Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Plecka Dąbrowa

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1928-1953
- brak danych - 1928 - 1929
1938 - 1938
1944 - 1953
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 115 j.a.
spis roboczy No 4 j.a.
Urzędy gmin powstały na podstawie dekretu królewskiego z 23 lutego 1809 roku o tymczasowej organizacji dla gmin, a następnie na mocy postanowienia Namiestnika KP z 3 lutego 1816 roku i 30 maja 1818 r. Obszar gminy łączył się z obszarem dworskim, a funkcja wójta gminy połączona była z władza pana feudalnego. Reforma samorządu wiejskiego nastąpiła w 1864 roku na podstawie ukazu carskiego z 2 marca 1864 roku. W 1867 roku nastąpił nowy podział terytorialny. Nowy podział nie pokrywał się z podziałem dominalnym. W 1918 roku Naczelnik Państwa wydał 27 listopada dekret o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze byłego Królestwa Polskiego. Kolejne zmiany przynosi ustawa z 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, która miała na celu ujednolicenie administracji samorządowej. Organem Uchwałodawczym i kontrolującym była Rada Gminy, a organem wykonawczym Zarząd Gminy. 11 Września na mocy dekretu o organizacji i działalności rad narodowych powołano Gminne Rady Narodowe. Kolejny akt prawny to dekret PKWN z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i obwieszczenie Prezydenta KRN z 14 stycznia 1946 r. Zmian w organizacji samorządu wiejskiego dokonała uchwała Rady Państwa z 20 marca 1950 roku o powołaniu jednolitej władzy państwowej wszystkich szczebli. Znosiła ona zarządy gminne, których funkcje przejęły prezydia. Gminne rady narodowe istniały do 1954 roku Zarząd Gminy 1928-1944 - akta wyborcze do Sejmu, sprawozdania finansowe, dziennik główna, księga kontowa, sygn. od 1do 4
Gminna Rada Narodowa 1945-1950:
Referat Ogólno-organizacyjny, sygn. od 5 do 37, od 117 do 119
Referat Zdrowia i Opieki Społecznej, sygn. 38
Referat Administracyjno-Karny, sygn. od 39 do 44
Dział Finansowo-Podatkowy, sygn. od 45 do 69
Dział Techniczno-Gospodarczy Referat techniczno-Drogowo-Budowllany, sygn. od 70 do79
Dział Aprowizacji i Rolnictwa, Referat Świadczeń Rzeczowych, sygn. od 80 do 81
Referat Rolny, sygn. od 82 do 98
Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951-1953
Dział Ogólno-Administracyjny sygn. od 99 do 115
Listy płac pracowników gminy Plecka Dąbrowa sygn. 116
- brak danych -

Amount of archival material

119

115

0

0.89

0.88

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.