Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Krzyżanówek z siedzibą w Krzyżanowie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1847-1952
- brak danych - 1847 - 1885
1890 - 1940
1945 - 1952
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 202 j.a
spis roboczy Yes 48 j.a
indeks osobowy No - brak danych -
indeks geograficzny No - brak danych -
Urzędy gmin powstały na podstawie dekretu królewskiego z 23 lutego 1809 roku o tymczasowej organizacji dla gmin, a następnie na mocy postanowienia Namiestnika KP z 3 lutego 1816 roku i 30 maja 1818 r. Obszar gminy łączył się z obszarem dworskim, a funkcja wójta gminy połączona była z władza pana feudalnego. Reforma samorządu wiejskiego nastąpiła w 1864 roku na podstawie ukazu carskiego z 2 marca 1864 roku. W 1867 roku nastapił nowy podział terytorialny. Nowy podział nie pokrywał się z podziałem dominalnym. W 1918 roku Naczelnik Państwa wydał 27 listopada dekret o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze byłego Królestwa Polskiego. Kolejne zmiany przynosi ustawa z 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, która miała na celu ujednolicenie administracji samorządowej. Organem Uchwalodawczym i kontrolujacym była Rada Gminy, a organem wykonawczym Zarząd Gminy. 11 Września na mocy dekretu o organizacji i działalności rad narodowych powołano Gminne Rady Narodowe. Kolejny akt prawny to dekret PKWN z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i obwieszczenie Prezydenta KRN z 14 stycznia 1946 r. Zmian w organizacji samorządu wiejskiego dokonała uchwała Rady Państwa z 20 marca 1950 roku o powołaniu jednolitej władzy państwowej wszystkich szczebli. Znosiła ona zarządy gminne, których funkcje przejęły prezydia. Gminne rady narodowe istniały do 1954 roku. I. Akta Urzędu Gminnego 1847-1913, sygn. od 1 do 35, od 206 do 250: świadectwa przesiedleń, wykazy nowonrodzonych, zaślubionych i zmarłych, sprawy sądu gminnego, kontrola cudzoziemców, dozory kościelne, ksiegi ludności stałej
II. Zarząd Gminy Krzyżanówek z siedzibą w Krzyżanowie 1919-1939, sygn. od 36 do 58: protokoły posiedzeń rady gminy, zarządu gminy i zebrań sołtysów, sprawy urzędników gminnych, ewidencja ludniości, sprawy USC, budżety i sprawozdania finansowe, scalanie gruntów i melioracja rzeki Ochni.
III. Gminna Rada Narodowa w Krzyżanowie 1945-1952 sygn. od 59 do 181
- Organy kolegialne sygn. od 59 do 74: protokoły posiedzeń rady, komisji i prezydium GRN
- Dział Ogólno- Organizacyjny sygn. od 75 do 94: sprawy organizacyjne, kontrole nadzór, wykazy gromad i zmiana granic gminy, sprawy personalne, kultura i oświata w gminie
- Dział Finansowo- Budżetowy sygn. od 95 do 150: budżety, sprawozdania finansowe, wymiary podatkowe, wykazy nieruchomości.
- Dział Gospodarki Gminnej sygn. od 151 do 171 wykazy statystyczne powierzchni gospodarstw, klasyfikacja gruntów, sprawy budowlane i odbudowy, sprawy rolne i weterynaryjne.
- Dział Administracyjno-Prawny sygn. od 172 do 181
- Dział Organizacyjno Administracyjny sygn. od 182 do 190
- Dział Finansowy sygn. 191
- Dział Socjalno -Kulturalny sygn. 192
- Dział Rolny sygn. od 193 do 196
- Akta osobowe i płacowe sygn. od 197 do 205
- brak danych -

Amount of archival material

250

196

0

2.18

2.00

0.00

Amount of non-archival material

6

0.05

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.