Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brzezinach

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - [1931-1949]1950-1968
- brak danych - 1931 - 1965
1967 - 1968
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz kartkowy Yes 210 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1j.a.
spis roboczy Yes 243 j.a.
Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. "O terenowych organach jednolitej władzy państwowej" (Dziennik Ustaw, 1950, nr 14, poz. 130) zniosła związki samorządu terytorialnego, stanowisko burmistrza oraz zarządy miejskie. W ich miejsce utworzono rady narodowe. Do głównych zadań rad należało: kierowanie na swoim terenie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną; zapewnić ochronę porządku publicznego i czuwać nad przestrzeganiem praworządności demokratycznej; ochraniać własność społeczną i prawa obywateli; współdziałać w umocnieniu obronności Państwa; wydawać przepisy prawne w ramach uprawnień nadawanych im przez ustawy; wybieranie i odwoływanie Prezydium i komisje MRN; kierowanie działalnością podległych im organów i rozpatrywanie ich sprawozdań; uchwalanie w ramach narodowego planu gospodarczego terenowych planów gospodarczych i nadzorowanie ich wykonania; uchwalanie w ramach jednolitego budżetu państwowego, budżetu terenowego i nadzorowanie jego wykonania; ustanawianie terenowych danin, opłat i świadczeń, w ramach uprawnień nadanych im przez ustawy; wykonywanie kontroli społecznej działalności urzędów, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji. Rady Narodowe powoływały dla poszczególnych dziedzin swej działalności komisje stałe, które z ramienia Rady sprawowały nadzór nad działalnością jej organów, przygotowywały projekty ważniejszych uchwał Rady, sprawowały kontrolę społeczną. Organem wykonawczym i zarządzającym było Prezydium. Do jego głównych zadań należało: wykonywanie uchwał Rady oraz zarządzenia i polecenia władz zwierzchnich; sprawować kierownictwo nad działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną; kierowanie działalnością przedsiębiorstw, zakładów i instytucji podległych radzie narodowej; przygotowywanie i zwoływanie sesji rady oraz układanie projektu porządku obrad; współdziałanie z komisjami rady i przedkładanie im określonych spraw do rozpatrzenia; opracowanie projektów budżetu terenowego i projektu terenowego planu gospodarczego; ustalanie wytycznych do pracy wydziałów prezydium; rozpatrywanie sprawozdań przewodniczącego i innych członków prezydium; rozpatrywanie sprawozdań urzędów, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji; składanie ze swej działalności sprawozdania na posiedzeniach Rady oraz przedstawianie okresowych sprawozdań ze swej działalności prezydium rady wyższego szczebla. Przewodniczącymi MRN w Brzezinach byli kolejno: Bolesław Wojciechowski (9 VI 1950 - 15 II 1952), Józef Trębacz (15 II 1952 - 31 I 1954), Antoni Dominowski (1 II 1954 - 30 VII 1956), Kazimierz Olczyk (30 VII 1956 - 14 II 1958), Jerzy Bujnowicz (15 II 1958 - 24 II 1959), Józef Stańczyk (24 II 1959 - 17 VI 1970), Jan Zabierzanek (21 X 1970 - 30 V 1973), Józef Ozimek (14 VI 1973 - 20 XII 1973).
Z dniem 1 stycznia 1973 r. w miejsce miejskich rad narodowych i prezydiów miejskich rad narodowych utworzono miejskie rady narodowe i urzędy miejskie.
I.Dział organizacyjny- protokoły sesji, obrad, zebrań Rady, komisji, sprawy organizacyjne, ogólna biurowość i sprawy osobowe; II. Dział finansowo-budżetowy- planowanie i sprawozdawczość, wymiar i pobór podatków, preliminarz; III. Dział gospodarki gminnej - rolnictwo, przemysł i handel, opieka społeczna, oświata, kultura i sztuka; IV. Dział administracyjny- ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy dot. gospodarki komunalnej, klęsk żywiołowych, organizacje i stowarzyszenia, protokoły z posiedzeń Prezydium. - brak danych -

Amount of archival material

454

211

0

8.22

2.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.