Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Gostynina

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1842-1950
- brak danych - 1842 - 1842
1872 - 1938
1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes 194 j.a.
Po wyzwoleniu Gostynina na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z 11.09.1944 r. i z 14.01.1946 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekretu PKWN z 23.11.1944 r. organem przedstawicielskim i organem władzy państwowej w mieście została Miejska Rada Narodowa w Gostyninie. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 5 marca 1945 r. Do jej kompetencji należało: planowanie działalności publicznej zwłaszcza w zakresie ustalania budżetu i planu świadczeń w naturze, powoływanie organów wykonawczych, zawieranie umów w sprawie zaciągnięcia pożyczki, zbycia, zmiany lub obciążenia majątku ruchomego. Organami pomocniczymi Miejskiej Rady Narodowej były komisje, a organem zarządzająco-wykonawczym - prezydium. Do 1946 r. funkcje prezydium Miejskiej Rady Narodowej spełniał jednocześnie Zarząd Miejski. Dopiero na posiedzeniu MRN w dniu 13 marca 1946 r. nastąpiło rozdzielenie Zarządu od prezydium. Do zakresu działania prezydium należało: czuwanie nad wykonaniem uchwał MRN i rad wyższego szczebla, kontrola nad działalnością instytucji i zakładów podległych Radzie, układanie porządku jej obrad, sporządzanie sprawozdań, przedkładanie wniosków w sprawach zawieszania i wykluczania członków Rady. Organem wykonawczym MRN był Zarząd Miejski, w skład którego wchodził burmistrz, wiceburmistrz i ławnicy. Zarząd działał kolegialnie m.in. W sprawach: ustalania planu wykonania budżetu, uchwalania regulaminów, podejmowania decyzji o zaciągnięciu pożyczek krótkoterminowych, ustanawiania opłat administracyjnych, umarzania należności, udzielania koncesji i przydzielania dzierżaw, zakładania i zamykania zakładów i przedsiębiorstw miejskich. Zarząd Miejski w Gostyninie istniał do 1950 r., kiedy to na mocy ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dn. 20.03.1950 r. jego kompetencje przejęła Miejska Rada Narodowa w Gostyninie i jej organ wykonawczy - Prezydium. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. W. Wiśniewska, Płock 1969] 1. Magistrat miasta Gostynina l. 1932-1938 (sygn. od 1 do 3): Protokoły posiedzeń Magistratu i Zarządu miejskiego, Rady Miejskiej i jej Prezydium.
2. Miejska Rada Narodowa l. 1945-1950 (sygn. od 4 do 17): Protokoły posiedzeń MRN i PMRN, Zarządu Miejskiego i komisji; sprawozdania z zebrań Miejskiego Komitetu Obywatelskiego Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju; protokoły z wyborów delegatów do MRN.
3. Zarząd Miejski miasta Gostynina
a) Referat Organizacyjny l. 1945-1950 (sygn. od 18 do 122): Statut organizacyjny biura Zarządu Miejskiego, protokoły posiedzeń Zarządu; szkolnictwo – statut Gimnazjum Kupieckiego w Gostyninie; akta personalne.
b) Referat Administracyjny l. 1945-1946 (sygn. od 123 do 128): Rejestracja zbrodni niemieckich (sygn. 124 – szkic orientacyjny miejsc straceń Polaków) oraz szkód wojennych, karty rejestracyjne volksdeutschów; protokoły likwidacji więzienia w Gostyninie, reforma rolna – protokoły przejęcia ziemi poniemieckiej.
c) Referat Finansowo-Budżetowy l. 1945-1950 (sygn. od 129 do 153): Budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, rachunki strat i zysków zakładów przemysłowych podległych Zarządowi Miejskiemu.
d) Referat Podatkowy i Komo-Administracyjny l. 1945-1950 (sygn. od 154 do 169 oraz sygn. od 196 do 208): Księgi biercze podatku od nieruchomości oraz podatku gruntowego; rejestr spraw karno-administracyjnych; wykaz nieruchomości.
e) Referat Spraw Technicznych i Majątkowych l. 1945-1950 (sygn. od 170 do 175): Bilans przedsiębiorstw miejskich (cegielni), plany finansowo-gospodarcze Miejskiej Cegielni Parowej i Rzeźni Miejskiej.
f) Związki Zawodowe l. 1945-1945 (sygn. od 176 do 177): Protokoły zebrań Koła Związku Zawodowego Pracowników Miejskich.
4. Księgi stałych mieszkańców Gostynina l. 1872-1938 (sygn. od 209 do 211).
5. Przywilej mieszczan gostynińskich nadany przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1462 r. /kopia odpisu z 1842 r./ (sygn. 212).
Sygnatury od 178 do 195 tj. listy płac pracowników poszczególnych Wydziałów z l. 1945-1950 wybrakowano na podstawie decyzji KOMA Nr 312 z dnia 19.12.2001 r., zezwolenia Nr 268/01.
zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 3 (mikrofilm nr 1734), 123 (mikrofilm nr 1735).

Amount of archival material

194

194

0

1.83

1.83

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.