Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komunalna Kasa Oszczędności w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1928-1950
- brak danych - 1928 - 1950
- brak danych - tak
instytucje finansowe - kasy pożyczkowe, zapomogowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komunalna Kasa Oszczędności w Tomaszowie Mazowieckim uruchomiona została w dniu 15 X 1928 r., na podstawie statutu, dostosowanego do przepisów Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 IV 1927 r., o Komunalnych Kasach Oszczędności, który został zatwierdzony reskryptem Wojewody Łódzkiego z 28 VIII 1928 r. W dniu 21 maja 1928 r. Rada Miejska powołała do Rady Kasy: Wacława Smulskiego - prezydenta miasta, Franciszka Cierpikowskiego - elektromontera, Arona Lichtensteina - kupca, Aleksandra Rychtera - robotnika, Jana Gallerta - nauczyciela, Alfonsa Dzięciołowskiego - nauczyciela, Włodzimierza Gurmana - urzędnika, Władysława Landsberga - przemysłowca, wszystkich Radnych Rady Miejskiej, Bolesława Szepsa - przemysłowca, Stanisława Mazurkiewicza - urzędnika, Oskara Liedke - urzędnika, Stanisława Bielobradka - urzędnika. W dniu 12 IX 1928 r. przewodniczącym Rady został wybrany prezydent Tomaszowa Wacław Smulski, a jego zastępcą Władysław Landsberg. Do Zarządu Rady weszli: Arkadiusz Dobrowolski, Wacław Smulski i Daniel Lichtenstein. Stanowisko Dyrektora Kasy objął Arkadiusz Dobrowolski. Wobec wyboru W. Smulskiego do Zarządu - zrzekł się on mandatu radnego i przewodniczącego Rady Kasy. Również mandatu radnego zrzekli się A. Rychter, St. Mazurkiewicz. Komisję Rewizyjną stanowili: Antoni Kiermas - urzędnik jako przewodniczący, Józef Rotenberg - urzędnik i Wolak Władysław - urzędnik. Zadaniem KomunalnejKasy Oszczędności było rozwijanie w najszerszych warstwach ludności zmysłu oszczędnościowego, ułatwienie gromadzenia oszczędności, gospodarowanie nimi w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo złożonego kapitału i słuszne odsetki oraz popieranie produkcji przez udzielanie kredytów najszerszym warstwom społecznym. Do zakresu czynności Kasy należało: przyjmowanie na książeczki oszczędnościowe terminowych i bezterminowych wkładów oszczędnościowych, przyjmowanie na imienne książeczki wkładowe lokat, a w szczególności lokat instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących o saldach kredytowych., udzielanie pożyczek za zabezpieczeniem hipotecznym, udzielanie pożyczek wekslowych i na skrypty dłużne z podpisami na wekslu lub skrypcie, udzielanie pożyczek pod zastaw, udzielanie kredytów w rachunkach bieżących, dyskontowanie weksli i papierów wartościowych. Organami Kasy były: Rada Kasy jako organ stanowiący, Dyrekcja Kasy jako organ zarządzający i wykonawczy, Komisja Rewizyjna jako organ kontrolujący. W zachowanej dokumentacji brak jest informacji o likwidacji Kasy I.Zarząd kasy- protokoły posiedzeń Zarządu. II.Komisja Rewizyjna - protokoły porewizyjne. III.Dział ogólno-administracyjny - korespondencja sekretariatu. IV.Dział finansowy - inwentarze, księgi wkładów i pożyczek, bilanse. - brak danych -

Amount of archival material

168

168

0

5.90

5.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.