Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Rdutów z siedzibą w Czerwonce

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1807-1953
- brak danych - 1807 - 1807
1809 - 1869
1937 - 1938
1945 - 1953
Urząd Wójta Gminy Rdutów tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 208 j.a.
Urzędy gmin powstały na podstawie dekretu z 23 lutego 1809 roku o tymczasowej organizacji dla gmin, a następnie na mocy postanowienia Namiestnika Królestwa Polskiego z 3 lutego 1816 roku i 30 maja 1818 r. Obszar gminy łączył się z obszarem dworskim, a funkcja wójta gminy połączona była z władzą pana feudalnego. Funkcję wójta gminy Rdutów do 1864 roku pełnili Bukowiecki i Pstrokoński. Reforma samorządu wiejskiego nastąpiła w 1864 roku na podstawie ukazu carskiego z 2 marca 1864 roku. W 1867 roku nastąpił nowy podział terytorialny. Nowy podział terytorialny gminy nie pokrywał się z podziałem dominalnym. W 1918 roku Naczelnik Państwa wydał 27 listopada dekret o utworzeniu rad gminnych na obszarze byłego Królestwa Polskiego. Kolejne zmiany przyniosła ustawa z 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, która miała na celu ujednolicenie administracji samorządowej. Organem uchwałodawczym i kontrolującym była rada gminy, a organem wykonawczym zarząd gminy. Na mocy dekretu z 11 września 1944 r. o organizacji i działalności rad narodowych powołano gminne rady narodowe. Kolejny akt prawny to dekret PKWN z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i obwieszczenie Prezydenta KRN z 14 stycznia 1946 r. Zmian w organizacji samorządu wiejskiego dokonała uchwała Rady Państwa z 20 marca 1950 roku o powołaniu jednolitej władzy państwowej wszystkich szczebli. Znosiła ona zarządy gminne, których funkcje przejęły prezydia. Gminne Rada Narodowa w Rdutowie działała do 1954 roku i została zniesiona na mocy ustawa z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych I. Akta Wójta gminy Rdutów, 1807/1809-1869 . 0 sygn. od 1 do 10, Acta generalia, sprawa opłat stemplowych, pogorzeli i odszkodowań, sprawy żołnierzy dymisjonowanych i urlopowanych, spisowych, świadectwa przesiedleń, wezwania do Sądu Policji Poprawczej
II. Gminna Rada Narodowa Gminy Rdutów z siedzibą w Czerwonce, 1945-1950 sygn. od 11 do 135,
- Organy kolegialne, sygn.od 11do 26, Protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i komisji.
- Dział organizacyjno-administracyjny, sygn. od 27 do 58, Protokoły posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły lustracyjne urzędu, sprawy organizacyjne, statystyka, zmiany granic gminy, rejestr szkód wojennych, sprawy personalne, opinie o ludności niemieckiej, zaświadczenia o karalności i stosunku do władz okupacyjnych, sprawy kultury i oświaty.
- Dział finansowo-podatkowy, sygn. od 59 do 81, Budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, składka ogniowa, podatki.
- Dział techniczno-gospodarczy, sygn. od 82 do 95, Budowa i utrzymanie mostów i dróg, sprawy budowlane i odbudowy zniszczenia, pozwolenia na budowę.
- Dział aprowizacji i rolnictwa, sygn. od 96 do 135, Statystyka rolna, realizacja reformy rolnej, wykazy gospodarstw i zatrudnienia, sprawy rolne i hodowlane, księgi dostaw obowiązkowych.
III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1953
- Dział ogólno-administracyjny, sygn. od 136 do 149, od 181 do 208, Obsługa Rady i sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, szkolenia pracowników, plany sprawozdania, protokoły komisji.
- Dział finansowo-budzetowy, sygn. od 150 do162, Budżet, księgi biercze, podatki, daniny publiczne
IV. Listy płac 1954-1953 sygn. od 163 do180
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/18/0/1/1 Opłaty stemplowe - Edykt Fryderyka Augusta, korespondencja, raporty Wójta Gminy do Naczelnika Obwodu Gostyńskiego i Obwodu Łęczyckiego 1810-1853 0
51/18/0/1/2 Akta Generalia -okólniki, cyrkularce, korespondencja w sprawach porządkowych i skarbowych 1811-1860 0
51/18/0/1/3 Sprawy pogorzeli i odszkodowań Towarzystwa Ogniowego 1820-1864 0
51/18/0/1/4 Świadectwa urodzenia spisowych 1846-1859 0
51/18/0/1/5 Sprawy żołnierzy dymisjonowanych i urlopowanych 1840-1861 0
51/18/0/1/6 Sprawy podatków osobistych od oficjalistów i sług dworskich 1851-1861 0
51/18/0/1/7 Pozwolenia na przesiedlenia. Akta Wójta Gminy Kłodawa i Rdutów dotyczące się Przesiedleń Gminy Rdutów 1854-1865 0
51/18/0/1/8 Świadectwa akceptacyjne Świadectwa przesiedlenia 1862-1864 0
51/18/0/1/9 Zarządzenia, cyrkularze Naczelnika Powiatu Gostyńskiego 1862-1864 0
51/18/0/1/10 Wezwanie do Sądu Policji Poprawczej Wydziału Włocławskiego, do Sądu Policji Poprawczej Wydz. Łęczyckiego oraz Okręgu Orłowskiego 1865-1869 0
51/18/0/2.1/11 Protokoły Gminnej Rady Narodowej w Czerwonce 1945-1947 0
51/18/0/2.1/12 Protokoły posiedzeń GRN 1947-1950 0
51/18/0/2.1/13 Księga protokołów GRN 1949 0
51/18/0/2.1/14 Protokoły Komisji Opieki Społecznej gminy Rdutów powiatu kutnowskiego 1945-1946 0
51/18/0/2.1/15 Protokoły Komisji Opieki Społecznej gminy Rdutów powiatu kutnowskiego 1949-1949 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

208

208

0

2.15

2.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.