Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Pilica" w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - [1962] 1966-1993 [1994]
- brak danych - 1962 - 1994
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł włókienniczy i odzieżowy polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Pilica" w Tomaszowie Mazowieckim zostało utworzone Zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego nr 74/0/65 z dnia 28 X 1965 r. Podlegało ono zwierzchniemu nadzorowi Ministerstwa Przemysłu Lekkiego za pośrednictwem Zjednoczenia Przemysłu Odzieżowego. Zakład uruchomił działalność z dniem 1 I 1966 r., a w dwa lata później osiągnął pełną moc produkcyjną. W 1976 r. w ZPO "Pilica" pracowało ponad 2 tys. osób, z czego ponad 80% stanowiły kobiety. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa było wytwarzanie artykułów odzieżowych. Zakłady sprzedawały swoje wyroby do ZSRR, Niemiec, Danii , USA, Francji. Ogółem produkcja eksportowa stanowiła 35%. Na czele przedsiębiorstwa stał Dyrektor, który kierował przedsiębiorstwem przy pomocy zastępców i głównego księgowego. Zarządzeniem nr 94/93 Wojewody Piotrkowskiego z 9 XI 1993 r. na dzień 10 listopada wyznaczono termin rozpoczęcia likwidacji zakładu. Mienie zlikwidowanego przedsiębiorstwa w całości miała przejąć spółka z udziałem pracowników. Na podstawie decyzji Wojewody Piotrkowskiego nr 19/94 z 30 VI 1994 r. o zakończeniu likwidacji przedsiębiorstwa postanowieniem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Wydziału Gospodarczego z dnia 6 lipca 1994 r. wykreślono je z księgi rejestrowej. Samorząd Robotniczy: protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego, materiały na nie, sprawozdania z realizacji uchwał, protokoły posiedzeń Rady Robotniczej; Dział Ekonomiczno - Organizacyjny: rejestry przedsiębiorstwa, schematy organizacyjne, akta dot. prywatyzacji przedsiębiorstwa, księgi służb, regulaminy, instrukcje, zarządzenia wewnętrzne, programy, plany, analizy, sprawozdania, rejestr skarg i wniosków, księgi pamiątkowe, normatywy kancelaryjne i archiwalne, protokoły kontroli, dokumentacja prawna i techniczna nieruchomości; Dział Spraw Osobowych i Szkolenia Zawodowego: zbiorowy układ pracy, odznaczenia państwowe i resortowe, analizę płynności kadr, programy szkoleń, wykazy pracowników, sprawozdania GUS; Dział Kontroli Jakości: akta konkursów, sprawozdania GUS; Zakładowy Oddział Obrony Cywilnej: inżynieryjna ocena prawdopodobnego porażenia bronią jądrową ZPO "Pilica"; Dział Administracyjno - Gospodarczy: protokoły: kontroli archiwum zakładowego, brakowania dokumentacji niearchiwalnej, spisy zdawczo - odbiorcze akt przekazywanych do archiwum zakładowego; Dział Transportu: sprawozdania GUS; Dział Zaopatrzenia: plany zaopatrzenia i sprawozdania GUS; Dział Sprzedaży: plany i analizy zbytu, sprawozdania GUS; Dział Finansowo - Księgowy: protokoły kontroli przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej, wyceny wartości, ugody z bankiem, plany finansowe, bilanse i orzeczenia z ich badania, sprawozdania GUS; Dział Księgowości Materiałowej, Kosztów i Cen: kartę obiegu dokumentów; Dział Zatrudnienia i Płac: regulaminy, plany zatrudnienia i funduszu płac, analizy i sprawozdania GUS; Dział Produkcji: technologie produkcji, znak jakości, analizy i sprawozdania GUS; Dział Mechaniczno - Energetyczny: plany remontów i inwestycji, sprawozdania GUS; Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej: regulamin ochrony przeciwpożarowej; Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa: regulamin kasy; Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego Rady Zakładowej ZPO "Pilica": protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, budżet, sprawozdania finansowe, akta Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Radzie Zakładowej - brak danych -

Amount of archival material

396

396

0

5.50

5.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.