Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Płocka

Archiwum Państwowe w Płocku
Stadtverwaltung Schröttersburg [Zarząd Miasta Płocka] 1808-1950 [1952]
- brak danych - 1808 - 1950
1951 - 1952
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 3134 j.a.
indeks osobowy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes 109 j.a.
inwentarz kartkowy roboczy Yes 28383 j.a.
indeks geograficzny No - brak danych -
Władza w mieście w okresie Księstwa Warszawskiego zgodnie z art. 67 i 68 Ustawy Konstytucyjnej należała do prezydenta i 10-osobowej Rady Municypalnej wybieranej na zgromadzeniu gminnym. Jej członków mianował król na podstawie przedstawionej podwójnej listy kandydatów. Działalność samorządowa Rady była silnie ograniczona przez rząd, nie miała ona własnych organów wykonawczych. Zgodnie z dekretem Fryderyka Augusta z 23.02.1809 r. w sprawie municypalności Rada projektowała wydatki i dochody miasta oraz sporządzała wnioski dotyczące potrzeb miasta. Władzę w zakresie administracji sprawował prezydent, który nadzorował majątki miejskie oraz dbał o spokój i bezpieczeństwo miasta, a od wejścia w życie postanowienia namiestnika z 03.02.1816 r. o organizacji administracji, był również władzą wykonawczą realizującą rozporządzenia Komisji Wojewódzkiej w mieście. Od 1818 r. (postanowienie namiestnika z 30 maja) władzę w mieście sprawował Urząd Municypalny, który składał się w przypadku miasta wojewódzkiego, jakim był Płock z prezydenta i radnych, mianowanych na wniosek Komisji Wojewódzkiej spośród miejscowych obywateli posiadających nieruchomości przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych i Policji. W okresie powstania listopadowego na mocy zarządzenia Rządu Narodowego z 17.04.1831 r. utworzono w Płocku Radę Municypalną, która miała sprawować kontrolę nad finansami miasta, zarządzać majątkiem miejskim, sprawować nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Jednak już w listopadzie 1831 r. jako organ ustanowiony przez Rząd Rewolucyjny została rozwiązana przez Komisję Wojewódzką. Ukaz carski z dn. 29.09.1842 r. wprowadził zmianę nazwy z Urzędu Municypalnego na Magistrat. W 1861 r. ponownie przywrócono w mieście instytucję rady miejskiej. Wybory do Rady Miejskiej m. Płocka odbyły się 25 września, a w jej skład weszło 12 członków. Niestety już po kilku miesiącach została rozwiązana przez Radę Administracyjną za sprzeciw wobec rozporządzeniu władzy wyższej. Mimo ostrzeżeń prezydenta i unieważnieniu uchwały przez Rząd Gubernialny wznowiła przedmiot uchwały tj. protest przeciw poborowi do wojska. Wzmocniono władzę prezydenta, który miał prawo zawieszać wykonanie decyzji Rady i uchwał Magistratu oraz nadzorował policję miejską. Magistrat składał się z prezydenta i trzech radnych oraz sprawował władzę wykonawczą w stosunku do rozporządzeń rządowych oraz uchwał rady.
W okresie II wojny światowej na mocy dekretu Fuhrera z 08.10.1939 r. (obowiązywał od dn. 26 października) Płock wszedł w skład ziem wcielonych tj. rejencji ciechanowskiej. Już 1 września 1939 r. miasto zostało dwukrotnie zbombardowane przez lotnictwo niemieckie (celem nalotów były elektrownia i mosty na Wiśle). Od 6 września rozpoczęła się masowa ucieczka z miasta ludności cywilnej. Dzień później ewakuowały się władze administracyjne, a komendant garnizonu major Stankiewicz mianował tymczasowym prezydentem miasta inż. Zygmunta Jędrzejewskiego. W tym samym dniu miasto opuściła zgrupowana na odcinku Płock – Wyszogród Nowogrodzka Brygada Kawalerii pod dowództwem gen. Władysława Andersa, wysadzając przy odwrocie mosty na Wiśle. 8 września do Płocka wjechały zmotoryzowane oddziały niemieckiej 3 dywizji piechoty. Tymczasem na prawym brzegu Wisły od Popłacina przez Radziwie po Dobrzyków oddziały 19 Pułku Piechoty im. Obrońców Lwowa, wchodzące w skład armii Pomorze, broniąc się zaciekle, przez kilka dni uniemożliwiały Niemcom przeprawę przez rzekę. Po zajęciu miasta przez Niemców utworzono Ortskommandantur tj. Komendanturę Miasta, której zadaniem było czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem. Komendantem miasta został Oberleutnant und Stadtkommendant Boelcke. Władzę cywilną początkowo sprawowali Polacy z prezydentem inż. Zygmuntem Jędrzejewskim stojącym na czele Zarządu Miejskiego. Zostali zobligowani do zorganizowania życia gospodarczego, zaopatrzenia ludności w żywność i pomocy społecznej oraz wykonywania zarządzeń niemieckiej komendantury. 3 października komisarycznym prezydentem, mianowanym przez komendanta miasta kapitana Niebergalla, został nauczyciel gimnazjum – Juliusz Sachs, a 10 października odbyło się uroczyste przejęcie miasta we władanie przez Rzeszę. Na czele powiatu miejskiego (Stadkreis) stał Bügermeister, burmistrz z tytułem Oberbürgermeister – nadburmistrz Nieckau. Dnia 20.12.1939 r. na podstawie zarządzenia prezydenta rejencji utworzono die Verwaltung der Stadtgemeinde Plock – Zarząd Miasta Płocka. Na stanowisko Bürgermeister mianowano przybyłego z Rzeszy Niemca Schwanke. Do pomocy miał dwóch zastępców tj. dyrektora rachuby miejskiej (Stadtkammereidirektor) Urbana i nadinspektora miejskiego (Stadtoberinspektor) Priebe. W skład Zarządu wchodziły: Plan organizacyjny (Organisationsplan) i 7 wydziałów tj. odpowiednio: I - zarząd ogólny, II - zarząd nieruchomości, III - sprawy opieki społecznej i zdrowia, IV – sprawy szkolnictwa, V – wydział budownictwa naziemnego, VI – wydział przedsiębiorstw miejskich, VII - zarząd policyjny. Przy Zarządzie Miejskim istniała rada, którą tworzyli kierownicy poszczególnych wydziałów zarządu. Z dn. 01.10.1941 r. zostało utworzone stanowisko radcy miejskiego – Stadtrat. Objął je dr Geidel, mianowany jednocześnie ogólnym zastępcą burmistrza. Zarząd Miejski podzielono na 10 następujących referatów (Dezernent) oznaczonych cyframi od o do 9 tj.: 0 - zarząd ogólny, 1 - zarząd policyjny, 2- zarząd szkół, 3 - zarząd kultury, 4 - zarząd opieki społecznej i pomocy dla młodzieży, 5 - sprawy zdrowia i wychowania fizycznego, 6 - sprawy budownictwa, 7 - organizacja gospodarki publicznej i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, 8 - przedsiębiorstwa gospodarcze, 9 - zarząd podatkami i finansami.
Po odzyskaniu niepodległości na mocy ustawy z 11.09.1944 r. i z 14.01.1946 r. oraz dekretu PKWN z 23.11.1944 r. organem przedstawicielskim i organem władzy państwowej w mieście została Miejska Rada Narodowa w Płocku. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 23.01.1945 r., ale jej przewodniczącego – Stefana Pernej (w 1948 r. zastąpił go Stanisław Flaczyński) - wybrano dopiero 21 lutego. Organem wykonawczo-zarządzajacym rady było prezydium złożone z wybieralnych radnych i przewodniczącego. Prezydium czuwało nad wykonaniem uchwał, sprawowało kontrolę nad działalnością instytucji i zakładów podległych radzie, decydowało o mianowaniu i zwalnianiu pracowników biura rady, przygotowywało sprawozdania dla władz nadrzędnych, wnioskowało o zawieszenie i wykluczenie radnych. Organem wykonawczym był Zarząd Miejski w Płocku na czele z prezydentem, którym kolejno byli: Franciszek Kozłowski, a następnie Alfred Gieżyński. Zarząd zajmował się gospodarką i finansami miasta, oświatą, kulturą i zdrowiem, budownictwem miejskim, prowadzeniem zakładów miejskich (Rzeźni, Elektrowni, Cegielni, Wodociągów, Domu Starców), sprawami wojskowymi, społeczno-politycznymi, ewidencją mieszkańców, rozdziałem lokali, rzemiosłem i handlem. Ponadto Rada powoływała organy pomocnicze tj. komisje stałe i doraźne. Uchwała Rady Państwa z dn. 20.03.1950 r. o powołaniu jednolitej władzy państwowej zlikwidowała Zarząd Miejski w Płocku, a jego dotychczasowy zakres właściwości przekazała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku.
[Na podstawie wstępów do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1968 (okres XIX-wieczny), R. Badura, Warszawa 1974 (lata okupacji), A. Stogowska, Płock 1993 (okres powojenny)]
Część I - 1. Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu m. Płocka l. 1808-1867 (sygn. od 1 do 974, w tym brak sygn. 744 i 861): organizacja władz miejskich, odpisy przywilejów miejskich od r. 1353; wiadomości statystyczne - opis topograficzno-statystyczno-historyczny m. Płocka z 1860 r.; akta dotyczące handlu i przemysłu miejskiego m.in. żeglugi na Wiśle, mostów łyżwowych, młynów, cechów i zgromadzeń rzemieślniczych, szkół rzemieślniczych, fabryk i cegielni, targowisk, sprawy cen artykułów spożywczych; sprawy społeczne miasta, statystyka zaludnienia, akta przesiedleń, akta dotyczące epidemii cholery; budownictwo miejskie - akta poszczególnych budowli np. ratusza miejskiego, pożyczek budowlanych, budowy i rozbudowy ulic; sprawy kultury i oświaty, akta teatru, szkół elementarnych; sprawy wyznaniowe, akta gminy żydowskiej i poszczególnych kościołów miejskich; nieliczne materiały dotyczące powstania listopadowego i styczniowego oraz manifestacji patriotycznych w latach 1861-1862; akta personalne urzędników, sprawy ich umundurowania, uposażeń; 2. Kasa Ekonomiczna l. 1824-1867 (sygn. od 975 do 1049): dzienniki dochodów, rozchodów, depozytów, sprawy podatkowe, etaty kasy i rachunki. Część II - Stadtverwaltung Schröttersburg [Zarząd Miasta Płocka] z l. 1939-1944: 1. Allgemeine Verwaltung [Zarząd Ogólny] l. 1939-1944 (sygn. od 1 do 653): zarządzenia, obwieszczenia, struktura organizacyjna, zakresy czynności i wykazy urzędników, listy płac, akta osobowe pracowników, listy gospodarstw rodzinnych, sprawy kwaterunkowe m.in.. Karty meldunkowe poszczególnych osób oraz karty comiesięcznych zgłoszeń b. wojskowych polskich – uczestników kampanii wrześniowej, wykazy osób w poszczególnych gminach pow. płockiego wg narodowości, spisy reichsdeutschów i volksdeutschów, spisy urodzonych i zmarłych oraz zalegalizowanych związków małżeńskich w gminie żydowskiej. 2. Polizeiverwaltung [Zarząd Policyjny] l. 1939-1944 (sygn. od 654 do 1021): zarządzenia organizacyjne, meldunki o wykonaniu kary śmierci, rejestr duchownych katolickich i ewangelickich, imienne karty więźniów transportowanych do obozów i więzień (w: Barczewie, Berlinie Tegel, Blachowni Śląskiej, Brandenburgu, Braniewie, Brodnicy, Ciechanowie, Dachau, Działdowie, Ełku, Bydgoszczy Fordonie, Gdańsku, Giżycku, Gostyninie, Grudziądzu, Hirtzenhain, Iławie, Instenburgu, Koblencji, Koronowie, Królewcu, Lingen, Majdanku, Małkini, Mauthausen, Mławie, Neidenburgu (Nidzicy), Oberheide, Olsztynie, Oświęcimiu, Pile, Płocku, Płońsku, Pułtusku, Ravensbrück, Rendsburgu, Rhein, Sachsenhausen, Sieradzu, Sierpcu, Stutthofie, Szczytnie, Sztumie, Tapiau, Toruniu, Tylży, Włocławku), postępowanie karno-administracyjne przeciwko osobom łamiącym zarządzenia porządkowe, sprawy przepustek i dowodów tożsamości, spisy robotników poszczególnych zakładów, nielegalna sprzedaż produktów, nakazy opuszczenia lokali, zezwolenia na prowadzenie szkół prywatnych, sprawy weterynaryjne, pożarnictwo, protokoły kontroli kin, domu kultury i zakładów przemysłowych, zezwolenia na prowadzenie warsztatów rzemieślniczych, transport rzeczny, obsada personalna garnizonu wojskowego, zezwolenia na posiadanie broni, protokoły nieszczęśliwych wypadków przy pracy, cenniki towarów. 3. Schulverwaltung [Zarząd Szkół] l. 1940-1943 (sygn. od 1022 do 1029): zarządzenia, szkolnictwo zawodowe, protokoły posiedzeń Wydziału Szkolnego, podręczniki, pomoce i budynki szkolne, sprawy internatu (personel, wychowankowie, lokal, rachunki), korespondencja, kursy języka niemieckiego dla volksdeutschów. 4. Fürsorgeverwaltung und Jugendhilfe [Zarząd Opieki Społecznej i Pomocy dla Młodzieży] l. 1939-1944 (sygn. od 1030 do 1035): zarządzenia w sprawach opieki nad dziećmi, darowizn, loterii pieniężnej, listy zapomóg, zwalczanie i koszty leczenia chorób wenerycznych, gruźlicy i jaglicy. 5. Gesundheitswesen und Volksertüchtigung [Sprawy zdrowia i wychowania fizycznego] z 1941 r. (sygn. 1036): obowiązkowe szczepienia dzieci. 6. Bauwesen [Budownictwo] z l. 1939-1944 (sygn. od 1037 do 1094): listy płac robotników zatrudnionych przy robotach publicznych, spisy pracowników umysłowych i fizycznych, wykazy przepracowanych godzin, projekt budowy garaży, dzienniki wykonanych robót, listy przewozowe materiałów budowlanych, ubezpieczenia socjalne.7. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftstörder [Gospodarka Publiczna i Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej] z l. 1939-1943 (sygn. od 1095 do 1099): zarządzenia, wywóz śmieci, dom starców, szpital powiatowy i miejski, komunikacja miejska, wodociągi i elektrownia, rozbudowa rzeźni, kontrola warunków sanitarnych na cmentarzach, w halach targowych, w sklepach mięsnych. 8. Wirtschaftliche Unternehmen [Przedsiębiorstwa Gospodarcze] z l. 1939-1944 (sygn. od 1100 do 1176): zarządzenia, obwieszczenia, inwentaryzacja towarów w sklepach i zakładach usługowych, kofiskata mienia polskiego i żydowskiego, karty zgłoszeń czynnych sklepów, zakładów usługowych i przedsiębiorstw prywatnych, pozwolenia na prowadzenie działalności, organizacja ruchu kołowego w mieście, zezwolenia i wykazy dorożek. 9. Finanz und Steuerverwaltung [Zarząd Podatkami i Finansami] z l. 1939-1944 (sygn. od 1177 do 1832): zarządzenia, przejęcie polskich banków przez niemieckiego powiernika, akta posesji (opisy, wykazy powierzchni, naliczanie podatków, fotografie), rachunki Kasy Miejskiej, Kasy Chorych, koszty aresztu, transportu więźniów, oczyszczania ulic i wywozu śmieci, zapomogi, listy płac urzędników polskich i niemieckich, podatek gruntowy, preliminarze budżetowe. 10. Karty meldunkowe mieszakńców miasta Płocka. Część III - I. Miejska Rada Narodowa w Płocku l. 1945-1950 (sygn. od 28810 do 28826): protokoły posiedzeń MRN, jej Prezydium i komisji, wyciągi z decyzji prezydenta oraz uchwał Magistratu, akta Miejskiego Komitetu Obywatelskiego Odbudowy m.st. Warszawy w Płocku oraz Komisji Emerytalnej Pracowników Magistratu m. Płocka. II. Zarząd Miejski w Płocku l. [1930] 1945-1950 (sygn. od 28827 do 29055) tj.: 1. Oddział Organizacyjny l. 1945-1950 (sygn. od 28827 do 28896): sprawa utworzenia Wydziału Administracji Majątków Opuszczonych i Poniemieckich, decyzje prezydenta, instrukcje, statut organizacyjny, wybory prezydenta, kwestionariusze personalne pracowników, korespondencja z władzami zwierzchnimi, przydział terenów z reformy rolnej (opisy i plany nieruchomości), biuletyny prasowe, zaświadczenia o stanie majątkowym i wspólności małżeńskiej, listy płac robotników zatrudnionych przy robotach miejskich, budżety przedsiebiorstw miejskich, akta nieruchomości opuszczonych i porzuconych. 2. Oddział Finansowy l. 1945-1950 (sygn. od 28897 do 28943): preliminarze budżetowe, sprawozdania rachunkowe, pobór podatku, wykazy podatników, rejestr wniosków egzekucyjnych Powiatowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, akta Ogrodu Miejskiego, Rzeżni i Targowiska, majątku Kostrogaj (umowy dzierżawy, budżety), wykaz obligacji Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju, szkolnictwo, Miejski Ośrodek Zdrowia, pobory pracowników, emeryci. 3. Oddział Społeczno-Polityczny l. 1945-1950 (sygn. od 28944 do 28956): akta Płockiego Oddziału Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, stowarzyszenia, instytucje samopomocy społecznej, rejestry poświadczeń obywatelstwa polskiego, akta spraw karnych, akta prokuratora Sądu Okręgowego w Płocku w sprawie rehabilitacji, pozbawienia obywatelstwa polskiego. 4. Oddział Administracyjny l. 1945-1950 (sygn. od 28957 do 28977): sprawa wznowienia działalności Towarzystwa Wioślarskiego w Płocku, akta założenia Oddziału Zjednoczenia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Płocku, wybory do Sejmu Ustawodawczego, wykaz osób prowadzących wolny handel, statystyka cen, zaświadczenia o stanie majątkowym, rejestr kart rzemieślniczych i wydanych koncesji, protokoły i sprawozdania Komisji Lokalowej, spisy właścicieli gospodarstwa rolnych w Radziwiu i nieruchomości miejskich. 5. Oddział Kultury i Sztuki l. 1945-1950 (sygn. od 28978 do 28984): wykaz miejsc walk i męczeństwa narodu polskiego, sprawy muzealne, statut Towarzystwa Naukowego Płockiego, budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płocku, szkolnictwo powszechne. 6. Oddział Wojskowy l. [1939] 1945-1948 (sygn. od 28985 do 28990): zasiłki dla rodzin osób odbywających czynną służby wojskową, rejestr rezerwistek, koszty poboru wojskowego oraz wynajem kwater. 7. Oddział Zdrowia l. 1945-1950 (sygn. od 28991 do 28995): działalność Sekcji Lekarskiej przy Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia w Płocku, akta założenia Oddziału Związku Lekarzy w Płocku, akta Ubezpieczalni Społecznej (stan zatrudnienia), Apteki po Włodkowskim w Płocku, Domu Opieki dla Dorosłych i Ośrodka Zdrowia. 8. Oddział Techniczny l. [1937-1938, 1942-1943] 1945-1950 [1952] (sygn. od 28996 do 29005 oraz od 29056 do 29064): inwestycje, odpisy list płac, zaświadczenia o zatrudnieniu, kontrola płac robotników 1942-1943, 1945, akta przebudowy Miejskiej Hali Targowej dla Centrali Rybnej i Warzywno-Owocowej, remont i opis uszkodzeń Katedry Płockiej wskutek działań wojennych, remont Szpitala Św. Trójcy w Płocku, Cegielni w Parowie, odbudowa budynków gospodarczych majątku miejskiego Kostrogaj, umowa dzierżawy Rzeźni Miejskiej z 1938 r., plan bocznicy dojazdowej linia Płock-Brodnica w skali 1:1000, wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych administrowanych przez Zarząd Miejski w Płocku. 9. Oddział Majątku i Przedsiębiorstw l. [1930-1944]1945-1950 (sygn. od 29006 do 29051): akta Elektrowni Miejskiej (protokoły posiedzeń Zarządu, wykaz wierzycieli i dłużników, wykaz pożyczek zaciągniętych przed wojną, budżet, lista pracowników, wykazy transformatorów, sieci wysokiego napięcia, akta remontów i inwestycji, akta przekazania Elektrowni Zjednoczeniu Energetycznemu), Cegielni Miejskiej (dane dotyczace historii, sprawozdania roczne, listy pracowników, umowy dzierżawy, bilans otwarcia i zamknięcia, protokoły przejęcia, polisy ubezpieczeniowe, karta rejestracyjna, protokoły lustracji), akta personalne pracowników zwolnionych l. 1938-1948, akta Miejskiego Funduszu Emerytalnego w Płocku l. 1930-1950. 10. Urząd Stanu Cywilnego l. 1949-1950 (sygn. od 29052 do 29055): rozporządzenia władz i okólniki, korespondencja w sprawach wydania aktu urodzenia, zgonu oraz w sprawach zaślubin. zmikrofilmowano j.a. o sygn.: 26748, 27779-28301, 28944, 28972, 28978; zgodnie z pismem NDAP z dn. 09.05.2006 r., znak: WOU-54-3/06 akta z okresu okupacji zostały przekazane w 2006 r. przez AP m.st. Warszawy (dawniej zespół nr 1362)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 2 323
100 Urząd Municypalny i Magistrat Miasta Płocka 974 1807-1890 24442
101 Kasa Ekonomiczna 75 1812-1868 0
200 Sekretarz Magistratu 7582 1832-1914 455
201 Urzędnik prowadzący księgi ludności 687 1863-1911 0
202 Sekretarz Kwatermistrz 1300 1865-1914 0
203 Wydział Administracyjno-Gospodarczy 386 1866-1895 0
204 Ratman II 4560 1874-1926 11
205 Wydział Finansowy 267 1867-1898 0
206 Ratman III 5354 1871-1919 0
207 Wydział Prezydialny 98 1868-1879 0
208 Wydział Sądowo-Policyjny 63 1874-1878 0
209 Archiwum 23 1871-1872 0
210 Postanowienia Magistratu 35 1873-1914 0
211 Ubezpieczenia 532 1851-1918 0
212 Kasa Miejska 290 1864-1914 0
213 Ewidencja akt 19 1793-1945 0
302 Magistrat m. Płocka - Biuro Główne 3 1920-1920 172
302.1 Protokoły posiedzeń 0 0
302.2 Okólniki, instrukcje 0 0
302.3 Listy wyborców 0 0
302.4 Uchwały 0 0
303 Magistrat m. Płocka - Wydział Majątku Miejskiego 1 1920-1920 225
307 Magistrat m. Płocka - Wydział Budowlany 1 1920-1920 380
400 Zarząd Miejski - Wydział Ogólny i Oświatowy 1 1939-1940 98
600 Miejska Rada Narodowa w Płocku 17 1945-1950 0
601 Zarząd Miejski - Oddział Organizacyjny 68 1945-1950 0
602 Zarząd Miejski - Oddział Finansowy 46 1945-1950 0
603 Zarząd Miejski - Oddział Społeczno-Polityczny 9 1848-1950 0
604 Zarząd Miejski - Oddział Administracyjny 21 1945-1951 0
605 Zarząd Miejski - Oddział Kultury i Sztuki 7 1945-1950 0
606 Zarząd Miejski - Oddział Wojskowy 6 1939-1948 0
607 Zarząd Miejski - Oddział Zdrowia 5 1945-1950 0
608 Zarząd Miejski - Oddział Techniczny 19 1937-1952 0
609 Zarząd Miejski - Oddział Majątku i Przedsiębiorstw 46 1930-1951 0
610 Zarząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego 4 1949-1950 0

Amount of archival material

31626

3133

0

218.95

43.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.