Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Sierpca

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1917-1950 [1951]
- brak danych - 1917 - 1918
1924 - 1932
1938 - 1939
1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 136 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 7 j.a.
W dwudziestoleciu międzywojennym zgodnie z tymczasową ustawą o samorządzie miejskim z 4 lutego 1919 r. organem uchwałodawczym i kontrolującym w sprawach z zakresu działania gminy miejskiej Sierpc była Rada Miejska. Rada ustanawiała zasady zarządzania i użytkowania majątkiem gminy, nabywania i sprzedaży nieruchomości, uchwalania budżetu, opłat i podatków, pożyczek, kontrolowała działalność zarządu miejskiego, wybierała członków Magistratu i Prezydium Rady. Organem wykonawczym i zarządzającym był Magistrat, który składał się z burmistrza, jego zastępców i ławników, wybieranych na 3 lata. Burmistrz był jego kierownikiem i przedstawicielem oraz zarządzał miejscową policją. Do czynności Magistratu należało: wykonywanie uchwał Rady Miejskiej, zarządzanie majątkiem miejskim, prowadzenie przedsiębiorstw miejskich, sporządzanie projektów budżetów, sprawozdań finansowych, ustalanie wymiaru podatków i powinności gminnych, mianowanie i zwalnianie pracowników miejskich. Nadzór nad miastem w I-szej instancji w tym okresie sprawował Wydział Powiatowy w Sierpcu. Ustawa z 1933 r. zmieniła nazwę Magistrat na Zarząd Miejski oraz ustanowiła burmistrza przełożonym gminy miejskiej. Tak zorganizowane władze miejskie istniały do 1939 r. Po wyzwoleniu Sierpca na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z 11.09.1944 r. i z 14.01.1946 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekretu PKWN z 23.11.1944 r. organem przedstawicielskim i organem władzy państwowej w mieście została Miejska Rada Narodowa w Sierpcu. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 24 stycznia 1945 r. Do jej kompetencji należało: planowanie działalności publicznej zwłaszcza w zakresie ustalania budżetu i planu świadczeń w naturze, powoływanie organów wykonawczych oraz ustalanie zasad zarządzania miastem. Rada jako organ kolegialny działała na sesjach. Organem wykonawczo-zarządzajacym Rady było jej prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy i 3 członków. Prezydium zwoływało posiedzenia Rady, czuwało nad wykonaniem uchwał oraz miało inicjatywę uchwałodawczą. Organami pomocniczymi Miejskiej Rady Narodowej były komisje stałe i doraźne, które kontrolowały odpowiednie działy gospodarki i administracji terenowej. Organem wykonawczym MRN był Zarząd Miejski w Sierpcu, powołany przez Radę 10 lutego 1945 r. Na jego czele stał burmistrz wybierany przez Miejską Radę Narodową. Zarząd ustalał projekty miejskich planów gospodarczych, budżetów miasta, projekty opłat, danin, zarządzał przedsiębiorstwami miejskimi, stawiał wnioski o przyjęcie w administrację opuszczone lub porzucone przedsiębiorstwa, sporządzenie planu rozbudowy miasta, ustalał nazwy ulic, zajmował się sprawami wydzierżawienia ogrodów, odbudowy miasta, opieki społecznej, zdrowia i szkolnictwa. Zarząd Miejski w Sierpcu działał do 1950 r., kiedy to ustawą o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dn. 20.03.1950 r. na jego miejsce powołano Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sierpcu. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1968] I. Stadtverwaltung Sierpc l. 1917-1918 (sygn. 125): akta licytacji na wydzierżawienie jatek. II. Magistrat Miasta Sierpca l. 1924-1932 (sygn. od 126 do 127 oraz od 129 do 130): protokoły posiedzeń, księgi uchwał, wykazy radnych i członków Magistratu, sprawy wojskowości, obwieszczenia o poborze rekruta. III. Zarząd Miejski w Sierpcu l. 1939-1939 (sygn. 128 i 131): korespondencja ze starostwem, wykaz przedsiębiorstw skupujących zboże i tłuszcz zwierzęcy, ustalanie cen artykułów zbożowych, komunikaty rabina o zawartych małżeństwach. IV. Miejska Rada Narodowa w Sierpcu l. 1945-1950 (sygn. od 1 do 10 i sygn. 123): protokoły posiedzeń Rady, jej prezydium i komisji, sprawozdania komisji. V. Zarząd Miejski m. Sierpca: 1. Referat Organizacyjny l. 1945-1950 [1951] (sygn. od 11 do 29 i sygn. 124): protokoły posiedzeń Zarządu, księgi uchwał, sprawozdania statystyczne, wybory i organizacja Zarządu, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne, korespondencja z Urzędem Likwidacyjnym, sprawy osobowe pracowników; 2. Referat Finansowo-Budżetowy l. 1945-1950 (sygn. od 30 do 72): budżety, sprawozdania rachunkowe, budżet przedsiębiorstw miejskich, pobór podatku gruntowego, spisy nieruchomości, rejestry gruntów; 3. Referat Administracyjny l. 1945-1950 (sygn. od 73 do 97 oraz od 132 do 136): spisy wyborców, sprawy aprowizacji, opieki społecznej, drobnego przemysłu i handlu, sprawozdania o stanie bezpieczeństwa publicznego; 4. Referat Spraw Technicznych i Majątkowych l. 1945-1950 (sygn. od 98 do 122): sprawy rolnictwa i produkcji rolnej, wykazy właścicieli gospodarstw, wywłaszczenia nieruchomości na rzecz miasta, budowa ulic, plany zabudowy, projekty budowy domów mieszkalnych. 5. Część nieopracowana - akta osobowe z lat 1945-1950. zmikrofilmowano jednostkę archiwalną o sygnaturze 97 (mikrofilm nr 1736).

Amount of archival material

143

136

0

1.23

1.17

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.