1/10 Ekstract. Auss des Oberglogauischen Majorats - Stiffters letzten Testament und Codicill. 1649 0
45/8/0/1/11 Umowa między klasztorem franciszkanów w Głogówku a miastem Głogówkiem w sprawie przetworzenia 6 korców należnych klasztorowi w terminach co 8 tygodni po sobie następujących. 1649 0
45/8/0/1/12 Burmistrz, radni i ławnicy m. Głogówka potwierdzają fundację Jerzego Oppersdorffa w postaci dzwonu oraz opłaty za jego obsługę w naturze. 1650 0
45/8/0/1/13 Jerzy hrabia v. Oppersdorff zabrania używania książek kacerskich, ponieważ miasto wróciło przed 25 laty do katolicyzmu. Za każdą znalezioną w czasie rewizji książkę pobierana będzie grzywna, w zależności od jej formatu 1650 0
45/8/0/1/14 Franciszek Euzebiusz hrabia Oppersdorff odstępuje miastu Głogówek na jego prośbę cło sosnowe (Kieferzoll) od sosen, całych drewien, drągów itd. za roczną zapłatę 30 talarów śl. 1651 0
45/8/0/1/15 Karol Ferdynand, biskup wrocławski i płocki... zatwierdza magistratowi m. Głogówka statuty ustanowione celem wzmocnienia religii katolickiej dnia 8 grudnia 1628 r. przy dosłownym zamieszczeniu ich. 1653 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

77

74

0

0.26

0.21

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.