Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Raciąża

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1883-1950 [1951]
- brak danych - 1883 - 1931
1937 - 1939
1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 123 j.a.
Po wyzwoleniu Raciąża na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z 11.09.1944 r. i z 14.01.1946 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekretu PKWN z 23.11.1944 r. organem przedstawicielskim i organem władzy państwowej w mieście została Miejska Rada Narodowa w Raciążu. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 13 lutego 1945 r. Do jej kompetencji należało: planowanie działalności publicznej zwłaszcza w zakresie ustalania budżetu i planu świadczeń w naturze, powoływanie organów wykonawczych oraz ustalanie zasad zarządzania miastem. Rada jako organ kolegialny działała na sesjach. Organem wykonawczo-zarządzajacym Rady było jej prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy i 3 członków. Prezydium zwoływało posiedzenia Rady, czuwało nad wykonaniem uchwał oraz miało inicjatywę uchwałodawczą. Organami pomocniczymi Miejskiej Rady Narodowej były komisje stałe i doraźne, które kontrolowały odpowiednie działy gospodarki i administracji terenowej. Organem wykonawczym MRN był Zarząd Miejski w Raciążu, powołany przez Radę 13 lutego 1945 r. Na jego czele stał burmistrz wybierany przez Miejską Radę Narodową. Zarząd ustalał projekty miejskich planów gospodarczych, budżetów miasta, projekty opłat, danin, zarządzał przedsiębiorstwami miejskimi, stawiał wnioski o przyjęcie w administrację opuszczone lub porzucone przedsiębiorstwa, sporządzenie planu rozbudowy miasta, ustalał nazwy ulic, zajmował się sprawami wydzierżawienia ogrodów, odbudowy miasta, opieki społecznej, zdrowia i szkolnictwa.
Zarząd Miejski w Raciążu działał do 1950 r., kiedy to ustawą o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dn. 20.03.1950 r. jego kompetencje przejęła Miejska Rada Narodowa w Raciążu i jej organ wykonawczy - Prezydium.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1971]
1. Miejska Rada Narodowa l. 1945-1950 [1951] (sygn. od 1 do 8): protokoły posiedzeń Rady, jej Prezydium i Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd Miejski miasta Raciąża l. [1939] 1945-1950 (sygn. od 9 do 32): protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego;
a) Referat Ogólno-Organizacyjny l. 1939-1950 (sygn. od 33 do 89): akta dotyczące organizacji władz miejskich, zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania, kontrola wewnętrzna, zestawienia i rejestracja szkód wojennych i zbrodni hitlerowskich, akta dotyczące majątku przedsiębiorstw miejskich /rzeźnia, szkoły, przedszkola, elektrownia miejska/, plany gospodarcze, budownictwo miejskie i dróg publicznych;
b) Referat Finansowo-Budżetowy l. 1946-1950 (sygn. od 90 do 109): budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania roczne z wykonania budżetu przez przedsiębiorstwa miejskie, sprawozdania o stanie zatrudnienia, ustalanie i pobór podatku, wykazy podatników;
c) Referat Administracyjny l. 1950 (sygn. od 110 do 120 i sygn. 123): sprawy opieki społecznej, aprowizacja, bezpieczeństwo i porządek publiczny, akta Komitetu Przesiedleńczego, sprawy przemysłu i handlu, wykazy zakładów rzemieślniczych, statystyka produkcji rolniczej i hodowli, domowe książki meldunkowe, wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych.
3. Dopływ: księga ludności miasta Raciąża l. 1883-1931 (sygn. 121) oraz wykaz osób posiadających nieruchomości na terenie miasta Raciąża l. 1937-1939 (sygn. 122).
zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 22 (mikrofilm nr 1737), 93 (mikrofilm nr 1738).

Amount of archival material

123

123

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.