Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Wojewódzka i Rząd Gubernialny Płocki

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1807] 1816-1866 [1880]
- brak danych - 1807 - 1815
1816 - 1866
1867 - 1880
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 613 j.a.
Komisja Wojewódzka zgodnie z art. 83 Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego z 1815 r. była naczelną władzą administracyjną w województwie. Postanowieniem namiestnika z dn. 16.01.1816 r. Królestwo Polskie podzielono na osiem województw, w tym na województwo płockie, które z kolei dzieliło się na 6 obwodów: płocki, pułtuski, lipnowski, mławski, przasnyski i ostrołęcki. Obwody dzieliły się na powiaty, które w przypadku województwa płockiego pokrywały się z obszarem obwodów tj. jeden obwód stanowił jeden powiat.
Komisja Wojewódzka jako władza wykonawcza w stosunku do rozporządzeń Komisji Rządowej zajmowała się na terenie województwa m.in.: bezpieczeństwem i porządkiem, własnością publiczną i prywatną, nadzorem nad oświatą, handlem, przemysłem, komunikacją i budownictwem. Komisja Wojewódzka Płocka składała się z prezesa, 5 komisarzy zasiadających, komisarzy delegowanych w liczbie równej obwodom i sekretarza generalnego oraz dzieliła się na trzy wydziały tj.: Wydział Administracyjny (złożony z Sekcji Administracyjnej, Sekcji Wyznań i Oświecenia Publicznego oraz Sekcji Fabrycznej , zajmował się statystką, zgromadzeniami politycznymi, własnością publiczną, handlem, zakładami przemysłowymi i rzemieślniczymi, drogami publicznymi, komunikacja, budownictwem, pocztą, podziałem administracyjnym, kontrolą aktów stanu cywilnego, nadzorem nad funduszami duchownymi i edukacyjnymi, wizytacją szkół, konwiktami i pensjami, bibliotekami, sprawami wolności druku), Wydział Wojskowy (złożony z Sekcji Policji i Sekcji Wojskowej, zajmował się sprawami porządku i bezpieczeństwa w województwie, nadzorem nad Radą Lekarską i pracownikami służby zdrowia, administracją szpitali, sprawami epidemii, wydawaniem paszportów i zaświadczeń, systemem miar i wag, ustanawianiem cen na artykuły pierwszej potrzeby, potrzebami wojska, zaciągów wojskowych, zakwaterowania) i Wydział Skarbowy (złożony z Sekcji Skarbowej, Sekcji Dóbr i Lasów Państwowych, Sekcji Ekonomicznej, zajmował się poborem i egzekucją wszelkich podatków i wpływów publicznych, nadzorem nad kasami, magazynami solnymi, cłami, administracją dóbr i lasów państwowych w województwie) oraz z kancelarii. Na czele wydziałów stali komisarze, zaś na czele kancelarii sekretarz generalny. Prezesa Komisji i członków Wydziałów Administracyjnego i Wojskowego oraz komisarzy delegowanych mianował namiestnik na wniosek Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, zaś sekretarza generalnego i adiunktów wydziałowych Komisja Spraw Wewnętrznych i Policji, a asesora prawnego Komisja Sprawiedliwości, zatwierdzał natomiast namiestnik. Przy Komisji Wojewódzkiej lub komisarzach delegowanych istniały społeczne funkcje asesorów pełniących powierzone im przez Komisję obowiązki nieodpłatnie oraz rada wojewódzka złożona z radców wybieranych na sejmikach i zgromadzeniach gminnych (każdy powiat wybierał po dwóch radców) na okres 2 lat. Rada jako czynnik społeczny miała poważnie ograniczoną rolę w administrowaniu, która sprowadzała się w zasadzie jedynie do wyboru na urzędy sędziowskie w dwóch pierwszych instancjach, sporządzania list kandydatów na urzędy administracyjne oraz ogólnej troski o sprawy województwa. Faktyczna działalność rady wojewódzkie rozpoczęły w 1818 r., kiedy to na mocy postanowienia namiestnika z dnia 10 marca przestały urzędować dotychczasowe rady departamentowe, powiatowe i miejskie, a na ich miejsce powołano rady wojewódzkie.
Komisja Wojewódzka Płocka działała do 1837 r., kiedy to postanowieniem carskim zmieniono nazwę województwa na gubernię, a Komisję Wojewódzką na Rząd Gubernialny, którego zasięg terytorialny i zakres kompetencyjny pozostał niezmieniony. Dopiero na mocy ukazu z 19/31 grudnia 1866 r. o zarządach powiatowych i gubernialnych w Królestwie Polskim zreorganizowano całkowicie te władze, zniesiono polskie zarządy gubernialne, a urząd gubernatora obdarzono szerokimi pełnomocnictwami, pozwalającymi mu na załatwianie szeregu spraw bez współudziału urzędu gubernialnego.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1967]
1. Wydział Administracyjny l. 1816-1866 (sygn. od 1 do 229, od 582 do 589, od 606 do 607 i od 611 do 613): akta dotyczące organizacji władz miejskich, budownictwa miejskiego, majątków miejskich, opisy stanu miasta (pomiary miast) wraz z załącznikami w postaci odpisów dokumentów z XVIII w. (sygn. 46 - akta Ostrowca), operaty i spisy majątków, probostw (sygn. 214 - załączone odpisy dokumentów kościoła w Różanie z XIII w.), budowli kościelnych, testamentów na rzecz kościołów, sporów o mienie graniczne, akta osady fabrycznej w Pułtusku, akta personalne i kaucyjne, sprawy obsadzania komisarzy rządowych przy radach powiatowych, raporty naczelników powiatów o nastrojach w powiecie, pisma wiernopoddańcze obywateli do cara (sygn. 606), akta dotyczące medalu na pamiątkę uśmierzenia powstania styczniowego (sygn. 607). Są to akta:
Sekcji Administracyjnej z l. 1816-1866 (sygn. od 1 do 156, od 582 do 586, od 606 do 607 i od 611 do 613),
Sekcji Wyznań i Oświecenia z l. 1818-1866 (sygn. od 157 do 227 i od 587 do 589),
Sekcji Fabrycznej z l. 1830-1838 (sygn. od 228 do 229).
2. Wydział Wojskowy l. 1810-1865 (sygn. od 230 do 265 i od 590 do 594): głównie akta gospodarczo-finansowe (legaty, kapitały)
i akta personalne urzędników Komisji. Są to akta:
Sekcji Policji z l. 1810-1865 (sygn. od 230 do 261 i od 590 do 594),
Sekcji Wojskowej z l. 1842-1865 (sygn. od 262 do 265).
3. Wydział Skarbowy l. [1807]1816-1866 (sygn. od 266 do 581, od 595 do 605 i od 608 do 610): większość akt to akta osadzania włościan (grupowane ekonomiami), mat. dot. majątków popruskich, podatków, hipotek, miast, dóbr ziemskich oraz akta personalne. Są to akta:
Sekcji Skarbowej z l. [1807]1816-1866 (sygn. od 266 do 356),
Sekcji Dóbr i Lasów Państwowych z l. 1818-1866 (sygn. od 357 do 427 i od 595 do 599),
Sekcji Ekonomicznej l. /1814/1816-1866/1880/ (sygn. od 428 do 581 i od 600 do 605 oraz od 608 do 610).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/15/0/1.1/1 Akta praw miastu Andrzejew służących 1918-1934 0
50/15/0/1.1/2 Akta stanu miasta Andrzejewa 1819-1866 0
50/15/0/1.1/3 Akta zabudowania pustych placów w mieście Andrzejewie 1820-1826 0
50/15/0/1.1/4 Akta w sprawie possesoryjnej wsi Przezdziecka Dworaków miastu Andrzejewo 1824-1847 0
50/15/0/1.1/5 Akta budowli kamlaryjnych w mieście Andrzejewie 1834-1843 0
50/15/0/1.1/6 Akta wydzierżawiania gruntów i placów w mieście Andrzejewie 1834-1857 0
50/15/0/1.1/7 Akta zażaleń pko Kaczorowskiemu Burmistrzowi miasta Andrzejewa 1860-1860 0
50/15/0/1.1/8 Akta śledztwa przeciwko Tomoszowi Kaczorowskiemu, Burmistrzowi miasta Andrzejewa w powiecie Ostrołęckim o różne nadużycia w urzędowaniu z skarg Jana Czyżewskiego……… 1860-1860 0
50/15/0/1.1/9 Akta reperacyi dróg w obrębie miasta Brok. Voll. II 1818-1851 0
50/15/0/1.1/10 Akta praw miastu Brok służacych 1818-1821 0
50/15/0/1.1/11 Protokół tradycji Urzędu Burmistrza Miasta Broku na osobę P. Józefa Mroczkowskiego przez W. Burmistrza miasta Ostrowi dnia 2/14 lipca 1849 dopełniony 1849 0
50/15/0/1.1/12 Protokół tradycji urzędu burmistrza miasta Broku na osobę P. Bartłomieja Serafińskiego przez Burmistrza Miasta Ostrowi dnia 4/16 września 1849 dopełniony 1849-1849 0
50/15/0/1.1/13 Akta Magistratu miasta Brok 1850-1866 0
50/15/0/1.1/14 Akta reparacji dróg i mostów w obrębie miasta Broku 1852-1866 0
50/15/0/1.1/15 Akta opłaty mostowego w mieście Czyżewie 1823-1825 0
1 2 3 4 ... 18 19 20 21 22 ... 38 39 40 41

Amount of archival material

613

613

0

10.57

10.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.